Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2019 Programmabegroting Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Kaders Blz. 3  
Financiële Kaders Blz. 4  
Indeling begroting Blz. 5  
Overzicht programma's en producten Blz. 6  
Prestatie - indicatoren Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Voorwoord Blz. 9  
Ombuigingsplannen Blz. 10  
Ombuigingsplannen Blz. 11  
Dekkingsplan Blz. 12  
Dekkingsplan Blz. 13  
Een sluitende begroting Blz. 14  
1. Bestuur Blz. 15  
Toelichting op programma Bestuur Blz. 16  
Collegeprogramma Bestuur Blz. 17  
Wat willen we bereiken? Blz. 18  
Regionale bestuurlijke samenwerking Blz. 19  
De gemeente via media, ondernemersevenementen en bestuurlijke en ambtelijke contacten profileren als woonomgeving voor forenzen en voor vestiging van bedrijven in de business-to- businessmarkt. Blz. 20  
De praktische, organisatorische en financiële consequenties van onze ambities voor samenwerking verder verkennen. Blz. 21  
Nadrukkelijke samenwerking met onze buurgemeenten Hattem en Epe. Actief inzetten om Heerde samen met Epe en Hattem een rol te laten spelen in de samenwerking tussen Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Blz. 22  
Regio Stedendriehoek is onze toekomstige thuisbasis. Blz. 23  
Samenwerken en uitbreiden van de samenwerking met onderwijs, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties op de noord-zuid as. Blz. 24  
Lokale samenwerking met maatschappelijke partners Blz. 25  
Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden. Blz. 26  
Gemeente een regisserende of faciliterende rol in het streven naar duurzame verbindingen met en tussen maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn. Blz. 27  
Geregeld bestuurlijke en ambtelijke contacten onderhouden met maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn. Blz. 28  
Inwoners en ondernemers of andere partijen die overleg willen over de belangen van groepen inwoners of ondernemers vinden bij de gemeente een luisterend oor. Blz. 29  
Voor Dorpsraad Veessen en Vorchten i.o. een convenant opstellen wanneer duidelijk is dat zij de inwoners breed vertegenwoordigen. Blz. 30  
Inclusief denken Blz. 31  
Bij gemeentelijke beleidsvorming, -plannen en –uitvoeringsprogramma’s wordt zichtbaar getoetst of rekening is gehouden met mensen met een (functie)beperking. Blz. 32  
Inclusief denken agenderen wij standaard in onze overleggen met maatschappelijke partners en ondernemers. Blz. 33  
Inclusief denken wordt, waar mogelijk, onderdeel gemaakt van vergunningverlening door de gemeente. Blz. 34  
Openbare ruimte en publieke voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd. Blz. 35  
Communicatie Blz. 36  
De gemeentebegroting en jaarstukken leesbaar maken op niveau B1. Blz. 37  
Inwoners vragen om mee te denken over de leesbaarheid van gemeentelijke informatie (tegenleesgroep). Blz. 38  
Onze gemeentelijke website publieksvriendelijk beheren. Blz. 39  
Publieksversie van de begroting op de gemeentepagina in huis-aan-huis blad. Blz. 40  
Uitzenden van raads- en commissievergaderingen via de gemeentelijke website. Blz. 41  
Waar mogelijk digitale producten aanbieden en waar nodig inwoners helpen om digitale formulieren in te vullen. Blz. 42  
Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet Blz. 43  
Bij de actualisatie van de APV is het uitgangspunt dat de regels duidelijk zijn voor onze inwoners en handhaafbaar. Blz. 44  
In overleg met para-commerciële (vrijwilligers)organisaties komen we tot een nieuw beleidskader voor ontmoetingsmomenten. Blz. 45  
Uitvoering APV Gemeente Heerde 2017. Blz. 46  
Openbare orde en veiligheid Blz. 47  
Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is. Blz. 48  
Blijvende aandacht voor de aanpak van de overlast van drank- en drugsmisbruik. Blz. 49  
De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken. Blz. 50  
De witte voetjesprojecten (doorgang door de wijk of bewoners hun huizen zorgvuldig afsluiten) willen wij voortzetten. Blz. 51  
Deelname aan Burgernet stimuleren door media te benutten om inwoners te informeren. Blz. 52  
Door middel van publiekscampagnes inwoners activeren om drank- en drugsgebruik te signaleren. Blz. 53  
Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners. Blz. 54  
Faciliteren en stimuleren van AttentieBuurtpreventie (Whatsapp) en samen met de wijkagent afspraken maken met de bewoners. Blz. 55  
Ideeën van jongeren om de overlast te beperken, worden beloond. Blz. 56  
In overleg met onze BOA’s stevig inzetten op overlast op straat. Blz. 57  
In overleggen met de politie bepleiten we de zichtbare inzet van wijkagenten en een lokale politiepost. Blz. 58  
Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning. Blz. 59  
Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. Blz. 60  
Brandweer Blz. 61  
Bij de VNOG de belangen van de vrijwillige brandweermensen en instandhouding van het duikteam behartigen. Blz. 62  
Brandweerkazernes in Heerde en Wapenveld in stand houden en de huidige inspanningen voor onze (vrijwillige) brandweermensen continueren. Blz. 63  
Handhaving Blz. 64  
Handhaving op basis van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. (VTH) Blz. 65  
Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt. Blz. 66  
Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude. Blz. 67  
Bestuur Blz. 68  
Toelichting op product Bestuur Blz. 69  
Wat gaat het kosten? Blz. 70  
Toelichting op de lasten en baten bestuur. Blz. 71  
Veiligheid Blz. 72  
Toelichting op product veiligheid Blz. 73  
Wat gaat het kosten? Blz. 74  
Toelichting op de lasten en baten veiligheid. Blz. 75  
BBV-indicatoren programma Bestuur Blz. 76  
BBV indicatoren Blz. 77  
2. Bedrijfsvoering Blz. 78  
Toelichting op programma Bedrijfsvoering Blz. 79  
Collegeprogramma Bedrijfsvoering Blz. 80  
Wat willen we bereiken? Blz. 81  
Financien Blz. 82  
Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren. Blz. 83  
De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. Blz. 84  
De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse Blz. 85  
De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. Blz. 86  
Inwoners met een minimuminkomen en geen vermogen komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Blz. 87  
Inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen en noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Blz. 88  
Slim gebruik maken van financieringsmogelijkheden bij rijk en provincie om ambities in te vullen. Blz. 89  
Dienstverlening ambtelijke organisatie Blz. 90  
De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek. Blz. 91  
Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben. Blz. 92  
Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden. Blz. 93  
Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun (aan)vragen binnen de gestelde termijnen. Blz. 94  
Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën. Blz. 95  
Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers. Blz. 96  
Personeel en Organisatie Blz. 97  
Actief deelnemen in de Talentenregio. Blz. 98  
Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn. Blz. 99  
De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen Blz. 100  
Investeren in jonge medewerkers. Blz. 101  
Jong talent vasthouden en zorgen dat wij ook een aantrekkelijke woongemeente voor hen zijn. Blz. 102  
Onderzoeken of het mogelijk is om vacatures tegelijkertijd voor de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en bij de Talentenregio uit te zetten. Blz. 103  
Inkoop Blz. 104  
Bij aanbestedingen worden lokale/regionale ondernemers de mogelijkheid tot deelname geboden. We benutten de inkoopkaders ten volle en laten het aan lokale ondernemers over om zich zo te organiseren, dat zij de dienst of het werk uit kunnen voeren. Blz. 105  
Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren. Blz. 106  
Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed. Blz. 107  
Er worden zo veel mogelijk fairtrade producten ingekocht en duurzame materialen gebruikt. Blz. 108  
Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening Blz. 109  
Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar. Blz. 110  
Data gedreven werken door informatie uit internet en sociale media te halen. Blz. 111  
De data die wij generen, beheren en delen is volledig, betrouwbaar en geïntegreerd voor alle taakvelden, eenvoudig benaderbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties en uitwisselbaar met andere (semi)overheden. Blz. 112  
De digitale agenda 2020 als leidraad volgen. Blz. 113  
Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving. Blz. 114  
Ons zaaksysteem is efficiënt en toegerust voor de (digitale) dienstverlening. Blz. 115  
Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer. Blz. 116  
Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Blz. 117  
Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie) Blz. 118  
Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken. Blz. 119  
Financiën Blz. 120  
Toelichting op product Financiën Blz. 121  
Wat mag het kosten? Blz. 122  
Toelichting op de lasten en baten Financien Blz. 123  
Uitvoering Grondbeleid Blz. 124  
Toelichting op product uitvoering Grondbeleid Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid Blz. 127  
Burgerzaken Blz. 128  
Toelichting op product Burgerzaken Blz. 129  
Wat mag het kosten? Blz. 130  
Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken Blz. 131  
Basisregistratie Blz. 132  
Toelichting op product Basisregistratie Blz. 133  
Wat mag het kosten? Blz. 134  
Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie Blz. 135  
Streekarchivariaat Blz. 136  
Toelichting op product Streekarchivariaat Blz. 137  
Wat mag het kosten? Blz. 138  
Toelichting op de lasten en baten Streekarcivariaat Blz. 139  
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 140  
Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 141  
Collegeprogramma (openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
Leefbaar buitengebied Blz. 144  
Bestaande agrarische bedrijven krijgen ruimte voor ontwikkelingen voor zover deze bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap en aan een schone en gezonde leefomgeving. Blz. 145  
De agrarische belangen en belangen van natuur en milieu mogen niet los van elkaar gezien worden. Wij overleggen hierover met bewoners en agrariërs. Blz. 146  
Onze bermen houden we vrij van jonge opslag om de aantrekkelijkheid voor wild te verkleinen. Blz. 147  
We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen. Blz. 148  
We gaan duurzaam om met de natuurlijke kwaliteiten, onder andere door invulling te geven aan het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP). Landschapsontwikkeling wordt onderdeel van de omgevingsvisie. . Blz. 149  
We werken samen met andere partijen in de uitvoering van het klimaatadaptatieplan (waterrobuustheid en klimaatbestendigheid). Blz. 150  
We werken samen met partijen in het project Hattemerpoort (inclusief herontwikkeling Ennerveld) en aan de Visie Hoenwaard. Blz. 151  
We werken volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, bosbeheer en natuurbeheer. Blz. 152  
Openbare ruimte en mobiliteit Blz. 153  
(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid. Blz. 154  
Bij herstructureringsprojecten in de openbare ruimte afwegen of auto’s te gast kunnen zijn. Blz. 155  
De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel. Blz. 156  
De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het Platform Gehandicaptenbeleid wordt standaard uitgenodigd voor advies bij herinrichtingsprojecten. Blz. 157  
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) actualiseren. Blz. 158  
Samen met de regiogemeenten bij de provincie aandringen op maatregelen op de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Blz. 159  
Samen met de regiogemeenten dringen we bij provincie en rijk aan op maatregelen om filevorming op de A50 te voorkomen. Blz. 160  
Samen met inwoners, ondernemers en VVN inventariseren van verkeersonveilig situaties in de gemeente. Blz. 161  
We staan open voor initiatieven die de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal stimuleren Blz. 162  
We vervangen bruggen wanneer ze afgeschreven zijn en de (verkeers)veiligheid in gevaar komt. Blz. 163  
Omgevingsvisie Blz. 164  
Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Omgevingsvisie. Blz. 165  
We passen uitnodigingsplanologie toe bij robuuste ontwikkelingen. Blz. 166  
Centra Heerde en Wapenveld Blz. 167  
Besluitvorming over versterking van het centrum van Wapenveld met Hof van Cramer. Blz. 168  
De gemeente participeert in de Nieuwe Winkelstraat. Blz. 169  
Duidelijkheid krijgen over de ruimtelijke economische opgave door o.a. actualisatie van het verkeerscirculatieplan centrum Heerde, inzicht in de parkeerbehoefte en afweging volgens de ladder voor duurzame verstedelijking. Blz. 170  
Het autoluw maken van dorpscentrum Heerde (auto te gast) bij evenementen wordt, in overleg met ondernemers, uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan. Blz. 171  
Ondernemers in Heerde oriënteren zich op een ondernemersfonds, de gemeente wordt in dat geval het (wettelijke) heffingsorgaan. Blz. 172  
Ondernemers worden in staat gesteld om de dorpscentra te laten bruisen. De gemeente benut de mogelijkheden om hen hierin te faciliteren. Blz. 173  
Toepassen van de centrumvisie Heerde. Blz. 174  
Voortvarende herontwikkeling van het hart van Heerde (gemeentewerf, Van Setten van Loenen). Blz. 175  
Toerisme Blz. 176  
Cittaslow-keurmerk ook digitaal promoten en Cittaslow-ambassadeurs benutten en verbinden om de gezamenlijke ambitie van Wij zijn Heerde, (recreatie)ondernemers en gemeente te bereiken. Blz. 177  
De infrastructuur in het gemeentelijk bosgebied willen wij in stand en toegankelijk houden. Blz. 178  
Met ondernemers die bijdragen aan het ondernemersfonds bespreken we hoe geld uit dit fonds gebruikt kan worden voor het verbeteren van de leefomgeving om recreanten en toeristen (nog meer) te verleiden tot een bezoek aan en verblijf in onze gemeente. Blz. 179  
Promotie en marketing van de gemeente financieel faciliteren wij via Wij zijn Heerde (inclusief een betaalde kracht voor 2018-2020) en Visit Veluwe. Blz. 180  
Promotie van cultuurhistorische lokale ‘parels ‘stimuleren. Blz. 181  
Samen met Wij zijn Heerde, Visit Veluwe, recreatiebedrijven, cultuurpartners en overige ondernemers dragen wij bij aan de ambitie van de Veluwe op 1 in de Veluweagenda. Blz. 182  
Wij nemen deel aan het Programma Vitale Vakantieparken met als doel vakantieparken te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Blz. 183  
Wij willen uitbreiding van verblijfsrecreatie en toerisme mogelijk maken, met name de vestiging van een hotel. Blz. 184  
Economie Blz. 185  
De innovaties in energetische duurzaamheid, de energietransitie, de zorg en de circulaire economie zien we als mogelijkheden om lokaal en regionaal werkgelegenheid te creëren. Blz. 186  
De verkeersverbindingen in en van de gemeente met de regio en daarbuiten zijn kwalitatief goed. Blz. 187  
Een aangenaam vestigingsklimaat bieden zodat ondernemers naar de gemeente komen of hier blijven en dit faciliteren binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Blz. 188  
Er worden bedrijfsbezoeken gebracht waarin verwachtingen ten aanzien van een duurzaam gezonde arbeidsmarkt met elkaar worden besproken. Blz. 189  
Het ondernemersloket willen we voortzetten. Blz. 190  
In de arbeidsmarktregio vragen we blijvend aandacht voor een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemers om jonge inwoners een goede kans te bieden op de arbeidsmarkt. Blz. 191  
Lokaal participeert de gemeente in het GOO (Gezamenlijk Ondernemers Overleg), regionaal in de economische regio’s Zwolle en Cleantech Regio Stedendriehoek. Blz. 192  
Met het ondernemersevent zetten ondernemers, onderwijs en overheid zich op de kaart, ontmoeten zij elkaar en wisselen zij informatie uit hoe zij elkaar kunnen versterken. Blz. 193  
Samen met gemeenten en provincies (blijven) zorgen we voor voorwaarden en condities om het H2O bedrijventerrein zo snel mogelijk te vullen met daarbij oog voor onze eigen positie. Blz. 194  
Wij houden vast aan de zondagsrust voor winkels (detailhandel) en stimuleren dat op werkdagen de openstelling van winkels zo veel mogelijk uniform is. Blz. 195  
Wij nemen deel aan een regionaal werkgeversservicepunt. Blz. 196  
Wij stimuleren de transitie naar duurzaam en circulair (agrarisch) ondernemerschap. Blz. 197  
Wij zijn gesprekspartner voor ondernemers over revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Blz. 198  
Duurzaamheid Blz. 199  
Bewustwording bevorderen van de noodzaak om duurzaam voor onze aarde te zorgen, inwoners en ondernemers te prikkelen om hier een bijdrage aan te leveren en initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Blz. 200  
De Kadernota lokaal klimaatbeleid 2017-2021 en de Contourennota lokaal klimaatbeleid 2017-2021 geven inzicht in de bestaande situatie. Blz. 201  
Deelname aan de uitvoering van het Gelders Energie Akkoord inclusief het Energieloket Veluwe Duurzaam. Blz. 202  
Het (potentieel) gebruik van zonne-energie en andere duurzame energiebronnen wordt als meerwaarde meegewogen bij toepassing van uitnodigingsplanologie. Blz. 203  
Inwoners en ondernemers vragen we om mee te denken over een communicatieplan om een duurzame gemeente vorm te kunnen geven en dit plan vervolgens uit te rollen. Blz. 204  
Mogelijkheden bij rijk, provincie, ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland en anderen benutten om duurzaamheidsambitie in te vullen en actieve deelname in de Cleantech Regio. Blz. 205  
Revolving fund Duurzaamheidslening particulieren en Stimuleringslening voor verenigingen/instellingen en non-profit organisaties instellen, voor zover de markt geen vergelijkbaar alternatief heeft. Blz. 206  
Samen met het bedrijfsleven, energiecorporatie(s) en inwoners een plan maken (gereed eind 2019) voor het toepassen van duurzame (wind- en zonne) energie in de gemeente of regio, waarin ook het draagvlak in potentiële gebieden is meegenomen. Blz. 207  
Te streven naar 100% circulaire afvalinzameling in 2025. Blz. 208  
Uitgangspunt is gasloos bouwen, tenzij. Blz. 209  
Wij maken een actieplan Heerde circulair samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en betrekken de rijksambities daarbij. Blz. 210  
Bouwen en Wonen Blz. 211  
Blijvend stimuleren en faciliteren van (kleinschalige) nieuwbouwprojecten in de dorpen op inbreidingslocaties met behoud van de identiteit van de dorpen. Blz. 212  
De mogelijkheden voor het financieel stimuleren van het collectief particulier opdrachtgeverschap door de provincie worden verkend. Blz. 213  
De woonvisie en het woningbehoefteonderzoek worden operationeel gemaakt om als leidend beginsel te dienen voor afspraken met eigenaren van sociale woningbouw en initiatiefnemers voor nieuwbouw. Blz. 214  
In prestatieafspraken en contacten met ontwikkelaars aandacht vragen om levensloopbestendig betaalbaar te bouwen voor jonge en oude inwoner, inwoners met een beperking, statushouder en inwoners die beschermd moeten wonen. Blz. 215  
Inventarisatie (gereed eind 2019) van de inbreidings- en uitbreidingslocatie in alle kernen en het voortvarend oppakken van zoeklocaties. Blz. 216  
Plannen voor andere (gemeenschappelijke) woonconcepten faciliteren. Blz. 217  
Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken. Blz. 218  
Starterslening aanbieden. Blz. 219  
Vervangende nieuwbouw in het buitengebied mogelijk maken voor zover het de kwaliteit van het gebied verbetert. Blz. 220  
Wij faciliteren plannen voor duurzame nieuwbouw of verduurzaming van bestaande woningen. Blz. 221  
Woningcorporaties en makelaars nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen. Blz. 222  
Woningsplitsing onder voorwaarden toestaan en hiervoor kaders maken. Blz. 223  
Vliegveld Lelystad Blz. 224  
Bestuurlijke bijdragen aan de lobby voor vervoer per internationale trein in Europa als alternatief voor het vliegverkeer. Blz. 225  
Op verzoek faciliteren van bestaande en nieuwe inwonersinitiatieven die verslechtering van het leefklimaat proberen te voorkomen. Blz. 226  
Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren. Blz. 227  
Begraven Blz. 228  
Uiterlijk in 2019 worden nadere keuzes gemaakt over de toekomstbestendigheid van begraven in de gemeente. Blz. 229  
Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden. Blz. 230  
Duurzaamheid Blz. 231  
Toelichting op product Duurzaamheid Blz. 232  
Wat mag het kosten? Blz. 233  
Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid Blz. 234  
Economie Blz. 235  
Toelichting op product Economie Blz. 236  
Wat mag het kosten? Blz. 237  
Toelichting op de lasten en baten Economie Blz. 238  
Toerisme Blz. 239  
Toelichting op product Toerisme Blz. 240  
Wat mag het kosten? Blz. 241  
Toelichting op de lasten en baten Toerisme Blz. 242  
Bouwen en wonen Blz. 243  
Toelichting op product Bouwen en Wonen Blz. 244  
Wat mag het kosten? Blz. 245  
Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen Blz. 246  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 247  
Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 248  
Wat mag het kosten? Blz. 249  
Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 250  
Accommodaties Blz. 251  
Toelichting op product Accommodaties Blz. 252  
Wat mag het kosten? Blz. 253  
Toelichting op de lasten en baten Accommodaties Blz. 254  
Gebiedsontwikkeling Blz. 255  
Toelichting op product Gebiedsontwikkeling Blz. 256  
Wat mag het kosten? Blz. 257  
Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling Blz. 258  
Beheer en Onderhoud Blz. 259  
Toelichting op product Beheer en Onderhoud Blz. 260  
Wat gaat het kosten? Blz. 261  
Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud Blz. 262  
Bosbeheer Blz. 263  
Toelichting op product Bosbeheer Blz. 264  
Wat mag het kosten? Blz. 265  
Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer Blz. 266  
BBV-Indicatoren programma Ruimte, wonen en ondernemen Blz. 267  
BBV indicatoren Blz. 268  
4. Sociaal maatschappelijk Blz. 269  
Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk Blz. 270  
Collegeprogramma Samenleving Blz. 271  
Preventie Blz. 272  
Toelichting op product Preventie Blz. 273  
Onderwijs en Educatie Blz. 274  
Toelichting op product Onderwijs en Educatie Blz. 275  
Wat mag het kosten? Blz. 276  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie Blz. 277  
Onderwijshuisvesting Blz. 278  
Toelichting op product Onderwijshuisvesting Blz. 279  
Wat mag het kosten Blz. 280  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting Blz. 281  
Kunst, cultuur en media Blz. 282  
Toelichting op product Kunst, cultuur en media Blz. 283  
Wat mag het kosten? Blz. 284  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting Blz. 285  
Sport Blz. 286  
Toelichting op product Sport Blz. 287  
Wat mag het kosten? Blz. 288  
Toelichting op de lasten en baten Sport Blz. 289  
Accommodaties SMV Blz. 290  
Toelichting op product Accommodaties SMV Blz. 291  
Wat mag het kosten? Blz. 292  
Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV Blz. 293  
Informatie en toegang sociaal domein Blz. 294  
Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 295  
Wat mag het kosten? Blz. 296  
Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein Blz. 297  
Jeugdhulp individuele voorziening Blz. 298  
Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening Blz. 299  
Wat mag het kosten? Blz. 300  
Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorziening Blz. 301  
Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 302  
Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 303  
Wat mag het kosten? Blz. 304  
Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorziening Blz. 305  
Participatie en Werk Blz. 306  
Toelichting op product Participatie en Werk Blz. 307  
Wat mag het kosten? Blz. 308  
Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk Blz. 309  
Inkomen Blz. 310  
Toelichting op product Inkomen Blz. 311  
Wat mag het kosten? Blz. 312  
Toelichting op de lasten en baten Inkomen Blz. 313  
Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 314  
Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 315  
Wat mag het kosten? Blz. 316  
Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 317  
Wmo algemene voorzieningen Blz. 318  
Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen Blz. 319  
Wat mag het kosten? Blz. 320  
Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen Blz. 321  
BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk Blz. 322  
BBV - Indicatoren Blz. 323  
Overzicht overhead Blz. 324  
Toelichting op product Overhead Blz. 325  
Wat mag het kosten? Blz. 326  
Toelichting op de lasten en baten Overhead Blz. 327  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 328  
Toelichting op product Algemene dekkingsmiddelen Blz. 329  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 330  
Wat mag het kosten? Blz. 331  
Toelichitng op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Blz. 332  
BBV Indicatoren Blz. 333  
Onvoorzien Blz. 334  
Wat mag het kosten? Blz. 335  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 336  
Overzicht programmaplan Blz. 337  
Overzicht programmaplan Blz. 338  
Programmaplan Blz. 339  
Incidentele uitgaven en opbrengsten Blz. 340  
Meerjareninvesteringsplan Blz. 341  
Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten Blz. 342  
Paragrafen Blz. 343  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 344  
Inleiding Blz. 345  
Weerstandscapaciteit Blz. 346  
Risicobeheersing Blz. 347  
Relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit Blz. 348  
Kengetallen en Weerstandsratio Blz. 349  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 350  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 351  
Beleidskader Blz. 352  
Grondbeleid Blz. 353  
Kwantitatieve Opgave Wonen Blz. 354  
Notitie Grondzaken Blz. 355  
Startersleningen Blz. 356  
Financiële beschouwing Blz. 357  
Boekwaarden van de complexen Blz. 358  
Toelichting op de complexen Blz. 359  
MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitatie) Blz. 360  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 361  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 362  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 363  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 364  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 365  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 366  
Paragraaf Financiering Blz. 367  
Paragraaf Financiering Blz. 368  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 369  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 370  
Begrotingsparagraaf Blz. 371  
Geprognosticeerde balans Blz. 372  
Bijlagen programmabegroting Blz. 373  
Bijlagen Blz. 374  
Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2018 Blz. 375  
Bijlage 2. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 Blz. 376  
Bijlage 3: Overzicht taakvelden Blz. 377  
Bijlage 4: Afkortingenlijst Blz. 378