Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken.

Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken.

Woningwet schrijft voor dat er jaarlijks tussen gemeente, corporaties en huurders afspraken gemaakt moeten worden over de te leveren prestaties. Er zijn drie corporaties actief in de gemeente: Habion, Triade en Woonzorg Nederland.Toelichting

G
Kwaliteit

Vóór 1 juli moet er een bod liggen van de corporatie. Aangezien Triada veruit de meeste woningen in bezit heeft worden deze afspraken bestuurlijk en ambtelijk voorbereid en besproken. Ondertekening door huurdersraad, Triada en gemeente vindt plaats in november. De prestatieafspraken moeten vóór 15 december worden verstuurd aan minister.

In de tweede helft van 2018 zijn ambtelijke en bestuurlijke overleggen gevoerd met Triada Woondiensten en de Huurdersraad Triada om uiteindelijk nieuwe prestatieafspraken met elkaar te maken. Dit heeft ertoe geleid dat in november 2018 de partijen die deelnemen aan dit tripartite overleg  ingestemd hebben met de prestatieafspraken voor 2019. Met WoonZorg Nederland is destijds de afspraak gemaakt dat de prestatieafspraken voor 5 jaar gelden, mits er ontwikkelingen zijn die een actualisering van de afspraken rechtvaardigt. Dit bleek niet het geval. Met Habion zijn op regionaal niveau gesprekken gestart over de prestatieafspraken met de afzonderlijke gemeenten. Dit heeft er nog niet toe geleid dat er prestatieafspraken getekend konden worden in 2018.

Met Triada Woondiensten en de Huurdersraad Triada zijn prestatieafspraken gemaakt voor 2019. De prestatieafspraken met WoonZorg Nederland gelden nog tot 2023.

--
Geld

Geen extra budget voor beschikbaar.