Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Ombuigingsplannen

Inhoud

Ombuigingsplannen

In de begroting 2019-2022 is een fors structureel tekort ontstaan. Om onder repressief toezicht te blijven vallen vanuit de provincie Gelderland moet er sprake zijn van een reëel structureel sluitende begroting 2019–2022. Dit betekent dat er in het jaar 2022 sprake moet zijn van een structureel sluitende begroting. Met de in deze meerjarenbegroting 2019-2022 voorgestelde ombuigingsmaatregelen is er in 2021 en 2022 sprake van een structureel sluitende begroting. Voor de jaren 2019 en 2020 moet er respectievelijk € 230.000,- en € 130.000,- precariobelasting ingezet worden om de begroting sluitend te krijgen. Onze toezichthouder de provincie Gelderland toetst de hardheid van de voorgestelde maatregelen. Naar onze mening zijn de voorgestelde maatregelen voldoende hard en onderbouwd, waardoor de gemeente Heerde onder repressief toezicht blijft vallen.

Aanpak ombuigingen 2019 en volgende jaren
De forse ombuigingen wringen met de gemeentelijke ambities, vastgelegd in het collegeprogramma 2018-2022. Inwonersparticipatie is één daarvan. Zorgvuldige inwonersparticipatie kost tijd, tijd die ontbreekt omdat we tijdig de meerjarenbegroting 2019–2022 in procedure moesten brengen.
Voor 2020 en volgende jaren geldt dat wij de totaalbedragen van de door ons voorgestane maatregelen weliswaar hebben verwerkt in het meerjarenperspectief omdat de begroting meerjarig sluitend moet zijn, maar na de vaststelling van de begroting 2019 is er voldoende tijd om, voor het opstellen van de begroting 2020, inhoud te geven aan een vorm van inwonersparticipatie. Wij informeren u via een separate discussienota over de wijze waarop.

Toelichting keuzes 2019-2022
Bij onze keuzes voor 2019 en volgende jaren hebben wij ons laten leiden door de volgende principes:

  •  Een sluitende meerjarenbegroting;
  • In te zetten op ombuigingen van beleid en voorzieningen en niet op de stofkammethode, omdat we in de afgelopen jaren al meerdere keren een stofkam door de begroting hebben gehaald en de rek er uit is;
  • Financiële ruimte te creëren voor uitvoering van het collegeprogramma voor een bedrag van € 100.000,- voor 2019 oplopend naar € 130.000,- voor 2022.

De ombuigingsvoorstellen die aan ons zijn voorgelegd hebben wij als college als volgt getoetst:

  • Het voorstel is realistisch en in de collegeperiode 2018-2022 toepasbaar, bij voorkeur vanaf 2019;
  • De ingrepen in het sociaal domein moeten passen binnen de transformatiegedachte waarbij inwoners met een smalle beurs worden ontzien;
  • De ingrepen in de openbare ruimte moeten niet leiden tot forse meerkosten op de langere termijn zoals het geval is wanneer het onderhoudsniveau wordt verlaagd naar D. Dit betekent dat de budgetten voor beheer op C-niveau blijven;
  • Verhogingen van heffingen en belastingen zijn alleen mogelijk ingeval van aantoonbare kostendekkende tegenprestaties;
  • Voorkomen van de lastendruk voor inwoners door eenzijdige OZB-verhoging;
  • De ambtelijke organisatie draagt naar rato van het begrotingsaandeel taakstellend bij, dit gebeurt onder andere door een ombuiging op de overheadkosten van € 300.000,- vanaf 2019.

In bijlage 2 ‘Ombuigingsmaatregelen 2019-2022’ vindt u een totaaloverzicht van de voorgestelde ombuigingsvoorstellen die we verwerkt hebben in de meerjarenbegroting 2019-2022. Hieronder treft u een beknopt totaaloverzicht aan.