Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Voorwoord

Met enige trots en dankbaarheid presenteren wij bijgaand de laatste begroting van deze raadsperiode. Dat gebeurt tegen de achtergrond van een aantal grote ontwikkelingen. Enerzijds zijn we volop bezig ons preventiebeleid in het sociaal domein te versterken. Vroeg adequaat helpen waar het kan en mag. Anderzijds bereiden we ons voor op de invoering van de omgevingswet. De uitnodigingsplanologie is daar een eerste proeve van. In regionaal verband zijn wij binnen de Regio Zwolle actief en hopen wij toe te treden tot de Stedendriehoek, terwijl nog zeer onlangs in nauwe samenspraak met onze inwoners en diverse andere participanten de toekomstvisie tot stand gekomen is.

 

Het komende jaar zal uitvoerig verkend worden hoe de locatie Gemeentewerf in het hart van ons dorp een nieuwe invulling kan krijgen. Veel partijen zijn hierbij betrokken. Daarnaast wordt verder gebouwd in de Bovenkamp waar momenteel ook gesprekken gaande zijn om tot sociale woningbouw te komen. De ruimtelijke procedure om in Wapenveld het woonproject De Kolk af te ronden is opgestart.

 

In nauwe samenspraak met de gemeenteraad wordt het komende jaar geïnvesteerd in duurzaamheid. We verwachten veel van de onlangs opgerichte energiecoöperatie.

Om bij te dragen aan de ambitie om de "Veluwe op 1" te zetten wordt in de komende jaren geïnvesteerd in Wij zijn Heerde om de recreatie te versterken en daarmee onze economie een bescheiden impuls te bieden. De Hoogwatergeul kan nog verder worden uitgenut in dit opzicht. Wij zien meer mensen aan het werk komen. Ook groeien de inkomsten uit leges omdat er meer ge- en verbouwd wordt.

 

Ten aanzien van onze eigen organisatie spreken we de wens uit dat de werkdruk verminderen kan en dat we de ICT-opgaven (hard- en software, informatiebeveiliging) waarvoor onze gemeente staat binnen gestelde kaders kunnen inpassen. Daarover heeft het college enige zorg. De nieuwe organisatie is "omgevingsbewust en ondernemend" uit de startblokken gekomen onder prima leiding van een vrijwel nieuw managementteam.

 

Het is gelukt een sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aan uw raad te presenteren, waarbij het door uw raad vastgestelde addendum bij de Perspectiefnota 2018-2021 leidraad is geweest. Dat was geen eenvoudige opgave, zeker niet ten opzichte van de toenemende opgaven waarvoor onze gemeente zich geplaatst ziet. De gemeentelijke belastingen en leges zijn niet verder gestegen. Onze reservepositie groeit bescheiden en onze schuldpositie neemt bescheiden af.

 

Dat zijn mooie stappen vooruit. Tegelijk zal het van ons allemaal discipline vragen en scherp aan de wind zeilen om deze koers voort te zetten. Ondertussen komen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in zicht: het hoogtepunt van onze lokale democratie. De kiezer mag zich uitspreken over het werk van college van BenW en Gemeenteraad.

 

Wij spreken de wens uit dat alle voorgenomen maatregelen in deze begroting bijdragen tot versterking van onze Heerder samenleving en de lokale economie.

Hartelijk dank aan allen die een bijdrage leverden aan het tot stand komen van deze begroting.

 

Wij zien uit naar een plezierig en constructief debat met uw Gemeenteraad over deze conceptbegroting 2018-2021.

 

Namens het College van BenW,

Wolbert Meijer

Wethouder Financiën