Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Inhoud

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma (openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Wat willen we bereiken?

Omgevingsvisie

  • Een integrale toekomstbestendige omgevingsvisie.

Toerisme

  • Heerde staat bij (verblijfs)recreanten en toeristen bekend als gastvrij en natuurvriendelijk, een bloeiende gemeente op de overgang van Veluwe en IJsselvallei. 
  • Ecotoerisme in de natuurlijke omgeving, de keuze en beschikbaarheid van streekproducten en organisatie van kleinschalige evenementen benadrukken Natuurlijk Heerde. 

Economie

  • Ondernemers ervaren de gemeente als een partner die meedenkt en faciliteert en samen met hen bouwt aan een sterke, vitale en duurzame economie. 

Wat gaan we er voor doen?

Duurzaamheid

  • Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen we onze verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en zo min mogelijk afval te produceren, om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst.

Wat gaan we er voor doen?

Bouwen en Wonen

  • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en duurzame nieuw gebouwde woningen.
  • Partijen die weten wat de woningbehoefte is, nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
521600 Duurzaamheid 67.685 69.381 70.612 71.509 72.437 73.397
Baten
521600 Duurzaamheid -6.495 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Duurzaamheid

Geen opmerkingen.

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
533000 Economische zaken 85.791 101.444 106.495 109.030 111.634 114.320
533050 Markten 31.161 20.397 15.513 15.841 16.172 16.508
533100 Festiviteiten 6.823 2.344 3.491 3.508 3.526 3.546
Totaal Lasten 123.774 124.185 125.499 128.379 131.332 134.374
Baten
533000 Economische zaken -2.266 0 0 0 0 0
533050 Markten 706 -5.850 -21.580 -21.970 -22.370 -22.770
533100 Festiviteiten -2.852 -1.200 -1.230 -1.250 -1.270 -1.290
Totaal Baten -4.413 -7.050 -22.810 -23.220 -23.640 -24.060

Toelichting op de lasten en baten Economie

Lasten

533000 Economische zaken

De lagere raming in 2018 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de budgetfreeze.  Daarnaast zijn de salariskosten licht gestegen a.g.v. indexeringen.

 

 

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Wij zijn Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 262.939 313.683 374.962 379.425 383.662 388.498
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 12.990 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 275.929 313.683 374.962 379.425 383.662 388.498
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -32.990 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Toerisme

Lasten

533200 Toerisme & Recreatie

Voor 2019 e.v. worden de kapitaallasten voor  het Rivierfront Veessen en voor verbetering van fietsvoorzieningen volledig doorberekend. Voor 2018 was dit nog voor 1/3 deel; hierdoor zijn de kosten m.i.v. 2019 ruim € 63.000,- hoger.

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
545000 Volkshuisvesting 91.407 86.778 74.204 76.226 78.323 80.506
545050 Woonwagenkamp 614 5.627 10.265 10.390 10.514 10.639
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 433.142 375.458 396.381 409.802 423.685 438.036
545250 Milieubeheer 264.661 259.922 283.483 287.199 294.320 300.720
Totaal Lasten 789.824 727.785 764.333 783.617 806.842 829.901
Baten
545000 Volkshuisvesting -11.113 0 0 0 0 0
545050 Woonwagenkamp -3.520 -4.940 -5.060 -5.150 -5.240 -5.330
545200 Leges WABO -532.621 -403.000 -503.000 -403.000 -403.000 -403.000
545250 Milieubeheer -54.865 -62.042 -62.162 -62.252 -62.352 -62.452
Totaal Baten -602.119 -469.982 -570.222 -470.402 -470.592 -470.782

Toelichting op de lasten en baten Bouwen en Wonen

Lasten
545000 Volkshuisvesting
Bij dit subproduct is er geen raming meer opgenomen voor de Regio Noord-Veluwe van € 8.000,-. Daarnaast was er bij de Voorjaarsnota 2018 eenmalig een bijdrage van € 7.000,- opgenomen voor het oplossen van een huisvestingsprobleem.

545050 Woonwagenkamp
De lagere raming van € 5.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze.

545100 Vergunning & toezicht Bouwen
In 2018 is er € 6.000,- bij de budgetfreeze afgeraamd bij dit onderdeel. De stijgende kosten voor de komende jaren zijn te relateren aan de herberekening en indexering van de salarissen; deze maken een substantieel onderdeel uit van deze post.

545250 Milieubeheer
De kosten bij Milieubeheer bestaan voor ongeveer 2/3 deel uit de bijdrage voor de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en voor 1/3 deel uit eigen loonkosten en overige kosten. Indexering van deze begrotingsposten zorgen voor de stijgende lasten bij dit onderdeel.

Baten
545200 Leges WABO
Voor 2019 worden er € 100.000,- extra legesinkomsten geraamd op basis van realistisch ramen. De structurele verhoging van € 75.000,- die bij de ombuigingsplannen is opgenomen is hierin ook verwerkt alleen valt deze bijstelling niet op omdat voorheen de leges in de meerjarenprognose € 75.000,- lager waren geraamd.

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
547000 RO eigen plannen 180.194 200.942 211.089 216.463 222.021 227.781
547050 RO initiatieven van derden 170.959 140.374 144.097 148.266 152.580 157.045
547100 RO toezicht handhaving 0 2.438 2.561 2.651 2.744 2.840
547150 Planschades 41.614 35.743 25.000 25.000 25.000 25.000
Totaal Lasten 392.767 379.497 382.747 392.380 402.345 412.666
Baten
547000 RO eigen plannen 0 -32.920 -33.710 -34.320 -34.940 -35.570
547050 RO initiatieven van derden -50.584 -47.830 -48.980 -49.860 -50.760 -51.670
547150 Planschades -5.378 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totaal Baten -55.962 -105.750 -107.690 -109.180 -110.700 -112.240

Toelichting op de lasten en baten Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

547000 RO eigen plannen

In 2018 is er € 9.000,- afgeraamd a.g.v. de budgetfreeze.  Daarnaast stijgen de lasten door de loonindexeringen jaarlijks met gemiddeld € 5.000,-.

 

547050 RO initiatieven van derden

Dit onderdeel bestaat ook bijna volledig uit loonkosten; de indexeringen hiervan veroorzaken de jaarlijkse budgetstijgingen.

 

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
502060 Carillion 1.206 1.560 1.600 1.630 1.660 1.690
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 0 1.040 1.060 1.080 1.100
502120 Muziekkoepel Veessen 1.379 100 100 100 100 100
502180 Stalling werf 7.169 11.498 15.390 15.670 15.950 16.240
502640 Flessenbergerweg 39 26.327 21.033 22.215 22.328 22.411 22.501
502680 Villa Jacoba 61.850 27.069 32.870 33.063 33.266 33.489
502740 Nachtegaalweg 48 26.925 31.663 21.547 21.567 21.373 21.426
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 198.593 164.226 150.392 152.696 155.525 158.460
549200 Vrijkomende locaties 459.457 67.356 48.500 49.370 50.260 51.170
549201 Reserve vrijkomende locaties 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 782.905 324.505 293.654 297.484 301.625 306.176
Baten
502180 Stalling werf -150 0 0 0 0 0
502640 Flessenbergerweg 39 -26.327 0 0 0 0 0
502680 Villa Jacoba -61.890 -17.327 -17.054 -17.360 -17.670 -17.990
502740 Nachtegaalweg 48 -26.925 -1.829 -1.800 -1.830 -1.860 -1.890
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -58.341 -36.605 -36.060 -36.665 -37.285 -37.915
549200 Vrijkomende locaties -281.592 -28.180 -28.860 -29.380 -29.910 -30.450
549201 Reserve vrijkomende locaties 0 -47.230 0 0 0 0
Totaal Baten -455.225 -131.171 -83.774 -85.235 -86.725 -88.245

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties

Lasten

Algemeen

Bij veel gebouwen zijn in 2018 budgetten afgeraamd a.g.v. de budgetfreeze.

 

Baten

549201 Reserve vrijkomende locaties

De reserve vrijkomende locaties is leeg; voor 2019 e.v. kan hier geen geld meer uit worden onttrokken om de exploitatiekosten van deze vrijkomende locaties te betalen. Deze kosten maken vanaf dit jaar weer onderdeel uit van de reguliere exploitatie.

 

 

Gebiedsontwikkeling

Toelichting op product Gebiedsontwikkeling

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
537000 Gebiedsontwikkeling 162.667 19.505 0 0 0 0
Baten
537000 Gebiedsontwikkeling -182.928 0 0 0 0 0

Toelichting op lasten en baten Gebiedsontwikkeling

Algemeen

Voor de afronding van de Gebiedsontwikkeling wordt nog een gering aantal (beleids)uren geraamd.

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
502100 Zoutloods 25.700 27.086 0 0 0 0
502500 Sportpark Molenbeek 4.342 7.770 7.950 8.090 8.230 8.380
502520 Sportpark Eeuwlanden 8.431 5.010 5.120 5.210 5.300 5.390
502540 Sportpark Monnikenbos -579 6.470 6.630 6.750 6.870 6.990
502560 Sportpark Veessen 768 1.480 1.520 1.550 1.580 1.610
502620 Aula en baarhuisjes 18.151 24.150 24.730 25.180 25.640 26.100
549300 Buitensportaccommodaties 264.404 314.121 346.653 349.442 353.750 355.278
551000 Gemeentelijke gronden 106.652 67.247 67.291 69.089 70.949 72.876
551050 Erfpachten 10.251 10.031 9.890 9.460 9.030 8.600
551100 Kadaster & Landmeten 52.470 41.893 50.908 52.069 53.257 54.473
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 138.362 141.156 142.174 144.946 147.785 150.690
551200 Beheerplan Wegen 1.306.184 1.310.343 1.583.190 1.656.724 1.706.849 1.749.384
551201 Reserve Beheerplan Wegen 3.319.892 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot 19.068 56.044 54.659 55.398 56.149 56.908
551250 Huisnummering/straatnaamborden 647 227 1.790 1.820 1.850 1.880
551350 Herstel degeneratieschade 66.142 122.762 108.616 110.666 112.764 114.912
551351 reserve Herstel degeneratieschade 79.644 0 0 0 0 0
551400 Beheerplan Kunstwerken 115.598 253.333 250.949 255.457 260.050 264.743
551450 Verkeersmaatregelen 72.066 98.652 117.556 123.296 129.104 135.993
551600 Beheerplan Water 80.850 74.187 96.725 98.604 100.513 102.463
551650 Verkeers- en vervoersplan 123.841 40.462 38.356 39.509 40.781 42.103
551750 Beheerplan Verlichting 222.769 217.363 230.187 233.481 237.045 241.521
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.116.405 1.053.071 1.073.891 1.101.881 1.133.536 1.166.229
551850 Beheerplan Speeltuinen 87.261 75.930 77.091 79.992 82.638 85.320
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 356.937 329.093 393.340 405.199 417.583 427.984
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.378.804 1.447.199 1.466.328 1.468.816 1.471.390 1.474.059
552100 Onderhoudsplan Riolering 1.601.842 1.352.758 1.124.991 1.165.456 1.186.778 1.210.082
552200 Huisaansluiting riolering 5.089 1.799 1.858 1.923 1.991 2.060
Totaal Lasten 10.581.990 7.079.637 7.282.393 7.470.008 7.621.412 7.766.028
Baten
502500 Sportpark Molenbeek 0 0 0 0 0 0
502520 Sportpark Eeuwlanden 0 0 0 0 0 0
502540 Sportpark Monnikenbos 0 0 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen 0 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties -41.617 -51.010 -52.235 -53.175 -54.115 -55.085
551000 Gemeentelijke gronden -114.983 -62.016 -63.727 -64.340 -64.960 -65.590
551050 Erfpachten -47.748 -42.899 -38.899 -39.600 -40.310 -41.040
551100 Kadaster & Landmeten -1.219 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding -5.380 0 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen -3.352.071 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot -18.024 -56.044 -54.659 -55.399 -56.149 -56.909
551250 Huisnummering/straatnaamborden -2.479 0 0 0 0 0
551350 Herstel degeneratieschade -79.644 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750
551351 reserve Herstel degeneratieschade 0 -99.620 -85.000 -86.530 -88.090 -89.680
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken 0 -180.657 -180.657 -114.657 -114.657 -114.657
551600 Beheerplan Water -5.159 0 0 0 0 0
551650 Verkeers- en vervoersplan 0 0 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting -4.205 -4.720 -4.830 -4.920 -5.010 -5.100
551901 Reserve Begraafplaatsen -3.635 68.792 -43.068 -58.565 -74.120 -89.671
551950 Inkomsten begraafplaatsen -482.938 -489.659 -497.493 -497.493 -497.493 -497.493
552001 Reserve Reiniging -61.570 -141.448 -140.608 -143.576 -146.463 -150.006
552050 Inkomsten reiniging -1.830.095 -1.777.549 -1.777.549 -1.777.549 -1.777.549 -1.777.549
552100 Onderhoudsplan Riolering -19 -1.799 -66.417 -117.317 -144.858 -176.314
552150 Inkomsten riolering -1.808.552 -1.689.476 -1.389.476 -1.389.476 -1.389.476 -1.389.476
552200 Huisaansluiting riolering -11.200 0 -1.858 -1.923 -1.991 -2.060
Totaal Baten -7.870.538 -4.538.985 -4.407.356 -4.415.400 -4.466.121 -4.521.510

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten
502100 Zoutloods
In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om de Zoutloods in 2018 te verkopen. Voor 2019 e.v. zijn daarom de exploitatielasten afgeraamd; een besparing van € 27.000,-.

549300 Buitensportaccommodaties
Voor 2019 e.v. is er € 33.000,- in de begroting bijgeraamd voor privatisering van de sportaccommodaties. Dit is het gevolg van een aframing van het budget voor Lucratomedewerkers (voorheen Felua) op het onderhoud groen in 2018.

551000 Gemeentelijke gronden
In 2018 is er bij dit subproduct € 13.000,- afgeraamd als gevolg van de budgetfreeze. Daarnaast heeft er een geringe urenverschuiving plaatsgevonden.

551200 Beheerplan Wegen
In 2018 is er € 317.000,- naar aanleiding van de budgetfreeze afgeraamd. Doordat er investeringen in 2019 zijn afgeschreven zijn de kapitaallasten in dit jaar € 22.000,- lager dan in 2018. Tegelijkertijd is sprake van een stijging van het budget als gevolg van areaaluitbreiding Hoogwatergeul. Daarnaast is er vanaf 2019 een bedrag van € 4.000,- verwerkt als ombuigingsvoorstel voor het vegen van de wegen en € 10.000,- verwerkt als ombuigingsvoorstel voor de verwerkingskosten van bouw- en sloopafval. Verder is op dit product het budget voor weginspecties als ombuigingsvoorstel afgeraamd met € 5.500,-.

551350 Herstel degeneratieschade
Het beschikbare bedrag is jaarlijks gebaseerd op de baten die in het voorgaande jaar worden ontvangen. Dit betekent dat het bedrag jaarlijks kan fluctueren en dat baten en lasten niet in evenwicht zijn omdat de baten in enig jaar in een volgend kalenderjaar tot lasten leiden. In werkelijkheid kunnen de uitgaven afwijken van de raming. Dit wordt bij de voorjaarsnota gecorrigeerd.

551400 Beheerplan kunstwerken
In 2018 is € 253.333,- uitgegeven (voorjaarnota 2018) in plaats van € 170.655,-. Verhoging van het budget ten opzichte van de primitieve begroting 2018 is het gevolg van areaaluitbreiding Hoogwatergeul en Gebiedsontwikkeling.

551450 Verkeersmaatregelen
De lagere raming van € 19.000,- in 2018 ten opzichte van de begroting 2019 bij dit subproduct is hoofdzakelijk het gevolg van de budgetfreeze. De raming 2019 is op het niveau van de primitieve begroting 2018 inclusief indexering.

551600 Beheerplan Water
De lagere raming van € 22.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze. De oorspronkelijk primitieve raming was hoger. Deze oorspronkelijke raming is geïndexeerd. Vanaf 2019 is er een bedrag van € 10.000,- verwerkt als ombuigingsvoorstel voor de verwerkingskosten van het berm- en slootafval.

551750 Beheerplan Verlichting
De lagere raming van ruim € 12.000,- in 2018 bij dit subproduct is hoofdzakelijk het gevolg van de budgetfreeze.

551800 Beheerplan Openbaar groen
De kostenstijging bij dit subproduct betreft de indexering. Vanaf 2019 wordt een ombuiging voorgesteld van structureel € 11.000,- per jaar voor het opstellen van het beheerplan openbaar groen.

551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen
Er heeft een personele wisseling plaatsgevonden (Wajonger in plaats van een medewerker van Lucrato) waardoor de personele kosten voor onderhoud en het beheer van de begraafplaatsen gestegen zijn. Het verschil in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 is groter dan het verschil ten opzichte van de werkelijke kosten in de rekening 2017. Daarnaast zijn de lasten en baten geïndexeerd. Begraafplaatsen is net als 'Reiniging' en 'Riolering' een kostendekkende exploitatie. Dit betekent dat eventuele overschotten/tekorten worden afgedekt met de reserve/voorziening.

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 9.420 4.534 8.796 8.910 9.025 9.152
555000 Bosbeheer 85.216 72.321 99.246 99.881 100.527 101.195
555050 Recreatiebeheer 9.507 11.858 4.129 4.274 4.423 4.578
Totaal Lasten 104.143 88.713 112.171 113.065 113.975 114.925
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf -3.637 -4.475 -4.475 -4.555 -4.637 -4.720
555000 Bosbeheer -155.378 -144.627 -145.990 -148.229 -150.499 -152.809
555050 Recreatiebeheer -22.395 0 0 0 0 0
Totaal Baten -181.411 -149.102 -150.465 -152.784 -155.136 -157.529

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Lasten
502200 Gebouwen bosbedrijf
De lagere raming van € 4.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze voor het budget onderhoud. Ten opzichte van 2017 is het bedrag licht gedaald (afschrijving).

555000 Bosbeheer
Er heeft een herschikking plaatsgevonden van het budget van recreatiebeheer naar bosbeheer. Daarnaast is sprake van een indexering van de kosten, inclusief de gewijzigde begroting 2018 voor overige niet duurzame goederen en diensten (kosten bosbeheerder). Het totale product bosbeheer (lasten versus baten) levert een voordeel op voor de exploitatie.

BBV-Indicatoren programma Ruimte, wonen en ondernemen

BBV indicatoren