Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Uitgaven

6,49%

€ -157.430

6,49% Complete

Inkomsten

90,06%

€ -196.873

90,06% Complete

Saldo

1,79%

€ 39.443

2. Bedrijfsvoering

Uitgaven

6,49%

€ -157.430

6,49% Complete

Inkomsten

90,06%

€ -196.873

90,06% Complete

Saldo

1,79%

€ 39.443

Inhoud

Begroting

-196.873 Inkomsten
-157.430 Uitgaven
39.443 Saldo
  • Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Personeel en Organisatie

  • Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
  • Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).  
  • Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn. 

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

  • Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik,  binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
  • Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit. 

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
531000 Accountantskosten 94.285 104.700 72.400 73.700 75.030 76.380
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen 0 -50.702 0 0 0 0
531700 Forensenbelasting 2.819 2.245 0 0 0 0
531751 Reserve Precariobelasting 1.158.267 1.137.460 903.510 1.003.390 1.133.270 0
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 -902.208 35.767 26.590 224.333 204.056
Totaal Lasten 1.255.370 291.495 1.011.677 1.103.680 1.432.633 280.436
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen -52.316 0 -51.090 -51.489 -47.511 -47.605
531700 Forensenbelasting -1.483 -3.695 0 0 0 0
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0
531900 Saldo na bestemming -1.991.323 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.045.122 -3.695 -51.090 -51.489 -47.511 -47.605

Toelichting op de lasten en baten Financien

Lasten
531000 Accountantskosten
Bij de Voorjaarsnota 2018 is er € 30.000,- bijgeraamd voor de accountantskosten. Deze kosten werden tot op heden achteraf gefactureerd; in 2018 wordt nog een deel van de kosten over 2017 in rekening gebracht. Dit is gecorrigeerd door hiervoor eenmalig bij te ramen.

531751 Reserve precariobelasting
In 2019 en 2020 wordt € 230.000,- respectievelijk € 130.000,- van de precariobelasting als dekkingsmiddel ingezet. Hierdoor kan er minder aan de reserve worden toegevoegd; dit wordt zichtbaar bij dit subproduct.

Baten
531700 Forensenbelasting
Met ingang van 2019 wordt er geen Forensenbelasting meer geheven.

531900 Saldo na bestemming
Het bedrag wat hier is opgenomen is het negatieve exploitatieresultaat over 2017.

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
539000 Grondbeleid 55.678 139.007 142.977 117.773 95.171 89.045
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 13.992 14.453 14.959 15.482 16.024
Totaal Lasten 55.678 152.999 157.430 132.732 110.653 105.069
Baten
539000 Grondbeleid -62.755 -194.172 -196.873 -172.566 -151.348 -147.179

Toelichting op de lasten en baten Grondbeleid

Lasten en baten

539000 Grondbeleid

Veel grondexploitatiecomplexen zitten in een afrondende fase. Hierdoor dalen de boekwaarden en worden er minder rentekosten doorberekend; dit is de oorzaak van de daling van zowel de kosten als de doorberekening naar de afzonderlijke complexen (baten)  bij dit subproduct.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
525000 Burgerzaken 264.091 222.836 251.453 252.696 260.967 269.517
525050 Secretarieleges 145.731 91.880 54.150 35.780 46.600 47.440
525100 Verkiezingen 60.169 38.433 45.802 47.011 48.248 49.524
525150 Vaccinatie & doodschouw 11.461 11.440 11.710 11.920 12.130 12.350
Totaal Lasten 481.452 364.589 363.115 347.407 367.945 378.831
Baten
525000 Burgerzaken -945 0 0 0 0 0
525050 Secretarieleges -364.076 -255.820 -179.020 -145.590 -169.580 -172.630
Totaal Baten -365.021 -255.820 -179.020 -145.590 -169.580 -172.630

Toelichting op de lasten en baten Burgerzaken

Lasten
525000 Burgerzaken
De gestegen loonkosten en de extra kosten voor het GBA-netwerk verklaren de hogere kosten bij dit subproduct. De stijging van de jaren erna is het gevolg van loonindexeringen.

525050 Secretarieleges
Als gevolg van de invoering van de tienjarige geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten dalen zowel de uitgaven als de inkomsten bij dit onderdeel.

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
521450 Basisregistratie 47.716 66.210 45.820 46.280 46.750 47.230
Baten
521451 Res. Basisregistratie -26.656 -22.600 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Basisregistratie

Algemeen

521450 Basisregistratie / 521451 Reserve Basisregistratie

Bij de Voorjaarsnota 2018 is er eenmalig € 22.600,- bijgeraamd om achterstanden in de actualiteit van de basisregistratie weg te werken.  Dit geld is onttrokken uit de 'reserve Basisregistratie'.

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheer taken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzage mogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
521550 Streekarchivariaat 56.517 58.901 66.411 67.500 68.600 69.731

Toelichting op de lasten en baten Streekarcivariaat

Lasten

521550 Streekarchivariaat

De lagere raming van € 6.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze.