Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Overzicht overhead

Inhoud

Toelichting op product Overhead

In 2017 zijn nieuwe BBV-voorschriften ingevoerd. Hierin is de verplichting opgenomen om de overheadkosten van de ambtelijke organisatie apart inzichtelijk te maken.

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Concreet zijn dit de kosten van huisvesting, facilitaire zaken, automatisering en alle salariskosten en overige personeelskosten van het ondersteunende personeel. Een overzicht van de overheadkosten van de gemeente Heerde met de berekening van het overheadpercentage is hieronder samengevat weergegeven.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
500010 Kostenplaats Management 0 998.876 1.033.837 1.070.021 1.107.472
500020 Bestuursondersteuning en -advisering 0 1.028.648 1.064.652 1.101.915 1.140.482
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering 0 1.298.622 1.344.074 1.391.118 1.439.807
500040 Dienstverlening en informatiebeheer 0 1.349.743 1.396.984 1.445.879 1.496.485
500050 Realisatie, onderhoud en beheer 0 1.353.972 1.401.360 1.450.408 1.501.172
500060 Ruimte, ondernemen en wonen 0 1.373.590 1.421.666 1.471.423 1.522.923
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding 0 2.358.414 2.440.961 2.526.395 2.614.819
502160 Raadhuis 243.489 129.633 131.633 132.982 134.399
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 596.818 259.083 263.388 268.813 271.970
502190 Gemeentewerf Veldweg 89.869 92.670 92.741 92.835 92.942
503000 Facilitaire zaken 326.349 367.349 362.120 368.630 375.260
504000 Personeel & organisatie 3.998.550 4.216.339 4.388.272 4.545.511 4.708.263
504001 Reserve Personeel & organisatie 316.106 0 0 0 0
504100 Personeelskosten secundair overig 87.395 187.738 192.561 197.524 202.619
504109 Personeelskosten secundair management 0 6.220 6.430 6.650 6.870
504110 Personeelskosten secundair BS 0 14.520 15.000 15.500 16.010
504111 Personeelskosten secundair BD 50.671 13.130 13.560 14.000 14.460
504112 Personeelskosten secundair DIB 0 13.130 13.560 14.000 14.460
504113 Personeelskosten secundair ROB 64.030 17.270 17.840 18.420 19.020
504114 Personeelskosten secundair ROW 0 15.210 15.710 16.230 16.760
504115 Personeelskosten secundair SMV 63.139 122.810 23.560 24.330 25.130
504200 Personeelskosten overig 240.968 190.170 188.500 191.880 195.340
505000 Informatievoorziening 1.264.488 1.417.109 1.410.093 1.382.287 1.446.673
gezamenlijke I dienst Hattem (505100) 449.129 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Oldebroek (505110) 677.265 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Heerde (505120) 0 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst H2O (505130) 0 0 0 0 0
506000 Financiën 23.076 9.220 9.390 9.560 9.730
506100 Elektronische dienstverlening 0 101.258 104.170 107.180 110.271
506150 Overheadtoerekening 186.014 317.756 325.389 332.411 344.483
Totaal Lasten 8.677.356 17.252.480 17.677.451 18.195.902 18.827.820
Baten
500010 Kostenplaats Management 0 -998.876 -1.033.837 -1.070.021 -1.107.472
500020 Bestuursondersteuning en -advisering 0 -1.028.648 -1.064.652 -1.101.915 -1.140.482
500030 Bedrijfsondersteuning en -advisering 0 -1.298.624 -1.344.076 -1.391.118 -1.439.808
500040 Dienstverlening en informatiebeheer 0 -1.349.744 -1.396.985 -1.445.878 -1.496.486
500050 Realisatie, onderhoud en beheer 0 -1.353.971 -1.401.361 -1.450.406 -1.501.174
500060 Ruimte, ondernemen en wonen 0 -1.373.586 -1.421.667 -1.471.423 -1.522.922
500070 Sociaal maatschappelijke verbinding 0 -2.358.415 -2.440.959 -2.526.397 -2.614.822
502161 Reserve gem.huis -135.000 0 0 0 0
502165 Gemeentekantoor Eperweg 5 -310.014 0 0 0 0
503000 Facilitaire zaken -1.434 0 0 0 0
504000 Personeel & organisatie -471.810 -269.517 -277.529 -285.799 -294.327
504112 Personeelskosten secundair DIB 0 0 0 0 0
504115 Personeelskosten secundair SMV -588 0 0 0 0
505000 Informatievoorziening -34.180 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000
gezamenlijke I dienst Hattem (505100) -449.129 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Oldebroek (505110) -677.265 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst Heerde (505120) 0 0 0 0 0
gezamenlijke I dienst H2O (505130) 0 0 0 0 0
506150 Overheadtoerekening -185.747 -317.756 -325.388 -332.411 -344.483
Totaal Baten -2.265.167 -10.413.137 -10.770.454 -11.139.368 -11.525.976

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Lasten
502160 Raadhuis
Ten gevolge van de budgetfreeze zijn in 2018 de onderhoudskosten en dergelijke verlaagd met € 60.000,-.

502165 Gemeentekantoor
Ten gevolge van de budgetfreeze zijn in 2018 de onderhoudskosten en dergelijke verlaagd met € 27.000,-.

502190 Gemeentewerf Veldweg
Ten gevolge van de budgetfreeze zijn in 2018 de onderhoudskosten en dergelijke verlaagd met € 13.000,-.

503000 Facilitaire zaken
Ten gevolge van de budgetfreeze zijn in 2018 diverse posten op facilitaire gebied (kantoorbenodigdheden, consumptieverbruik) verlaagd met in totaal € 60.000,-.

Lasten 504000 Personeel & Organisatie / Baten 5040000 Personeel & Organisatie en 505000 Informatievoorziening
Er is een ombuigingsvoorstel om een taakstelling op Bedrijfsvoering te beleggen van in totaal € 300.000,-. Deze taakstelling is binnen dit product verwerkt vanaf 2019 structureel. Voor het overige zijn de ramingen aangepast aan de nieuwe CAO-verplichtingen en is de raming 2019 e.v. verhoogd met 3,5% index en zijn de pensioenpremies verhoogd. Ook is de € 100.000,- beschikbaar gestelde gelden om de werkdruk in de organisatie te verlichten op deze post verantwoord. De inkomsten voor gedetacheerd personeel zijn verhoogd met € 54.000,-. Daarnaast is er vanaf 2019 een structurele inkomst van € 64.000,- in verband met het voeren van administratie en planning en control voor de I-dienst.

504100 Personeel & Organisatie secundair / 504200 Personeelskosten overig
Tussen 2017 en 2018 heeft een verschuiving van lasten plaatsgevonden tussen genoemde grootboeknummers. Ten gevolge van de budgetfreeze zijn in 2018 zijn de kosten voor opleiding en ontwikkeling personeel, ARBO-activiteiten, alsmede de reis- en verblijfkosten verlaagd met in totaliteit € 60.000,-.

504109 t/m 504114 Personeelskosten secundair van diverse afdelingen
Bij de organisatiekanteling medio 2017 zijn nieuwe afdelingen gevormd waardoor er een herverdeling van secundaire kosten is ontstaan in 2018 ten opzichte van de realisatie van 2017.

504115 Personeelskosten secundair SMV
In de ombuigingsnotitie is voor 2019 voor de professionalisering en ontwikkeling van de afdeling SMV € 100.000,- extra geraamd om uiteindelijk de ombuigingen binnen het programma Sociaal Maatschappelijk te realiseren.

506100 Elektronische dienstverlening
Vanaf 2018 worden op deze post interne uren verantwoord. Daarnaast worden ten gevolge van de budgetfreeze zijn in 2018 de onderhoudskosten en ontwikkelkosten voor de gemeentelijke website met € 15.000,- verlaagd.

Baten
505000 Informatievoorziening
Vanaf 2019 ontvangt de gemeente een bijdrage voor administratieve ondersteuning (financieel en Planning & Control) van de GR I-dienst.

506150 Overheadtoerekening
2017 was het eerste jaar dat er overhead werd toegerekend aan de kostendekkende exploitaties. Achteraf bleek dat deze toerekening te laag was; dit is bij de begroting van 2018 e.v. gecorrigeerd.