Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Overzicht programmaplan

Inhoud

Overzicht programmaplan

In bijgaande overzichten is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programmaplan

Programma Lasten Baten Saldo
Voor Storting reserve Na Voor Beschikking reserve Na Voor Na
1 Bestuur 2.689.155 2.689.155 -21.730 -21.730 2.667.425 2.667.425
2 Bedrijfsvoering 705.176 903.510 1.608.686 -375.893 -51.090 -426.983 329.283 1.181.703
3 Ruimte, ondernemen en wonen 9.406.371 9.406.371 -4.826.566 -515.750 -5.342.316 4.579.805 4.064.055
4 Sociaal maatschappelijk 21.815.010 126.580 21.941.590 -3.542.000 -4.953 -3.546.953 18.273.010 18.394.637
Overhead 7.490.615 7.490.615 -651.273 -651.273 6.839.342 6.839.342
Algemene dekkingsmiddelen 1.132.332 1.132.332 -34.365.261 -34.365.261 -33.232.929 -33.232.929
Onvoorzien 50.000 50.000 - 50.000 50.000
Totalen 43.288.659 1.030.090 44.318.749 -43.782.723 -571.793 -44.354.516 -494.064 -35.767
-

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting zijn geen incidentele uitgaven of inkomsten geraamd.

 

Meerjareninvesteringsplan

Omschrijving
2019 2020 2021 2022
Bestuur
0 0 0 0
Bedrijfsvoering
0 0 0 0
Ruimte, Wonen en Ondernemen
Renovatie recreatieve fietspaden 30.000 30.000
Renovatie speeltoestellen 10.000
Bouwkundige voorzieningen verhuurde scholen 10.000
Renovatie Sprengen college p.m.
Achterstallig onderhoud Horsthoekschool p.m.
Vernieuwing diverse objecten (doelen / ballenvangers) 7.500 7.500 7.500 7.500
Renovatie sportvelden 40.000 40.000 40.000 40.000
Reconstructie wegen 250.000 250.000 250.000 150.000
Reconstructie wegen Hoogwatergeul 200.000
Verbetering fietsvoorzieningen 200.000 200.000
Kleine onvoorziene investeringen 25.000 25.000 25.000 25.000
Grasbetonstenen buitenwegen 40.000
Aanpassingen verkeerscirculatie centrum Heerde p.m.
Verbetering Kamperweg / aansluiting Heerderstrand A50 p.m.
Aanleg fietsverbinding Brinklaan plus aanpassen rotonde p.m.
Aanpassing conflictsituaties (GVVP) 25.000 25.000 25.000 25.000
Vernieuwing openbare verlichting 80.000 80.000 80.000 80.000
Renovatie plantsoenen 50.000 50.000 50.000 50.000
Investeringen speelplan 25.000 25.000 25.000 25.000
Investeringen riolering 1.326.463 445.003 300.616 381.509
Investeringen begraafplaatsen 15.000 66.000
Totaal 2.248.963 1.232.503 803.116 880.009
Sociaal Maatschapppelijk
0 0 0 0
Subtotaal 2.248.963 1.232.503 803.116 880.009
Investeringen gebouwen 124.000 77.500 30.000 0
Investeringen tractie 44.000 308.500 53.000 153.000
Subtotaal 168.000 386.000 83.000 153.000
Totaal investeringen 2.416.963 1.618.503 886.116 1.033.009

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.

Omschrijving kapitaallasten
2019 2020 2021 2022
Bestuur
0 0 0 0
Bedrijfsvoering
0 0 0 0
Ruimte, Wonen en Ondernemen
Renovatie recreatieve fietspaden - 600 1.795 2.380
Renovatie speeltoestellen 367 1.097 1.087 1.077
Bouwkundige voorzieningen verhuurde scholen 200 598 593 588
Renovatie Sprengen college p.m.
Achterstallig onderhoud Horsthoekschool p.m.
Vernieuwing diverse objecten (doelen / ballenvangers) 275 1.098 1.913 2.720
Renovatie sportvelden 1.022 4.080 7.111 10.116
Reconstructie wegen 3.229 12.916 22.603 32.290
Reconstructie wegen Hoogwatergeul 2.583 7.750 7.750 7.750
Verbetering fietsvoorzieningen 2.583 10.333 15.499 15.499
Kleine onvoorziene investeringen 639 2.550 4.444 6.322
Grasbetonstenen buitenwegen - 578 1.729 1.716
Aanpassingen verkeerscirculatie centrum Heerde p.m.
Verbetering Kamperweg / aansluiting Heerderstrand A50 p.m.
Aanleg fietsverbinding Brinklaan plus aanpassen rotonde p.m.
Aanpassing conflictsituaties (GVVP) 917 3.658 6.375 9.067
Vernieuwing openbare verlichting 1.600 6.387 11.133 15.840
Renovatie plantsoenen 583 2.329 4.063 5.783
Investeringen speelplan 639 2.550 4.444 6.322
Investeringen riolering 11.725 38.513 47.846 57.586
Investeringen begraafplaatsen - 300 898 3.310
Totaal 26.362 95.337 139.283 178.366
Sociaal Maatschappelijk
0 0 0 0
Subtotaal 26.362 95.337 139.283 178.366
Investeringen gebouwen 2.472 9.694 14.812 15.884
Investeringen tractie 1.863 19.455 49.231 59.856
Subtotaal 4.335 29.149 64.043 75.740
Totaal kapitaallasten 30.697 124.486 203.326 254.106