Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

4. Sociaal maatschappelijk

Inhoud

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Collegeprogramma Samenleving

Preventie

Toelichting op product Preventie

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Onderwijs en Educatie

Toelichting op product Onderwijs en Educatie

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid 119.915 89.774 97.767 99.390 102.174 105.071
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid 134.097 205.787 205.987 205.987 205.987 205.987
563150 Volwasseneneducatie 41.485 43.185 43.185 43.185 43.185 43.185
Totaal Lasten 295.497 338.746 346.939 348.562 351.346 354.243
Baten
563050 Overig lokaal onderwijsbeleid -147.412 -153.910 -153.910 -153.910 -153.910 -153.910
563150 Volwasseneneducatie -43.185 -43.185 -43.185 -43.185 -43.185 -43.185
Totaal Baten -190.598 -197.095 -197.095 -197.095 -197.095 -197.095

Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie

Lasten
563000 Lokaal onderwijsbeleid
De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.

 

Onderwijshuisvesting

Toelichting op product Onderwijshuisvesting

Wat mag het kosten

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) 17.257 19.030 17.499 17.367 17.248 16.970
502345 OBS De Horsthoek (F 421) 2.359 1.460 24.610 25.070 25.530 25.990
502365 OBS J. Ligthart (F 421) 39.628 28.573 27.754 27.491 27.248 27.027
502385 OBS De Heemde (F 421) 3.834 20.455 4.110 4.180 4.250 4.320
549000 Huisvesting basisonderwijs 1.079.630 208.249 216.305 209.739 209.019 207.591
549001 Reserve Huisvesting basisonderwijs 123.590 0 126.580 128.860 131.180 133.540
549050 De Sprengen 64.301 60.148 61.118 61.024 59.982 59.972
549100 De Noordgouw 78.881 98.717 99.963 91.998 91.976 92.277
Totaal Lasten 1.409.480 436.632 577.939 565.729 566.433 567.687
Baten
502325 OBS Pr. Beatrix (F 421) -17.257 0 0 0 0 0
502345 OBS De Horsthoek (F 421) -2.359 0 -33.060 -33.850 -34.660 -35.280
502365 OBS J. Ligthart (F 421) -39.628 0 0 0 0 0
502385 OBS De Heemde (F 421) -3.834 0 0 0 0 0
549000 Huisvesting basisonderwijs -545.193 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000
Totaal Baten -608.271 -41.000 -74.060 -74.850 -75.660 -76.280

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten
502345 OBS de Horsthoek
Vanaf 2019 wordt weer rekening gehouden met beheer en onderhoud van OBS de Horsthoek. Hier staan huuropbrengsten tegenover.

502385 OBS de Heemde
Vanwege het vervallen van kapitaallasten is de begroting met € 17.000,- naar beneden bijgesteld.

549000 Huisvesting basisonderwijs
Vanwege een verhoging van de kapitaallasten is de begroting 2019 naar boven bijgesteld.


549001 Reserve huisvesting basisonderwijs
Als gevolg van het sluitend maken van de begroting 2018 is in dat jaar geen reservering opgenomen

Kunst, cultuur en media

Toelichting op product Kunst, cultuur en media

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie,  muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
565000 Bibliotheekwerk 272.040 270.255 270.255 270.255 270.255 270.255
565100 Kunst & Cultuur 265.861 238.887 243.219 243.479 143.747 144.021
565150 Theater & Muziek 26.000 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
565200 Lokale radio 7.521 5.100 9.114 9.114 9.114 9.114
565300 Monumentenzorg 119.089 74.881 78.429 79.263 80.125 81.028
Totaal Lasten 690.511 616.023 627.917 629.011 530.141 531.318
Baten
565100 Kunst & Cultuur -4.000 0 0 0 0 0
565200 Lokale radio -2.000 0 0 0 0 0
565300 Monumentenzorg -46.585 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Totaal Baten -52.585 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting

Lasten
565100 Kunst & Cultuur
In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 100.000,- vanaf 2021.

565200 Lokale radio
Het begrote bedrag vanaf 2019 is bijgesteld op basis van het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2018-2019.

565300 Monumentenzorg
De hogere lasten vanaf 2019 worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.

Sport

Toelichting op product Sport

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
567150 Sportbeleid 169.930 142.347 125.287 125.691 126.110 126.542
567250 Zwembad 182.419 177.061 178.400 181.423 184.501 187.644
Totaal Lasten 352.349 319.408 303.687 307.114 310.611 314.186
Baten
567150 Sportbeleid -19.457 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500 -16.500
567151 Reserve Sportbeleid 0 -25.000 0 0 0 0
567251 Reserve zwembad -16.429 -7.973 -4.953 -4.953 -4.953 -4.953
Totaal Baten -35.886 -49.473 -21.453 -21.453 -21.453 -21.453

Toelichting op de lasten en baten Sport

Lasten
567150 Sportbeleid
In 2018 is een eenmalige subsidie verstrekt van € 25.000,-- voor het WK inline-skaten.

 

Accommodaties SMV

Toelichting op product Accommodaties SMV

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
502390 De Heerd 496.922 277.532 363.441 384.846 386.166 387.517
502395 De Rhijnsburg 722.143 352.771 388.889 389.237 392.641 396.115
502440 Sportzaal Wapenveld 9.233 56.893 74.580 76.659 77.712 78.793
502450 Binnensportacc2017 315.919 0 0 0 0 0
502460 Sporthal Faberhal 6.483 143.813 197.467 200.456 202.757 204.600
502462 Kantine Faberhal 47.800 40.000 15.000 15.270 15.540 15.820
502480 Dorpsacc.De Noord 8.912 40.612 66.365 69.031 70.095 70.238
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 11.673 18.600 20.049 21.320 21.420 21.534
Totaal Lasten 1.619.086 930.221 1.125.791 1.156.819 1.166.331 1.174.617
Baten
502390 De Heerd -496.922 -166.829 -170.830 -174.930 -179.130 -182.350
502395 De Rhijnsburg -722.143 -327.660 -335.530 -343.580 -351.830 -358.170
502440 Sportzaal Wapenveld -9.233 0 -5.467 -5.467 -5.467 -5.467
502450 Binnensportacc2017 -83.030 -73.070 -74.820 -76.170 -77.540 -78.940
502460 Sporthal Faberhal -6.483 0 0 0 0 0
502462 Kantine Faberhal -18.829 0 0 0 0 0
502480 Dorpsacc.De Noord -8.912 0 0 0 0 0
502590 Hof van Cramer, Wapenveld 2.144 -12.264 -12.071 -12.288 -12.509 -12.734
Totaal Baten -1.343.408 -579.823 -598.718 -612.435 -626.476 -637.661

Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV

Lasten
502390 De Heerd, 502395 De Rhijnsberg, 502440 sportzaal Wapenveld, 502460 sporthal Faberhal en 502480 De Noord
In verband met de budgetfreeze zijn de ramingen voor het algemeen onderhoud voor genoemde accommodaties voor 2018 neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn de kapitaallasten bij deze accommodaties gewijzigd als gevolg van de ombuigingsvoorstellen waarin staat vermeld dat er een restantboekwaarde wordt gehanteerd.

502500 Sportprak Molenbeek, 502520 Sportpark Eeuwlanden, 502540 Sportpark Monnikenbos en 502560 Sportpark Veessen
De baten zijn opgenomen onder (Openbare)Ruimte, Ondernemen en Wonen, subproduct Buitensportaccommodaties

Informatie en toegang sociaal domein

Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
571005 Informatie & Toegang 350.574 247.764 414.422 428.926 443.939 459.477
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa 27.984 39.260 48.672 48.972 49.282 49.592
571105 ICT 18.229 10.276 35.990 37.230 38.520 39.850
Totaal Lasten 396.787 297.300 499.084 515.128 531.741 548.919
Baten
571055 Onafh. Clientondersteuning / -participa -141 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Informatie en toegang sociaal domein

Lasten
571005 Informatie & Toegang
De lagere lasten in 2018 worden veroorzaakt door een verminderde toerekening van personeelskosten.

571055 Onafhankelijke Clientondersteuning / participatie
Het begrote bedrag voor 2018 is voor € 9.000,- verlaagd in verband met de budgetfreeze.

571105 ICT
Het begrote bedrag voor 2018 is voor € 24.000,- verlaagd in verband met de budgetfreeze.

Jeugdhulp individuele voorziening

Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorziening

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
573005 Jeugdhulp PGB 144.215 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
573055 Jeugdhulp in natura 3.497.530 4.316.150 4.074.898 4.055.477 4.235.243 4.323.004
573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 17.482 74.330 119.330 119.330 119.330 119.330
Totaal Lasten 3.659.227 4.540.480 4.344.228 4.324.807 4.504.573 4.592.334
Baten
573055 Jeugdhulp in natura -1.690 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp individuele voorziening

Lasten
573055 Jeugdhulp in natura
Op basis van realistisch ramen is het begrote bedrag voor 2019 e.v. neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is in de ombuigingsnotitie een voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 68.500,- en € 135.000,- vanaf 2020. Dit laatste bedrag groeit in 2022 door naar € 235.000,-.

De gehanteerde berekening van het ZIN-budget komt voort uit het jaarrekeningresultaat 2017 en de bijbehorende wijze van berekenen van verplichtingen. In 2018 is de wijze van afrekenen tussen gemeenten en zorginstellingen gewijzigd, vanwege het afschaffen van de DBC-systematiek (diagnose-behandel-combinatie) voor de specialistische GGZ. Deze is overgegaan in factureren op basis van daadwerkelijk geleverde zorg. Dit heeft geleid tot andere verplichtingen en uitnutting daarvan voor een deel van het ZIN-budget. In 2019 wordt daarnaast gestart met nieuwe zorgproducten op basis van de nieuwe aanbesteding. Dit betekent dat zowel in 2018 als in 2019 de resultaten uit 2017 niet volledig indicatief zijn voor het te verwachten resultaat. De ontwikkeling van de verplichtingen en de uitnutting daarvan wordt continu gemonitord. Het begroten van de kosten voor 2019 e.v. heeft nog een bepaalde mate van onzekerheid in zich.

573105 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang
De raming van 2018 is € 45.000,- lager dan 2019 in verband met budgetfreeze.

Jeugdhulp overige voorzieningen

Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
575000 Jeugdzorg (overig) 86.229 80.545 99.516 102.999 106.604 110.335
575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten 398.603 462.317 571.358 589.838 608.958 628.748
575200 Preventie 12.157 13.000 23.940 24.370 24.810 25.260
575250 Jeugdgezondheidszorg 443.673 414.276 415.669 418.309 421.009 423.749
575300 Voorschoolse voorziening 52.295 57.486 74.554 76.080 77.640 79.247
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk 65.966 12.664 14.298 14.799 15.317 15.853
575400 Overige voorziening 164.260 100.683 101.039 103.899 106.819 109.849
575450 Buitenschoolse voorzieningen 6.530 8.500 5.100 1.500 1.500 1.500
575500 Kosten CJG 238.844 238.304 276.364 279.417 282.579 285.844
Totaal Lasten 1.468.557 1.387.775 1.581.838 1.611.211 1.645.236 1.680.385
Baten
575000 Jeugdzorg (overig) 0 0 0 0 0 0
575250 Jeugdgezondheidszorg -17.229 0 0 0 0 0
575300 Voorschoolse voorziening -1.764 0 0 0 0 0
575350 Dec.uitkering peuterspeelzaalwerk -71.902 -31.238 -41.650 -52.063 -62.476 -62.476
575500 Kosten CJG -20.548 0 0 0 0 0
Totaal Baten -111.443 -31.238 -41.650 -52.063 -62.476 -62.476

Toelichting op de lasten en baten Jeugdhulp overige voorziening

Lasten
575000 Jeugdzorg
De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.

575005 Jeugdhulp uitvoering
De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze. Daarnaast is er vanaf 2019 € 35.000,- bijgeraamd voor specialistische GGZ-kennis.

575200 Preventie
De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze.

575300 Voorschoolse voorzieningen
De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze.

575500 kosten CJG
De lagere raming 2018 wordt veroorzaakt door de budgetfreeze en door realistisch te ramen.

Participatie en Werk

Toelichting op product Participatie en Werk

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
577050 WSW 2.401.396 2.294.607 2.166.690 2.221.922 2.141.006 2.045.874
577104 Pilot Participatievoorziening 20.733 69.000 0 0 0 0
577105 Werkzoekenden dienstverlening 294.756 376.580 438.431 481.296 504.293 510.799
577150 Werkgeversdienstverlening 98.025 99.896 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.814.910 2.840.083 2.605.121 2.703.218 2.645.299 2.556.673
Baten
577151 Reserve werkgev.dienstverlening -8.310 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten Participatie & Werk

Lasten
577050 WSW
Er is een hogere toerekening van personeelskosten tot een bedrag van € 13.000,-. De verlaging van de subsidie voor de WSW, groot € 180.000,- wordt veroorzaakt door de lagere bijdrage die van het rijk wordt ontvangen welke wij doorbetalen. In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 57.513,- vanaf 2020, aflopend naar € 47.022,- in 2022.

577104 Pilot Participatievoorziening
De uitkomsten van de pilot participatie zijn tot nu toe goed; de eindevaluatie moet nog worden gemaakt. Vanaf 2019 vindt bekostiging plaats uit reguliere budgetten.

577105 Werkzoekenden dienstverlening
De hogere lasten van € 35.000,- worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten. Daarnaast is in de ombuigingsnotitie het voorstel opgenomen om voor de inzet van instrumenten een bedrag van € 60.000,- extra beschikbaar te stellen vanaf 2019. Op basis van realistisch ramen is daarnaast op deze post € 25.000,- structureel bijgeraamd, welk bedrag oploopt in 2021 naar € 78.000,-.

577150 Werkgeversdienstverlening
De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten.

Inkomen

Toelichting op product Inkomen

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
579000 Bijstandverlening 364.966 313.227 357.353 365.158 373.164 381.357
579050 Levensonderhoud 2.831.026 2.510.000 2.493.200 2.493.200 2.283.200 2.283.200
579100 Bijstandverlening zelfstandigen 25.053 79.130 81.040 82.500 83.980 85.490
579200 Inkomensondersteuningsbeleid 304.250 239.507 313.876 324.862 336.232 348.000
579250 Schulddienstverlening 94.219 65.572 78.261 79.781 81.329 82.915
579300 Minimabeleid 76.285 151.378 150.424 150.424 150.424 150.424
579305 Minimabeleid deelfonds 0 0 0 0 0 0
579400 Kwijtscheldingen 24.159 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand 355.209 350.000 358.400 364.850 371.420 378.110
Totaal Lasten 4.075.168 3.738.814 3.862.554 3.890.775 3.709.749 3.739.496
Baten
579050 Levensonderhoud -2.665.860 -2.425.827 -2.425.827 -2.425.827 -2.425.827 -2.425.827
579100 Bijstandverlening zelfstandigen -11.976 -42.962 -43.478 -44.120 -44.651 -45.190
579300 Minimabeleid 0 0 0 0 0 0
579305 Minimabeleid deelfonds -55.949 0 -55.212 -55.212 -55.212 -55.212
579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand -28.129 -3.010 -3.080 -3.140 -3.200 -3.260
Totaal Baten -2.761.914 -2.471.799 -2.527.597 -2.528.299 -2.528.890 -2.529.489

Toelichting op de lasten en baten Inkomen

Lasten
579000 Bijstandsverlening
De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening (€ 10.000,-) van personeelskosten. Daarnaast stijgt de bijdrage voor de sociale recherche met € 17.000,-.

5792000 Inkomensondersteuningsbeleid
De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere toerekening aan personeelskosten tot een bedrag van € 42.000,-.

579250 Schulddienstverlening
De raming 2018 is € 10.000,- lager ten gevolge van de budgetfreeze.

Wmo maatwerkvoorzieningen

Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten incl externe advis 409.755 442.531 648.100 668.560 689.694 711.533
581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN BG 1.039.378 1.150.427 1.317.153 1.294.500 1.339.810 1.386.700
581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 45.660 47.750 47.750 47.750 47.750 47.750
581205 Opvang en beschermd wonen Wmo 48.495 20.263 22.877 23.678 24.507 25.364
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v 491.631 331.975 424.016 462.700 471.030 479.500
581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel w 162.098 126.870 110.910 87.910 89.490 91.100
Totaal Lasten 2.197.017 2.119.816 2.570.806 2.585.098 2.662.281 2.741.947
Baten
581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v -9.138 -1.090 -1.120 -1.140 -1.160 -1.180
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand -57.315 -60.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Totaal Baten -66.453 -61.090 -21.120 -21.140 -21.160 -21.180

Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen

Lasten
581005 Wmo uitvoeringskosten inclusief externe advisering
De hogere lasten van € 58.000,- worden veroorzaakt door een hogere toerekening van personeelskosten. De regionale uitvoeringskosten Wmo stijgen met € 15.000,- ten gevolge van externe inzet in regio, onder andere ten behoeve van inkoop.

581055 Maatwerkvoorzieningen ZIN Begeleiding
Bijraming op basis van realistisch ramen, verwachte uitstroom uit de algemene voorziening regieondersteuning (AVR), de verlaging van de eigen bijdrage en de demografische ontwikkeling in de gemeente Heerde. Daarnaast is in de ombuigingsnotitie het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 68.750,- vanaf 2020.

581750 Maatwerkvoorzieningen natura materieel v
De verwachting is dat het afsluiten van een nieuw contract voor hulpmiddelen zal leiden tot een kostenverhoging van ongeveer 20%. Op basis van deze verwachting is de begroting zowel voor vervoersvoorzieningen als voor rolstoelen verhoogd met € 40.500,-; totaal € 81.000,-.

581800 Maatwerkvoorzieningen natura materieel
In de ombuigingsnotitie is een voorstel opgenomen rondom woningaanpassingen. Daarom zijn de exploitatielasten voor 2019 afgeraamd met € 25.000,- en vanaf 2020 met € 50.000,-.

Baten
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand
Door de verwachte wijziging van de eigen bijdrage systematiek voor de Wmo is de te ontvangen eigen bijdrage afgeraamd met € 40.000,-.

Wmo algemene voorzieningen

Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
585000 Volwassenenwerk 167.333 221.201 175.619 178.449 181.843 185.362
585050 Maatschappelijk werk 197.794 176.026 6.881 6.953 7.028 7.105
585100 Volksgezondheid 136.872 145.410 148.600 150.150 152.650 155.190
585150 Vreemdelingen inburgering 27.790 47.427 47.400 47.400 47.400 47.400
585200 Algemene voorzieningen regieondersteunin 671.181 995.099 903.393 868.729 883.448 898.436
585250 Basismobiliteit 421.615 572.947 544.336 557.101 567.400 577.964
585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar 1.064.504 1.147.685 1.491.959 1.364.019 1.411.600 1.460.852
585350 Vrijwilligers 90.327 74.408 88.827 79.749 81.736 78.786
585400 Mantelzorg 77.455 106.076 88.672 90.668 92.731 94.872
Totaal Lasten 2.854.873 3.486.279 3.495.687 3.343.218 3.425.836 3.505.967
Baten
585000 Volwassenenwerk 0 -47.320 0 0 0 0
585150 Vreemdelingen inburgering -34.810 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400
585250 Basismobiliteit 0 -15.000 -15.360 -15.640 -15.920 -16.210
585301 Reserve algemene voorzieningen huishoude -173.000 0 0 0 0 0
Totaal Baten -207.810 -109.720 -62.760 -63.040 -63.320 -63.610

Toelichting op de lasten en baten Wmo algemene voorzieningen

Lasten

585000 Volwassenenwerk

Het begrote bedrag voor 2018 is éénmalig verhoogd i.v.m. verkregen subsidie voor de inzet van een coach.

 

585200 Algemene voorziening regieondersteuning

In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 115.000 vanaf 2019, doorgroeiend naar € 165.000 vanaf 2020.

 

585250 Basismobiliteit

In 2018 zijn de lasten éénmalig bijgeraamd in verband met extra kosten voor PlusOV.

 

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar huis

Door een verlaging van de eigen bijdrage systematiek zijn de lasten in 2019 fors toegenomen. In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 180.000 vanaf 2020. 

 

585350 Vrijwilligers

De raming 2018 is door de budgetfreeze verlaagd met € 4.000,-. Daarnaast is de toerekening van de personeelskosten voor 2019 verhoogd. In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om voor tafeltje dekje een besparing te realiseren van € 11.000 vanaf 2020, doorgroeiend naar € 16.000 vanaf 2022.

 

585400 Mantelzorg

In de ombuigingsnotitie is het voorstel opgenomen om op dit product een besparing te realiseren van € 20.500 vanaf 2019,

 

Baten

585000 Volwassenenwerk

Dit is de éénmalig ontvangen subsidie in 2018 voor de inzet van een coach.

 

 

BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk

BBV - Indicatoren