Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Uitgaven

93,51%

€ -2.269.422

93,51% Complete

Inkomsten

9,94%

€ -21.730

9,94% Complete

Saldo

101,79%

€ -2.247.692

1. Bestuur

Uitgaven

93,51%

€ -2.269.422

93,51% Complete

Inkomsten

9,94%

€ -21.730

9,94% Complete

Saldo

101,79%

€ -2.247.692

Inhoud

Begroting

-21.730 Inkomsten
-2.269.422 Uitgaven
-2.247.692 Saldo
  • Bestuur
  • Veiligheid

Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Collegeprogramma Bestuur

Wat willen we bereiken?

Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet

  • Onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is duidelijk voor onze inwoners en handhaafbaar.
  • Para-commerciële organisaties krijgen meer mogelijkheden om ontmoetingsmomenten voor gerelateerde activiteiten te organiseren, binnen de kaders van de drank- en horecawet, veiligheid en geluid.

Bestuur

Toelichting op product Bestuur

Het product Bestuur bestaat uit de subproducten college, raad, griffie en rekenkamerfunctie. Hoofdzakelijk gaat het hier om kosten voor salarissen en vergoedingen, opleidingskosten en representatie. Verder bestaat het product uit de volgende subproducten: (bestuurlijke) samenwerking, inclusief denken, internationale contacten, rechtsbescherming en communicatie.

 

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
506050 Communicatieplan 0 11.297 20.420 20.790 21.160 21.540
521000 Raad 187.228 197.521 195.597 193.760 200.340 207.150
521050 Griffie 117.362 159.175 104.331 107.860 111.520 115.310
521100 Rekenkamerfunctie 1.565 28.700 19.150 19.490 19.840 20.200
521150 College 482.570 545.253 658.310 618.850 644.400 670.480
521200 Bestuursonderst. 250 0 0 0 0 0
521300 Best. samenwerking 29.617 69.968 154.650 157.430 160.260 163.140
521350 Internationale contacten 851 9.660 1.760 1.790 1.820 1.850
521400 Rechtsbescherming 67.698 41.123 42.170 42.930 43.700 44.480
Totaal Lasten 887.140 1.062.697 1.196.388 1.162.900 1.203.040 1.244.150
Baten
521150 College -474 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten bestuur.

Lasten
506050 Communicatieplan
In 2018 is bij de budgetfreeze € 6.300,- afgeraamd.

521050 Griffie
In 2018 is bij de Voorjaarsnota € 60.000,- incidenteel bijgeraamd voor ondersteuning van de griffier.

521100 Rekenkamerfunctie
Bij de jaarrekening 2017 is € 10.000,- van het budget van de rekenkamerfunctie overgeheveld naar 2018. Met dit extra geld wordt het onderzoek 'toegang tot zorg en sociale draagkracht' bekostigd.

521150 College
Met ingang van 2019 is € 10.000,- structureel bijgeraamd voor extra reis- en verblijfkosten; daarnaast is er voor 2018 € 40.000,- en voor 2019 € 57.000,- bijgeraamd voor de wachtgeldverplichting van een vertrokken wethouder.
Daarnaast is vanaf 2019 € 100.000,- opgenomen voor nieuw beleid vanuit het collegeprogramma duurzaamheid en het versterken van de kernen. Dit bedrag loopt op naar € 130.000,- in 2022.

521300 Regionale bestuurlijke samenwerking
Voor de overgang van de Regio Noord-Veluwe (RNV) naar de Regio Stedendriehoek is € 83.000,- bijgeraamd. Binnen de begroting zijn op functionele onderdelen ramingen verlaagd. Ook zijn ambtelijke uren geraamd.

521350 Internationale contacten
In 2018 is bij de budgetfreeze € 4.440,- bijgeraamd in verband met Basjkieren (festival & presentatie beeld).

521400 Rechtsbescherming
In 2018 is bij de budgetfreeze € 14.700,- afgeraamd. Daarnaast is er een ombuigingsvoorstel om dit product structureel af te ramen met € 15.000,- vanaf 2019.

Veiligheid

Toelichting op product veiligheid

Het product Veiligheid bestaat uit de subproducten brandweer, crisisbeheersing, openbare orde en veiligheid, opvang huisdieren, APV, drank en horecawet en handhaving. De lasten op dit product hebben voor een groot deel betrekking op de brandweertaken in VNOG-verband. Daarnaast worden legesopbrengsten binnen dit product verantwoord.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2017 begroting 2018 (2019) Primaire begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
502040 Brandweergarage Wapenveld 25.218 25.604 26.392 27.080 27.972 28.205
523000 Brandweer 963.290 919.318 936.471 923.533 915.601 917.241
523050 Crisisbeheersing 38.541 28.583 38.073 38.996 39.947 40.926
523100 Openbare orde & Veiligheid 95.807 100.237 106.686 109.306 111.998 114.774
523150 APV 149.753 136.829 143.736 148.767 153.974 159.363
523200 Drank- en horecawet 42.495 36.791 37.693 39.012 40.378 41.791
545150 Handhaving Bouwen 145.150 176.863 185.792 192.295 199.025 205.991
545300 Handhaving Milieubeheer 8.457 7.314 7.684 7.953 8.231 8.519
551300 Opvang huisdieren 8.075 2.250 10.240 10.420 10.610 10.800
Totaal Lasten 1.476.785 1.433.789 1.492.767 1.497.362 1.507.736 1.527.610
Baten
523000 Brandweer -16.522 0 0 0 0 0
523150 APV -6.970 -21.220 -21.730 -22.120 -22.520 -22.930
545150 Handhaving Bouwen -25.500 0 0 0 0 0
Totaal Baten -48.992 -21.220 -21.730 -22.120 -22.520 -22.930

Toelichting op de lasten en baten veiligheid.

Lasten
523000 Brandweer
De verdelingssystematiek voor de kosten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is gewijzigd. De overgang van de oude naar de nieuwe systematiek wordt de komende jaren gefaseerd ingevoerd. De gemeente Heerde is voordeelgemeente; dit verklaart de dalende ramingen voor de komende jaren.

523050 Crisisbeheersing
De lagere raming van € 10.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze.

523100 Openbare orde & Veiligheid
De lagere raming van € 6.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze.

523150 APV en 545150 Handhaving Bouwen
Dit subproduct bestaat bijna volledig uit loonkosten. Deze kosten worden jaarlijks met 3,5% geïndexeerd; dit is de verklaring voor de stijging van ruim € 5.000,- per subproduct in de komende jaren.

551300 Opvang huisdieren
De lagere raming van € 13.000,- in 2018 bij dit subproduct is het gevolg van de budgetfreeze.

Baten
523000 Brandweer
In 2017 is een incidentele bijdrage van ruim € 16.000,- ontvangen voor de inspectie van brandkranen. Ook voor de jaren erna wordt dit bedrag ontvangen; voor 2018 e.v. wordt hiervoor in de najaarsnota bijgeraamd.

BBV-indicatoren programma Bestuur

BBV indicatoren