Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Bijlagen programmabegroting

Inhoud

Bijlagen

Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2018

 

Bijlage 2. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022

Bezuinigingsmaatregelen

Om de omvang van het voorstel ten opzichte van de oorspronkelijke raming 2018 of 2019 te kunnen vaststellen, zijn de ramingen in de kop van de maatregel of in de tekst opgenomen.

 

Bestuur / financiën totaal:

 

2019

€ 261.500

2020

€ 261.500

2021

€ 261.500

2022

€ 261.500

 

Toelichting:

1

Openingstijden gemeentekantoor. Inzet 2,22 fte.

Maatregel:

Balie burgerzaken en infobalie maandag, dinsdag en donderdag vanaf 12.30 uur sluiten. Op vrijdagmiddag zijn deze balies per 1 juli 2018 al gesloten. Op de woensdag gelijktijdig de openingstijden verruimen naar 7.30 uur tot 20.00 uur.

Toelichting:

Door de balie op 4 middagen te sluiten, worden de balieafspraken geconcentreerd op de ochtend. Omdat er ‘s middags geen balie werkzaamheden zijn kunnen medewerkers veel efficiënter (zonder onderbrekingen) doorwerken.

Vanaf 2019 krijgt de gemeente 5 jaar lang te maken met minder aanvragen van reisdocumenten doordat paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar e.o. (m.i.v. 10 maart 2014 )10 jaar geldig zijn geworden i.p.v. 5 jaar. Echter in de jaren 2017 t/m 2021 worden er op jaarbasis ongeveer 1400 tot 1500 extra rijbewijzen aangevraagd in verband met de zogenaamde rijbewijscyclus. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 naar 10 jaar is gegaan, krijgt de gemeente te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar.

De dienstverlening wordt wel beperkter omdat de afsprakenagenda op de ochtend vol zal staan, waardoor mensen die zonder afspraak binnenlopen, niet meer direct geholpen kunnen worden.

2019

€ 16.500 (= 0,2 fte)

2020

€ 16.500

2021

€ 16.500

2022

€ 16.500 

         

                                     

2

Mediation en juridisch advies. Raming € 42.700.

Maatregel:

Focus op mediation ter voorkoming van juridische procedures en meer bouwen op interne juridische advisering.

Toelichting:

Door medewerkers mediation vaardigheden te leren kan deze vaardigheid worden ingezet ter voorkoming van juridische procedures. Daarnaast kan er minder extern advies aangevraagd worden bij externe partijen. Binnen de gemeente is ruim voldoende juridische kennis aanwezig om kwalitatief deskundig advies te geven. In uitzonderlijke dossiers (met wellicht hoge risico’s) kan een second opinion worden gevraagd.

2019

€ 15.000

2020

€ 15.000

2021

€ 15.000

2022

€ 15.000

         

                                     

3

Afschrijving De Heerd en de Rhijnsberg. Raming € 319.000.

Maatregel:

Aanpassen afschrijvingsbedragen

Toelichting:

Een aantal gebouwen (De Heerd, de Rhijnsberg) niet af schrijven naar “0”, maar naar 20% van de oorspronkelijke boekwaarde.

De financiële verordening moet hier op aangepast worden. Volgens de accountant is het voordeel te realiseren, maar een taxatie van de restwaarde van de gebouw(en) is wel noodzakelijk.

2019

€ 80.000

2020

€ 80.000

2021

€ 80.000

2022

€ 80.000

         

          

4

Hondenbelasting

Maatregel:

Invoeren hondenbelasting

Toelichting:

In de gemeente Heerde is in het verleden gekozen om de hondenbelasting af te schaffen. In veel Gelderse gemeenten int men nog steeds hondenbelasting.

Een hondenbelasting mag echter niet alleen worden ingevoerd vanwege die extra algemene middelen, omdat in zo’n geval geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor onderscheid tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Voor algemene middelen heeft de gemeente immers de OZB tot haar beschikking.

De invoering van de hondenbelasting zal gepaard moeten gaan met extra inzet van handhaving op overlast van hondenpoep (zie ondermeer voorstel 56).  Voor de organisatie zijn er meer administratie- en handhavingskosten. Intentie is om dit budgettair neutraal te organiseren.

De geschatte opbrengst is gebaseerd op 7518 huishoudens waarvan 1 op de 7 een hond hebben (gemiddelde op basis van Nederland).

2019

€ 60.000

2020

€ 60.000

2021

€ 60.000

2022

€ 60.000

         

 

5

Toeristenbelasting. Raming € 180.000.

Maatregel:

Verhoging toeristenbelasting van € 1,00 naar € 1,50

Toelichting:

Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in toerisme en recreatie. De voorzieningen moeten onderhouden worden, waardoor verhoging van de toeristenbelasting te rechtvaardigen is. Een verhoging van de toeristenbelasting zal naar verwachting geen negatief effect hebben op het aantal toeristen in onze gemeente.

In verhouding met andere gemeenten op de Veluwe zit Heerde op dit moment iets onder het gemiddelde bedrag voor toeristenbelasting in Gelderland.

2019

€ 90.000

2020

€ 90.000

2021

€ 90.000

2022

€ 90.000

         

 

Ruimte totaal:

 

2019

€ 444.986

2020

€ 444.986

2021

€ 444.986

2022

€ 444.986

 

Toelichting:

 

6

Leges WABO vergunning. Raming € 400.000.

Maatregel:

Verhogen leges WABO vergunning met 0,5%

Toelichting:

Een quick scan en informatie van de VNG en de vereniging Eigen Huis geven aan dat de gemeente Heerde in vergelijk met de Nederlandse gemeenten een lage middenmoter is in het niveau van de legesheffing. Het huidige tarief bedraagt 2,24% van de bouwkosten.  Inclusief de verhoging blijft sprake van kostendekkende leges.

Als vergelijk:

Gemeente Epe: Tot 50K – 2,4%, boven 50K – 1,74%, boven 1.000K – 1,66% voor een standaard WABO omgevingsvergunning, te vermeerderen met extra toetsen.

Gemeente Oldebroek: 1,84%

Gemeente Hattem: 2,5%

Gemeente Olst Wijhe: tot 50k 2,5%, 50K-100K 2,1%, >100K 1,6%

2019

€ 75.000

2020

€ 75.000

2021

€ 75.000

2022

€ 75.000

         

 

7

Tarieven riolering verlagen, tarieven OZB verhogen.

Maatregel:

De tarieven rioolheffing aan te passen naar een opbrengst van 1,4 miljoen. per jaar en de tarieven voor de OZB op te plussen met € 300.000,- per jaar.

Toelichting:

De reserve riolering bedraagt € 3,9 miljoen. De inkomsten uit tarieven bedragen de laatste jaren 1,7 miljoen per jaar. De onttrekking ten behoeve van de exploitatie riolering bedraagt de laatste jaren circa € 1,3 miljoen per jaar.

Door  € 300.000,- , dat nu jaarlijks aan de reserve riolering wordt toegevoegd, minder in rekening te brengen bij de eigenaren van woningen en niet-woningen via de rioolheffing en de (vrij besteedbare) OZB met dit bedrag te verhogen stijgen de lasten voor eigenaren van woningen en niet-woningen, niet.

2019

€ 300.000

2020

€ 300.000

2021

€ 300.000

2022

€ 300.000

         

 

8

Verkoop gemeentelijke gronden.  Raming € 30.000.

Maatregel: Grotere percelen op de markt zetten en kleinere percelen (overhoeken) op verzoek en bij gelegenheid aanbieden.

Toelichting:

Bij verkoop van percelen gaan de kosten voor de baten uit, tenzij dit binnen de bestaande formatie wordt opgepakt. Dat laatste heeft gevolgen voor het tempo waarin verkocht kan worden. Niet alle gronden komen voor verkoop in aanmerking (verkeer, groenstructuren).

2019

P.M.

2020

P.M.

2021

P.M.

2022

P.M.

         

 

9

Beheerplan Openbaar Groen overige. Raming € 98.330.

Maatregel: Geen middelen begroten voor het maken van beheerplannen en het schouwen, door externen.

Toelichting:

 

2019

€ 11.000

2020

€ 11.000

2021

€ 11.000

2022

€ 11.000

         

 

10

Kadaster en Landmeten. Raming € 2.430.

Maatregel: Kijkend naar de historie kan een jaarlijks bedrag worden afgeraamd.

Toelichting:

Budget is al eerder gekort. Gelet op voorgaande jaren wordt nogmaals gekort. Noodzakelijke landmeetkundige handelingen kunnen in enig jaar tot overschrijding van het budget leiden.

2019

€ 2.400

2020

€ 2.400

2021

€ 2.400

2022

€ 2.400

         

                   

 

11

Beheerplan Wegen vegen. Raming €16.000.

Maatregel:

Toepassen van andere verrekensystematiek.

Toelichting:

In plaats van 33% riolering, 33% reiniging en 33% wegen de volgende systematiek: 50% riolering, 25% reiniging en 25% wegen.

Bedrag komt ten laste van de reserve riolering.

2019

 € 4.000

2020

€ 4.000

2021

€ 4.000

2022

€ 4.000

         

 

12

Beheerplan Water verwerkingskosten. Raming € 42.000.

Maatregel:
Raming verwerkingskosten bijstellen.

Toelichting:

Gebaseerd op historie 2016 en 2017

2019

€ 10.000

2020

€ 10.000

2021

€ 10.000

2022

€ 10.000

         

                                     

13

 

Beheerplan Wegen verwerkingskosten. Raming € 42.510.

 

Maatregel:

Raming verwerkingskosten bijstellen.

 

Toelichting:

Gebaseerd op historie 2016 en 2017. Betreft afvalverwerking gemeentebreed en aanvoer voor puinwegen. Afvoer moet gegarandeerd blijven en kan bij een korting in enige jaar tot overschrijding leiden.

 

2019

€ 10.000

2020

€ 10.000

2021

€ 10.000

2022

€ 10.000

             

 

14

Beheerplan wegen weginspectie.

 

 

 

 

Maatregel:

Raming weginspectie bijstellen.

 

 

 

 

Toelichting:

Jaarlijks bedrag van € 9.520,- kan teruggebracht worden naar een interval per twee jaar.

 

 

 

 

2019

€ 5.500

2020

€ 5.500

2021

€ 5.500

2022

€ 5.500

 

 

 

 

                 

 

15

Voormalige zoutloods aan de Zwarteweg.

Maatregel:

Bij verkoop in 2018/begin 2019 vervalt de afschrijving in de gemeentebegroting van € 27.086.

Toelichting:

Maatregel spreekt voor zich.

2019

€ 27.086

2020

€ 27.086

2021

€ 27.086

2022

€ 27.086

         

 

Samenleving totaal:

 

2019

€-17.700

2020

€ 688.313

2021

€ 988.673

2022

€ 1.092.822

 

Toelichting:

 

16

Investeren en door ontwikkelen toegang sociaal domein. Raming € 361.000.

Maatregel:

Inzetten op door ontwikkelen van kennis en competenties van de professionals met als resultaat efficiënter werken en efficiënter inzetten van middelen.

Toelichting:

Het toeleiden van inwoners met een hulpvraag naar algemeen toegankelijke oplossingen en/of inzet sociaal netwerk vraagt tijd en aandacht. Ook neemt het aantal zorgmeldingen toe (dubbele vergrijzing) en zijn zorgvragen vaak complex. Effect hiervan is dat een vicieuze cirkel lijkt te ontstaan: meer keukentafelgesprekken, hogere werkdruk, minder tijd en aandacht voor inzet sociaal netwerk, minder inzicht in de financiële impact van de interventies, minder integraliteit en (meer) inzet van individuele begeleiding of dure voorzieningen. 

2019

-€ 100.000

2020

€ 137.500

2021

€ 137.500

2022

€ 137.500

         

 

17

Algemene voorziening schoon en leefbaar huis. Raming € 1.478.880.

Maatregel:

Gemiddeld aantal uren binnen de AVSLH terugbrengen naar 2 uur en onderzoeken of de huishoudelijke hulp kan worden ingericht door middel van voorliggende voorzieningen via een schoonmaakbedrijf, compensatie in meerkosten (staffel in inkomen, in ieder geval tot 120% van de bijstandsnorm volledige vergoeding van de kosten) en maatwerkvoorzieningen.

Toelichting:

Terugbrengen van de kosten voor de huishoudelijke hulp. De kosten blijven toenemen als gevolg van rijksregelgeving en landelijke ontwikkelingen (reële marktprijzen, abonnementstarief Wmo, CAO). Compensatie vanuit het rijk is er niet.

In 2019 verder onderzoek naar de mogelijkheid om huishoudelijke hulp via een schoonmaakbedrijf in te zetten. Afhankelijk van juridische haalbaarheid (passend binnen de Wmo) en verdere consequenties besluiten tot herstructurering van de huishoudelijke hulp.

2019

n.v.t.

2020

€ 180.000

2021

€ 180.000

2022

€ 180.000

         

                                     

18

Algemene voorziening regieondersteuning (AVR). Raming € 949.000.

Maatregel:

De AVR hervormen tot een brede dagbesteding, meer uitstroom naar maatwerk, betere aansluiting bij welzijn, zorg, psychosociale begeleiding onder AVR én Algemeen maatschappelijk werk vernieuwen.

Toelichting:

De instroom in de AVR is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is enerzijds een effect van ‘de beweging naar voren’: hulp laagdrempelig inrichten waarbij de veronderstelling is dat mensen in een vroeg stadium van problematiek worden bereikt en zwaardere hulp kan worden uitgesteld of voorkomen. Anderzijds is sprake van een hogere vraag als gevolg van de (dubbele) vergrijzing. Er wordt nu strakker gestuurd op de instroom en uitstroom waardoor de toename wordt beperkt. Verdere maatregelen zijn echter nodig om de kosten op langere termijn te beheersen.

In 2019 voorbereiden van een brede dagbesteding en efficiënter inzetten van budget voor algemeen maatschappelijk werk.

2019

€ 115.000

2020

€ 165.000

2021

€ 165.000

2022

€ 165.000

         

 

19

Woningaanpassingen. Raming € 135.000.

Maatregel:

Beleidsregels aanscherpen waar mogelijk. Afspraken met woningbouw over vaste prijzen bij aanpassing huurwoning. Inschakelen extern bureau bij woningaanpassingen boven de €10.000.  Afspraken met woningbouwvereniging over aanbouw i.p.v. unit, zodat er op langere termijn meer aangepaste woningen zijn.

Toelichting:

Als gevolg van de Wmo 2015 waarin gestreefd wordt naar zo lang als mogelijk zelfstandig wonen is het aantal woningaanpassingen toegenomen. De kosten blijven toenemen. Met bovenstaande maatregelen wordt beoogd de kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Door inhuur van bouwtechnische expertise voorkomen dat meer kosten dan noodzakelijk worden gemaakt. In samenwerking met woningbouwvereniging inzetten op duurzame oplossingen en efficiënt gebruik van aangepaste woningen.

2019

€ 25.000

2020

€ 50.000

2021

€ 50.000

2022

€ 50.000

         

 

20

Specialistische GGZ kennis in het CJG. Raming € 3.811.123.

Maatregel:

Toevoegen van een GGZ specialist in het CJG.

Toelichting:

De wetgever heeft in de Jeugdwet expliciet bepaald dat gemeenten en huisartsen afspraken moeten maken over de invulling van de verwijsmogelijkheid en de voorwaarden waaronder de arts verwijst. 

Vanuit historie verwijzen huisartsen veelal naar (dure) specialistische zorg bij aanbieders waar ze al jaren goede ervaringen mee hebben. Als huisartsen weten en vertrouwen in de mogelijkheden van (lichte vormen van) jeugdhulp die lokale wijkteams en andere jeugdhulpaanbieders kunnen bieden, zullen ze daar ook sneller naar verwijzen. Dat zorgt er voor dat de jeugdige de best passende hulp krijgt en ook de druk op specialistische zorg kan verminderen.

Ervaringen in andere gemeenten laten een forse kostenbesparing op zorgkosten zien door de toevoeging van een GGZ specialist.

2019

-€ 35.000

2020

€ 100.000

2021

€ 100.000

2022

€ 100.000

         

                                     

21

Onderzoek naar sluiting consultatiebureau Wapenveld.

Raming jeugdgezondheidszorg 0-4 € 270.646.

Maatregel:

Gelet op de toenemende mobiliteit van ouders onderzoeken of één consultatiebureau in de gemeente kan volstaan.

Toelichting:

Maatregel wordt onderzocht maar er wordt niet op voorhand een financieel voordeel ingeboekt.

 

22

Inzet op activerings- en participatiekandidaten om te besparen op eigen risico van € 210.000 op BUIG budget.

Maatregel:

Huidige uren gespreksvoering Werk blijven benutten (1,1 fte) maar 0,24 fte inzetten voor activeringskandidaten en extra investering voor oproepen participatiekandidaten. Financieel effect ingaande 2021.

Toelichting:

Alhoewel de economie is aangetrokken en er volop werk is zien we vaak een mismatch tussen CV van onze kandidaten en de marktvraag. Meer inzet op de groep activering (1-3 jaar naar werk) en participatie (>3 jaar naar werk) leidt tot meer kandidaten die geplaatst kunnen worden. Ingaande 2021 verwachten we een besparing door afname van het aantal uitkeringen.

2019

-€ 43.200

2020

-€ 43.200

2021

€ 166.800

2022

€ 166.800

         

                                     

23

Bijraming Wsw budget. Raming € 2.028.428

Maatregel:

De bijraming ter compensatie van het tekort bij Lucrato kan worden bijgesteld.

Toelichting:

In meicirculaire blijkt dat er voor GR Lucrato meer budget beschikbaar is voor uitvoering Wsw.

2019

N.v.t.

2020

€ 57.513

2021

€ 47.873

2022

€ 47.022

         

 

24

Subsidie Tafeltje dekje. Raming € 21.000.

Maatregel:

Verlaging van subsidie voor maaltijdverstrekking. In 2020 alleen nog subsidie voor de reiskosten voor het rondbrengen van de maaltijden.

Toelichting:

De Vrijwillige Hulpdienst Heerde ontvangt jaarlijks een subsidie voor tafeltje dekje. Ongeveer de helft van deze kosten gaan naar de reiskilometers van vrijwilligers. Vanuit transformatiegedachte (eigen kracht, zelf/samenredzaamheid) en de vele mogelijkheden die de markt biedt voor maaltijdverstrekking kan het subsidie worden beperkt. Vanaf 2020 wordt uitsluitend nog subsidie verstrekt voor de reiskosten van de vrijwilligers.

2019

N.v.t.

2020

€ 11.000

2021

€ 11.000

2022

€ 16.000

         

 

 

25

Mantelzorgcompliment. Raming € 40.500.

Maatregel:

Op basis van ervaringscijfers het bedrag in de begroting voor het mantelzorgcompliment verlagen. Het bedrag dat de aanvrager ontvangt blijft gelijk.

Toelichting:

Het jaarlijks beschikbare bedrag voor mantelzorgcompliment wordt verlaagd in de begroting.

2019

€ 20.500

2020

€ 20.500

2021

€ 20.500

2022

€ 20.500

         

                                     

 

26

Subsidies onder € 1.000. Raming  € 5.000.

Maatregel:

Afschaffen subsidies onder € 1.000 per jaar.

Toelichting:

Wij gaan er van uit, dat  subsidieontvangers een dergelijk bedrag zelf kunnen opvangen. In 2019 subsidieverordening aanpassen en communiceren over voornemen.

2019

N.v.t.

2020

€ 5.000

2021

€ 5.000

2022

€ 5.000

         

 

27

 

Cultuurplein en bibliotheek. Raming € 466.205.

Maatregel:

Samenvoegen van Cultuurplein en bibliotheek naar voorbeeld van de Stadkamer in Zwolle.

Toelichting:

Door samenvoeging kan efficiënter worden gewerkt en kan het subsidie voor kunst- en cultuureducatie voor jongeren worden verlaagd. Het ombuigen/samenvoegen vraagt een goede voorbereiding waarin we de samenwerking zoeken met alle partners die voor dit onderwerp belangrijk zijn.

2019

N.v.t.

2020

P.M.

2021

€ 100.000

2022

€ 100.000

           

 

28. Overhead totaal:

 

2019

€ 300.000

2020

€ 300.000

2021

€ 300.000

2022

€ 300.000

 

Er is sprake van een taakstellende bezuiniging, daarom zijn geen specifieke bedragen genoemd.

 

Toelichting:

In totaliteit moet er vanaf 2019 een bedrag omgebogen worden bij de overhead van € 300.000,- .  Een belangrijke denkrichting hierbij is het besparen op de inhuur van personeel door het op bepaalde onderdelen structureel benoemen van personeel en de inzet van trainees. Ook het besparen op diverse secundaire personeelskosten zoals telefonie en de werving van personeel is een van de opties.

Bijlage 3: Overzicht taakvelden

Algemene dekkingsmiddelen
0.5 Treasury -189.527
0.61 OZB woningen -3.282.225
0.62 OZB niet woningen -1.053.214
0.64 Belastingen overig -1.192.633
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -27.245.330
3.4 Economische promotie -270.000
-33.232.929
Bedrijfsvoering
0.1 Bestuur 72.400
0.10 Mutaties reserves 852.420
0.2 Burgerzaken 172.385
1.2 Openbare orde en Veiligheid 11.710
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 14.453
5.4 Musea 66.411
8.1 Burgerzaken 45.820
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -53.896
1.181.703
Bestuur
0.1 Bestuur 1.135.968
0.10 Mutaties reserves 40.000
0.4 Overhead 20.420
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.000.936
1.2 Openbare orde en Veiligheid 276.625
7.4 Milieubeheer 7.684
8.3 Wonen en bouwen 185.792
2.667.425
Onvoorzien
0.8 Overige baten en lasten 50.000
50.000
Overhead
0.4 Overhead 6.839.342
6.839.342
Ruimte, Wonen en Ondernemen
0.10 Mutaties reserves -515.750
0.3 Wonen en bouwen 19.640
2.1 Verkeer en vervoer 2.474.608
3.1 Economische ontwikkeling 106.495
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 9.523
3.3 Bedrijfsloket en - regelingen -15.590
3.4 Economische promotie 374.962
5.2 Sportaccommodaties 315.638
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.182.665
7.2 Riolering -264.485
7.3 Afval -326.591
7.4 Milieubeheer 291.933
7.5 Begraafplaatsen -79.423
8.1 Ruimtelijke ordening 323.835
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.564
8.3 Wonen en bouwen 163.030
4.064.054
Sociaal Maatschappelijk
0.10 Mutaties reserves 121.627
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -96.862
4.1 Openbaar basisonderwijs 97.767
4.2 Onderwijshuisvesting 632.989
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 595.351
5.1 Sportbeleid en activering 287.187
5.2 Sportaccommodaties 263.405
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 270.119
5.5 Cultureel erfgoed 75.929
5.6 Media 279.369
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.100
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.127.067
6.2 Wijkteams 1.423.548
6.3 Inkomensregelingen 1.390.169
6.4 Begeleide participatie 2.605.121
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 556.683
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.044.552
6.82 Geëscaleeerde zorg 18- 143.270
7.1 Volksgezondheid 564.269
8.3 Wonen en bouwen 7.978
18.394.638

Bijlage 4: Afkortingenlijst

 

a.s.

 

=

 

aanstaande

AED

=

Automatische externe defibrillator

AmvB

=

Algemene maatregel van Bestuur

AMW

=

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV-er

=

Ambtenaar Openbare Veiligheid

APV

=

Algemeen Plaatselijke Verordening

Arbo

AU

=

=

Arbeidsomstandigheden

Algemene Uitkering

AWBZ

=

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BB

BBO

=

=

Bijzonder Bijstand

Bijzonder Basis Onderwijs

BBV

=

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Begr.wijz.

BGT

=

=

=

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

begrotingswijziging

Basiskaart Grootschalige Topografie

BJZ

=

Bureau Jeugdzorg

BNG

=

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

=

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BRO

=

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

=

Basis Registratie Personen

BSHW

=

Brede School Heerde West

BTW

=

Bruto Toegevoegde Waarde

BV

=

Besloten Vennootschap

BWS

=

Besluit woning gebonden subsidies

 

 

 

c.q.

=

casu quo

ca.

=

circa

CAK

CAO

=

=

Centraal Administratie Kantoor

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CJG

CMS

CVN

=

=

=

Centra Jeugd en Gezin

Contentmanagementsysteem

Centraal Veluws Natuurgebied

 

 

 

d.d.

DD JGZ

DigiD

=

=

=

de dato

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitale identiteit

DLG

DVA

=

=

Dienst Landelijk Gebied

dienstverleningsafspraken

 

e.d.

 

=

 

en dergelijke

e.v.

=

en verdere

EG

=

Europese Gemeenschap

E-gem

=

Elektronische gemeenten

EKD

=

Elektronisch Kinddossier

EMU

=

Economische en Monetaire Unie

EPC

=

Energie Prestatie Coëfficiënt

etc.

=

et cetera

EVA

=

Epe, Voorst en Apeldoorn

 

 

 

Fido

=

Financiering decentrale overheden

fte

FWI

=

=

fulltime-equivalent

Fonds Werk en Inkomen

 

 

 

GAP

=

Gemeentelijk Afkoppel Plan

GBA

=

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

=

Grootschalige Basiskaart Nederland

GFT

=

Groente, Fruit en Tuin

GGD

=

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGNet

=

Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)

GGZ

=

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

=

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPR

=

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

=

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

H2O

=

Hattem, Heerde en Oldebroek

ha.

=

hectare

havo

HHV

HOF

HUP

HV

HWA

HWG

=

=

=

=

=

=

=

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Heerder Historische Vereniging

Houdbare Overheidsfinanciën

Handhavings Uitvoerings Programma

Huishoudelijke Verzorging

Hemelwaterafvoer

Hoogwatergeul

 

 

 

IAU

i.h.k.v.

I&M

=

=

=

Incidenteel aanvullende uitkering

in het kader van

Infrastructuur en Milieu

i.o.

=

in oprichting

i.r.t.

=

in relatie tot

ICT

=

informatie- en communicatietechnologie

ID-kaart

=

Identiteitskaart

IOAW

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISV

 

JCO

=

 

=

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

 

Justitieel casusoverleg

 

 

 

KCC

=

Klant Contact Centrum

KWP3

=

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

 

 

 

LEA

=

Lokale Educatieve Agenda

LOP

=

landschapsontwikkelingsplan

 

 

 

m.b.t.

=

met betrekking tot

m2

=

vierkante meter

M2A

  project modernisering applicatielandschap

mbo

=

middelbaar beroeps onderwijs

MD Veluwe

=

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe

MDT

=

Multi Disciplinair Team

Mer

=

Milieueffectrapportage

MFA

=

multifunctionele accommodatie

MPG

MT

=

=

Meerjaren Prognose Grondexploitatie

Managementteam

 

 

 

NAW

NEN

NHR

NIEGG

=

=

=

=

Naam, adres en woonplaats

Nederlandse norm

Nieuwe Handels Register

Niet in exploitatie genomen gronden

n.l.

=

namelijk

NOG

=

Noord- en Oost Gelderland

NSVV

NT

=

=

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Nederlandse Taal

NUP

=

Nationaal Uitvoerings Programma

NV

=

Naamloze Vennootschap

 

 

 

o.a.

=

onder andere

OAB

OBO

=

=

Onderwijs Achterstanden Beleid

Openbaar Basis Onderwijs

ODNV

=

Omgevingsdienst Noord- Veluwe

OEM

=

Overige eigen middelen

OKE

=

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

=

Openbaar Ministerie

OW

=

Openbare Werken

OZB

=

Onroerende Zaak Belasting

 

 

 

PDCA

PDR

pgb

=

=

=

Plan, Do, Check en Act

Programma Directie Rijkswaterstaat

Persoonsgebonden budget

PGO

PGO

PIOFACH

 PKB

pva

 

=

=

=

=

=

 

Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden

Periodiek Gezondheids Onderzoek

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

planologische kernbeslissing

plan van aanpak

P&C cyclus

 

=

Planning- en control cyclus

RDW

RGV

RIP

RMC/VSV

RNV

RO

ROD

ROVA

=

=

=

=

=

=

=

=

Rijksdienst Wegverkeer

Recreatiegemeenschap Veluwe

Rijksinpassingsplan

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Regio Noord-Veluwe

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale Omgevingsdiensten

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen

RPD

=

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL

=

Regionale Regeling Operationele Leiding

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

 

 

 

SLOK

soza

=

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

sociale zaken

 

 

 

t.b.v.

TOP

 

UWV

=

=

 

=

ten behoeve van

toeristisch overstap punt

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

 

 

VAVO

VBT

vm.

=

=

=

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Veluws Bureau voor Toerisme

Voormalig

VNG

=

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNOG

VOF

=

=

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vennootschap onder firma

VRM

=

Veiligheid, Ruimte en Milieu

VROM

VSV

VTH

VVE

=

=

=

=

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vroegtijdig schoolverlaten

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

=

voortgezet wetenschappelijke onderwijs

VWS

=

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

 

Wabo

WGS

=

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIJ

=

Wet Investeren in Jongeren

WION

=

Wet Informatie Ondergrondse Netwerken

WIW

=

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

=

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

=

Wet Onroerende Zaken

WRO

=

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

=

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

=

Wet sociale werkvoorziening

WWB

=

Wet Werk en Bijstand

ZAT

=

Zorg Advies Team

ZAS

=

Ziekteverzuim als signaal