Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

We gaan duurzaam om met de natuurlijke kwaliteiten, onder andere door invulling te geven aan het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP). Landschapsontwikkeling wordt onderdeel van de omgevingsvisie. .

We gaan duurzaam om met de natuurlijke kwaliteiten, onder andere door invulling te geven aan het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP). Landschapsontwikkeling wordt onderdeel van de omgevingsvisie. .

Zie koptekst.Toelichting

G
Kwaliteit

We gaan vanuit de ambities uit de Toekomstvisie en binnen de kaders van de Structuurvisie 2025 om met natuur en landschap.

We volgen hierin het uitvoeringsprogramma LOP.

De voorbereidingen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie zijn begonnen. De landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van Heerde krijgen hierin een plek.

Uit de eerste analyse blijkt dat de kernkwaliteiten van Heerde o.a. tot uiting komen in de diversiteit van het landschap. Heerde kent een afwisseling van fraaie landschappen (Veluwe tot IJssel) met een rijke cultuurhistorie, die moeten worden gekoesterd. De focus in de omgevingsvisie wordt naar verwachting gelegd op behoud, versterking en het inbedden van maatschappelijke opgaven (energietransitie, biodiversiteit, circulair en natuurinclusief landgebruik).

--
Geld

Uitvoering binnen bestaande begroting.