Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

We werken samen met andere partijen in de uitvoering van het klimaatadaptatieplan (waterrobuustheid en klimaatbestendigheid).

We werken samen met andere partijen in de uitvoering van het klimaatadaptatieplan (waterrobuustheid en klimaatbestendigheid).

De effecten van klimaatverandering houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Deze samenwerkingsvorm past bij de regionale en lokale schaal van de opgave en de behoefte aan regionale samenwerking. Immers: In de trits weten-willen-werken zijn we samen sterker, kunnen we van elkaar leren én kunnen we samen slimmer investeren.Toelichting

--
Kwaliteit

Wij  gaan, in nauwe samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties, in drie stappen te werk:

  1. ‘weten’: analyseren wat de gevolgen van klimaatverandering voor de diverse functies in een gebied in de periode tot 2050 zijn;
  2. ‘willen’: concrete doelen stellen voor het verbeteren van de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en een daarbij passende strategie formuleren;
  3. 'werken’: de doelen en de strategie vastleggen in beleidsplannen, wetten en regels en programma's voor uitvoering, beheer en ‘groot’ onderhoud.

In 2018 hebben wij een regionale stresstest light uitgevoerd in samenwerking met diverse belanghebbende partijen. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft hier het initiatief in genomen.  De uitkomsten zijn op bestuurlijk niveau gedeeld. In de gemeente Heerde is er een verdiepingsslag gemaakt op dorpskern niveau. Om een beter beeld te krijgen wat  klimaatverandering betekent in Heerde.  De uitkomsten worden in 2019 gedeeld en besproken. Daarnaast zijn er ook diverse reconstructies en nieuwbouwlocaties  uitgevoerd waar het hemelwater wordt afgekoppeld.