Meer
Publicatiedatum: 05-02-2019

Inhoud

Terug

Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken.

Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken.

In afstemming met de klankbordgroep zijn een drietal varianten uiteengezet die de mogelijkheden van het gebouw weergegeven. Van hieruit kan een verdere uitwerking worden bepaald. Deze varianten, optie A, B en C, zijn dus te beschouwen als een analyse van oplossingsrichtingen, in relatie tot programma van eisen en budget. Uiteraard kunnen onderdelen van één variant ook bij een andere variant worden toegepast. Na bestudering van deze drie varianten komt duidelijk één voorkeursoplossing naar voren, genoemd variant C1, een combinatie tussen variant B en C.

Wanneer vanuit het oogpunt van cultuurhistorie een voorkeur moet worden gegeven voor een van de drie varianten, blijkt de algemene conclusie dat op hoofdlijnen alle varianten denkbaar zijn. Er blijkt alleen één onoverkomelijk onderdeel in de varianten B en C/C1. Dit is het opdelen van de raadzaal in drie verschillende (kantoor)ruimten. Deze ingreep is vanuit het oogpunt van cultuurhistorie en de monumentale ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van het object een onwenselijke ingreep die de monumentale waarde van het gebouw aantast. Variant A/A1 heeft om deze reden de voorkeur ten opzichte van de andere varianten, maar dit is vanuit het gebruik de minst wenselijke variant. Het advies is dan ook om een oplossing te zoeken voor de omgang met de (voormalige) raadzaal op de verdieping. Dit is een belangrijke ontwerpopgave. Tegen het verplaatsen van de functie van de raadzaal naar de begane grond bestaat geen bezwaar. Een uitbreiding aan de achterzijde van het monument (variant C en C1 ) kan, wanneer het zorgvuldig wordt vormgegeven, zeker een optie zijn.

Naar aanleiding van de inventarisatie en analyse van de mogelijkheden van het gebouw, samen met het gewenste gebruik en het doel om label C te kunnen bereiken, zijn de maatregelen voor de verduurzaming uiteengezet. Binnen het renovatie plan is duidelijk geworden dat er, gezien de aard van het gebouw, een aantal basis maatregelen te nemen zijn zonder alternatieve varianten. Denk hierbij aan het verbeteren van de warmteverliezen door isolerende maatregelen die weer nauw samen hangen met de verwarming van het gebouw, welke energetische opwekking eraan gekoppeld kan worden in combinatie met de ventilatie en zonwering  

In 2018 zijn de varianten nader geraamd en is er een keuze gemaakt waarbij de voorkeur uitgesproken is voor de variant C1 inclusief de verduurzamingsmaatregelen zoals hierboven genoemd. Voor deze variant is een directiebegroting opgesteld. In 2018 is de subsidieaanvraag ingetrokken vanwege de verkiezingen en de ombuigingen op het gebied van bezuinigingen binnen de gemeente  Heerde.

In 2018 zijn er de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om in 2019 wederom de subsidieaanvraag te kunnen in te dienen.  Zo is de directiebegroting geactualiseerd op de te hanteren prijzen in 2019, is er een raadsvoorstel voorbereid voor de commissie en raadsvergadering in januari 2019 daar er voor de subsidieaanvraag die in februari 2019 ingediend wordt een akkoordverklaring moet zijn vanuit de Raad voor de investerings- en exploitatiebegroting.

 

 Toelichting

--
Kwaliteit