Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2018 Programmabegroting Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Kaders Blz. 3  
Kaders Blz. 4  
Indeling begroting Blz. 5  
Overzicht programma's en producten Blz. 6  
Prestatie - indicatoren Blz. 7  
Afstemming vanuit de perspectiefnota Blz. 8  
Voorwoord Blz. 9  
Voorwoord Blz. 10  
Dekkingsplan Blz. 11  
Dekkingsplan Blz. 12  
Een sluitende begroting Blz. 13  
1. Bestuur en Veiligheid Blz. 14  
1. Bestuur en Veiligheid Blz. 15  
1.1 Collegeprogramma Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
1.1.1 Bij onze beleids- en besluitvorming en onze dienstverlening staat wat goed is voor onze burgers centraal. Blz. 18  
1.1.1.1 Ons handelen is betrouwbaar voor burgers en we ontwikkelen beleid in samenspraak met burgers. Blz. 19  
1.1.2 Wat goed werkt in bestaande samenwerkingen zetten we voort, wat knelt willen we heroverwegen en deelname aan een strategische alliantie vinden we belangrijk. Blz. 20  
1.1.2.1 We zetten in op samenwerking in de regio Stedendriehoek en in de regio Zwolle. Blz. 21  
1.1.3 Waar mogelijk worden regels terug gedrongen en bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. Blz. 22  
1.1.3.1 Deregulering en optimalisering van bedrijfsprocessen is een doorlopend proces. Blz. 23  
1.1.4 We werken volgens ons dienstverleningsconcept en maken gebruik van de mogelijkheden voor elektronische dienstverlening. Blz. 24  
1.1.4.1 Burgers en bedrijven worden gefaciliteerd. Blz. 25  
1.1.5 We handhaven strak op APV regels en zetten zwaar in op het bestrijden van overlast vanwege het gebruik van drank en/of drugs. Blz. 26  
1.1.5.1 Handhaving op basis van de geactualiseerde APV Blz. 27  
1.1.6 We zien er op toe dat de afspraken die met de ondernemers zijn gemaakt over uitstallingen en terrassen worden nagekomen. Blz. 28  
1.1.6.1 We controleren of de regels rond uitstallingen en terrassen in het centrum, die in overleg met de ondernemers zijn opgesteld, worden nagekomen. Blz. 29  
1.1.7 Inwoners en gemeente nemen initiatieven om de duurzaamheid te bevorderen. Blz. 30  
1.1.7.1 Wij stimuleren of faciliteren initiatieven die de duurzaamheid bevorderen. Blz. 31  
1.1.8 Zo veel mogelijk zelfsturing door de lokale brandweervrijwilligers en procedures en protocollen waar mogen (laten) vereenvoudigen. Blz. 32  
1.1.8.1 Aandacht hiervoor vragen binnen de Veiligheidsregio. Blz. 33  
1.2 Nieuw beleid Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
1.2.1 Een duidelijk gemeentelijk informatiebeleid vaststellen, borging van informatieveiligheid en actuele en zo volledig mogelijke Basisregistraties. Blz. 36  
1.2.1.1 We formuleren een visie op informatiebeleid en maken diverse plannen hoe we informatieveiligheid, privacywetging en digitale communicatie met onze burgers en bedrijven binnen onze gemeentelijke organisatie borgen. Blz. 37  
1.2.2 Onze basisregistraties zijn op orde en we zijn waar nodig aangesloten. Blz. 38  
1.2.2.1 We houden de Basisregistraties Personen (BRP), Adressen en Gebouwen (BAG) en Grootschalige Topografie (BGT) op orde en zo volledig mogelijk, sluiten aan op het Handelsregister en zorgen voor een registratie voor Niet Authentieke Objecten. Blz. 39  
1.2.3 Digitale verslaglegging van raads- en commissievergaderingen en themabijeenkomsten. Blz. 40  
1.2.3.1 Uitzenden van deze vergaderingen en bijeenkomsten via internet en archiveren als video-of audiobestanden. Blz. 41  
1.2.4 Door regionale samenwerking de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen nog beter onder de aandacht van inwoners te brengen. Blz. 42  
1.2.4.1 Deelname aan de regionale samenwerking in het kader van de Gelderse Aanpak op basis van de Wet Milieubeheer (GEA) en continuering van het energieloket. Blz. 43  
1.3 Regulier werk Blz. 44  
Producten Blz. 45  
01. Bestuur Blz. 46  
.Bestuur Blz. 47  
02. Burgerzaken Blz. 48  
03. Veiligheid Blz. 49  
Programma indicatoren Blz. 50  
Programma indicatoren Blz. 51  
Wat mag het kosten? Blz. 52  
Wat mag het kosten? Blz. 53  
Toelichting op de lasten en baten. Blz. 54  
Saldo per product per programma Blz. 55  
Saldo per product per programma Blz. 56  
2. Financiën, Economie en grote projecten Blz. 57  
2. Financiën, Economie en grote projecten Blz. 58  
2.1 Collegeprogramma Blz. 59  
Wat willen we bereiken? Blz. 60  
2.1.1 Uitvoering geven aan het Economisch manifest. Blz. 61  
2.1.1.1 Faciliteren van het proces Bedrijven investeringszone (BIZ) en het Gemeentelijk Ondernemersoverleg (GOO) en actieve deelname aan het GOO. Blz. 62  
2.1.2 Voorwaarden en criteria creëren waardoor de bestaande agrarische en recreatieve sector en de horeca zich kan ontwikkelen. Blz. 63  
2.1.2.1 Met uitnodigingsplanologie worden hiertoe mogelijkheden geboden. Blz. 64  
2.1.3 Mogelijk maken van de toegang tot natuurgebieden door uitbreiding van toeristische overstappunten. Blz. 65  
2.1.3.1 Het verzoek om uitbreiding van de kiosk Renderklippen beoordelen en de bosschuur aan de Kamperweg betrekken bij (recreatieve) ontwikkelingen. Blz. 66  
2.1.4 Voorkomen van jaarlijkse tekorten en zorgen voor een structureel sluitende begroting met eenzelfde OZB opbrengst zonder verhoging anders dan de gebruikelijke indexering. Blz. 67  
2.1.4.1 De begroting is gebaseerd op realistische ramingen op basis van bestaand beleid dat door de raad is vastgesteld binnen de gestelde kaders en de tarieven voor leges en vergunningen worden berekend op basis van kostendekkende dienstverlening. Blz. 68  
2.2 Nieuw beleid Blz. 69  
Wat willen we bereiken? Blz. 70  
2.2.1 Instandhouding van de klompenpaden. Blz. 71  
2.2.1.1 Wij vragen ondernemers om een bijdrage in de kosten. Blz. 72  
2.2.2 Onze schuldpositie terug brengen. Blz. 73  
2.2.2.1Wij zoeken naar financiële mogelijkheden om de omvang van onze leningportefeuille terug te brengen. Blz. 74  
2.2.3 Versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie. Blz. 75  
2.2.3.1 Uitvoering geven aan het regionale Programma Vitale Vakantieparken. Blz. 76  
2.2.4 Vitalisering van de dorpscentra Heerde en Wapenveld. Blz. 77  
2.2.4.1 Gezamenlijke aanpak voor het creëren van een aantrekkelijk winkelgebied Blz. 78  
2.2.5 Promotie en marketing van de (recreatieve) mogelijkheden in de gemeente Heerde. Blz. 79  
2.2.5.1 Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor een betaalde kracht en een promotioneel uitvoeringsbudget. Blz. 80  
2.2.6 De applicaties die in de gemeentelijke organisatie worden gebruikt met een hogere kwaliteit tegen gunstiger financiële voorwaarden afnemen. Blz. 81  
2.2.6.1 Er wordt uitvoering gegeven aan het M2A project. Blz. 82  
2.2.7 De werkdruk in de gemeentelijke organisatie is op een acceptabel niveau. Blz. 83  
2.2.7.1 Op de meest kwetsbare plekken wordt personele versterking ingezet. Blz. 84  
2.3 Regulier werk Blz. 85  
Producten Blz. 86  
01. Economie & Toerisme Blz. 87  
02. Financien Blz. 88  
03. Uitvoering gebiedsontwikkeling Blz. 89  
04. Uitvoering grondbeleid Blz. 90  
Programma indicatoren Blz. 91  
Programma indicatoren Blz. 92  
Wat mag het kosten? Blz. 93  
Wat mag het kosten? Blz. 94  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 95  
Saldo per product per programma Blz. 96  
Saldo per product per programma Blz. 97  
3. Ruimte Blz. 98  
3. Ruimte Blz. 99  
3.1 Collegeprogramma Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
3.1.1 Een integrale visie op Wonen, Welzijn en Zorg voor zover dat niet in andere kaders en visies is geborgd. Blz. 102  
3.1.1.1 Een integrale visie wonen, welzijn en zorg binnen de kaders van de woonvisie en het kaderdocument Sociaal Domein die zich richt op de transformatieagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Blz. 103  
3.1.2 Mogelijk maken van woningbouw op inbreidingslocaties en vrijkomende locaties maar ook bevorderen dat marktpartijen projecten ontwikkelen en ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap. Blz. 104  
3.1.2.1 Per vrijkomende locatie is een kavelpaspoort gemaakt, waarbij woningbouw tot de mogelijkheden behoort maar ook daarnaast zijn er ook gemeentebreed mogelijkheden. Blz. 105  
3.1.3 Accommodaties worden zoveel mogelijk geprivatiseerd. Blz. 106  
3.1.3.1 Uitvoering geven aan de kadernota Accommodatiebeleid. Blz. 107  
3.1.4 Een passende beheerstructuur voor gebouwen in onze gemeente waarin diverse voorzieningen zijn ondergebracht. Blz. 108  
3.1.4.1 We beoordelen bij iedere ontwikkeling in de betreffende gebouwen of het onderbrengen bij een beheerstichting meerwaarde heeft en wat onze rol hierin is. Blz. 109  
3.1.5 Een definitieve locatie voor een gemeenschapshuis in Wapenveld. Blz. 110  
3.1.5.1 Dorpsraad Wapenveld werkt aan een programma en een locatie voor een MFA in het centrum van Wapenveld. Blz. 111  
3.1.6 Duidelijkheid of een combinatie van 'de Noord' in Veessen met scholen en culturele voorzieningen meerwaarde biedt. Blz. 112  
3.1.6.1 De mogelijkheden en wenselijkheid van een Multifunctionele Accommodatie in Veessen wordt onderzocht. Blz. 113  
3.1.7 Inwoners worden betrokken bij beheer en onderhoud in de wijk en collectieve initiatieven vanuit de wijken worden gestimuleerd. Blz. 114  
3.1.7.1 Onze beheerplannen bieden een basis om met inwoners hierover in gesprek in gaan. Blz. 115  
3.1.8 Besluitvorming over verkeerscirculatie in het centrum Heerde waarbij rekening gehouden wordt met zwakke verkeersdeelnemers. (o.a. kindervriendelijke inrichting). Blz. 116  
3.1.8.1 Verkeerscirculatie wordt opnieuw beoordeeld zodra er duidelijkheid is over de ontwikkelingen op de voormalige gemeentewerf. Blz. 117  
3.2 Nieuw beleid Blz. 118  
Wat willen we bereiken? Blz. 119  
3.2.1 De beheerplannen Openbare Ruimte zijn actueel. Blz. 120  
3.2.1.1 De beheerplannen worden aangepast aan het werkelijke areaal in de gemeente. Blz. 121  
3.2.2 De huisvestingssituatie van de scholen in Wapenveld is toekomstbestendig. Blz. 122  
3.2.2.1 Er vindt een beoordeling plaats wanneer sprake is van onderbouwde toekomstbestendige vragen voor vervangende nieuwbouw. Blz. 123  
3.2.3 De gemeente is voorbereid op de uitvoering van de nog in te voeren Omgevingswet. Blz. 124  
3.2.3.1 Bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet vindt plaats. Blz. 125  
3.3 Regulier werk Blz. 126  
Producten Blz. 127  
01. Beheer en onderhoud Blz. 128  
02. Accommodaties Blz. 129  
03. Bosbeheer Blz. 130  
04. Bouwen, wonen en milieu Blz. 131  
05. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Blz. 132  
Programma indicator Blz. 133  
Programma indicator Blz. 134  
Wat mag het kosten? Blz. 135  
Wat mag het kosten? Blz. 136  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 137  
Saldo per product per programma Blz. 138  
Saldo per product per programma Blz. 139  
4. Samenleving Blz. 140  
4. Samenleving Blz. 141  
4.1 Collegeprogramma Blz. 142  
Wat willen we bereiken? Blz. 143  
4.1.1 Laagdrempelige en toegankelijke efficiënte en doelmatige zorg waarbij de beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk ingezet worden in directe ondersteuning aan de inwoner. Blz. 144  
4.1.1.1 We leveren maatwerk waarbij de cliëntvraag centraal staat en de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie heeft, monitoren de uitgaven en maken afspraken met aanbieders op basis van doelen, prestaties en resultaten. Blz. 145  
4.1.2 We zetten zoveel mogelijk in op goed georganiseerde preventie en vroeghulp. Blz. 146  
4.1.2.1 In de uitvoering ligt het accent op preventieve voorzieningen, vroeghulp en vroegsignalering. Blz. 147  
4.1.3 De samenleving maakt gebruik van haar eigen kracht. Blz. 148  
4.1.3.1 We luisteren naar onze inwoners wanneer zij projecten starten en waar nodig ondersteunen, stimuleren of faciliteren we. We nodigen inwoners uit om mee te denken of te participeren in projecten die wij initiëren. Blz. 149  
4.1.4 Inwoners werken naar vermogen en waar nodig is er een vangnet. Blz. 150  
4.1.4.1 We stimuleren dat iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zich naar vermogen inzet op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Blz. 151  
4.1.5 Social Return is onderdeel van gemeentelijke aanbestedingen en overeenkomsten. Blz. 152  
4.1.5.1 Social Return maakt deel uit van het gemeentelijk inkoopbeleid. Blz. 153  
4.1.6 Kinderen die opgroeien in armoede kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Blz. 154  
4.1.6.1 De toegankelijkheid voor sport en cultuur voor kinderen die opgroeien in armoede is geborgd. Blz. 155  
4.1.7 Inwoners sporten en bewegen. Blz. 156  
4.1.7.1 Inwoners worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen en een gezonde leefstijl aan te houden. Blz. 157  
4.1.8 Er is een Kunst- en Cultuuraanbod dat meer op eigen benen moet staan. Blz. 158  
4.1.8.1 Er wordt een Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2018-2021 vastgesteld. Blz. 159  
4.2 Nieuw beleid Blz. 160  
Wat willen we bereiken ? Blz. 161  
4.2.1 Een toekomstbestendig SW-bedrijf. Blz. 162  
4.2.1.1 De Gemeenschappelijke Regeling wordt/is omgezet in een Gezamenlijke Uitvoeringsorganisatie, waarin zowel de Wsw als re-integratie wordt uitgevoerd door Werkbedrijf Lucrato. Blz. 163  
4.2.2 Meer contact tussen jeugdarts en huisartsen, GGZ zorg voor jongeren in het CJG en extra inzet op preventie om game- en sociale media verslaving bij jongeren te voorkomen. Blz. 164  
4.2.2.1 Met Vérian afspraken maken over de inzet van de jeugdarts, inzet van GGZ expertise in het CJG en extra preventieactiviteiten om game- en social media verslaving te voorkomen. Blz. 165  
4.3 Regulier werk Blz. 166  
producten Blz. 167  
01. Informatie en toegang sociaal domein Blz. 168  
02. Inkomen Blz. 169  
03. Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 170  
04. Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 171  
05. Kunst, cultuur en media Blz. 172  
06. Onderwijs en educatie Blz. 173  
07. Participatie en werk Blz. 174  
08. Sport Blz. 175  
09 Wmo Algemene voorzieningen Blz. 176  
10. Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 177  
Programma indicator Blz. 178  
Programma indicator Blz. 179  
Wat mag het kosten? Blz. 180  
Wat mag het kosten? Blz. 181  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 182  
Saldo per product per programma Blz. 183  
Saldo per product per programma Blz. 184  
Overzicht overhead Blz. 185  
Overzicht overhead Blz. 186  
Wat mag het kosten? Blz. 187  
Wat mag het kosten? Blz. 188  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 189  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 190  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 191  
Wat mag het kosten? Blz. 192  
Wat mag het kosten? Blz. 193  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 194  
Specificatie inkomsten algemene dekkingsmiddelen 2018 Blz. 195  
Specificatie inkomsten algemene dekkingsmiddelen 2018 Blz. 196  
Onvoorzien Blz. 197  
Onvoorzien Blz. 198  
Wat mag het kosten? Blz. 199  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 200  
Overzicht programmaplan Blz. 201  
Overzicht programmaplan Blz. 202  
Programmaplan Blz. 203  
Incidentele uitgaven en opbrengsten Blz. 204  
Meerjareninvesteringsplan Blz. 205  
Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten Blz. 206  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 207  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 208  
Beleidskader Blz. 209  
Structurele weerstandscapaciteit Blz. 210  
Incidentele weerstandscapaciteit Blz. 211  
Conclusie weerstandscapaciteit Blz. 212  
Risicobeheersing Blz. 213  
Relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit Blz. 214  
Kengetallen en Weerstandsratio Blz. 215  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 216  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 217  
Beleidskader Blz. 218  
Grondbeleid Blz. 219  
Kwantitatieve Opgaven Wonen Blz. 220  
Notitie Grondzaken Blz. 221  
Startersleningen Blz. 222  
Financiële beschouwing Blz. 223  
Boekwaarden van de complexen Blz. 224  
Toelichting op de complexen Blz. 225  
MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitatie) Blz. 226  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 227  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 228  
Beleidskader Blz. 229  
De beheerplannen Blz. 230  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 231  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 232  
Doelstellingen Blz. 233  
Beleidskader Blz. 234  
BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten) Blz. 235  
GGD NOG Blz. 236  
H2O bedrijventerrein Blz. 237  
Leisurelands Blz. 238  
Lucrato (Felua –groep) Blz. 239  
N.V. Rova Blz. 240  
Stichting PrOo Blz. 241  
Streekarchief HEH Blz. 242  
Vitens N.V. Blz. 243  
VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) Blz. 244  
Financiële gegevens Blz. 245  
Beleidsvoornemens Blz. 246  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 247  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 248  
Lokale lastendruk Blz. 249  
Vergelijking Gelderse gemeenten Blz. 250  
Beleidskader Blz. 251  
I. Lokale belastingen Blz. 252  
II. Heffingen en retributies Blz. 253  
III. Pachten, renten en huren Blz. 254  
IV. Kwijtschelding Blz. 255  
Paragraaf Financiering Blz. 256  
Paragraaf Financiering Blz. 257  
Beleidskader Blz. 258  
Ontwikkelingen Blz. 259  
Kasgeldlimiet Blz. 260  
Renterisiconorm Blz. 261  
Liquiditeitsprognose, banken en leningen Blz. 262  
Rentevisie en -kosten Blz. 263  
Renteschema Blz. 264  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 265  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 266  
Beleidskader Blz. 267  
Management en organisatie Blz. 268  
Planning & Control Blz. 269  
Personeelsbeleid Blz. 270  
Informatievoorziening Blz. 271  
I-dienst Blz. 272  
Financiën Blz. 273  
Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow Blz. 274  
Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow Blz. 275  
Cittaslow Blz. 276  
Activiteiten Blz. 277  
Beleidskader Blz. 278  
Paragraaf Handhaving Blz. 279  
Paragraaf Handhaving Blz. 280  
Beleidskader Blz. 281  
Paragraaf Dienstverlening Blz. 282  
Paragraaf Dienstverlening Blz. 283  
Beleidskader Blz. 284  
Paragraaf Deregulering Blz. 285  
Paragraaf Deregulering Blz. 286  
Beleidskader Blz. 287  
Minder regels Blz. 288  
Vereenvoudigen processen en verlagen administratieve lastendruk Blz. 289  
Paragraaf Interne beheersing Blz. 290  
Paragraaf Interne beheersing Blz. 291  
Begrotingsparagraaf Blz. 292  
Geprognosticeerde balans Blz. 293  
Emu Saldo Blz. 294  
Taakveldenoverzicht (bedragen gesaldeerd) Blz. 295  
Bijlagen Blz. 296  
Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2018 Blz. 297  
Bijlage 2. Subsidieplafondsociaal domein 2018 Blz. 298  
Bijlage 3. Afkortingenlijst Blz. 299