Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

4. Samenleving

Inhoud

4. Samenleving

Dit programma gaat over:

 • Voorzieningen voor een samenleving waarin iedereen telt en waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen het uitgangspunt is. Iedereen neemt op zijn of haar manier deel.

4.1 Collegeprogramma

Wat willen we bereiken?

4.1.1 Laagdrempelige en toegankelijke efficiënte en doelmatige zorg waarbij de beschikbare financiële middelen zo veel mogelijk ingezet worden in directe ondersteuning aan de inwoner.

4.1.2 We zetten zoveel mogelijk in op goed georganiseerde preventie en vroeghulp.

4.1.5 Social Return is onderdeel van gemeentelijke aanbestedingen en overeenkomsten.

4.1.6 Kinderen die opgroeien in armoede kunnen deelnemen aan sport en cultuur.

4.1.8 Er is een Kunst- en Cultuuraanbod dat meer op eigen benen moet staan.

4.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken ?

4.2.2 Meer contact tussen jeugdarts en huisartsen, GGZ zorg voor jongeren in het CJG en extra inzet op preventie om game- en sociale media verslaving bij jongeren te voorkomen.

4.3 Regulier werk

producten

01. Informatie en toegang sociaal domein

02. Inkomen

03. Jeugdhulp individuele voorzieningen

04. Jeugdhulp overige voorzieningen

05. Kunst, cultuur en media

06. Onderwijs en educatie

07. Participatie en werk

08. Sport

09 Wmo Algemene voorzieningen

10. Wmo maatwerkvoorzieningen

Programma indicator

Programma indicator

Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland Bron
Demografische druk(3) % 2017 81,5 69 CBS-bevolkingsstatistiek
Niet-wekelijkse sporters %   ? ? RIVM-zorgatlas
Netto arbeidsparticipatie (4) % 2016 67,4 65,8 CBS-arbeidsdeelname
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) (5) index 2013 115 100 Atlas voor gemeenten
Functiemenging (6) % 2016 46,3

52,1

LISA

Bijstandsuitkeringen per 1.000 inw . 18 jr.  e.o. 2016 14,9 41,3 CBS-Participatie Wet
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-65 jr. 2016 11,4 25,5 CBS-Participatie Wet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inw. 2016 20 62 CBS-Monitor Sociaal Domein WMO
% kinderen in armoede % 2015 2.36 6,58 Verwey Jonker Instituut
% Jeugdwerkloosheid % 2015 0,71 1,52 Verwey Jonker Instituut
% Voortijdige schoolverlaters % 2015 ? ? Verwey Jonker Instituut
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2014 1,1 2,0 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen  2016 5,85 2,01 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen  2016 13,77 26,88 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2016 13,7 10,7 CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering % 2016 0,5 0,5 CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming % 2016 0,9 1,2 CBS-Beleidsinformatie Jeugd

[3] Demografische druk = Het totaal van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
[4] Netto arbeidsparticipatie = Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

[5] Bruto gemeentelijke product = Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

[6] Functiemenging = Weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 (P+wijz) Primaire Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) 464.165 424.560 230.836 337.902 345.151 352.576
16 .Inkomen (P408) 3.649.191 3.614.012 3.627.565 3.645.235 3.665.777 3.686.704
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) 3.521.552 3.920.643 4.539.758 4.529.228 4.522.954 4.516.033
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) 1.652.075 1.472.280 1.541.865 1.562.901 1.584.408 1.606.430
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) 649.382 674.548 614.673 615.707 616.770 618.122
20 .Onderwijs & Educatie (P401) 263.998 360.015 288.741 292.125 292.676 294.181
21 . Participatie & Werk (P407) 2.984.859 2.915.120 2.775.262 2.660.177 2.522.659 2.496.163
22 .Sport (P403) 465.797 381.859 301.040 303.101 303.753 306.275
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) 2.869.117 2.566.056 2.849.138 2.870.601 2.892.451 2.914.703
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) 1.726.060 2.099.485 1.966.846 1.918.017 1.936.263 1.954.887
Totaal Lasten 18.246.196 18.428.578 18.735.724 18.734.994 18.682.862 18.746.074
Baten
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) -50.000 0 0 0 0 0
16 .Inkomen (P408) -2.329.910 2.313.772 -2.362.474 -2.362.975 -2.363.485 -2.364.003
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) 6.467 0 0 0 0 0
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) -68.578 68.277 -31.238 -31.238 -31.238 -31.238
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) -5.398 19.555 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
20 .Onderwijs & Educatie (P401) -171.787 243.229 -197.095 -197.095 -197.095 -197.095
21 . Participatie & Werk (P407) 0 18.420 0 0 0 0
22 .Sport (P403) -126.536 68.468 -24.473 -23.703 -21.473 -21.022
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) -45.030 174.520 -47.400 -47.400 -47.400 -47.400
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) -84.098 98.070 -86.090 -86.110 -86.130 -86.150
Totaal Baten -2.874.870 3.004.311 -2.751.270 -2.751.021 -2.749.321 -2.749.408

Toelichting op de lasten en baten

Lasten

 Toegang sociaal domein:

 • Saldo: -/- € 219.000,-: Dit verschil is te verklaren doordat er minder uren worden besteed aan dit product (-/- € 94.000,-). Daarnaast zijn de kosten voor de onafhankelijke clientondersteuning verlaagd met -/- € 25.000,-. Tenslotte is op deze post ook de taakstelling van het sociaal domein opgenomen van -/- € 100.000,- doordat wij kansen zien om de toegang efficiënter in te richten.

  Inkomen

 • Saldo: +€ 269.000,-: De lasten van het product inkomen zijn hoger als gevolg van een toename van de bijzondere bijstand (€ 155.000,-). De verhoging van de bijzondere bijstand is gebaseerd op de realisatie 2016 en verwachting 2017 en kan worden verklaard door toename in aantal bijstandsgerechtigden van 163 in 2015 naar 213 op 1 juli 2017. Hiermee hangt de verhoging van de post levensonderhoud samen. Dit betreft uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ (+€ 160.000,-). De overige posten laten een daling zien van € 46.000,-, waaronder een verschuiving in toekenning van overhead en salariskosten.

 Jeugdhulp individuele voorzieningen

 • Saldo: +€ 1.653.000,-: Dit saldo is te verklaren door toegenomen kosten jeugdhulp ZIN (+€ 843.000,-). Daarnaast is een reserve sociaal domein toegevoegd met een omvang van € 810.000,-. 
 • De toename van het ZIN-budget is een realistische raming op basis van de toegenomen voorzieningen. En gebaseerd op de realisatie 2016 en midzomeranalyse 2017.

 Jeugdhulp overige voorzieningen

 • Saldo: +€ 205.000,-: Dit saldo wordt verklaard door een verhoging van het budget voor de inhuur van ambulante medewerkers (+€ 190.000,-). Het restant van € 15.000,- wordt verklaard door een aframing van het budget jeugdgezondheidszorg. Dit betreft kosten voor de GGD. Dit budget is overgeheveld naar de post volksgezondheid.

 Participatie & Werk

 •  Saldo: +€ 62.000,-: het verschil is een gevolg van de afnemende inkomsten voor WSW vanuit het rijk die direct doorgezet worden naar werkbedrijf Lucrato (-€ 33.000,-). En er is een stijging  als gevolg van een toename vanuit het rijk voor inzet instrumenten werkzoekendendienstverlening (+€ 50.000,-) en een toename op de posten salarissen en overigen (+€ 45.000,-).

Sport

 • Saldo: -€ 60.000,-: het verschil is te verklaren door een herverdeling van de overhead waaronder de salariskosten (-€ 38.000,-) en wegvallen van frictiekosten personeel zwembad (-€ 15.000,-). De overige -€ 7.000,- is te verklaren door diverse kleine wijzigingen in exploitatiebijdrage, afschrijvingen en rente.

WMO Algemene Voorzieningen

 • Saldo: +€ 299.000,-:

  • het verschil is te verklaren door een toename van de kosten op volksgezondheid (dit betreft een overheveling van € 20.000,- uit de post jeugdgezondheidszorg).
  • Daarnaast is er € 42.000,- bijgeraamd op de post vluchtelingenwerk. Dit zijn kosten geraamd voor ongeveer 20 vluchtelingen voor onder andere de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring.
  • Er is een toename voor de algemene voorziening regieondersteuning (AVR) geraamd van € 277.000,-. Deze toename is een gevolg van een toename van deelnemers in de AVR. Dit is een gevolg van een daling van cliënten in de maatwerkvoorzieningen (Zorg In Natura en PGB).
  • De overige posten laten een negatief verschil zien van -€ 40.000,- dit betreft kleine wijzigingen in onder andere de posten basismobiliteit, mantelzorg en de algemene voorziening schoon en leefbaar huis.

WMO maatwerk voorzieningen

 • Saldo: -€ 247.000,-: Dit verschil is grotendeels te verklaren door het opnemen van een regionale bijdrage voor de kosten voor maatschappelijke opvang licht verstandelijk beperkten (+€ 60.000,-).
 • Daarnaast is er op de post ZIN immaterieel € 38.000,- bijgeraamd als een gevolg van realistisch ramen. Hierbij is op basis van de realisatie 2016, midzomeranalyse 2017 en de uitstaande verplichtingen een inschatting gemaakt van de kosten. Hierbij is uitgegaan op basis van ervaring, dat 80% van de verplichtingen ook daadwerkelijk tot kosten leidt. De post persoonlijke verzorging is hierbij opgenomen in het budget ZIN.
 • Maatwerk PGB immaterieel: Op basis van de ervaring in de afgelopen jaren wordt rekening gehouden met een PGB budget van € 90.000,-. Dit betekent een aframing van € 315.000,-.
 • Op de budgetten maatwerkvoorzieningen natura materieel verplaatsen en woonvoorzieningen heeft een verschuiving van budgetten plaatsgevonden om aan te sluiten bij de praktijk. Dit is budgetneutraal gebeurd.
 • De overige -€ 30.000,- is te verklaren door herverdeling van onder andere de overhead, salariskosten en overige kleine aanpassingen.

Baten

 WMO algemene voorzieningen

 • Saldo: -€ 127.000,-. Dit saldo is een gevolg van de bijdrage die we ontvangen voor de inburgeringskosten van vreemdelingen (€ 47.000,-). Daarnaast was op deze post een uitname uit de algemene reserve van €173.000,- geraamd als gevolg van het raadsbesluit voor extra formatie in het sociaal domein. Voor 2018 zijn deze kosten verwerkt in de personele lasten. Verder was in 2017 nog een bedrag van € 1.500,- opgenomen als eigen bijdrage in het vervoer.

WMO maatwerk

 • Saldo: -€ 115.000,-. Deze minderopbrengst is volledig toe te schrijven aan de lagere eigen bijdrage die de gemeente ontvangt voor WMO maatwerk voorzieningen.

Jeugdhulp overige voorzieningen

 •  Saldo: - € 20.000,- .  Dit is het gevolg van verlaging van de rijksbijdrage peuterspeelzaalwerk.

Sport

 • Saldo:  - € 27.000,- .  Dit is het gevolg van een lagere onttrekking uit de reserve privatisering zwembad omdat er geen frictiekosten voor het voormalig personeel meer worden betaald.

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma