Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow

Inhoud

Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow

Duurzaamheid
De basis voor het gemeentelijk beleidskader is weergegeven in de Kadernota lokaal klimaat en duurzaamheidsbeleid 2017-2021. Bij de totstandkoming van de Kadernota is de raad nauw betrokken. Zo hebben een aantal themabijeenkomsten plaatsgevonden waarbij met de raad naast bewustwording met name van gedachten is gewisseld over strategie en kaderstelling.
De uitvoering is weergegeven in de Contourennota uitvoering lokaal klimaat en duurzaamheidsbeleid 2017-2021
Daarnaast zal in 2018 inhoud worden gegeven aan de programmering vanuit het Gelders Energieakkoord en in het verlengde daarvan de regionale samenwerking. Belangrijk voor 2018 is in ieder geval ook de borging van klimaat en duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie:
De raad heeft de volgende strategische keuzes en ambities vastgesteld voor de periode 2017-2021:
• Stevig inzetten op energiebesparing (minimaal 40% in 2050);
• Zoveel mogelijk lokale hernieuwbare energieopwekking door middel van zon-PV, Warmte Kracht Ondiepe bodem en biomassa (hout);
• Regionale samenwerking voor onder andere de realisatie van windturbines, biomassa en grootschalige energieopwekking;
• Aansluiten bij de strategie en uitvoering van het Gelders Energie Akkoord;
• Intensivering voorlichting, communicatie en bewustwording.

Deze zijn vervolgens uitgewerkt in de navolgende hoofdthema’s waaraan de strategische keuzes en bijbehorend ambitieniveaus zijn gekoppeld:
1. Gemeentelijke gebouwen en maatschappelijk vastgoed 2;
2. Woningen;
3. Commerciële dienstverlening (MKB);
4. Industrie en bedrijven;
5. Verkeer en vervoer;
6. Hernieuwbare energie.

Cittaslow

De uitgangspunten van een duurzame samenleving sluiten naadloos aan bij de filosofie van Cittaslow zoals deze door het gemeentebestuur wordt onderschreven en waarvoor de gemeente is gecertificeerd. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. De oorsprong van Cittaslow ligt in Italië. Inmiddels hebben meer dan 220 gemeenten uit 30 landen het Cittaslow-keurmerk verworven
In Nederland zijn er op dit moment 10 gemeenten met het Cittaslow Keurmerk. Sinds 2016 zijn de Cittaslow gemeenten ermee begonnen om gezamenlijk een jaarprogramma op te stellen. Op die manier wordt de landelijke samenwerking beter geborgd. In dit jaarprogramma staan een aantal thema’s benoemd waar de Cittaslow gemeenten gezamenlijk aan gaan werken. Hierin staan ook de thema’s opgesomd, waaraan op internationaal niveau wordt samengewerkt. De thema’s Slow Toerisme en het uitwisselen van Best Practices zijn hier voorbeelden van. Op lokaal niveau neemt het aantal Cittaslow supporters gestaag toe. Op dit moment zijn er al 19 Cittaslow supporters en dit aantal groeit nog steeds.
Voor 2018 ligt de focus op het verder uitbreiden en versterken van het lokale supporter netwerk, het borgen en uitdragen van Cittaslow in de gemeente en daarbuiten en het versterken en uitbouwen van de samenwerkingsrelatie met de Nederlandse Cittaslow gemeenten. Met het Cittaslow keurmerk onderscheidt de gemeente zich van de andere Veluwse gemeenten. Ook dit aspect moet verder uitgewerkt worden door met name voor recreatie en toerisme de promotionele focus op Cittaslow te leggen. In het uitvoeringsplan toeristische promotie 2017 – 2021 staat beschreven welke stappen hiervoor gezet moeten worden.

Activiteiten

• Voorlichting en communicatie;
• Stimulering en faciliteren lokale initiatieven op het gebied van energiebesparing, energietransitie en nieuwe samenwerkingsverbanden
• Implementatie ontwikkelingen en trends in klimaat en duurzaamheid in ruimtelijke plannen en visies;
• Duurzaam ketenbeheer herbruikbare grondstoffen: ontwikkeling circulaire economie
• Themagerichte borging en aandacht voor klimaatbeleid in de eigen organisatie.

Beleidskader

• Nationaal beleid ten aanzien van klimaat en duurzaamheid waaronder het Nationaal Energieakkoord
• Het Gelders Energieakkoord en in het verlengde daarvan de afspraken in het kader van regionale samenwerking
• Kadernota lokaal klimaat en duurzaamheidsbeleid 2017-2021 en de bijbehorende Contourennota uitvoering lokaal klimaatbeleid 2017-2021.