Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

3. Ruimte

Inhoud

3. Ruimte

Het programma gaat over :

  • alle gemeentelijke activiteiten in de openbare ruimte en de daarbij behorende boven- en ondergrondse infrastructuur. Naast planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat het beheer en onderhoud;
  • ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting;
  • de gemeentelijke begraafplaatsen, speeltuinen en de gemeentelijke accommodaties.

3.1 Collegeprogramma

Wat willen we bereiken?

3.1.1 Een integrale visie op Wonen, Welzijn en Zorg voor zover dat niet in andere kaders en visies is geborgd.

3.1.2 Mogelijk maken van woningbouw op inbreidingslocaties en vrijkomende locaties maar ook bevorderen dat marktpartijen projecten ontwikkelen en ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap.

3.1.3 Accommodaties worden zoveel mogelijk geprivatiseerd.

3.1.4 Een passende beheerstructuur voor gebouwen in onze gemeente waarin diverse voorzieningen zijn ondergebracht.

3.1.5 Een definitieve locatie voor een gemeenschapshuis in Wapenveld.

3.1.6 Duidelijkheid of een combinatie van 'de Noord' in Veessen met scholen en culturele voorzieningen meerwaarde biedt.

3.1.7 Inwoners worden betrokken bij beheer en onderhoud in de wijk en collectieve initiatieven vanuit de wijken worden gestimuleerd.

3.1.8 Besluitvorming over verkeerscirculatie in het centrum Heerde waarbij rekening gehouden wordt met zwakke verkeersdeelnemers. (o.a. kindervriendelijke inrichting).

3.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken?

3.2.1 De beheerplannen Openbare Ruimte zijn actueel.

3.2.2 De huisvestingssituatie van de scholen in Wapenveld is toekomstbestendig.

3.2.3 De gemeente is voorbereid op de uitvoering van de nog in te voeren Omgevingswet.

3.3 Regulier werk

Producten

01. Beheer en onderhoud

02. Accommodaties

03. Bosbeheer

04. Bouwen, wonen en milieu

05. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Programma indicator

Programma indicator

Indicator eenheid periode Heerde Nederland bron
Fijn huishoudelijk restafval Kg per inwoner 2015 104 200 CBD statistiek huishoudelijk afval
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig % 2015 3 8 VeiligheidNL
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser % 2015 8 9 VeiligheidNL

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 (P+wijz) Primaire Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
10 .Beheer & Onderhoud 8.296.882 10.282.625 6.849.574 6.877.955 7.022.742 7.095.154
11 .Bouwen & Wonen (P301) 925.297 981.255 917.967 937.447 957.177 977.309
111 .Accommodaties 5.137.117 5.023.760 2.061.504 2.185.264 2.158.934 2.136.506
12 .Bosbeheer (P305) 169.077 131.650 110.253 110.844 110.969 111.003
14 .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) 525.350 522.754 352.781 358.662 364.680 370.850
Totaal Lasten 15.053.723 16.942.044 10.292.079 10.470.172 10.614.502 10.690.822
Baten
10 .Beheer & Onderhoud -4.717.192 7.521.735 -4.221.718 -4.222.766 -4.234.777 -4.247.319
11 .Bouwen & Wonen (P301) -500.680 572.021 -469.982 -395.142 -395.302 -395.462
111 .Accommodaties -3.291.731 3.127.590 -808.471 -820.597 -832.946 -845.489
12 .Bosbeheer (P305) -152.968 150.537 -149.102 -151.136 -153.209 -155.313
14 .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) -40.571 179.480 -105.750 -107.050 -108.370 -109.700
Totaal Baten -8.703.142 11.551.363 -5.755.023 -5.696.691 -5.724.604 -5.753.283

Toelichting op de lasten en baten

Beheer en onderhoud lasten

Saldo: + € 17.400,- . De plus en min uren op de verschillende  subproducten  in 2018 zijn gebaseerd op de bestaande formatie 2017.  De indexeringen (+ 1,6%) op verschillende posten en gewijzigde  uurtarieven  leiden totaal tot een raming van  + € 6.100,-.  Daarnaast zijn er de volgende majeure aanpassingen:

Beheerplan wegen.  De  detachering van  Lucrato-medewerkers en de bijkomende kosten zijn  budgettair neutraal verwerkt in de begroting maar leiden op dit subproduct tot een stijging van kosten met +€ 55.800,-. omdat alle materieel dat overgenomen is en de kosten van opleiding, kleding etc. naar het beheerplan wegen zijn toegerekend.

Beheerplan Openbaar groen. De  detachering van Lucrato-medewerkers , voorheen onderhoud groen is budgettair neutraal verwerkt in dit subproduct. Dit leidt tot een stijging van € 128.500,-  op dit subproduct omdat de medewerkers rechtstreeks op dit product geboekt worden én  de toerekening van Lucrato-medewerkers op basis van detacheringskosten in plaats van uurtarieven worden berekend.  Voorheen werden de uren van de eerste groep Lucrato-medewerkers verwerkt in de uurtarieven.

Onderhoudsplan begraafplaatsen.  Er is een bedrag van - € 30.000,- bespaard als gevolg van de detachering.

Onderhoudsplan Riolering. De storting in de voorziening riolering  is - € 143.000,- lager dan in 2017 . Dit lagere bedrag is meerjarig geraamd.  Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door € 100.000,- overheadkosten, die elders is verantwoord.

 

 

Bouwen en wonen lasten  

Saldo:  - € 58.300,- . De daling van de lasten wordt  veroorzaakt door een gewijzigd uurtarief - € 52.800,- , terwijl er sprake is van een  beperkte stijging van de kosten voor de omgevingsdienst + € 5.500,-.

 

 

Accommodaties lasten

Saldo:  - € 1.121.300,- , Naast een stijging van kosten vanwege indexeringen (+1,6%) ( + € 11.600,-)  zijn er de volgende (dalende) kosten:

Huisvesting basisonderwijs. Minder  toerekening van kosten voor huisvesting basisonderwijs   (- € 108.300,-) vanwege een lagere doorbelasting van gemeentelijke gebouwen.

Reserve huisvesting basisonderwijs. Er vindt eenmalig in 2018 geen toevoeging plaats (- € 125.000,-)

Vrijkomende locaties/onderhoudsplan. Bijstelling van de afschrijving (- € 36.000,-) vanwege de verwachting van verkoop van locaties in 2018.

Vrijkomende locaties. Vanwege de verkoop van vrijgekomen locaties in 2016 en de dotaties daarvan naar de reserve, waren de lasten in dit jaar hoger (- € 864.600,-).

 

 

 

Bosbeheer lasten

Saldo: - € 21.400,-. Naast een beperkte aframing op de verschillende posten van - €  1.900,-:

Recreatie. Op basis van ervaringscijfers bijgesteld (- € 12.800,-).  Er is geen post voor incidentele inzet van medewerkers buitendienst geraamd. De ureninzet die in 2018 wordt verwacht, wordt ten laste van de resterende budgetten Recreatie en Bebossingverzorging gebracht.

Bosverzorging.  Op basis van de rekening 2016 met (- € 68. 500,- ) ten opzichte van 2017 bijgesteld.

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling lasten

Saldo:  - € 145.000,- Er is  sprake van een aanpassing van het uurtarief ( - € 60.000,- ). De beschikbare uren zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2017.

RO eigen plannen. Daling van de overige kosten (- € 10.000,-).

Planschade . Op basis van de rekening 2016 afgeschaald (- € 75.000,-). Dit is ook aan de batenkant gecorrigeerd.

 

 

Beheer en onderhoud baten

Saldo: - € 33.800,-.  Naast enkele kleinere bijstellingen op verschillende posten op basis van de rekening 2016 ( + € 19.600,-)

Gemeentelijke gronden en Erfpachten .  In 2018 wordt ingezet op verkoop van gemeentelijke gronden die oneigenlijk in gebruik zijn. Er is daarom een meeropbrengst geraamd (+ € 15.000,-)

Verkeers- en vervoersplan. Er wordt geen provinciale bijdrage meer ontvangen ( - € 7.000,-)

Reserve herstel degeneratieschade. Er wordt een bedrag in de reserve gestort omdat herstelkosten over een kalenderjaar heen lopen ( -  € 20.000,-).

Reserve begraafplaatsen. De toevoeging  is ten opzichte van 2017 verhoogd  (- € 41.400,-).

 

 

Bouwen en Wonen baten

Saldo: + € 122.000,-

Leges WABO. De lijn is dat er meer gebouwd en verbouwd wordt. Daarom is de leges verhoogd van € 288.400,- naar € 402.000,-  (+ € 114.800,-).

Milieubeheer. Er is sprake van een verhoogde rijksbijdrage (+ € 7.200,-).

 

 

 Accommodaties baten

Saldo:  € 11.900,-. Naast enkele kleine aanpassingen in de huuropbrengsten ( € 7.000,-) op de verschillende locaties zijn er de volgende aanpassingen:

Nachtegaalweg 48. Vanwege de verwachte verkoop zijn geen huuropbrengsten meer opgenomen (-€ 26.500,-)

Huisvesting basisonderwijs. Er is een verhoogde gebruiksvergoeding ( € 7.600,-) .

 

 

Ruimtelijke ontwikkeling baten

Saldo: - € 75.000,-. Dit is het gevolg van een aanpassing van de opbrengst planschade met - € 75.000,- naar € 25.000,-. Dit correspondeert met de lasten die ook zijn aangepast naar € 25.000,-.

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma