Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Overzicht overhead

Inhoud

Overzicht overhead

De nieuwe BBV-voorschriften die met ingang van 2017 van kracht zijn geven aan dat de overheadkosten van de ambtelijke organisatie apart inzichtelijk moeten worden gemaakt.

 

Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

 

Dit zijn naast de kosten voor huisvesting, facilitaire zaken en automatisering ook salariskosten van het ondersteunende personeel (Management/Financiën/P&O/juridisch/inkoop/bestuurssecretariaat) en overige personeelskosten (reis- en verblijfskosten/studie- en bijscholing etc.). Een overzicht van de overheadkosten van de gemeente Heerde met de berekening van het overheadpercentage is hieronder samengevat weergegeven.

  

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 (P+wijz) Primaire Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Kostenverdeelstaat 0 190.000 0 0 0 0
50 Overhead 6.373.753 6.683.172 6.793.912 6.887.664 6.963.867 6.983.670
Totaal Lasten 6.373.753 6.873.172 6.793.912 6.887.664 6.963.867 6.983.670
Baten
50 Overhead -5.883.583 1.110.189 -551.177 -560.028 -568.142 -573.073
Totaal Baten -5.883.583 1.110.189 -551.177 -560.028 -568.142 -573.073

Toelichting op de baten en lasten

Door de organisatiekanteling, die doorgevoerd is in de cijfers van 2018, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van personeel werkzaam voor het primair proces naar ondersteunend personeel (overhead). Deze verschuiving is het gevolg van de nieuwe manier van werken waarbij een groter aantal medewerkers niet (meer) rechtstreeks kan worden toegerekend aan de producten. De totale apparaatskosten blijven, afgezien van een stijging voor de automatisering, gelijk.