Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inhoud

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf beschrijft in hoofdlijnen de onderhoud– en beheerplannen voor de gemeentelijke kapitaalgoederen: wegen, riolering, gebouwen groen en water. In de beheerplannen staan de meerjarige onderhoudsprogramma’s met de financiële middelen die daarbij horen, evenals het gewenste kwaliteitsniveau van de voorzieningen.
De gemeente Heerde beheert een groot oppervlak aan openbare ruimte, waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Hiervoor zijn wegen, riolering, bruggen, openbare verlichting, watergangen, groen, speelplekken, bos en gebouwen nodig. De kwaliteit en het onderhoud van deze kapitaalgoederen is bepalend voor het voorzieningenniveau, het “beeld” van de gemeente en de (jaarlijkse) lasten.
Het grootste deel van de werkzaamheden aan kapitaalgoederen komt voort uit de verantwoordelijkheden van de gemeente als eigenaar en beheerder van de publieke ruimte en van een aantal eigendommen.

Beleidskader

Paragraaf 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zegt dat de paragraaf over het onderhoud van kapitaalgoederen in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen moet bevatten. Daarvan moeten het beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van de financiële consequenties in de begroting worden beschreven.

De beheerplannen

Riolering
In de gemeente Heerde ligt ongeveer 248 kilometer hoofdriolering. Hiervan is ongeveer 102 kilometer drukriolering of persleiding. De overige leidingen zijn vrij vervalleidingen, waarvan het grootste deel een gemengd rioolstelsel is. Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad het Afvalwaterketenplan 2015 t/m 2019 vastgesteld. Dit plan is in samenwerking met het Waterschap Veluwe & Vallei en de gemeenten Hattem en Oldebroek gemaakt.
 

Wegen
Voor het wegenbeheer is een geactualiseerd beheerplan opgesteld voor de periode 2013-2022. De gemeente Heerde heeft ongeveer 245 kilometer weg (exclusief onverharde weg) in beheer. De oppervlakte van deze verharding is 1.350.000 m2. In het beheerplan wegen 2013-2022 staat de financiële behoefte voor het totale onderhoud hiervan.  In begin 2018 zal een geactualiseerd beheerplan worden aangeboden en vastgesteld.
Voor het onderhoud van wegen is er structureel een exploitatiebudget van € 500.000,- opgenomen. Daarnaast is er voor de jaren 2016-2019 een investeringsbudget van € 250.000,- per jaar geraamd voor de reconstructie van wegen. 
 

Kunstwerken
De gemeente beheert 38 bruggen, 4 viaducten en 119 duikers met toebehoren. Het beheerplan is in 2012 geactualiseerd voor een periode van opnieuw 5 jaar. De financiële gevolgen voor de instandhouding van deze kunstwerken zijn in beeld.   In 2018 wordt het beheerplan geactualiseerd. Bij deze actualisatie zullen ook alle nieuwe bruggen, duikers en aanlegvoorzieningen uit de Hoogwatergeul en gebiedsontwikkeling worden opgenomen, met uitzondering van de inlaat.  Het onderhoudsbudget zal door alle nieuwe voorzieningen na boven moeten worden bijgesteld.
   

Watergangen
De gemeente beheert ongeveer 105 km watergangen met toebehoren als (kleine) duikers en beschoeiingen. Het beheer hiervan wordt zo uitgevoerd, dat dit een goede waterafvoer bevordert. Voor de watergangen is geen beheerplan aanwezig.
 

Openbare verlichting
In de gemeente Heerde staan ongeveer 3.600 lichtpunten. Het huidige beheer richt zich op tijdige vervanging van lichtmasten en armaturen, waarbij het verlichtingsniveau wordt verbeterd en zo mogelijk het energieverbruik verminderd. Het beleidsplan is in 2015 geactualiseerd en vastgesteld.
 
Openbaar groen
De gemeente Heerde onderhoudt ongeveer 40 hectare beplanting en ongeveer 14.500 bomen. Binnen de bebouwde kommen is ongeveer 33 hectare gebied dat gemaaid moet worden en 
7 hectare sierbeplanting wat moet worden onderhouden. Daarnaast wordt rondom en in de kernen ongeveer 35 hectare bos en bosplantsoen onderhouden. Voor het onderhoud van het openbare groen is in 2013 een groenbeleidsplan vastgesteld. Bij de bepaling van de kwaliteit moet binnen de bebouwde kommen het onderhoud gelijk zijn. Daarbij wordt extra accent gelegd op entrees en centra van de dorpen. . Een beheerplan groen is in 2015 vastgesteld. Naast de groenelementen onderhoudt de gemeente ook 35 speelplekken en 4 speeltuinen, met in totaal 294 toestellen. Voor de speeltuinen worden controles uitgevoerd en is de gemeente eindverantwoordelijk voor de onderhoudsstaat.
 

Bos
De gemeente Heerde beheert zo’n 383 hectare bos en 147,5 hectare overige natuurgebieden. Deze hebben zowel een functie voor de natuur, de recreatie als de houtproductie. Voor de exploitatie is de houtoogst belangrijk. Dit vindt op een duurzame manier plaats, omdat er als regel niet meer wordt geoogst dan dat er jaarlijks bijgroeit.
 

Gebouwen
De gemeente is eigenaar van ruim 32 gebouwen (multifunctionele gebouwen, woonhuizen, gemeentehuis, sporthal, gymzalen, sportzaal, brandweerkazerne, diverse scholen en gebouwen op diverse begraafplaatsen).
Er is een beheerplan 2015-2024 opgesteld. In 2018 wordt er een geactualiseerd beheerplan vastgesteld.  Op basis van het beheerplan worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt planmatig, doelmatig en efficiënt. Voorkomen wordt dat er (duur) achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd en volgt er een onderhoudsrapportage. Waar nodig worden vanwege het wettelijk kader gebouwen aangepast aan Arbo-eisen, brandveiligheid en gebruiksvergunningen. De nota accommodatiebeleid is vastgesteld. De nota gaat in op het al of niet afstoten van gebouwen die niet voor de publieke dienst gebruikt worden.