Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Paragraaf Handhaving

Inhoud

Paragraaf Handhaving

Toezicht en handhaving wordt in Heerde uitgevoerd met als doelstelling, om op basis van rechtsgelijkheid, zichtbaar en meetbaar bij te dragen aan een gezonde en veilige (fysieke) leefomgeving.
Taken op het gebied van toezicht en handhaving worden vanuit de gemeente uitgevoerd op de vakgebieden bouwen en wonen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling en openbare orde en veiligheid (waaronder APV en toezicht Drank en Horecawet).

De kader stellende uitgangspunten zijn verwoord in een beleidsnota die in 2016 bestuurlijk is vastgesteld voor een periode van drie jaar en jaarlijks wordt uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). In het jaarverslag wordt de uitvoering van de handhaving verantwoord.

Toezicht en handhaving voeren we uit door planmatig en gericht te controleren. Van elke controle wordt een controleverslag gemaakt in ons geautomatiseerd systeem Squit XO. Daarnaast voeren we controles uit naar aanleiding van meldingen, klachten en verzoeken tot handhaving. Binnen het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 zal extra aandacht worden besteed aan onder andere de handhaving van de leeftijdsgrens bij het gebruik en de verstrekking van alcohol, het gebruik van (soft)drugs en het toezicht op het naleven van afspraken die met de ondernemers zijn gemaakt over uitstallingen en terrassen. Toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu en slopen (inclusief asbest) worden voor een groot deel door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe uitgevoerd. Op het gebied van brandveiligheid is dat de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland.

Voor deze bovenstaande taken is de gemeente wettelijk gezien het bevoegd gezag. Op grond van wetgeving moet de gemeente een beleidscyclus doorlopen om deze taken adequaat te borgen in de organisatie en in de uitvoering. De kwaliteit van de uitvoering van de handhaving is geborgd in de in 2016 door de Raad vastgestelde Verordening kwaliteit VTH met bijbehorende Koersnotitie versterking uitvoeringskwaliteit Wabo-thuistaken.

Beleidskader

Stand van zaken

De nieuwe Omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt zal voor wat betreft de uitgangspunten – onder meer vertrouwen en verantwoordelijkheid schenken aan de markt en de samenleving - al verwerkt worden in het Uitvoeringsprogramma VTH 2018. Het in 2016 gestarte project Implementatie Omgevingswet loopt in 2018 door en zal om een extra inspanning vragen.   

De samenwerkingsvormen met de ODNV en de VNOG verlopen naar tevredenheid.

 Tijd
Het Uitvoeringsprogramma VTH 2018 wordt in het eerste kwartaal 2018 ter vaststelling aan het College en ter kennisneming aan de Raad aangeboden samen met het jaarverslag van toezicht en handhaving over 2017.

Geld
De werkzaamheden worden binnen de bestaande financiële middelen en capaciteit uitgevoerd.