Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

2. Financiën, Economie en grote projecten

Inhoud

2. Financiën, Economie en grote projecten

Dit programma gaat over:

  • Een financieel gezonde organisatie.
  • Het faciliteren en stimuleren van economische en recreatieve ontwikkelingen in de gemeente.
  • Grote projecten. De projecten met financiering vanuit het Regiocontract (Centrum Heerde eerste fase) Centrum Wapenveld, Van Meursweide en Van Meurspark, TIP Renderklippen en Apeldoorns Kanaal) zijn inmiddels opgeleverd. De gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld loopt tot en met 2017.

2.1 Collegeprogramma

Wat willen we bereiken?

2.1.2 Voorwaarden en criteria creëren waardoor de bestaande agrarische en recreatieve sector en de horeca zich kan ontwikkelen.

2.1.3 Mogelijk maken van de toegang tot natuurgebieden door uitbreiding van toeristische overstappunten.

2.1.4 Voorkomen van jaarlijkse tekorten en zorgen voor een structureel sluitende begroting met eenzelfde OZB opbrengst zonder verhoging anders dan de gebruikelijke indexering.

2.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken?

2.2.1 Instandhouding van de klompenpaden.

2.2.3 Versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie.

2.2.4 Vitalisering van de dorpscentra Heerde en Wapenveld.

2.2.5 Promotie en marketing van de (recreatieve) mogelijkheden in de gemeente Heerde.

2.2.6 De applicaties die in de gemeentelijke organisatie worden gebruikt met een hogere kwaliteit tegen gunstiger financiële voorwaarden afnemen.

2.2.7 De werkdruk in de gemeentelijke organisatie is op een acceptabel niveau.

2.3 Regulier werk

Producten

01. Economie & Toerisme

02. Financien

03. Uitvoering gebiedsontwikkeling

04. Uitvoering grondbeleid

Programma indicatoren

Programma indicatoren

Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland Bron
Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2017 760 644 COELO, Groningen
Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2017 839 723 COELO, Groningen
WOZ -waarde woningen duizend euro 2016 248 209 CBS- statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2014 6,8 6 ABF-Systeem Woningvoorraad
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 2015 1,7 11,8 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Banen per 1.000 inw 15-64 jaar 2016 588,5 744 LISA
Vestigingen (2)

per 1.000 inw 15-64 jaar

2016 120,3 134 LISA

 

(1) Elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

(2) Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 (P+wijz) Primaire Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
05 .Economie en toerisme 525.560 364.878 435.808 441.086 446.130 450.733
06 .Financien 3.742.179 155.077 1.217.121 1.221.832 1.244.688 1.431.120
07 .Uitvoering Regiocontract 385.381 0 0 0 0 0
08 .Uitvoering grondbeleid 784.579 235.816 152.999 129.312 94.387 77.072
09 .Uitvoering gebiedsontwikkeling 748.224 43.792 19.505 19.973 20.453 20.943
Totaal Lasten 6.185.923 799.563 1.825.433 1.812.203 1.805.658 1.979.868
Baten
05 .Economie en toerisme -24.137 54.910 -22.270 -22.620 -22.990 -23.360
06 .Financien -967.579 821.245 -54.397 -54.840 -55.299 -51.381
07 .Uitvoering Regiocontract -728.416 0 0 0 0 0
08 .Uitvoering grondbeleid -774.933 263.360 -194.172 -171.042 -136.567 -119.351
09 .Uitvoering gebiedsontwikkeling -809.170 64.053 0 0 0 0
Totaal Baten -3.304.234 1.203.568 -270.839 -248.502 -214.856 -194.092

Toelichting op de lasten en baten

Lasten

 Ten opzichte van 2017 zijn de lasten bij dit programma  € 358.000,- lager dan de raming. De volgende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen:

 

 Het product Economie en Toerisme is gestegen met € 71.000,-. Deze verhoging is voor een deel het gevolg van het nieuw beleid dat is opgenomen voor het uitvoeringsplan en de promotie & marketing voor Recreatie & Toerisme (tezamen € 35.000,-). Daarnaast is er € 11.000,- bijgeraamd voor de vitale vakantieparken en is de bijdrage aan de regio Zwolle met € 12.000,- verhoogd (€ 4.500,- inwonerbijdrage € 0,23 en € 7.500,- te lage raming). De kapitaallasten voortvloeiend uit het project rivierfront Veessen veroorzaakt de resterende overschrijding van € 13.000,-.

 

 Bij het product Financiën is de toevoeging aan de reserve Precario met € 100.000,- gestegen door een hogere belastingopbrengst van € 70.000,- en € 30.000,- lagere uitvoeringskosten. Het resterende verschil is een onderschrijding van  van € 422.000,- is het gevolg van incidentele mutaties in 2017 (resultaatbestemming en saldi van kostenplaatsen).

 

 Het product Uitvoering Gebiedsontwikkeling is nagenoeg afgerond; hierdoor worden er nog maar beperkt uren geraamd op dit project; een onderschrijding van € 24.000,-.

 

Het product Uitvoering Grondbeleid tenslotte is  € 83.000,- lager dan de raming van 2017. Dit komt doordat de grondexploitaties zich in het algemeen in een afrondende fase bevinden; hierdoor worden er minder (rente)kosten toegerekend en is de ureninzet lager dan vorig jaar. 

 Resumerend:

Uitvoeringsplan/promotie & marketing Recreatie en Toerisme                                                35.000
Vitale vakantieparken                                                11.000
Bijdrage regio Zwolle                                                12.000
Rivierfront Veessen                                                13.000
Toevoeging reserve Precariobelasting                                             100.000
Incidentele mutaties 2017                                       -/- 422.000
Gebiedsontwikkeling                                         -/- 24.000
Grondbeleid                                         -/- 83.000
Totaal                                       -/- 358.000

 

Baten

De totale onderschrijding aan de batenkant is bij dit programma -/- € 900.000,-. Dit wordt voor -/- € 763.000,- veroorzaakt door de resultaatbestemming uit 2017 verantwoord op het product Financiën.

 

De onderschrijding bij het product Uitvoering grondbeleid van -/- € 70.000,- wordt toegelicht bij de lasten. De resterende -/- € 14.000,- wordt verantwoord onder de Overhead en maakt geen onderdeel uit van dit programma.

 

In 2017 is er voor de Gebiedsontwikkeling een provinciale bijdrage ontvangen van € 64.000,-; voor 2018 wordt deze bijdrage niet ontvangen omdat het project is beëindigd. 

 

Het resterende verschil ad. € 3.000,-  is gering en wordt niet verder toegelicht.

 

Resumerend:

Resultaatbestemming 2017                                    -/- 763.000
Grondbeleid                                       -/- 70.000
Provinciale bijdrage Gebiedsontwikkeling                                       -/- 64.000
Overig                                          -/- 3.000
Totaal                                    -/- 900.000

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma