Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2018

Bijlage 2. Subsidieplafondsociaal domein 2018

 

Beleidsveld + onderverdeling subsidies Subsidieplafonds 2018
   
3,1 Verkeer en Vervoer  
3.1.1 Buurtbusvereniging VeVoMa                                       € 780,00
3.1.2. Verkeersveiligheid (Veilig Verkeer Nederland)                                   € 4.880,00
   
3.2 Adviesraad Sociaal Domein  
3.2.1 Adviesraad Sociaal Domein                                € 15.000,00
   
3.3 Minimabeleid  
3.3.1 Armoedebestrijding (oa St. Leergeld)                                € 55.212,00
   
   
3.4 Jeugd  
3.4.1 Buitenschoolse Voorzieningen                                   € 5.600,00
Scouting Buys Ballot                                   € 2.000,00
Speeltuinen (Kindervreugd, Pinkeltje, Jeugdhonk, Schotkamp) (4x)                                   € 3.600,00
   
3.4.2 Preventie                                € 14.000,00
Bureau Halt                                   € 8.000,00
Tactus Verslavingszorg                                   € 6.000,00
   
3.4.3 Extra Contact Moment Adolescenten                                € 16.500,00
GGD                                € 16.500,00
   
   
3.5 Kunst, Cultuur en Media  
3.5.1 Bibliotheekwerk                             € 283.855,00
Bibliotheekwerk                             € 270.255,00
Informele taalondersteuning                                € 13.600,00
   
3.5.2 Cultuuronderwijs                             € 195.950,00
Cultuurplein                             € 195.950,00
   
3.5.3 Media                                   € 5.100,00
Radio 794                                   € 5.100,00
   
3.5.4 Podiumkunsten                                   € 6.050,00
Cultureel Centrum tot medio 2017, daarna open voor geïnteresseerden                                   € 6.050,00
   
3.5.5 Evenementen en festivals                                   € 6.500,00
Subsidies op advies PKC                                   € 5.000,00
St. Jazzfestival                                   € 1.500,00
   
3.5.6 Actieve Kunstbeoefening                                € 18.900,00
Zangverenigingen (€450 euro per vereniging)                                   € 3.150,00
Muziekverenigingen (€5250 euro per vereniging)                                € 15.750,00
   
3.5.7 Passieve Kunstbeoefening                                   € 8.410,00
Heerder Historische Vereniging                                   € 8.410,00
   
3.5.8 Oranjeverenigingen                                   € 6.000,00
Oranjeverenigingen (Heerde, Prinses Beatrix, Maxima, Oranjecomité VeVoMa)                                   € 6.000,00

 

3.6 Monumentenzorg  
3.6.1 instandhouding gemeentelijke monumenten                               € 20.770,00
3.6.2 instandhouding monumentale molens                                  € 2.560,00
3.6.3 exploitatie Mölle van Bats                                  € 3.240,00
3.6.4 Instandhouding kerktoren                                  € 4.320,00
   
3.7 Sport  
3.7.1 Berghuizerbad                            € 168.650,00
3.7.2 Sportstimulering Jeugd                               € 42.500,00
   
3.8 WMO Algemene Voorzieningen  
3.8.1 Vrijwillige dienstverlening tbv vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met een beperking                               € 32.200,00
Vrijwillige Hulpdienst                               € 21.000,00
Overige (op basis van inschrijving - tendersysteem)                               € 11.200,00
   
Plattelandsvrouwen (3x)  
St. Handi-Heerde  
St. Gehandicaptenbelangen Heerde  
Platform Gehandicaptenbeleid  
Platform Vrijwilligersorganisaties  
Ouderenwerk -adviesfunctie SBOH-  
Alzheimercafé  
Stichting Present  
   
3.8.2 Professionele dienstverlening maatschappelijk werk, welzijnswerk en jeugdgezondheidszorg                        € 1.226.826,00
Verian (welzijn, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligers, mantelzorg)                            € 707.128,00
Ambulante hulpverlening (jeugd)                            € 519.698,00
   
3.8.3 Veilig Thuis NOG                                € 69.330,00
   
3.8.4 Slachtofferhulp                                  € 4.822,00
   
3.8.5 Dorpshuis                               € 70.930,00
   
3.8.6 Volksgezondheid / EHBO                                  € 1.900,00
EHBO verenigingen (Heerde, Wapenveld)                                      € 900,00
Promotie, werving vrijwilligers Hartveilig Wonen                                  € 1.000,00
   
3.9 Recreatie en Toerisme  
3.9.1 Schaapskudde Epe-Heerde                               € 21.480,00
   
3.9.2 Marketing en promotie                               € 49.496,00
Stichting Wij Zijn Heerde                               € 30.936,00
Visit Veluwe                               € 18.560,00

 

 

 

Bijlage 3. Afkortingenlijst

 

a.s.

 

=

 

aanstaande

AED

=

Automatische externe defibrillator

AmvB

=

Algemene maatregel van Bestuur

AMW

=

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV-er

=

Ambtenaar Openbare Veiligheid

APV

=

Algemeen Plaatselijke Verordening

Arbo

AU

=

=

Arbeidsomstandigheden

Algemene Uitkering

AWBZ

=

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BB

BBO

=

=

Bijzonder Bijstand

Bijzonder Basis Onderwijs

BBV

=

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Begr.wijz.

BGT

=

=

=

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

begrotingswijziging

Basiskaart Grootschalige Topografie

BJZ

=

Bureau Jeugdzorg

BNG

=

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

=

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BRO

=

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

=

Basis Registratie Personen

BSHW

=

Brede School Heerde West

BTW

=

Bruto Toegevoegde Waarde

BV

=

Besloten Vennootschap

BWS

=

Besluit woning gebonden subsidies

 

 

 

c.q.

=

casu quo

ca.

=

circa

CAK

CAO

=

=

Centraal Administratie Kantoor

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CJG

CMS

CVN

=

=

=

Centra Jeugd en Gezin

Contentmanagementsysteem

Centraal Veluws Natuurgebied

 

 

 

d.d.

DD JGZ

DigiD

=

=

=

de dato

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitale identiteit

DLG

DVA

=

=

Dienst Landelijk Gebied

dienstverleningsafspraken

 

e.d.

 

=

 

en dergelijke

e.v.

=

en verdere

EG

=

Europese Gemeenschap

E-gem

=

Elektronische gemeenten

EKD

=

Elektronisch Kinddossier

EMU

=

Economische en Monetaire Unie

EPC

=

Energie Prestatie Coëfficiënt

etc.

=

et cetera

EVA

=

Epe, Voorst en Apeldoorn

 

 

 

Fido

=

Financiering decentrale overheden

fte

FWI

=

=

fulltime-equivalent

Fonds Werk en Inkomen

 

 

 

GAP

=

Gemeentelijk Afkoppel Plan

GBA

=

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

=

Grootschalige Basiskaart Nederland

GFT

=

Groente, Fruit en Tuin

GGD

=

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGNet

=

Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)

GGZ

=

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

=

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPR

=

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

=

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

H2O

=

Hattem, Heerde en Oldebroek

ha.

=

hectare

havo

HHV

HOF

HUP

HV

HWA

HWG

=

=

=

=

=

=

=

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Heerder Historische Vereniging

Houdbare Overheidsfinanciën

Handhavings Uitvoerings Programma

Huishoudelijke Verzorging

Hemelwaterafvoer

Hoogwatergeul

 

 

 

IAU

i.h.k.v.

I&M

=

=

=

Incidenteel aanvullende uitkering

in het kader van

Infrastructuur en Milieu

i.o.

=

in oprichting

i.r.t.

=

in relatie tot

ICT

=

informatie- en communicatietechnologie

ID-kaart

=

Identiteitskaart

IOAW

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISV

 

JCO

=

 

=

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

 

Justitieel casusoverleg

 

 

 

KCC

=

Klant Contact Centrum

KWP3

=

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

 

 

 

LEA

=

Lokale Educatieve Agenda

LOP

=

landschapsontwikkelingsplan

 

 

 

m.b.t.

=

met betrekking tot

m2

=

vierkante meter

M2A

  project modernisering applicatielandschap

mbo

=

middelbaar beroeps onderwijs

MD Veluwe

=

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe

MDT

=

Multi Disciplinair Team

Mer

=

Milieueffectrapportage

MFA

=

multifunctionele accommodatie

MPG

MT

=

=

Meerjaren Prognose Grondexploitatie

Managementteam

 

 

 

NAW

NEN

NHR

NIEGG

=

=

=

=

Naam, adres en woonplaats

Nederlandse norm

Nieuwe Handels Register

Niet in exploitatie genomen gronden

n.l.

=

namelijk

NOG

=

Noord- en Oost Gelderland

NSVV

NT

=

=

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Nederlandse Taal

NUP

=

Nationaal Uitvoerings Programma

NV

=

Naamloze Vennootschap

 

 

 

o.a.

=

onder andere

OAB

OBO

=

=

Onderwijs Achterstanden Beleid

Openbaar Basis Onderwijs

ODNV

=

Omgevingsdienst Noord- Veluwe

OEM

=

Overige eigen middelen

OKE

=

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

=

Openbaar Ministerie

OW

=

Openbare Werken

OZB

=

Onroerende Zaak Belasting

 

 

 

PDCA

PDR

pgb

=

=

=

Plan, Do, Check en Act

Programma Directie Rijkswaterstaat

Persoonsgebonden budget

PGO

PGO

PIOFACH

 PKB

pva

 

=

=

=

=

=

 

Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden

Periodiek Gezondheids Onderzoek

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

planologische kernbeslissing

plan van aanpak

P&C cyclus

 

=

Planning- en control cyclus

RDW

RGV

RIP

RMC/VSV

RNV

RO

ROD

ROVA

=

=

=

=

=

=

=

=

Rijksdienst Wegverkeer

Recreatiegemeenschap Veluwe

Rijksinpassingsplan

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Regio Noord-Veluwe

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale Omgevingsdiensten

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen

RPD

=

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL

=

Regionale Regeling Operationele Leiding

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

 

 

 

SLOK

soza

=

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

sociale zaken

 

 

 

t.b.v.

TOP

 

UWV

=

=

 

=

ten behoeve van

toeristisch overstap punt

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

 

 

VAVO

VBT

vm.

=

=

=

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Veluws Bureau voor Toerisme

Voormalig

VNG

=

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNOG

VOF

=

=

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vennootschap onder firma

VRM

=

Veiligheid, Ruimte en Milieu

VROM

VSV

VTH

VVE

=

=

=

=

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vroegtijdig schoolverlaten

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

=

voortgezet wetenschappelijke onderwijs

VWS

=

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

 

Wabo

WGS

=

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIJ

=

Wet Investeren in Jongeren

WION

=

Wet Informatie Ondergrondse Netwerken

WIW

=

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

=

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

=

Wet Onroerende Zaken

WRO

=

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

=

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

=

Wet sociale werkvoorziening

WWB

=

Wet Werk en Bijstand

ZAT

=

Zorg Advies Team

ZAS

=

Ziekteverzuim als signaal