Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Paragraaf Deregulering

Inhoud

Paragraaf Deregulering

Betreft het afschaffen van gemeentelijke regels die overbodig, tegenstrijdig, niet nuttig en niet handhaafbaar zijn. Wij gaan, waar mogelijk, uit van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven.

Beleidskader

Dit is een niet verplichte paragraaf. De niet verplichte paragrafen zijn bedoeld om een bestuurlijk thema dat in deze raadsperiode van groot belang wordt geacht te belichten en zijn, zoals in dit geval, van toepassing op alle programma's.

 Richtinggevende afspraken:

 • Terugdringen regels waar mogelijk.
 • Optimaliseren van processen.
 • Optimaliseren van de samenwerking in de ketens.

 

Minder regels

Onze samenleving kan niet zonder regels, maar teveel of tegenstrijdige regels werken averechts. Daarom toetst de gemeente periodiek of de eigen regelgeving en het beleid uitvoerbaar en na te leven is. Binnen wetgeving en rijksregels willen we de mogelijkheden zo veel mogelijk benutten en zorgen er voor dat we geen onnodige regels toevoegen. Waar de gemeente zelf regels stelt, bijvoorbeeld binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), wordt het VNG-model als uitgangspunt gehanteerd.

Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen staan centraal bij het verminderen van de regeldruk. Minder regels betekent immers meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid voor inwoners maar zeker ook voor ons als bestuur. De basis hiervoor is wederzijds vertrouwen en durven loslaten waar het kan. Dit past in het kernthema van ons collegeprogramma waarin we meer willen vertrouwen op de kracht van onze samenleving.  

We toetsen alle regelingen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat is de grondslag voor de regeling?
 • Wat voegt de regeling toe in relatie tot andere wet- en regelgeving?
 • Welk publiek belang dient deze regeling ?
 • Is deze regeling (nog altijd) relevant (zowel politiek als maatschappelijk)?
 • Is er een reden om het publiek belang te borgen met regelgeving?
 • Wat is het risico als we dat niet meer doen?
 • Moet het via een verordening worden voorgeschreven of kan het op een andere manier worden gerealiseerd?
 • Is de regeling handhaafbaar?

 

Vereenvoudigen processen en verlagen administratieve lastendruk

Voor de burger zal de dienstverlening geoptimaliseerd worden, waarbij meer en meer het digitale kanaal geopend wordt. Daarnaast is het werken op afspraak ingevoerd. Met de invoering van basisregistraties wordt georganiseerd dat gegevens nog maar eenmaal worden uitgevraagd en daarna in tal van processen hergebruikt. Ook zijn we gestart met de volgende maatregelen:

 • Op basis van de nieuwe algemene subsidieverordening die is vastgesteld worden de subsidieregel zo eenvoudig en transparant mogelijk geformuleerd;
 • Onderzoek of de belastingregels kunnen worden gebundeld in een sterk verkorte en vereenvoudigde regeling. Het blijkt juridisch niet haalbaar om de regels onder te brengen in één regeling;
 • In het project Omgevingswet dat is gestart wordt de deregulering van welstandtoezicht meegenomen;
 • Algemene voorzieningen in het sociaal domein, die eenvoudig toegankelijk zijn. 

Ook andere administratieve regelingen worden herzien en vereenvoudigd, binnen de eisen die wetgever, provinciaal toezichthouder, samenwerkingspartners, subsidiegevers en accountant daaraan stellen.