Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 (P+wijz) Primaire Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
60 Algemene dekkingsmiddelen 59.150 256.760 483.018 492.460 502.124 512.161
Totaal Lasten 59.150 256.760 483.018 492.460 502.124 512.161
Baten
60 Algemene dekkingsmiddelen -25.295.080 28.561.340 -31.220.092 -31.587.718 -31.780.247 -32.129.316
Totaal Baten -25.295.080 28.561.340 -31.220.092 -31.587.718 -31.780.247 -32.129.316

Toelichting op de lasten en baten

Het verschil van € 3.096.000,- tussen beide jaren kan grotendeels worden verklaard door de hogere rijksbijdrage voor de Jeugdzorg van € 2.080.000,-. De Algemene Uitkering (incl. de CJG bijdrage die in 2018 hieraan is toegevoegd) stijgt met € 1.130.000,-. Het resterende verschil van -/- € 114.000,- is het gevolg van iets lagere rijksbijdragen voor de Wmo en Participatie en een bijstelling van de O.Z.B. De inkomsten uit Precariobelasting daarentegen zijn licht gestegen doordat het werkelijk aantal M2 kabels en leidingen groter is dan de oorspronkelijke raming.

Specificatie inkomsten algemene dekkingsmiddelen 2018

Specificatie inkomsten algemene dekkingsmiddelen 2018

De uitkering voor het CJG is m.i.v. 2018 toegevoegd aan de Algemene Uitkering.