Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

1. Bestuur en Veiligheid

Inhoud

1. Bestuur en Veiligheid

Dit programma gaat over:

  • alle activiteiten die te maken hebben met het goed functioneren van de gemeente als lokale democratie en de relatie met de samenleving. Daarvoor is een betrouwbaar, slagvaardig, integer en transparant bestuur nodig, dat in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers invulling geeft aan en verantwoordelijkheid draagt voor de Heerder samenleving.
  • de gemeente als dienstverlenende organisatie met een doelmatige en klantgerichte dienstverlening.
  • de fysieke en sociale veiligheid in de directe woonomgeving van onze inwoners.

1.1 Collegeprogramma

Wat willen we bereiken?

1.1.1 Bij onze beleids- en besluitvorming en onze dienstverlening staat wat goed is voor onze burgers centraal.

1.1.2 Wat goed werkt in bestaande samenwerkingen zetten we voort, wat knelt willen we heroverwegen en deelname aan een strategische alliantie vinden we belangrijk.

1.1.3 Waar mogelijk worden regels terug gedrongen en bedrijfsprocessen geoptimaliseerd.

1.1.4 We werken volgens ons dienstverleningsconcept en maken gebruik van de mogelijkheden voor elektronische dienstverlening.

1.1.5 We handhaven strak op APV regels en zetten zwaar in op het bestrijden van overlast vanwege het gebruik van drank en/of drugs.

1.1.6 We zien er op toe dat de afspraken die met de ondernemers zijn gemaakt over uitstallingen en terrassen worden nagekomen.

1.1.7 Inwoners en gemeente nemen initiatieven om de duurzaamheid te bevorderen.

1.1.8 Zo veel mogelijk zelfsturing door de lokale brandweervrijwilligers en procedures en protocollen waar mogen (laten) vereenvoudigen.

1.2 Nieuw beleid

Wat willen we bereiken?

1.2.1 Een duidelijk gemeentelijk informatiebeleid vaststellen, borging van informatieveiligheid en actuele en zo volledig mogelijke Basisregistraties.

1.2.3 Digitale verslaglegging van raads- en commissievergaderingen en themabijeenkomsten.

1.2.4 Door regionale samenwerking de mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen nog beter onder de aandacht van inwoners te brengen.

1.3 Regulier werk

Producten

01. Bestuur

02. Burgerzaken

03. Veiligheid

Programma indicatoren

Programma indicatoren

Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland Bron
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners

2016

0,5

2,3 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016

2,2

3,3 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 2,7 5,3 CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2016 3,2 5,6  CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar  aantal per 1.000 inwoners  2016  55  137,4 Bureau Halt
Hardekern jongeren  Per 10.000 inwoners  2014  1,1  1,3 Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
Jongeren met delict voor rechter  %  2015  1,5  1,45  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 (P+wijz) Primaire Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
01 .Bestuur 2.678.050 1.001.086 1.064.690 1.065.817 1.085.588 1.102.568
02 .Burgerzaken 577.320 464.689 383.073 390.728 398.547 405.219
03 .Veiligheid 1.429.203 1.323.723 1.262.512 1.262.032 1.261.282 1.261.290
Totaal Lasten 4.684.573 2.789.498 2.710.275 2.718.577 2.745.417 2.769.077
Baten
01 .Bestuur -600 49.250 0 0 0 0
02 .Burgerzaken -345.286 351.160 -295.820 -300.550 -305.360 -310.250
03 .Veiligheid -50.980 39.440 -21.220 -21.560 -21.900 -22.250
Totaal Baten -396.866 439.850 -317.040 -322.110 -327.260 -332.500

Toelichting op de lasten en baten.

Lasten

 

Ten opzichte van 2017 wijken de cijfers bij dit programma minimaal af van de raming voor 2018. Wel zijn er verschillen bij de producten onderling; deze worden hieronder toegelicht.

 

Op de producten Burgerzaken en Veiligheid zijn de lasten  achtereenvolgens ruim € 46.000,- en  € 43.000,- lager. Dit verschil kan worden verklaard doordat er op deze beide producten minder ambtelijke uren worden doorberekend.

Op het product Bestuur is de raming € 91.000,- hoger. De verklaring hiervoor is:

 Studiekosten gemeenteraad:  Vanwege de verkiezingen in 2018 is het budget opgehoogd met € 10.000,- omdat de nieuwe raad trainingen moet volgen.

Overige personeel van derden: In 2017 was hiervoor per abuis geen budget opgenomen. Dit is wel nodig (€ 4.000,-) ter dekking van de kosten voor een raadsnotulist.

Representatiekosten van het college: Deze post is éénmalig verhoogd met € 10.000,- in verband met de (afscheids)kosten van de wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Contributies: Deze post is bijgeraamd met € 43.000, -. De contributie van € 23.000,- voor de VNG werd voorheen via algemene uitkering verrekend en moet nu meegenomen worden in de begroting (budget neutraal). Verder worden Mijn Overheid en de berichtenbox vanaf 2018 doorbelast aan de gemeente voor € 20.000,-.

Rechtskundig advies: Ophoging  van € 30.000,- op basis van uitgaven 2016.

Overige niet duurzame goederen en diensten: Naar aanleiding van de perspectiefnota is € 30.000,- bijgeraamd voor uitvoering van het programma 2018 Gelders Energie Akkoord.

Het resterende verschil van -/-  € 36.000,- is het gevolg van éénmalige budgetbijstellingen bij dit programma (Voorjaarsnota) die in 2018 niet terugkomen.

 

Baten

Geen opmerkingen.

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma