Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Dekkingsplan

Inhoud

Dekkingsplan

Elk jaar wordt als sluitstuk van de begrotingsvoorbereiding een dekkingsplan opgesteld. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.  

Een sluitende begroting

In het collegeprogramma is de doelstelling geformuleerd om elk jaar een sluitende begroting te presenteren. De bijdrage die van de burger wordt gevraagd is ten opzichte van 2017 niet verhoogd afgezien van het indexeringspercentage van 1,6%. 

De begroting voor 2018 sluit met een positief saldo van € 6.716,-.  In onderstaand meerjarenperspectief wordt u meegenomen hoe dit saldo is ontstaan, welke keuzes hiervoor zijn gemaakt en welk nieuw beleid aan de begroting is toegevoegd.

 

Het meerjarenperspectief 2018-2021 vertoonde bij de  Perspectiefnota een fors negatief tekort. Hierin kwam verandering nadat de Meicirculaire 2017 werd gepubliceerd; vooral de bijdrage voor de Jeugdzorg was aanmerkelijk hoger dan waar bij in de prognose rekening was gehouden.  Daarom is besloten om het meerjarenperspectief te herzien. In een separaat addendum is deze herziening tegelijkertijd met de behandeling van de Perspectiefnota toegelicht en vastgesteld door uw raad. 

Het volgende meerjarenperspectief is gebaseerd op het addendum en is de gecorrigeerde versie van de Perspectiefnota 2018-2021 na verwerking van de Meicirculaire 2017. 

  

 Wijzigingen t.o.v. het vorige meerjarenperspectief

Bij het onderdeel 'realistisch ramen' zijn de meerkosten voor het sociaal domein (programma 4) met € 530.000,- teruggebracht (was € 1.194.000,- wordt € 664.000,-); deze meerkosten worden betaald uit de meerinkomsten voor de Jeugdzorg.

 

 

Bij het onderdeel 'nieuw beleid' zijn de volgende onderdelen toegevoegd.

Voor deelname aan de regionale samenwerking in het kader van de Gelderse Aanpak op basis van de Wet Milieubeheer (GEA) en continuering van de energieloketten is een raming van € 30.000,- opgenomen.

Gedurende vier jaar is er een bijdrage van € 11.000,- opgenomen voor de versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie (vitale vakantieparken). Tezamen met regiogemeenten, provincie Gelderland en partners in de recreatieve sector wordt hieraan gewerkt.

Voor de promotie en marketing van de Recreatie & Toerisme is € 25.000,- in de begroting opgenomen.

De  meerkosten die voortvloeien uit het M2A-project (vernieuwen van het applicatielandschap) zijn aan de begroting toegevoegd  en bedragen voor de jaren 2017-2020 respectievelijk € 39.000,-; € 64.000,- en € 61.000,-. 

Als laatste is er een structurele raming van € 100.000,- opgenomen om de toenemende werkdruk in de gemeentelijke organisatie terug te dringen. 

 

Voor bovengenoemd nieuw beleid wordt de volgende 'aanvullende dekking' voorgesteld:

De structurele stelpost 'economische crisis' heeft, nu de recessie voorbij is en er meer duidelijkheid is over (de ramingen van) het sociaal domein, zijn betekenis verloren en kan worden afgeraamd.  Dit is een structureel voordeel voor de begroting van € 245.000,-.  Hiermee is deze stelpost definitief komen te vervallen.

   

Als gevolg van de areaaluitbreiding Hoogwatergeul wordt er eind 2017 een éénmalige compensatiebijdrage van € 3.200.000,- ontvangen. Wanneer dit geld wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve dan ontstaat hierdoor een rentevoordeel in de jaren 2018 en 2019 (€ 61.000,- respectievelijk € 52.000,-). 

 

Voor de onderdelen Wmo en Inkomen is voor 2018 een aanzienlijk tekort geraamd. Om dit tekort voor een deel terug te dringen wordt niet alleen voor deze onderdelen maar voor het gehele sociaal domein een taakstelling van € 100.000,- voorgesteld (zie toelichting programma 4) . 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen

In bovenstaand, positief sluitend, meerjarenperspectief was nog geen rekening gehouden met de meerkosten salarissen. De doorrekening van de recente cao-ontwikkelingen en  extra geraamde formatie voor het sociaal domein (raadsvoorstel 23 januari 2017); veroorzaken een totale stijging van de lasten van € 102.000,- voor 2018 en de jaren erna.

 

Opnieuw zijn de budgetten doorgenomen en waar nodig, aangepast. In totaliteit is de begroting bijgesteld met een aantal incidentele tegenvallers (€ 52.000,-).  De bij de Midzomeranalyse aangekondigde stofkamanalyse leverde € 132.000,- op, waaronder een forse meeropbrengst leges WABO.  Op dit moment is er geen aanleiding om meerjarig een toename van de leges te ramen. Daarom loopt het resultaat van deze exercitie van € 80.000,- in 2018, in 2019 terug naar € 5.000,- tot een tekort van € 10.000,- in 2020.

 

Eveneens wordt voorgesteld om het rentepercentage over het financieringstekort voor 2018 te verlagen naar 0,75% (voordeel € 22.000,-).

 

Het college heeft de investeringen voor de fietspaden verlaagd van € 350.000,- naar € 200.000,-.  Daarnaast zijn er geen investeringen meer opgenomen voor de wegen. Deze maatregelen hebben ook een gunstig effect op de schuldpositie van de gemeente Heerde.

  

Genoemde wijzigingen resulteren in een sluitende meerjarenraming voor 2018-2021 zoals uit onderstaand overzicht blijkt.