Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Paragraaf Lokale heffingen

Inhoud

Paragraaf Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de heffingen die de gemeente Heerde oplegt aan burgers, bedrijven en recreatieondernemers. De ontwikkelingen op het gemeentelijk belastinggebied en de voorstellen voor aanpassing van de belastingen en rechten worden geschetst. Afzonderlijk wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Lokale lastendruk

Op grond van de perspectiefnota is de opbrengst van de OZB, de leges en de tarieven voor het jaar 2018 verhoogd met het inflatiepercentage. Het inflatiepercentage is 1,6%. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2017. De opbrengst OZB is afgeraamd als gevolg van de realisatie in eerdere jaren. De gemiddelde gemeentelijke lasten voor woningen en niet-woningen laten de volgende ontwikkeling zien:

 Per belastingsoort laat de ontwikkeling van de tarieven en de begrote opbrengst de volgende trend zien:

De verhouding in opbrengst tussen de verschillende belastingen kan als volgt in beeld worden gebracht:

Vergelijking Gelderse gemeenten

De provincie stelt jaarlijks een onderzoek in naar de belastingdruk in de Gelderse gemeenten. Deze belastingdruk wordt afgeleid uit de opbrengst van de drie belangrijkste heffingen: de OZB, rioolheffingen en afvalstoffenheffing. Deze drie heffingen leveren samen het grootste deel van de gemeentelijke belastinginkomsten op en bepalen in belangrijke mate de belastingdruk.

Hierover volgt een overzicht van de belastingdruk per inwoner van:
- de gemeente Heerde en de omliggende gemeenten;
- de goedkoopste en duurste gemeente van Gelderland; en
- het gemiddelde van de Gelderse gemeenten.

Dit betreft het begrotingsjaar 2017. Ten aanzien van het begrotingjaar 2018 zijn nog geen gemeentelijke en provinciale cijfers beschikbaar. Bij de belastingdruk staat Heerde van de 54 Gelderse gemeenten op de 42e plek. De gemiddelde belastingdruk van de in de tabel genoemde omliggende gemeenten is € 348,- en van Heerde € 408,-. Dit betekent dat de belastingdruk per inwoner gemiddeld € 60,- hoger is dan omliggende gemeenten en € 27,- hoger dan van het provinciaal gemiddelde.

Beleidskader

Artikel 10 van het BBV zegt dat de paragraaf betreffende de lokale heffingen ten minste bevat:

  1. De geraamde inkomsten;
  2. Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
  3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
  4. Een aanduiding van de lokale lastendruk;
  5. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

I. Lokale belastingen

Onroerende Zaakbelasting 

De geraamde OZB-opbrengst voor 2018 bedraagt € 4.106.000,- onderverdeeld in € 3.020.000,- en € 1.086.000,- voor respectievelijk eigenaren woningen en eigenaren + gebruikers niet-woningen.

Toeristenbelasting

De opbrengst uit de toeristenbelasting is een tegemoetkoming in de kosten die de gemeente in het belang van het toerisme maakt. De wetgever heeft niet bepaald dat de opbrengst moet dienen om specifiek voor het toerisme gemaakte kosten te dekken, maar dit is wel het uitgangspunt voor de gemeente Heerde. De opbrengsten worden voor 2018 geraamd op € 190.000,-. 

Forensenbelasting

Natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Heerde hoofdverblijf hebben, en er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, vallen onder de forensenbelasting. In de gemeente Heerde zijn 7 zogenaamde “tweede woningen” die onder de forensenbelasting vallen. De geraamde opbrengst voor 2018 bedraagt € 3.695,-.

Precariobelasting

De opbrengst uit de precariobelasting wordt rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene Reserve (niet geblokkeerd); er is geen directe relatie met de exploitatie. Voor 2018 e.v. wordt een opbrengst geraamd van € 1.144.000,-. De precariobelasting op nutsvoorzieningen mag per 1 januari 2022 niet meer worden geheven.

 

II. Heffingen en retributies

Rioolheffingen

Het aantal geraamde rioolaansluitingen bedraagt 8.491. De geraamde opbrengst 2018 wordt op dit moment nog doorgerekend in verband met de eis van maximale kostendekkendheid.

Afvalstoffenheffing

Het geraamd aantal huishoudingen dat in de afvalstoffenheffing wordt betrokken is 7.534. De geraamde opbrengst 2018 wordt op dit moment nog doorgerekend in verband met de eis van maximale kostendekkendheid.

Overige heffingen en retributies

Andere kostendekkende tarieven betreffen vooral de begrafenisrechten. De overige heffingen en retributies vormen een marginaal onderdeel van de gemeentelijke begroting. Gemeenten mogen geen winst maken op deze leges en overige rechten. De legesverordening en de overige gemeentelijke rechten voldoen aan dit vereiste.

Een kostendekkingsoverzicht wordt bij de vaststelling van de verordeningen aangeboden.

 

III. Pachten, renten en huren

De gemeente Heerde ontvangt pachten en huren voor een aantal gebouwen in ons bezit, een aantal gronden en voor de huur van een marktplaats in de vorm van marktgelden. Een relatief omvangrijker bron van inkomsten vormt de verhuur van sportvelden en sporthallen. Deze zijn onder het product accommodaties in programma 3 verantwoord.

 

IV. Kwijtschelding

In de gemeente Heerde is het mogelijk kwijtschelding van belastingen aan te vragen voor de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelastingen. Sinds 2012 kunnen ondernemers, die op bijstandsniveau leven, eveneens kwijtschelding aanvragen voor privé-belastingschulden. 

Bij het bepalen van het recht op kwijtschelding wordt getoetst aan wettelijke bepalingen uit de Invorderingswet 1990 en de eigen beleidsregels. Met ingang van het belastingjaar 2010 is de gemeente Heerde overgegaan op automatische bestandsvergelijking van de Stichting Inlichtingenbureau. Hierdoor hoeven inwoners die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben gekregen, niet opnieuw een verzoekformulier in te dienen, maar wordt het recht op kwijtschelding grotendeels geautomatiseerd getoetst.

Gelet op het gestegen aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken is voor 2018 het totaal begrote bedrag aan kwijtscheldingen omhoog bijgesteld van € 13.000,- (2017) naar € 20.000,- (2018).