Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Sitemap

Sitemap

2017 Programmabegroting Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Leeswijzer Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Kaders Blz. 7  
Kaders Blz. 8  
Indeling begroting Blz. 9  
Afspraken vanuit de perspectiefnota Blz. 10  
Prestatie-indicatoren Blz. 11  
Overzicht programma's en producten Blz. 12  
Dekkingsplan Blz. 13  
Dekkingsplan Blz. 14  
Een sluitende begroting Blz. 15  
Het meerjarenperspectief Blz. 16  
Individueel keuzebudget Blz. 17  
1. Bestuur en Veiligheid Blz. 18  
1. Bestuur en Veiligheid Blz. 19  
1.1 Samenwerking Blz. 20  
1.1 Samenwerking Blz. 21  
Wat willen we bereiken? Blz. 22  
1. Wat goed is voor de burger is leidend uitgangspunt. Blz. 23  
(ad. 1) Het ontstaan van netwerk en allianties. Blz. 24  
2. Wat goed werkt in bestaande samenwerkingen voortzetten en wat knelt heroverwegen. Blz. 25  
(ad. 2) Bestaande samenwerkingsverbanden worden bij voorkomende gelegenheden beoordeeld op de keuze van de raad om samen te werken op de Noord Zuid as (Zwolle-Apeldoorn). Blz. 26  
3. Deelname aan een strategische alliantie. Blz. 27  
(ad. 3) Er wordt deelgenomen op de Noord Veluwe aan de strategische alliantie. Blz. 28  
1.2 Deregulering Blz. 29  
1.2 Deregulering Blz. 30  
Wat willen we bereiken? Blz. 31  
1. Terugdringen regels waar mogelijk. Blz. 32  
(ad. 1) Deregulering is een doorlopend proces. Blz. 33  
2. Optimaliseren van processen. Blz. 34  
(ad. 2) Verplichte procestappen worden zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig uitgevoerd. Is going concern. Blz. 35  
(ad. 2) Zaakgericht werken en het koppelen van systemen in doorlopende processen, zoals nu in het sociaal domein gebeurt, wordt verder uitgerold in de organisatie. Blz. 36  
3. Optimaliseren van de samenwerking in de keten (proces om te komen tot een resultaat) Blz. 37  
(ad. 3) Er is een Ketenregisseur gemeentelijke informatievoorziening. Blz. 38  
1.3 Dienstverlening Blz. 39  
1.3 Dienstverlening Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
1. Mogelijkheden van elektronische dienstverlening verder uitnutten. Blz. 42  
(ad. 1) Aansluiting op MijnOverheid. Blz. 43  
(ad. 1) Het integreren van de online-afspraken module in de website. Blz. 44  
(ad. 1) Het nieuwe Content Management Systeem (CMS) maakt het mogelijk om apparaat-onafhankelijk de website goed leesbaar te kunnen raadplegen. Blz. 45  
(ad. 1) Het uitbreiden van het aantal online aanvraagformulieren. Blz. 46  
(ad. 1) Implementeren van een top-taken website waardoor de burgers sneller en duidelijker geïnformeerd worden (afgerond). Blz. 47  
(ad. 1) Invoering van E-herkenning voor bedrijven. Blz. 48  
(ad. 1) Onderzoek naar nieuwe manier van het publiceren van raadsinformatie Blz. 49  
2. Nieuw dienstverleningsconcept met ruimte voor maatwerk Blz. 50  
(ad. 2) Wij werken op afspraak maar onze gastvrouw staat inwoners die zonder afspraak het gemeentekantoor bezoeken altijd te woord Blz. 51  
3. Klantgericht uitvoeren van de dagelijkse taken Blz. 52  
(ad. 3) Actualisatie behandeling klachten Blz. 53  
(ad. 3) Actualisatie inspraakverordening gemeente Heerde Blz. 54  
(ad. 3) Servicenormen: uitvoeren, bewaken en evalueren Blz. 55  
1.4 Openbare orde en veiligheid Blz. 56  
1.4 Openbare orde en veiligheid Blz. 57  
Wat willen we bereiken Blz. 58  
1. Strakker handhaven op APV regels. Blz. 59  
(ad. 1,4) Jaarlijks wordt het handhavingsuitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de beschikbare capaciteit wordt vastgelegd. Blz. 60  
2. Zwaarder inzetten op het bestrijden van overlast door het gebruik van drank en/of drugs. Blz. 61  
(ad. 2) Ambulante jeugdcoaches, de jongerenwerker en de jeugd BOA worden ingezet om overlast te voorkomen. Blz. 62  
3. Opstellen uitstal- en terrassenbeleid. Blz. 63  
(ad. 3) Evaluatie van de afspraken die met de (horeca)ondernemers in 2016 zijn gemaakt. Blz. 64  
4. Een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van Heerde en haar gasten. Blz. 65  
(ad. 1,4) Jaarlijks wordt het handhavingsuitvoeringsprogramma vastgesteld waarin de beschikbare capaciteit wordt vastgelegd. Blz. 66  
(ad. 4) Afspraken in het driehoeksoverleg burgemeester-politie-openbaar ministerie (going concern) Blz. 67  
(ad. 4) Uitvoering basistakenpakket milieuregelgeving door Omgevingsdienst Noord Veluwe (going concern) Blz. 68  
(ad. 4) VNOG voert de brandveiligheidscontroles uit (going concern) Blz. 69  
1.5 Duurzaamheid Blz. 70  
1.5 Duurzaamheid Blz. 71  
Wat willen we bereiken? Blz. 72  
1. Stimuleren van kleinschalige energieopwekking. Blz. 73  
(ad. 1) Zie hiervoor de strategische paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow Blz. 74  
2. Uitvoering geven aan regelingen voor woningisolatie. Blz. 75  
(ad. 2) Doordat de Regeling woningisolatie in 2015 is afgerond, ligt het accent op going concern activiteiten. Blz. 76  
3. Streven naar substantiële vermindering van restafval per inwoner/jaar binnen de gemeente. Blz. 77  
(ad. 3) Naast plastic kunnen nu ook drankkartonnen en blik apart worden aangeboden wat tot vermindering van het restafval leidt. Blz. 78  
4. Uitbreiden van oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Blz. 79  
(ad. 4) Hiervoor worden de landelijke trends en ontwikkelingen gevolgd. Blz. 80  
1.6 Brandweer Blz. 81  
1.6 Brandweer Blz. 82  
Wat willen we bereiken? Blz. 83  
1. Binnen het regionaal overleg inzetten op zelfsturing Blz. 84  
(ad. 1) Blijvend waarderen van de inzet vrijwilligers brandweer. Blz. 85  
(ad. 1) Voortdurend aandachtspunt van burgemeester binnen de Veiligheidsregio, cluster Noord Veluwe (going concern) Blz. 86  
2. Procedures en protocollen (laten) vereenvoudigen. Blz. 87  
(ad. 2) Actualisatie van de verordening brandveiligheid en hulpverlening Blz. 88  
1.7 Burgerzaken Blz. 89  
1.7 Burgerzaken Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
1. Aansluiting op de landelijk wettelijk verplichte invoering van Basisregistratiepersonen (BRP) Blz. 92  
(ad. 1) Proces van uitwisseling van persoonsgegevens (BGL) binnen de gemeentelijke organisatie regelen. Blz. 93  
Programma indicatoren Blz. 94  
Programma indicatoren Blz. 95  
Wat mag het kosten? Blz. 96  
Wat mag het kosten? Blz. 97  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 98  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 99  
Saldo per product per programma Blz. 100  
Saldo per product per programma Blz. 101  
Taakvelden Blz. 102  
Taakvelden Blz. 103  
2. Financiën, Economie en grote projecten Blz. 104  
2. Financiën, Economie en grote projecten Blz. 105  
2.1 Economische zaken Blz. 106  
2.1 Economische zaken Blz. 107  
Wat willen wij bereiken? Blz. 108  
1. Economisch manifest wordt voortvarend opgepakt. Blz. 109  
(ad. 1) Faciliteren proces Bedrijven investeringszone (BIZ). Blz. 110  
(ad. 1,5) Actieve deelname aan en faciliteren van het Gemeentelijke Ondernemersoverleg (GOO). Blz. 111  
2. Voorwaarden en criteria creëren waardoor de bestaande agrarische en recreatieve sector zich kan ontwikkelen. Blz. 112  
(ad. 2) Uitnodigingsplanologie biedt mogelijkheden voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en versterking van de agrarische en recreatieve sector Blz. 113  
3. Actieprogramma aanpak winkelleegstand ontwikkelen in samenspraak met de ondernemers Blz. 114  
(ad. 3) Aanpak winkelleegstand wordt onder regie van het GOO uitgewerkt Blz. 115  
4. Goede positie van de gemeente in de economische regio’s Blz. 116  
(ad. 4) Deelname aan regionale samenwerking in regio’s Zwolle. Blz. 117  
5. Zichtbaar relatiebeheer van ondernemers in de gemeente Blz. 118  
(ad. 5) Circa 10 werkgeversbezoeken afleggen, waarbij er ook afstemming plaatsvindt met accountmanager werk Blz. 119  
2.2 Recreatie en toerisme Blz. 120  
2.2 Recreatie en toerisme Blz. 121  
Wat willen we bereiken? Blz. 122  
1. Vereenvoudigen van regelgeving bij evenementen. Blz. 123  
(ad. 1) Regelgeving bij evenementen is vereenvoudigd Blz. 124  
2. Mogelijk maken van de toegang tot natuurgebieden door uitbreiding van toeristische overstappunten. Blz. 125  
(ad. 2,3) Veranderingen Kiosk Eperweg en bosschuur Kamperweg Blz. 126  
3. Er moet voldoende ruimte worden geboden aan horeca gelegenheden en de recreatieve sector. Blz. 127  
(ad. 2,3) Veranderingen Kiosk Eperweg en bosschuur Kamperweg Blz. 128  
(ad. 3) Kaders van de nota toeristische promotie en markting Blz. 129  
4. De opbrengst van toeristenbelasting mag alleen gebruikt worden voor de instandhouding van het product recreatie en toerisme. Blz. 130  
(ad. 4) Zoals bij de raad bekend dekken de opbrengsten van de toeristenbelasting de kosten van recreatie en toerisme niet. Blz. 131  
5. Bovenlokale marketing en promotie via Visit Veluwe Blz. 132  
(ad. 5) Visit Veluwe voert de bovenlokale marketing en promotie Blz. 133  
6. Lokaal gastheerschap en agentschap via Stichting Wij zijn Heerde. Blz. 134  
(ad. 6) Wij zijn Heerde heeft Toeristische Informatiepunten in Heerde, Wapenveld en Veessen. Blz. 135  
7. Toename van het aantal ondernemers dat het Cittaslow keurmerk voert. Blz. 136  
(ad. 7) In contacten met ondernemers wordt promotie van Cittaslow, onder andere door het voeren van het keurmerk, gestimuleerd. Blz. 137  
2.3 Subsidiebeleid Blz. 138  
2.3 Subsidiebeleid Blz. 139  
Wat willen we bereiken? Blz. 140  
1. De algemene subsidieverordening moet geactualiseerd worden. Blz. 141  
(ad. 1) Aanvragen om subsidies voor het kalenderjaar 2018. Blz. 142  
2. Er wordt inzicht gegeven in verkapte subsidies en overige subsidies die niet onder de algemene subsidieverordening vallen. Blz. 143  
(ad. 2,3,4,6) De heroverweging door het college van subsidies, op basis van het inmiddels verstrekte inzicht in de (verkapte), is voorzien voor het eerste kwartaal van 2017. Blz. 144  
3. Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Blz. 145  
(ad. 2,3,4,6) De heroverweging door het college van subsidies, op basis van het inmiddels verstrekte inzicht in de (verkapte), is voorzien voor het eerste kwartaal van 2017. Blz. 146  
4. Subsidie wordt verleend voor basisvoorziening en uitsluitend op basis van meetbare prestaties. Blz. 147  
(ad. 2,3,4,6) De heroverweging door het college van subsidies, op basis van het inmiddels verstrekte inzicht in de (verkapte), is voorzien voor het eerste kwartaal van 2017. Blz. 148  
5. Maximale inzet voor het verkrijgen van subsidies. Blz. 149  
(ad. 5) Actief gebruik maken van de in 2016 in gebruik genomen subsidiedatabase. Blz. 150  
6. Evenwichtige verhouding tussen subsidies sport en kunst en cultuur. Blz. 151  
(ad. 2,3,4,6) De heroverweging door het college van subsidies, op basis van het inmiddels verstrekte inzicht in de (verkapte), is voorzien voor het eerste kwartaal van 2017. Blz. 152  
2.4 Financiën Blz. 153  
2.4 Financiën Blz. 154  
Wat willen we bereiken? Blz. 155  
1. Voorkomen van jaarlijkse tekorten en zorgen voor een structureel sluitende begroting zonder OZB verhoging anders dan de gebruikelijke indexering. Blz. 156  
(ad. 1) Opleiden van medewerkers, college en raad Blz. 157  
(ad. 1) Optimaliseren en verbeteren van de P&C-planning en instrumentaria Blz. 158  
(ad. 1) Werken aan de financiële bewustwording van budgethouders Blz. 159  
(ad. 1,2) Maken van duidelijke afspraken over (budget)verantwoordelijkheden Blz. 160  
(ad. 1,3,5,6,8,9) Vertaling van de afspraken in het collegeprogramma in de begroting en rekening Blz. 161  
(ad. 1,9) Doorontwikkeling van het managementinformatiesysteem Blz. 162  
2. Balans tussen kwaliteit voorzieningenniveau en beschikbare financiën. Blz. 163  
(ad. 1,2) Maken van duidelijke afspraken over (budget)verantwoordelijkheden Blz. 164  
(ad. 2) Wordt betrokken bij heroverweging subsidiebeleid Blz. 165  
3. Toevallige meevallers leiden niet automatisch tot verhoging van uitgaven en bezuinigingen leiden in principe niet tot belastingverhoging Blz. 166  
(ad. 1,3,5,6,8,9) Vertaling van de afspraken in het collegeprogramma in de begroting en rekening Blz. 167  
4. Tarieven voor leges en vergunningen zo laag mogelijk op basis van kostendekkende dienstverlening Blz. 168  
5. Nieuwe wensen op basis van oud voor nieuw regeling Blz. 169  
(ad. 1,3,5,6,8,9) Vertaling van de afspraken in het collegeprogramma in de begroting en rekening Blz. 170  
6. Jaarlijkse investeringslijst kritisch en nieuwe of uitbreiding van uitgaven bij integrale afweging bij de perspectiefnota Blz. 171  
(ad. 1,3,5,6,8,9) Vertaling van de afspraken in het collegeprogramma in de begroting en rekening Blz. 172  
7. Geen grondaankopen voor uitbreiding woningbouw of industrieterrein. Blz. 173  
(ad. 7) Is onderdeel van de paragraaf Grondbeleid Blz. 174  
8. Positieve rekeningsaldi toevoegen aan algemene reserve, niet geblokkeerd. Blz. 175  
(ad. 1,3,5,6,8,9) Vertaling van de afspraken in het collegeprogramma in de begroting en rekening Blz. 176  
9. Geraamde opbrengst OZB behouden door ontwikkelingen in de WOZ waarden te compenseren met evenredige stijging of daling van de tarieven Blz. 177  
(ad. 1,3,5,6,8,9) Vertaling van de afspraken in het collegeprogramma in de begroting en rekening Blz. 178  
(ad. 1,9) Doorontwikkeling van het managementinformatiesysteem Blz. 179  
Programma indicatoren Blz. 180  
Programma indicatoren Blz. 181  
Wat mag het kosten? Blz. 182  
Wat mag het kosten? Blz. 183  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 184  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 185  
Saldo per product per programma Blz. 186  
Saldo per product per programma Blz. 187  
Taakvelden Blz. 188  
Taakvelden Blz. 189  
3. Ruimte Blz. 190  
3. Ruimte Blz. 191  
3.1 Wonen Blz. 192  
3.1 Wonen Blz. 193  
Wat willen wij bereiken? Blz. 194  
1. Visie Wonen, Welzijn en Zorg moet voorafgaand aan de woonvisie zijn opgesteld. Blz. 195  
(ad. 1) Ontwikkelingen rond wonen, welzijn en zorg volgden elkaar de laatste jaren zo snel op, zodat een gezamenlijke visie van de aanbieders van wonen, welzijn en zorg (incl. beschermd wonen) in 2017 ter hand wordt genomen. Blz. 196  
2. Geen nieuwe (grootschalige) uitbreidingsplannen voor woningbouw realiseren. Blz. 197  
3. Mogelijk maken van woningbouw op inbreidingslocaties (zoals bij de voormalige scholen/ vrijkomende locaties). Blz. 198  
(ad. 3) Voor de vrijkomende locaties (inclusief de vrijkomende scholen) is per locatie een kavelpaspoort gemaakt, waarbij woningbouw in alle gevallen tot de mogelijkheden behoort Blz. 199  
(ad. 3,4,6,10) Uitnodigingsplanologie biedt ontwikkelaar en andere initiatiefnemers de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen. Blz. 200  
4. Bevorderen dat marktpartijen projecten ontwikkelen en ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap. Blz. 201  
(ad. 3,4,6,10) Uitnodigingsplanologie biedt ontwikkelaar en andere initiatiefnemers de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen. Blz. 202  
5. In samenspraak met belangstellenden levensloopbestendige woningen bouwen. Blz. 203  
(ad. 5) De gemeente bouwt geen woningen maar biedt ontwikkelaars en particulieren de ruimte om levensloopbestendige woningen te realiseren. Blz. 204  
(ad. 5) Woningbouwcorporatie Triada wil meer (bestaande) woningen geschikt maken voor ouderen en zorgvragers Blz. 205  
6. Inzetten op starterswoningen, kleinschalige bouwprojecten en alternatieve woonconcepten. Blz. 206  
(ad. 3,4,6,10) Uitnodigingsplanologie biedt ontwikkelaar en andere initiatiefnemers de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen. Blz. 207  
(ad. 6) In gesprekken met ontwikkelaars speelt de differentiatie van woningen een belangrijke rol bij de besluitvorming van het college over een grondhouding ten aanzien van het plan Blz. 208  
7. Haalbaarheid voortzetten starterslening onderzoeken. Blz. 209  
(ad. 7) Er is een nieuw budget voor startersleningen beschikbaar gesteld en de verordening is aangepast Blz. 210  
8. Onderzoek naar verruiming van de regels voor inwoning gericht op de toenemende noodzaak voor het verlenen van mantelzorg. Blz. 211  
(ad. 8) In het Besluit Omgevingsrecht (BOR) zijn van rijkswege de mogelijkheden voor mantelzorg geregeld Blz. 212  
9. Bij het maken van prestatieafspraken met Triada o.a. aandacht besteden aan scheefwonen en behoud goedkope huurwoningen. Blz. 213  
(ad. 9) De woningbouwcorporatie(s) brengen op basis van de woonvisie (2015-2025) een bod uit en neemt daarna het initiatief neemt tot het maken van prestatie afspraken. Blz. 214  
(ad. 9) Inmiddels is er Rijksbeleid voor passend toewijzen. Dit betekent dat minstens 95% van de woningen passend moet worden toegewezen. Blz. 215  
(ad. 9) Woningcorporatie Triada richt zich op een woonlastenbeleid in plaats van een huurbeleid Blz. 216  
10. Initiatiefnemers worden via uitnodigingsplanologie geprikkeld om de meerwaarde van hun voornemens aan te tonen. Deze meerwaarde kan zowel ruimtelijk, maatschappelijk, economisch en of duurzaam zijn. Blz. 217  
(ad. 3,4,6,10) Uitnodigingsplanologie biedt ontwikkelaar en andere initiatiefnemers de mogelijkheid om projecten te ontwikkelen. Blz. 218  
11. De gemeente is klaar voor de uitvoering van de nog in te voeren Omgevingswet. Blz. 219  
(ad. 11) Bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet. Blz. 220  
12. Bouwtoezicht volgens de Wet kwaliteitsborging bouw Blz. 221  
(ad. 12) Waar mogelijk wordt het toezicht op bouwprojecten overgelaten aan de markt. Blz. 222  
3.2 Accommodatiebeleid Blz. 223  
3.2 Accommodatiebeleid Blz. 224  
Wat willen we bereiken? Blz. 225  
1. Accommodaties moeten zoveel mogelijk geprivatiseerd worden. Blz. 226  
(ad. 1) Besluitvorming nieuwe nota accommodatiebeleid is voorzien eind 2016 begin 2017. Blz. 227  
(ad. 1,4) Samen met de beheerstichting worden de mogelijkheden verkend om het beheer van meerdere gebouwen bij de beheerstichting onder te brengen. Blz. 228  
2. Vasstellen van een definitieve locatie voor het gemeenschapshuis in Wapenveld. Blz. 229  
(ad. 2) Dorpsraad Wapenveld werkt aan een MFA in het centrum van Wapenveld. In afwachting daarvan zijn afspraken gemaakt met het bestuur van Hof van Cramer over de exploitatie aan de Putterweg. Blz. 230  
3. De mogelijkheid onderzoeken van een combinatie van ‘de Noord’ in Veessen met scholen en culturele voorzieningen Blz. 231  
(ad. 3) De eerste stappen in Veessen zijn gezet door de fusie van de Heemde met de Zaaier in Veessen. Blz. 232  
4. Richting geven aan een passende beheerstructuur voor de gemeentelijke gebouwen waarin diverse voorzieningen zijn ondergebracht. Blz. 233  
(ad. 1,4) Samen met de beheerstichting worden de mogelijkheden verkend om het beheer van meerdere gebouwen bij de beheerstichting onder te brengen. Blz. 234  
3.3 Beheer en onderhoud Blz. 235  
3.3 Beheer en onderhoud Blz. 236  
Wat willen we bereiken? Blz. 237  
1. Vaststellen van de beheerplannen o.a. groen, riolering en wegen Blz. 238  
(ad. 1) Beheer en onderhoud van wegen, groen, riolering en kunstwerken Blz. 239  
2. Beleid ontwikkelen om inwoners te betrekken bij beheer en onderhoud van de wijk. Blz. 240  
(ad. 2,3) Er wordt proactief ingezet om twee voorbeeldprojecten in de gemeente te realiseren met inwoners bereid zijn om een deel van het onderhoud van openbaar groen in de directe woonomgeving uit te gaan voeren. Blz. 241  
3. Stimuleren van collectieve initiatieven vanuit de wijken. Blz. 242  
(ad. 2,3) Er wordt proactief ingezet om twee voorbeeldprojecten in de gemeente te realiseren met inwoners bereid zijn om een deel van het onderhoud van openbaar groen in de directe woonomgeving uit te gaan voeren. Blz. 243  
3.4 Inrichting centra Blz. 244  
3.4 Inrichting centra Blz. 245  
Wat willen we bereiken? Blz. 246  
1. De uitwerking van de herinrichtingsplannen wordt voortvarend opgepakt. Blz. 247  
(ad. 1) Herinrichting tweede fase van het centrum. Blz. 248  
(ad. 1,2) De herinrichting van de centra in Heerde (eerste fase) en Wapenveld met co financiering vanuit het regiocontract is afgerond Blz. 249  
2. In Heerde moeten de prioriteit worden gelegd bij het dorpsplein. Blz. 250  
(ad. 1,2) De herinrichting van de centra in Heerde (eerste fase) en Wapenveld met co financiering vanuit het regiocontract is afgerond Blz. 251  
3. De besluitvorming inzake de verkeerscirculatie van centrum Heerde moet met voortvarendheid worden opgepakt waarbij rekening gehouden wordt met zwakke verkeersdeelnemers. (o.a. kindervriendelijke inrichting) Blz. 252  
(ad. 3) De onderzoeken naar alternatieven op de huidige verkeerscirculatie zijn gestart. Blz. 253  
4. Optimale afstemming met ondernemers bij uitvoering van infrastructurele werkzaamheden. Blz. 254  
(ad. 4) Over de herinrichtingsplannen is veelvuldig overleg geweest met de ondernemers. Blz. 255  
3.5 Bos en wildbeheer Blz. 256  
3.5 Bos en wildbeheer Blz. 257  
Wat willen we bereiken? Blz. 258  
1. Voor beheer wordt kennis en kunde van burgers en organisaties als bijv. KNNV benut. Blz. 259  
(ad. 1) Met de KNNV is jaarlijks overleg over hun bijdrage aan en advies over het beheer van de gemeentebossen Blz. 260  
(ad. 1,2,3) De visie op het bosbeheer is vastgesteld Blz. 261  
2. Er moet een uitnodigende toegang worden geboden aan de bezoekers Blz. 262  
(ad. 2) De bosbeheerder is gastvrouw en wijst bezoekers op de regels in het bos en waarom deze regels er zijn. Blz. 263  
3. Bij het nieuwe bosbeheerplan moet het economische benutten van producten uit het bos verder worden uitgewerkt. Blz. 264  
(ad. 3) In het jaarlijkse bosbeheerplan wordt, binnen de kaders van de vastgestelde Visie op het Bosbeheer, aandacht besteed aan het uitnutten van de recreatieve voorzieningen en wordt op een planmatige wijze de jaarlijkse dunning voorbereid. Blz. 265  
Programma indicator Blz. 266  
Programma indicator Blz. 267  
Wat mag het kosten? Blz. 268  
Wat mag het kosten? Blz. 269  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 270  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 271  
Saldo per product per programma Blz. 272  
Saldo per product per programma Blz. 273  
Taakvelden Blz. 274  
Taakvelden Blz. 275  
4. Samenleving Blz. 276  
4. Samenleving Blz. 277  
4.1 Decentralisatie algemeen Blz. 278  
4.1 Decentralisatie algemeen Blz. 279  
Wat willen we bereiken? Blz. 280  
1. De financiële middelen moeten zoveel mogelijk ingezet worden voor de daadwerkelijke zorg in plaats van overleg, verslaglegging en controle. Blz. 281  
2. Vermindering van de bureaucratie is een voorwaarde Blz. 282  
(ad. 2) (Administratieve) processen zijn zo efficiënt mogelijk ingericht; daar waar mogelijk wordt digitaal gewerkt. Toetsing zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk Blz. 283  
(ad. 2,4) Gegevens worden waar mogelijk één keer uitgevraagd Blz. 284  
3. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten Blz. 285  
(ad. 3) Is uitgangspunt bij het opstellen van de raamovereenkomsten met aanbieders in het kader van de Wmo en Jeugdhulp Blz. 286  
4. Zorg is laagdrempelig en goed toegankelijk Blz. 287  
(ad. 2,4) Gegevens worden waar mogelijk één keer uitgevraagd Blz. 288  
(ad. 4) Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van algemene voorzieningen (met minimale toets en administratieve drempel) Blz. 289  
(ad. 4) Eén aanmeldformulier voor één of meerdere hulpvragen (Jeugd, Wmo, Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening) Blz. 290  
(ad. 4) Formulieren zijn digitaal op te halen en, na invulling, digitaal aan te leveren Blz. 291  
5. Zo min mogelijk verschillende hulpverleners in één gezin Blz. 292  
(ad. 5) Eén gezin, één plan Blz. 293  
(ad. 5) Informatie binnen het Sociaal Domein wordt integraal aangeboden en waar nodig is sprake van integrale gespreksvoering Blz. 294  
6. Leveren van maatwerk en het verminderen van regels Blz. 295  
(ad. 6) Er is bij Jeugdhulp, Wmo en bij de toepassing van re-integratie instrumenten altijd sprake van maatwerk, als een voorliggende voorziening niet meer voldoet Blz. 296  
(ad. 6) Ondersteuning wordt niet categoriaal ingezet, er wordt gekeken naar de individuele behoefte Blz. 297  
7. Zoveel mogelijk geld inzetten voor preventie en vroeghulp Blz. 298  
(ad. 7) Bij jeugdhulp wordt naast het aanbod van preventieve algemene voorzieningen ingezet op ambulante hulpverlening voor vroeghulp Blz. 299  
(ad. 7) Nazorg wordt ingezet als preventie instrument Blz. 300  
8. Niet het aanbod maar de clientvraag centraal stellen Blz. 301  
(ad. 8) Inwoners hebben de keuze uit de aanbieders die de raamovereenkomst hebben ondertekend Blz. 302  
9. De cliënt zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid laten nemen Blz. 303  
(ad. 9) Ondersteuningsplan, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd, is het plan van de cliënt Blz. 304  
10. Uitgaan van eigen kracht, Blz. 305  
(ad. 10) Is als leidraad opgenomen in elk keukentafelgesprek dat plaatsvindt naar aanleiding van een melding en wordt als zodanig verwerkt in het bijbehorende ondersteuningsplan. Blz. 306  
11. Optimaliseren van de dienstverlening, Blz. 307  
(ad. 11) In principe vindt bij elke nieuwe melding een keukentafelgesprek plaats, tenzij de cliënt dat zelf niet wil. Blz. 308  
12. Decentralisaties budgetneutraal uitvoeren Blz. 309  
(ad. 12) Door het realistisch ramen is de koppeling met de rijksbudgetten los gelaten Blz. 310  
(ad. 12,17) Budgetten worden maandelijks gemonitord Blz. 311  
13. Handhaven van de mogelijkheid voor een PGB Blz. 312  
(ad. 13) Het inzetten van middelen voor zorg via een PGB is een optie voor onze inwoners met een zorgvraag als de situatie daarom vraagt. Blz. 313  
14. Identiteitsgebonden zorg mogelijk maken, o.a. door middel van een PGB Blz. 314  
(ad. 14) Identiteitsgebonden aanbieders kunnen een raamovereenkomst voor jeugdhulp en Wmo ondertekenen Blz. 315  
15. Goede controle borgen ter voorkoming van misbruik o.a. van PGB gelden Blz. 316  
(ad. 15) Over 2015 en 2016 had de gemeente geen mogelijkheid om bij te sturen. Blz. 317  
16. Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten optimaal inzetten voor het “welzijnszorg” arrangement Blz. 318  
(ad. 16) In Hof van Cramer en De Heerd zijn ontmoetingsmomenten voor inwoners, evenals, voor oudere inwoners, in Hanzeheerd Brinkhoven. Blz. 319  
(ad. 16) Volwassenenwerker, jongerenwerker en de Plu maken gebruik van verschillende locaties in de gemeente Blz. 320  
17. Monitoring van de uitgaven Blz. 321  
(ad. 12,17) Budgetten worden maandelijks gemonitord Blz. 322  
4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning Blz. 323  
4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning Blz. 324  
Wat willen we bereiken? Blz. 325  
1. De kracht van de samenleving wordt zoveel mogelijk benut door naar burgers te luisteren en hen te laten participeren in projecten, waarbij zij zelf de regie voeren of een deel daarvan (Wmo-adviesraad). Blz. 326  
(ad. 1) De Wmo-adviesraad is omgevormd tot een integraal sociaal domein-breed adviesorgaan Blz. 327  
2. Sociale wijkteams worden opgezet en pilots ingericht Blz. 328  
(ad. 2 )één centrale toegang en één team Jeugd Blz. 329  
3. Maatschappelijke projecten worden opgezet voor inwoners die onder de participatiewet of dagbesteding vallen Blz. 330  
(ad. 3) In de algemene voorziening regieondersteuning kunnen inwoners die binnen de doelgroep vallen terecht voor dagbesteding en ondersteuning in de regie om zelfstandig te kunnen blijven wonen Blz. 331  
(ad. 3) Via de pilot werk worden inwoners, gezamenlijk met de Felua-groep, begeleid richting werk (of als dit nog niet tot de mogelijkheden behoort richting vrijwilligerswerk) Blz. 332  
4. Mantelzorg compliment blijft bestaan. Mogelijkheden voor respijtzorg blijven voldoende aanwezig. Blz. 333  
(ad. 4,5) In 2015 is de notitie Mantelzorgbeleid vastgesteld en in 2016 de nota Vrijwilligerswerkbeleid. Blz. 334  
5. Gemeentelijk mantelzorg beleid ontwikkelen Blz. 335  
(ad. 4,5) In 2015 is de notitie Mantelzorgbeleid vastgesteld en in 2016 de nota Vrijwilligerswerkbeleid. Blz. 336  
4.3 Jeugd Blz. 337  
4.3 Jeugd Blz. 338  
Wat willen we bereiken? Blz. 339  
1. De zorg voor jeugd en gezin moet sneller, effectiever en dichter bij het gezin worden georganiseerd Blz. 340  
(ad. 1) In gesprek met de cliënt en de aanbieder wordt daar waar mogelijk de (zwaarte van) zorg afgebouwd Blz. 341  
(ad. 1) Vanuit het team Jeugd worden ambulante hulpverleners ingezet. Ambulante hulpverleners ondersteunen de betreffende jongere en zijn/haar ouders/verzorgers bij de zorgvraag Blz. 342  
2. Het CJG speelt een centrale rol in alle zorgvragen voor en rond kinderen Blz. 343  
(ad. 2) Met ingang van 1-1-2015 is het team Jeugd (voormalig CJG) de toegang voor alle zorg voor en rond kinderen Blz. 344  
3. De controle op kwaliteit, noodzaak en effectiviteit wordt goed geregeld Blz. 345  
(ad. 3,5) In 2017 gaan wij monitoren op resultaat van de ingezette zorg door het resultaat van de ingezette middelen uit te vragen Blz. 346  
4. Het gemeentelijk budget voor jeugdbeleid en preventieve jeugdhulp wordt samengevoegd met het budget voor jeugdzorg Blz. 347  
(ad. 4) Samenvoeging van de budgetten (preventief) jeugdbeleid en jeugdhulp heeft inmiddels plaatsgevonden Blz. 348  
5. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn voor specialistische jeugdzorg Blz. 349  
(ad. 3,5) In 2017 gaan wij monitoren op resultaat van de ingezette zorg door het resultaat van de ingezette middelen uit te vragen Blz. 350  
(ad. 5) Daar waar inzet van specialistische jeugdzorg noodzakelijk is dan wordt deze ingezet. Hiervoor is budget beschikbaar. Blz. 351  
6. Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang worden actiever betrokken bij het vroeg signaleren van problemen Blz. 352  
(ad. 6) De gezinscoaches van het team Jeugd werken ook vanuit de scholen Blz. 353  
4.4 Participatiewet Blz. 354  
4.4 Participatiewet Blz. 355  
Wat willen we bereiken? Blz. 356  
1. Inwoners zonder betaalde baan, met of zonder beperking worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan de samenleving Blz. 357  
(ad. 1,4) In gesprekken met inwoners zonder een betaalde baan gaat (vrijwilligers)werk voor inkomen Blz. 358  
2. Meer mensen moeten uitstromen uit de WWB Blz. 359  
(ad. 2,5) Alle WWB’ers stellen (onder regie van de gespreksvoerder werk) een actieplan op waarin wordt beschreven hoe zij toe willen werken naar (betaald) werk. Blz. 360  
3. Maatschappelijke initiatieven en projecten opzetten en ondersteunen voor mensen met een beperking Blz. 361  
(ad. 3,10) Met Feluagroep, Zoethout, Philadelphia en Sprengencollege wordt een Pilot Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken gestart. Blz. 362  
4. Iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zet zich naar vermogen in op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding. Blz. 363  
(ad. 1,4) In gesprekken met inwoners zonder een betaalde baan gaat (vrijwilligers)werk voor inkomen Blz. 364  
(ad. 4) In een persoonlijk actieplan geeft de inwoner aan hoe hij zich naar vermogen inzet. Blz. 365  
5. Alle WWB’ers werken mee aan de re-integratieverplichtingen Blz. 366  
(ad. 2,5) Alle WWB’ers stellen (onder regie van de gespreksvoerder werk) een actieplan op waarin wordt beschreven hoe zij toe willen werken naar (betaald) werk. Blz. 367  
6. Social Return wordt meegenomen in gemeentelijke aanbestedingen Blz. 368  
(ad. 6) Social return is als voorwaarde meegenomen in de raamovereenkomsten sociaal domein. In de andere contracten is het opgenomen als een inspanningsverplichting Blz. 369  
7. Het budget voor WSW wordt zoveel mogelijk ontschot en ingezet voor de hele doelgroep Blz. 370  
(ad. 7) Er is sprake van één (samengevoegd) budget Wsw voor de gehele doelgroep Blz. 371  
8. Streven naar behoud van het niveau van aanvullende voorzieningen bij aanvang van de collegeperiode Blz. 372  
(ad. 8) Minimabeleid is vastgesteld in december 2014. Blz. 373  
9. De toegankelijkheid van sport en cultuur voor kinderen die opgroeien in armoede moet geborgd zijn Blz. 374  
(ad. 9)Ouders met een inkomen tot maximaal 110% kunnen voor deelname van hun kinderen aan sportactiviteiten een beroep doen op het Jeugdsportfonds Blz. 375  
10. Stimuleren van collectieve initiatieven op het gebied van participatie Blz. 376  
(ad. 3,10) Met Feluagroep, Zoethout, Philadelphia en Sprengencollege wordt een Pilot Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken gestart. Blz. 377  
11. Introduceren van een buurtprijs voor buurten waar bewoners zich betrokken voelen en oog hebben voor elkaar Blz. 378  
(ad. 11) Het college buigt zich over mogelijkheden om de buurtprijs bij de burendag 2017 te concretiseren. Blz. 379  
4.5 Inkomen Blz. 380  
4.5 Inkomen Blz. 381  
Wat willen we bereiken? Blz. 382  
1. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning Blz. 383  
(ad. 1) Alle WWB’ers stellen (onder regie van de gespreksvoerder werk) een actieplan op waarin wordt beschreven hoe zij toe willen werken naar (betaald) werk. Blz. 384  
(ad. 1) Ondersteuning wordt alleen ingezet indien dit noodzakelijk en rechtmatig is Blz. 385  
2. Regionaal als lokaal afspraken maken met werkgevers om mensen aan te nemen die niet zelfstandig kunnen werken Blz. 386  
(ad. 2) Werkgevers worden vanuit de Pilot Werk en het Uwv ondersteund bij het opzetten van werkgelegenheidsprojecten Blz. 387  
(ad. 2) Werkgevers worden voorzien van relevante informatie over de mogelijkheden die er liggen op dit gebied Blz. 388  
4.6 Gezondheidszorg Blz. 389  
4.6 Gezondheidszorg Blz. 390  
Wat willen wij bereiken? Blz. 391  
1. Vanuit volksgezondheid breder inzetten op preventie Blz. 392  
(ad. 1) In de nota lokaal gezondheidsbeleid zijn de preventieve activiteiten, met name voor jeugd., uitgewerkt. Er wordt gewerkt volgens het vastgestelde uitvoeringsplan Blz. 393  
2. Samen met politie, hulpverleners, andere betrokkenen en jongeren zoeken naar effectieve manieren om alcohol en/of drugsgebruik onder jongeren terug te dringen Blz. 394  
(ad. 2) Er is een uitvoeringsplan om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en terug te dringen Blz. 395  
4.7 Sport Blz. 396  
4.7 Sport Blz. 397  
Wat willen we bereiken? Blz. 398  
1. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Blz. 399  
(ad. 1,2,3,4) Borging vindt plaats in de (nieuwe) nota sportbeleid en een nota sportaccommodatiebeleid. Blz. 400  
2. Samenwerking tussen verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om schoolgaande jeugd te laten bewegen. Blz. 401  
(ad. 1,2,3,4) Borging vindt plaats in de (nieuwe) nota sportbeleid en een nota sportaccommodatiebeleid. Blz. 402  
3. Verenigingen dienen een grote mate van zelfwerkzaamheid te verrichten om in aanmerking te komen voor subsidie. Blz. 403  
(ad. 1,2,3,4) Borging vindt plaats in de (nieuwe) nota sportbeleid en een nota sportaccommodatiebeleid. Blz. 404  
4. Prioriteit ligt bij de jeugd. Blz. 405  
(ad. 1,2,3,4) Borging vindt plaats in de (nieuwe) nota sportbeleid en een nota sportaccommodatiebeleid. Blz. 406  
4.8 Kunst en cultuur Blz. 407  
4.8 Kunst en cultuur Blz. 408  
Wat willen we bereiken? Blz. 409  
1. Ontwikkelen van kunst- en cultuurbeleid Blz. 410  
(ad. 1,2,3,4) De kadernota Kunst en Cultuur 2009-2017 wordt geactualiseerd Blz. 411  
2. Cultuursector moet meer op eigen benen staan en zich voor financiering meer richten op bezoekers, donateurs en sponsoren Blz. 412  
(ad. 1,2,3,4) De kadernota Kunst en Cultuur 2009-2017 wordt geactualiseerd Blz. 413  
(ad. 2) Subsidies Kunst en Cultuur worden betrokken in de heroverweging van beleid. Blz. 414  
3. Regierol vervullen in het stimuleren van kunst en cultuur Blz. 415  
(ad. 1,2,3,4) De kadernota Kunst en Cultuur 2009-2017 wordt geactualiseerd Blz. 416  
4. Prioriteit ligt bij de jeugd Blz. 417  
(ad. 1,2,3,4) De kadernota Kunst en Cultuur 2009-2017 wordt geactualiseerd Blz. 418  
Programma indicator Blz. 419  
Programma indicator Blz. 420  
Wat mag het kosten? Blz. 421  
Wat mag het kosten? Blz. 422  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 423  
Toelichting op de lasten en baten Blz. 424  
Saldo per product per programma Blz. 425  
Saldo per product per programma Blz. 426  
Taakvelden Blz. 427  
Taakvelden Blz. 428  
Overzicht overhead Blz. 429  
Overzicht overhead Blz. 430  
Wat mag het kosten? Blz. 431  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 432  
Taakveld Blz. 433  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 434  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 435  
Wat mag het kosten? Blz. 436  
Specificatie inkomsten Algemene dekkingsmiddelen 2017 Blz. 437  
Taakvelden Blz. 438  
Onvoorzien Blz. 439  
Onvoorzien Blz. 440  
Wat mag het kosten? Blz. 441  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 442  
Overzicht programmaplan Blz. 443  
Overzicht programmaplan Blz. 444  
Programmaplan Blz. 445  
Incidentele uitgaven en opbrengsten Blz. 446  
Meerjareninvesteringsplan Blz. 447  
Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten Blz. 448  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 449  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 450  
Beleidskader Blz. 451  
Structurele weerstandscapaciteit Blz. 452  
Incidentele weerstandscapaciteit Blz. 453  
Conclusie weerstandscapaciteit Blz. 454  
Risicobeheersing Blz. 455  
Relatie tussen risico's en weerstandscapaciteit Blz. 456  
Kengetallen en Weerstandsratio Blz. 457  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 458  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 459  
Beleidskader Blz. 460  
Grondbeleid Blz. 461  
Kwalitatief Woningbouw Programma / Uitnodigingsplanologie Blz. 462  
Structuurvisie en nota Grondzaken Blz. 463  
Startersleningen Blz. 464  
Financiële beschouwing Blz. 465  
Boekwaarden van de complexen Blz. 466  
Toelichting op de complexen Blz. 467  
MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitatie) Blz. 468  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 469  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 470  
Beleidskader Blz. 471  
De beheerplannen Blz. 472  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 473  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 474  
Doelstellingen Blz. 475  
Beleidskader Blz. 476  
BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten) Blz. 477  
Felua –groep Blz. 478  
GGD NOG Blz. 479  
H2O bedrijventerrein Blz. 480  
Leisurelands Blz. 481  
Stichting PrOo Blz. 482  
Streekarchief HEH Blz. 483  
Vitens N.V. Blz. 484  
VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) Blz. 485  
Financiële gegevens Blz. 486  
Beleidsvoornemens Blz. 487  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 488  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 489  
Lokale lastendruk Blz. 490  
Vergelijking Gelderse gemeenten Blz. 491  
Beleidskader Blz. 492  
I. Lokale belastingen Blz. 493  
II. Heffingen en retributies Blz. 494  
III. Pachten, renten en huren Blz. 495  
IV. Kwijtschelding Blz. 496  
Paragraaf Financiering Blz. 497  
Paragraaf Financiering Blz. 498  
Beleidskader Blz. 499  
Ontwikkelingen Blz. 500  
Kasgeldlimiet Blz. 501  
Renterisiconorm Blz. 502  
Liquiditeitsprognose, banken en leningen Blz. 503  
Rentevisie en -kosten Blz. 504  
Renteschema Blz. 505  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 506  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 507  
Beleidskader Blz. 508  
Management en organisatie Blz. 509  
Planning & Control Blz. 510  
Personeelsbeleid Blz. 511  
Informatievoorziening Blz. 512  
I-dienst Blz. 513  
Financiën Blz. 514  
Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow Blz. 515  
Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow Blz. 516  
Cittaslow Blz. 517  
Duurzaamheid Blz. 518  
Activiteiten Blz. 519  
Beleidskader Blz. 520  
Paragraaf Handhaving Blz. 521  
Paragraaf Handhaving Blz. 522  
Beleidskader Blz. 523  
Paragraaf Dienstverlening Blz. 524  
Paragraaf Dienstverlening Blz. 525  
Beleidskader Blz. 526  
Paragraaf Deregulering Blz. 527  
Paragraaf Deregulering Blz. 528  
Beleidskader Blz. 529  
Minder regels Blz. 530  
Vereenvoudigen processen en verlagen administratieve lastendruk Blz. 531  
Begrotingsparagraaf Blz. 532  
Geprognosticeerde balans Blz. 533  
Emu Saldo Blz. 534  
Taakveldenoverzicht (bedragen gesaldeerd) Blz. 535  
Bijlagen Blz. 536  
Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2017 Blz. 537  
Bijlage 2. Subsidieplafonds Blz. 538  
Bijlage 3. Afkortingenlijst Blz. 539