Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Uitgaven

6,9%

€ 2.628.238

6,9% Complete

Inkomsten

0,83%

€ -318.100

0,83% Complete

Saldo

3016,36%

€ -2.310.138

1. Bestuur en Veiligheid

Uitgaven

6,9%

€ 2.628.238

6,9% Complete

Inkomsten

0,83%

€ -318.100

0,83% Complete

Saldo

3016,36%

€ -2.310.138

Inhoud

Begroting

-318.100 Inkomsten
2.628.238 Uitgaven
-2.310.138 Saldo
  • Wat mag het kosten?

1. Bestuur en Veiligheid

Dit programma gaat over:

  • alle activiteiten die te maken hebben met het goed functioneren van de gemeente als lokale democratie en de relatie met de samenleving. Daarvoor is een betrouwbaar, slagvaardig, integer en transparant bestuur nodig, dat in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers invulling geeft aan en verantwoordelijkheid draagt voor de Heerder samenleving.
  • de gemeente als dienstverlenende organisatie met een doelmatige en klantgerichte dienstverlening.
  • de fysieke en sociale veiligheid in de directe woonomgeving van onze inwoners.

1.1 Samenwerking

1.1 Samenwerking

Strategische en regionale samenwerking met andere gemeenten.

Wat willen we bereiken?

1. Wat goed is voor de burger is leidend uitgangspunt.

3. Deelname aan een strategische alliantie.

1.2 Deregulering

1.2 Deregulering

Regels en processen

Wat willen we bereiken?

1.5 Duurzaamheid

1.5 Duurzaamheid

Zichtbare resultaten

Wat willen we bereiken?

1. Stimuleren van kleinschalige energieopwekking.

2. Uitvoering geven aan regelingen voor woningisolatie.

3. Streven naar substantiële vermindering van restafval per inwoner/jaar binnen de gemeente.

4. Uitbreiden van oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

1.6 Brandweer

1.6 Brandweer

Regionale uitvoering

Wat willen we bereiken?

1.7 Burgerzaken

1.7 Burgerzaken

Landelijke basisregistratie

Wat willen we bereiken?

1. Aansluiting op de landelijk wettelijk verplichte invoering van Basisregistratiepersonen (BRP)

Programma indicatoren

Programma indicatoren

Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland bron
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 0,8 2,4 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 3,3 5,4 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 4,1 3,9 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2015 2,2 6,1 CBS-geregistreerde criminaliteit & diefstallen
Verwijzingen Halt per 10.000 inw.12-17 jaar 2014 43 139,7 Bureau Halt
Harde kern jongeren per 10.000 inw. 2014 1,1 1,3 KLPD
Jongeren met delict voor rechter % 2012 1,51 2,57 Verwey Jonker Instituut

 

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
01 .Bestuur: (P101) 919.412 930.964 946.106 960.028
02 .Burgerzaken: (P102) 429.689 428.489 435.100 441.819
03 .Veiligheid: (P103) 1.305.723 1.315.192 1.332.716 1.350.460
Totaal lasten 2.654.824 2.674.645 2.713.922 2.752.307
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
01 .Bestuur: (P101) 0 0 0 0
02 .Burgerzaken: (P102) -291.160 -294.650 -298.190 -301.760
03 .Veiligheid: (P103) -26.940 -27.260 -27.580 -27.900
Totaal baten -318.100 -321.910 -325.770 -329.660
Resultaat -2.336.724 -2.352.735 -2.388.152 -2.422.647

Toelichting op de baten en lasten

Toelichting op de baten en lasten

Lasten

Ten opzichte van 2016 zijn de lasten bij dit programma ruim € 1.888.000,- lager dan de raming. De oorzaak hiervan is dat deze uitgaven nu zijn opgenomen bij het onderdeel 'overzicht overhead'. Het verschil is met name groot bij het product Bestuur omdat hier veel kosten vanuit de ondersteunende afdelingen aan werden toegerekend.

Verder hebben er, afgezien van reguliere indexeringen, geen budgetwijzigingen plaatsgevonden aan de lastenkant.

Baten

De (geringe) daling aan de opbrengstenkant bij het product Burgerzaken is het gevolg van een structurele aframing van € 20.000,- voor de secretarieleges; deze waren te hoog geraamd (reeds vastgesteld in de Voorjaarsnota 2016).

De geraamde legesinkomsten bij het product Veiligheid hebben betrekking op de leges voor APV, vent- en standplaats-, kap- en gebruiksvergunningen.

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

Taakvelden

Taakvelden