Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Paragraaf Handhaving

Inhoud

Paragraaf Handhaving

Toezicht en handhaving wordt in Heerde uitgevoerd met als doelstelling, om op basis van rechtsgelijkheid, zichtbaar en meetbaar bij te dragen aan een gezonde en veilige (fysieke) leefomgeving.
Taken op het gebied van toezicht en handhaving worden vanuit de gemeente uitgevoerd op de vakgebieden bouwen en wonen, ruimtelijke ontwikkeling en openbare orde en veiligheid (waaronder APV en toezicht Drank en Horecawet).

De kader stellende uitgangspunten zijn verwoord in een beleidsnota die in 2016 bestuurlijk is vastgesteld voor een periode van vier jaar en jaarlijks wordt uitgewerkt in het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). In het jaarverslag wordt de uitvoering van het HUP verantwoord.

Toezicht en handhaving voeren we uit door planmatig en gericht te controleren. Van elke controle wordt een controleverslag gemaakt in ons geautomatiseerd systeem SQUIT. Daarnaast voeren we controles uit naar aanleiding van meldingen, klachten en verzoeken tot handhaving. Binnen het HUP 2017 zal extra aandacht worden besteed aan onder andere de handhaving van de leeftijdsgrens bij het gebruik en verstrekking van alcohol en het gebruik van (soft)drugs. Toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu en slopen (inclusief asbest) worden door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe uitgevoerd. Op het gebied van brandveiligheid is dat de veiligheidsregio Noordoost Gelderland.

Voor deze bovenstaande taken is de gemeente wettelijk gezien het bevoegd gezag. Op grond van wetgeving moet de gemeente een beleidscyclus doorlopen om deze taken adequaat te borgen in de organisatie en in de uitvoering.

 

Beleidskader

Stand van zaken

De nieuwe Omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treedt zal voor wat betreft de uitgangspunten – onder meer vertrouwen en verantwoordelijkheid schenken aan de markt en de samenleving al verwerkt worden in het HUP 2017. Het in 2016 gestarte project Implementatie Omgevingswet loopt in 2017 door en zal om een extra inspanning vragen.   

De samenwerkingsvormen met de ODNV en de VNOG verlopen naar tevredenheid.

 Tijd
Het HUP 2017 wordt in het eerste kwartaal 2017 ter vaststelling aan het College en ter kennisneming aan de Raad aangeboden samen met het jaarverslag van toezicht en handhaving over 2016.

Geld
De werkzaamheden worden binnen de bestaande financiële middelen en capaciteit uitgevoerd