Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow

Inhoud

Paragraaf Duurzaamheid en Cittaslow

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien te beperken. De kracht voor duurzame ontwikkeling komt uit inspiratie, beweging en het ontstaan van duurzame initiatieven vanuit ondernemers en bewoners waarbij een ontwikkelingsproces in gang wordt gezet dat zich richt op een harmonieuze en evenwichtige groei rond de kwaliteiten en veerkracht van de natuur en ecologie, het sociaal cultureel welzijn, een gezonde economische ontwikkeling en duurzame en eerlijke voedselproductie. Vanuit deze benadering wordt in de regel vaak gesproken over de effecten op de drie elementen: People (sociaal cultureel), Planet (ecologisch) en Profit (economisch).

De thematische benadering is meegenomen in de gemeentelijke structuur- en toekomstvisie. Het anders omgaan met steeds schaarser wordende grondstoffen, de eindigende fossiele energievoorraden met als gevolg gestage prijsstijgingen en de sociaal maatschappelijke bewustwording rond het thema energie en duurzaamheid in zijn algemeenheid, maakt met name dat de aandacht voor energiebesparing, alternatieve en innovatieve vormen van duurzame energieopwekking en duurzame productie nadrukkelijk tot ontwikkeling komt. Initiatieven hiertoe vinden op micro en macro schaal plaats en bewegen zich tussen (particuliere) afnemers en energieproducenten alsmede coöperatieve vormen van particuliere samenwerking rond het thema energie. 

De rol van de overheid ligt naast de verantwoordelijkheid voor beleidsvorming en uitvoering met name in het herkennen van deze nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en trends en het waar mogelijk stimuleren en faciliteren van maatschappelijke initiatieven in de praktijk.

Het Landelijke energieakkoord en in het verlengde daarvan het Gelders Energieakkoord zoals dit tussen overheid en maatschappelijke organisaties is afgesloten, benadrukt naast de initiërende, met name ook de faciliterende rol van de (plaatselijke) overheid voor lokale trends en ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en energietransitie. De enorme opdracht waar Nederland voor staat maakt duidelijk dat in de komende jaren nog flinke stappen zullen moeten worden gezet. Dit vraagt om daadkracht en creativiteit om deze opgave in de praktijk te realiseren met name waar het gaat om de toepassing van collectieve (grondgebonden) energievoorzieningen in de openbare ruimte.

 

Cittaslow

De uitgangspunten van een duurzame samenleving sluiten naadloos aan bij de filosofie van Cittaslow zoals deze door het gemeentebestuur wordt onderschreven en waarvoor de gemeente is gecertificeerd. Cittaslow is dan ook geen project, maar een ‘levensstijl’. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. De oorsprong van Cittaslow ligt in Italië. Inmiddels hebben meer dan 220 gemeenten verspreid over 30 landen het Cittaslow-keurmerk verworven.

In Nederland zijn op dit moment 10 gemeenten met het Cittaslow keurmerk. Sinds dit jaar hebben de Cittaslow gemeenten een jaarprogramma opgesteld. Hierin staan punten benoemd waar de Cittaslow gemeenten gezamenlijk aan gaan werken. Dit programma is vervolgens nader uitgewerkt voor Heerde in een jaarplan. Vanaf medio 2014 is het Cittaslow supporterschap voor ondernemers en organisaties ingevoerd. Inmiddels zijn er 9 Cittaslow supporters en dit aantal wordt in 2016 uitgebreid naar 14 supporters.

De komende tijd ligt de focus op het uitbreiden en versterken van het lokale supporter netwerk en het borgen en uitdragen van Cittaslow in de gemeente en daarbuiten. Met het Cittaslow keurmerk onderscheidt de gemeente zich van de andere Veluwse gemeenten. Dit moet verder uitgewerkt worden door met name voor recreatie en toerisme de promotionele focus op Cittaslow te leggen. Ook wordt ingezet op het versterken van het landelijke netwerk. Een eerste stap, door een jaarprogramma op te stellen, is hiermee al gezet.

Duurzaamheid

Uitvoering 2017

In 2015 was het Masterplan Duurzame energie afgelopen. In 2016 is aangekondigd dat zal worden gewerkt aan een actualisatie van het beleidskader.

In 2016 heeft ook de afronding plaatsgevonden van het lokaal programma woningisolatie op basis van de provinciale regeling.

In januari 2016 heeft een werkgroep vanuit de gemeenteraad het initiatief genomen om te komen tot een brede maatschappelijke discussie en burgerbetrokkenheid rond de thema’s energie en duurzaamheid. Belangrijk uitgangspunt hierbij is te ontdekken wat er leeft in de lokale samenleving en waar de faciliterende rol van de overheid kan helpen om lokale initiatieven verder op weg te helpen.

De uiteindelijke uitkomsten zullen worden meegenomen in de actualisatie van het gemeentelijk beleidskader waarbij de raad wordt betrokken. De verwachting is dat in het voorjaar 2017 deze beleidsnota gereed zal zijn.

Binnen de regionale samenwerking is de aandacht in 2017 gericht op:

 • Uitvoering van de Regionale Routekaart Energieneutraal;
 • Regionale aanpak woningisolatie programma onder andere via Veluwe duurzaam;
 • Ontwikkelingen IGEV (Investeringsprogramma Groene Economie Veluwe);
 • Samenwerking op het gebied van de uitvoering van het Gelders- en nationaal Energieakkoord.

 

Activiteiten

 • Voorlichting en communicatie;
 • Stimulering en faciliteren lokale initiatieven op het gebied van energiebesparing, energietransitie, duurzame samenleving en nieuwe samenwerkingsverbanden;
 • Implementatie ontwikkelingen en trends in klimaat en duurzaamheid in ruimtelijke plannen en visies;
 • Duurzaam ketenbeheer afvalverwijdering: ontwikkeling circulaire economie;
 • Themagerichte borging en aandacht voor klimaatbeleid in de eigen organisatie (voorbeeldfunctie);
 • Regionale samenwerking.

 

Beleidskader

 • Masterplan duurzame energie tot 2015 dat in 2016/2017 wordt geactualiseerd;
 • Regionale routekaart energie neutrale regio;
 • Nationaal Energieakkoord;
 • Gelders Energieakkoord en uitvoeringsprogramma.