Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Uitgaven

28,18%

€ 10.730.384

28,18% Complete

Inkomsten

15,12%

€ -5.770.166

15,12% Complete

Saldo

6476,58%

€ -4.960.218

3. Ruimte

Uitgaven

28,18%

€ 10.730.384

28,18% Complete

Inkomsten

15,12%

€ -5.770.166

15,12% Complete

Saldo

6476,58%

€ -4.960.218

Inhoud

Begroting

-5.770.166 Inkomsten
10.730.384 Uitgaven
-4.960.218 Saldo
  • Wat mag het kosten?

3. Ruimte

Het programma gaat over :

  • alle gemeentelijke activiteiten in de openbare ruimte en de daarbij behorende boven- en ondergrondse infrastructuur. Naast planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat het beheer en onderhoud.
  • RO.
  • de gemeentelijke begraafplaatsen, speeltuinen en de gemeentelijke accommodaties.

3.1 Wonen

3.1 Wonen

Bouwen en wonen

Wat willen wij bereiken?

2. Geen nieuwe (grootschalige) uitbreidingsplannen voor woningbouw realiseren.

4. Bevorderen dat marktpartijen projecten ontwikkelen en ruimte bieden aan particulier opdrachtgeverschap.

7. Haalbaarheid voortzetten starterslening onderzoeken.

8. Onderzoek naar verruiming van de regels voor inwoning gericht op de toenemende noodzaak voor het verlenen van mantelzorg.

10. Initiatiefnemers worden via uitnodigingsplanologie geprikkeld om de meerwaarde van hun voornemens aan te tonen. Deze meerwaarde kan zowel ruimtelijk, maatschappelijk, economisch en of duurzaam zijn.

11. De gemeente is klaar voor de uitvoering van de nog in te voeren Omgevingswet.

12. Bouwtoezicht volgens de Wet kwaliteitsborging bouw

3.2 Accommodatiebeleid

3.2 Accommodatiebeleid

Gemeentelijke gebouwen en woningen en onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

3. De mogelijkheid onderzoeken van een combinatie van ‘de Noord’ in Veessen met scholen en culturele voorzieningen

4. Richting geven aan een passende beheerstructuur voor de gemeentelijke gebouwen waarin diverse voorzieningen zijn ondergebracht.

3.3 Beheer en onderhoud

3.3 Beheer en onderhoud

Uitvoering op basis van beheerplannen

Wat willen we bereiken?

3.4 Inrichting centra

3.4 Inrichting centra

Heerde en Wapenveld

Wat willen we bereiken?

2. In Heerde moeten de prioriteit worden gelegd bij het dorpsplein.

3. De besluitvorming inzake de verkeerscirculatie van centrum Heerde moet met voortvarendheid worden opgepakt waarbij rekening gehouden wordt met zwakke verkeersdeelnemers. (o.a. kindervriendelijke inrichting)

4. Optimale afstemming met ondernemers bij uitvoering van infrastructurele werkzaamheden.

3.5 Bos en wildbeheer

3.5 Bos en wildbeheer

Gemeentelijk bos- en heidegebied

Wat willen we bereiken?

Programma indicator

Programma indicator

Indicator eenheid periode Heerde Nederland bron
Fijn huishoudelijk restafval Kg per inwoner 2014 117 205 CBD statistiek huishoudelijk afval
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig % 2014 4 7 VeiligheidNL
Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser % 2014 7 10 VeiligheidNL

 

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
10 .Beheer & Onderhoud (P304) 6.898.631 6.955.502 6.972.347 7.046.912
11 .Bouwen & Wonen (P301) 956.483 949.974 964.160 978.777
111 .Accommodaties (P303) 2.245.866 2.295.769 2.289.847 2.272.076
12 .Bosbeheer (P305) 131.650 133.786 134.103 135.020
14 .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) 497.754 494.563 500.195 505.932
Totaal lasten 10.730.384 10.829.594 10.860.652 10.938.717
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
10 .Beheer & Onderhoud (P304) -4.312.728 -4.347.959 -4.350.114 -4.359.021
11 .Bouwen & Wonen (P301) -348.021 -355.382 -355.502 -355.622
111 .Accommodaties (P303) -779.400 -787.181 -795.052 -801.318
12 .Bosbeheer (P305) -150.537 -152.068 -153.622 -155.187
14 .Ruimtelijke ontwikkeling: (P302) -179.480 -180.430 -181.390 -182.370
Totaal baten -5.770.166 -5.823.020 -5.835.680 -5.853.518
Resultaat -4.960.218 -5.006.574 -5.024.972 -5.085.199

Toelichting op de lasten en baten

Toelichting op de lasten en baten

Lasten

Bij het programma Ruimte zijn er geen noemenswaardige budgettaire wijzigingen doorgevoerd. De lagere lasten t.o.v. 2016 bij de producten ad. € 2.187.000,- zijn het gevolg van de gewijzigde begrotingssystematiek.

Baten

De stijging van de baten bij het product Beheer & Onderhoud van € 364.000,- heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is de onttrekking uit de reserves afvalstoffenheffing en onderhoud graven  € 81.000,- hoger dan vorig jaar. Daarnaast wordt er € 50.000,- meer dividend voor de ROVA geraamd dan bij de vorige primitieve begroting. Tenslotte zijn de inkomsten verhoogd voor de afvalinzameling met € 233.000,-; Dit is bijna geheel het gevolg van de meeropbrengst voor kunstofverpakkingen.

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

Taakvelden

Taakvelden