Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Uitgaven

43,75%

€ 16.658.607

43,75% Complete

Inkomsten

7,46%

€ -2.846.008

7,46% Complete

Saldo

18035,17%

€ -13.812.599

4. Samenleving

Uitgaven

43,75%

€ 16.658.607

43,75% Complete

Inkomsten

7,46%

€ -2.846.008

7,46% Complete

Saldo

18035,17%

€ -13.812.599

Inhoud

Begroting

-2.846.008 Inkomsten
16.658.607 Uitgaven
-13.812.599 Saldo
  • Wat mag het kosten?

4. Samenleving

Dit programma gaat over:

  • Voorzieningen voor een samenleving waarin iedereen telt en waar de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen het uitgangspunt is. Iedereen neemt op zijn of haar manier deel.

4.1 Decentralisatie algemeen

4.1 Decentralisatie algemeen

De cliënt centraal.

Wat willen we bereiken?

1. De financiële middelen moeten zoveel mogelijk ingezet worden voor de daadwerkelijke zorg in plaats van overleg, verslaglegging en controle.

3. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten

8. Niet het aanbod maar de clientvraag centraal stellen

9. De cliënt zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid laten nemen

10. Uitgaan van eigen kracht,

mensen zelf laten doen wat zij zelf kunnen, ondersteuning van de omgeving waar dat kan, daarna als overheid pas taken overnemen.

11. Optimaliseren van de dienstverlening,

o.a. meer huisbezoeken en minder loketbezoek

14. Identiteitsgebonden zorg mogelijk maken, o.a. door middel van een PGB

15. Goede controle borgen ter voorkoming van misbruik o.a. van PGB gelden

17. Monitoring van de uitgaven

4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning

4.2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Inwoners worden waar nodig ondersteund en gefaciliteerd

Wat willen we bereiken?

1. De kracht van de samenleving wordt zoveel mogelijk benut door naar burgers te luisteren en hen te laten participeren in projecten, waarbij zij zelf de regie voeren of een deel daarvan (Wmo-adviesraad).

2. Sociale wijkteams worden opgezet en pilots ingericht

4. Mantelzorg compliment blijft bestaan. Mogelijkheden voor respijtzorg blijven voldoende aanwezig.

5. Gemeentelijk mantelzorg beleid ontwikkelen

4.3 Jeugd

4.3 Jeugd

Preventieve ondersteuning en jeugdhulp is goed georganiseerd.

Wat willen we bereiken?

2. Het CJG speelt een centrale rol in alle zorgvragen voor en rond kinderen

3. De controle op kwaliteit, noodzaak en effectiviteit wordt goed geregeld

4. Het gemeentelijk budget voor jeugdbeleid en preventieve jeugdhulp wordt samengevoegd met het budget voor jeugdzorg

6. Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang worden actiever betrokken bij het vroeg signaleren van problemen

4.4 Participatiewet

4.4 Participatiewet

Inwoners werken naar vermogen

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners zonder betaalde baan, met of zonder beperking worden uitgedaagd hun steentje bij te dragen aan de samenleving

3. Maatschappelijke initiatieven en projecten opzetten en ondersteunen voor mensen met een beperking

4. Iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zet zich naar vermogen in op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.

7. Het budget voor WSW wordt zoveel mogelijk ontschot en ingezet voor de hele doelgroep

8. Streven naar behoud van het niveau van aanvullende voorzieningen bij aanvang van de collegeperiode

9. De toegankelijkheid van sport en cultuur voor kinderen die opgroeien in armoede moet geborgd zijn

10. Stimuleren van collectieve initiatieven op het gebied van participatie

11. Introduceren van een buurtprijs voor buurten waar bewoners zich betrokken voelen en oog hebben voor elkaar

4.5 Inkomen

4.5 Inkomen

Er is altijd een vangnet.

 

Wat willen we bereiken?

4.6 Gezondheidszorg

4.6 Gezondheidszorg

Preventieve volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

2. Samen met politie, hulpverleners, andere betrokkenen en jongeren zoeken naar effectieve manieren om alcohol en/of drugsgebruik onder jongeren terug te dringen

4.7 Sport

4.7 Sport

Toegankelijkheid en zelfwerkzaamheid

 

Wat willen we bereiken?

1. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.

2. Samenwerking tussen verenigingen, scholen en buitenschoolse opvang om schoolgaande jeugd te laten bewegen.

3. Verenigingen dienen een grote mate van zelfwerkzaamheid te verrichten om in aanmerking te komen voor subsidie.

4.8 Kunst en cultuur

4.8 Kunst en cultuur

Ondersteuning van het aanbod

 

Wat willen we bereiken?

1. Ontwikkelen van kunst- en cultuurbeleid

2. Cultuursector moet meer op eigen benen staan en zich voor financiering meer richten op bezoekers, donateurs en sponsoren

3. Regierol vervullen in het stimuleren van kunst en cultuur

4. Prioriteit ligt bij de jeugd

Programma indicator

Programma indicator

Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland Bron
Demografische druk(3) % 2016 63 53 CBS-bevolkingsstatistiek
Niet-sporters % 2014 46,4 49,9 RIVM-zorgatlas
Netto arbeidsparticipatie (4) % 2015 66,3 65,4 CBS-arbeidsdeelname
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) (5) index 2013 115 100 Atlas voor gemeenten
Functiemenging (6) % 2015 46,7

51,3

LISA

Bijstandsuitkeringen per 10.000 inw 18jr eo 2015 143 405,1 CBS-Participatie Wet
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-65jr 2015 87,7 311,9 CBS-Participatie Wet
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2015 ? 567 CBS-Monitor Sociaal Domein WMO
% kinderen in uitkeringsgezin % 2012 2,34 5,66 Verwey Jonker Instituut
% achterstandsleerlingen % 2012 12,51 11,61 Verwey Jonker Instituut
% werkloze jongeren % 2012 0.93 1,21 Verwey Jonker Instituut
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % % 2012 3,2 3,2 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen  2014  5 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen  2014  27  60 DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2015 9,6 10 CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering % 2015 0,6 0,5 CBS-Beleidsinformatie Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming % 2015 0,7 1,2 CBS-Beleidsinformatie Jeugd

[3] Demografische druk = Het totaal van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
[4] Netto arbeidsparticipatie = Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

[5] Bruto gemeentelijke product = Het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente.

[6] Functiemenging = Weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) 391.690 389.077 395.470 401.971
16 .Inkomen (P408) 3.243.888 3.245.704 3.258.650 3.271.800
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) 2.887.181 2.892.394 2.887.445 2.886.899
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) 1.351.161 1.357.825 1.370.615 1.383.618
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) 638.758 638.118 639.521 640.571
20 .Onderwijs & Educatie (P401) 275.301 265.625 268.237 268.304
21 . Participatie & Werk (P407) 2.714.901 2.556.952 2.437.791 2.346.453
22 .Sport (P403) 369.359 354.074 351.988 351.892
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) 2.566.883 2.578.137 2.591.630 2.605.307
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) 2.219.485 2.147.576 2.048.670 2.016.161
Totaal lasten 16.658.607 16.425.482 16.250.017 16.172.976
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
15 .Informatie en toegang sociaal domein (P404) 0 0 0 0
16 .Inkomen (P408) -2.362.303 -2.362.436 -2.362.817 -2.363.197
17 . Jeugdhulp individuele voorzieningen (P405) 0 0 0 0
18 .Jeugdhulp overige voorzieningen (P406) -51.077 -51.077 -51.077 -51.077
19 .Kunst, Cultuur & Media (P402) -19.555 -19.725 -19.898 -20.072
20 .Onderwijs & Educatie (P401) -158.515 -158.515 -158.515 -158.515
21 . Participatie & Werk (P407) 0 0 0 0
22 .Sport (P403) -51.968 -35.304 -30.653 -27.823
23 .Wmo algemene voorzieningen: (P410) -1.520 -1.540 -1.560 -1.580
24 . Wmo maatwerkvoorzieningen (P409) -201.070 -201.080 -201.090 -201.100
Totaal baten -2.846.008 -2.829.677 -2.825.610 -2.823.364
Resultaat -13.812.599 -13.595.805 -13.424.407 -13.349.612

Toelichting op de lasten en baten

Toelichting op de lasten en baten

Lasten

Bij dit programma zijn de lasten bij de producten ook lager als gevolg van de begrotingssystematiek; bij dit programma is dit een totaalbedrag van € 1.326.000,-. 

De lasten van het product Jeugdhulp overige voorzieningen is hoger als gevolg van bijraming gezinscoaches in CJG/team Jeugd van € 200.000,-.
 De teruglopende rijksbijdragen voor de WSW en de re-integratie zijn doorvertaald naar de uitgaven voor deze beleidsterreinen. Dit verklaart de teruglopende lasten bij het product Participatie & Werk. De rijksbijdragen worden niet meer bij dit programma opgenomen maar maken onderdeel uit van ‘Algemene dekkingsmiddelen’. 
 De aflopende frictiekosten van het zwembad veroorzaakt de (geringe) daling bij het product Sport.

 

Baten
De rijksinkomsten van de producten Informatie en toegang sociaal domein, Jeugdhulp individuele voorzieningen Jeugdhulp overige voorzieningen en Participatie & Werk zijn opgenomen bij het onderdeel ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

Taakvelden

Taakvelden