Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Uitgaven

15,73%

€ 5.990.444

15,73% Complete

Inkomsten

1,8%

€ -687.189

1,8% Complete

Saldo

6924,48%

€ -5.303.255

Overzicht overhead

Uitgaven

15,73%

€ 5.990.444

15,73% Complete

Inkomsten

1,8%

€ -687.189

1,8% Complete

Saldo

6924,48%

€ -5.303.255

Inhoud

Overzicht overhead

 De nieuwe BBV-voorschriften die met ingang van begrotingsjaar 2017 van kracht worden schrijven voor dat de overheadkosten van de organisatie apart inzichtelijk moeten worden gemaakt.

 Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

 Dit zijn naast de kosten voor huisvesting, facilitaire zaken en automatisering ook salariskosten van het ondersteunende personeel (Management/Bedrijfsvoering/Bestuurssecretariaat) en overige personeelskosten (reis- en verblijfskosten/studie- en bijscholing etc.). Een overzicht van de overheadkosten van de gemeente Heerde met een berekening van het overheadpercentage is hieronder samengevat weergegeven. De gekozen methodiek wordt toegelicht in de nieuwe financiële verordening; deze verordening wordt ter vaststelling aangeboden voor de decemberraad.

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
50 Overhead 5.990.444 5.939.741 6.034.277 6.062.061
Totaal lasten 5.990.444 5.939.741 6.034.277 6.062.061
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
50 Overhead -687.189 -425.642 -432.226 -437.586
Totaal baten -687.189 -425.642 -432.226 -437.586
Resultaat -5.303.255 -5.514.099 -5.602.051 -5.624.475

Toelichting op de baten en lasten

Algemene toelichting

Bij de baten zijn de inkomsten van gedetacheerd personeel opgenomen (voor 2017 € 240.000,-). Tevens vindt hier de doorrekening van de overheadkosten naar de kostendekkende exploitaties (Reiniging/Riolering /Begraven/Grondexploitatie) plaats (voor 2017 € 179.000,-). Tenslotte heeft er voor 2017 nog een onttrekking aan de reserve plaatsgevonden van € 268.000,- voor de eenmalige vakantiegelduitkering (in het kader van het individueel keuzebudget; zie ook het onderdeel ‘Dekkingsplan’).

 

Taakveld