Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Leeswijzer

Inhoud

Leeswijzer

Dit is de derde begroting in deze collegeperiode. Ook nu weer is het gelukt om positieve begrotingssaldi te presenteren, zowel voor 2017 als voor de jaren daaropvolgend.  

De financiële vertaling van de te begroten onderwerpen vindt plaats op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn. Dit betekent dat de begroting te allen tijde een momentopname blijft. Eventuele budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden verwerkt bij de voorjaarsnota en najaarsnota.

 

De vorig jaar ingeslagen weg van realistisch ramen is dit jaar doorgezet. Opnieuw zijn de budgetten kritisch bekeken en waar nodig, aangepast (peildatum juni 2016). Het doel is om hiermee de budgetten meer in overeenstemming te brengen met de realiteit zodat een betere financiële sturing mogelijk wordt; de gemeente komt hierdoor beter 'in control'. 

 

Met de komst van de nieuwe BBV-richtlijnen is de begroting op een andere manier opgebouwd. Doorbelasting naar de producten vanuit de afdelingen vindt niet meer plaats op basis van integrale uurtarieven maar op basis van 'kale' uurtarieven. De opslag (huisvesting/automatisering/ ondersteunende diensten) is apart als 'Overzicht overhead' in de begroting verwerkt. Consequentie hiervan is dat de (doorberekende) kosten bij de programma's lager zijn dan voorheen; dit bemoeilijkt de vergelijking met voorgaande jaren.

 

Bij de programma’s is een directe relatie gelegd met het collegeprogramma. De te realiseren doelstellingen zijn vertaald naar de W-vraag ‘Wat willen we bereiken’; hieraan is de W-vraag ‘Wat gaan we daarvoor doen’ gekoppeld. Per programma is dit uitgewerkt en vindt monitoring hiervan plaats in Pepperflow gedurende de totale collegeperiode. Tevens zijn de hoofdstukken ‘Algemene dekkingsmiddelen’ en ‘Onvoorzien’ toegevoegd. De paragrafen tenslotte zijn qua opzet en indeling gelijk gebleven.

 

Realistisch begroten, zaken vastleggen op hoofditem, is invulling geven aan “scherp aan de wind zeilen”. De uiteindelijke doelstelling is een begroting die lean is, maar tegelijkertijd zo inzichtelijk dat bevolking en raad in staat zijn om te volgen wat er gebeurt. Vandaar dat de vastgestelde begroting ook integraal wordt gepubliceerd via de website van de gemeente.