Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Voorwoord

Inhoud

Voorwoord

Hierbij presenteren wij de Programmabegroting 2017. In dit voorwoord wordt uiteengezet dat de begroting een andere opzet heeft dan voorgaande jaren, hoe tot een sluitende begroting is gekomen en waarop het college inzet.

 Andere opzet

De begroting ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Dat heeft twee oorzaken. De hoofdstukken 1 tot en met 4 bieden een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van het collegeprogramma. Elke paragraaf bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel wordt ingegaan op de vraag “Wat willen we bereiken?” Daarin staat feitelijk beschreven wat de ambities in het collegeprogramma staan. Het volgende onderdeel bevat een antwoord op de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?” Daarin worden de ambities voor 2017 en volgende jaren uiteengezet. De begroting ziet er ook anders uit omdat in samenspraak met de auditcommissie van de gemeenteraad de nieuwe landelijke voorschriften in het kader van de BBV zijn toegepast. Dat leidt tot een aantal nieuwe paragrafen en andere rekenkundige opstellingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het opnemen van de verplichte prestatie-indicatoren van de website waar-staat-je-gemeente.nl. waarin Heerde vergeleken wordt met andere gemeenten. Feitelijk is er nog een verandering. Deze begroting zal voor het eerst ook digitaal beschikbaar zijn. In de afgelopen zomerperiode is aan de ontwikkeling daarvan gewerkt. 
 

Van perspectiefnota naar begroting

De Perspectiefnota 2017-2020 liet meerjarig een verbeterd perspectief zien. Tegelijk werd vastgesteld dat onze meerjarenraming niet structureel sluitend is. Vastgesteld werd dat het tekort gering is en dat we geen overhaaste beslissingen zullen nemen of bezuinigingen doorvoeren. We formuleerden de ambitie om richting de Programmabegroting actief te zoeken naar mogelijkheden om de begroting 2017 e.v. structureel sluitend te maken. Daarbij formuleerden we tevens de ambitie om scherp aan de wind te zeilen en niet nieuw beleid door te voeren anders dan de transformatie binnen het sociaal domein krachtig voort te zetten en het coalitieprogramma zorgvuldig uit te voeren. In onze memorie van Antwoord inzake de Perspectiefnota 2017 (ingekomen stuk bij de raad van 12 september 2016) hebben wij de gemeenteraad meegenomen in onze overwegingen ten aanzien van het sociaal domein, de opvang asielzoekers, het bedrijventerrein H2O, de samenwerking H2E en de samenwerking met de raad. Binnen dat kader is het college in de afgelopen periode tot een meerjarig sluitende begroting gekomen. Positieve bijkomstigheid daarbij is dat de recentste circulaires van het rijk en de aanhoudende lage rentestand ervoor zorgen dat onze structurele vooruitzichten verbeteren. Tegelijk willen we behoedzaam maar doortastend opereren, omdat de Europese en internationale financieel-economische vooruitzichten onzeker zijn. Het is gebruikelijk dat in de begroting geen nieuwe structurele uitgaven worden voorgesteld. Dat is in deze begroting ook niet gebeurd. In het hoofdstuk Dekkingsplan wordt cijfermatig nader uiteengezet hoe wij in meerjarenperspectief de begroting sluitend hebben gemaakt. De meicirculaire, de lage rentestand, onze ambitie om realistisch te ramen op inkomsten en uitgaven, en de stelpost economische crisis hebben daarbij voldoende ruimte geboden voor een structureel sluitende begroting. 
 

Inzet

In de afgelopen periode is voluit ingezet op verbetering van de centra van Heerde en Wapenveld, de gebiedsopgaven rond de Hoogwatergeul, de uitvoering van het Regiocontract en de transitie in het sociaal domein. Stuk voor stuk majeure opgaven waarmee grote onderdelen van het collegeprogramma werden gerealiseerd.  
De begrotingsruimte 2017 is beperkt. Toch zien wij kans binnen de begroting en het collegeprogramma een groot aantal ambities in te vullen. In de hoofdstukken 1 tot en met 4 wordt onder het kopje “Wat gaan we daarvoor doen?” concreet aangegeven wat de agenda van 2017 en volgende gaat vullen.
Uit het vele noemen we hier de volgende onderwerpen:
·         actualisatie van de toekomstvisie van onze gemeente;
·         transformatie sociaal domein, waarbij preventie en verbinding kernbegrippen zijn;
·         afronding beleid privatisering accommodaties;
·         financieel scherp aan de wind blijven zeilen.
 

Tot slot

Wij danken de ambtelijke organisatie voor deze vernieuwde begrotingsopzet en het werk dat daarvoor (ook digitaal!) is verzet.
Wij zien uit naar een constructieve begrotingbehandeling met en in uw raad ten dienste van onze gemeente Heerde.