Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Paragraaf Lokale heffingen

Inhoud

Paragraaf Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de heffingen die de gemeente Heerde oplegt aan burgers, bedrijven en recreatieondernemers. De ontwikkelingen op het gemeentelijk belastinggebied en de voorstellen voor aanpassing van de belastingen en rechten worden geschetst. Afzonderlijk wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Lokale lastendruk

De tarieven voor 2017 worden gelijktijdig met de begroting vastgesteld. Op grond van de perspectiefnota is de opbrengst van de OZB, de leges en de tarieven voor het jaar 2017 verhoogd met het inflatiepercentage. Het inflatiepercentage is 1,2%. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2016.

 

 

Vergelijking Gelderse gemeenten

De provincie stelt jaarlijks een onderzoek in naar de belastingdruk in de 56 Gelderse gemeenten. Deze belastingdruk wordt afgeleid uit de opbrengst van de drie belangrijkste heffingen: de OZB, rioolheffingen en afvalstoffenheffing.

 

Deze drie heffingen leveren samen het grootste deel van de gemeentelijke belastinginkomsten op en bepalen in belangrijke mate de belastingdruk. Hierna volgt een korte samenvatting waarin is aangegeven: gemiddelde belastingdruk per inwoner in Heerde en omliggende gemeenten en die van de goedkoopste, duurste en gemiddelde in de provincie Gelderland. Bij de belastingdruk staat Heerde van de 56 Gelderse gemeenten op de 27e plek. De gemiddelde belastingdruk van de in de tabel genoemde omliggende gemeenten is € 337,- en van Heerde € 370,- hetgeen een hogere gemiddelde belastingdruk per inwoner betekent van € 33,- ten opzichte van die van omliggende gemeenten. Dit betreft het begrotingsjaar 2016. Ten aanzien van het begrotingjaar 2017 zijn nog geen gemeentelijke en provinciale cijfers beschikbaar. Als gevolg hiervan zijn de cijfers in de onderstaande tabel overeenkomstig vorig jaar.

 

Beleidskader

Artikel 10 van het BBV zegt dat de paragraaf betreffende de lokale heffingen ten minste bevat:

  1. De geraamde inkomsten;
  2. Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
  3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
  4. Een aanduiding van de lokale lastendruk;
  5. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

I. Lokale belastingen

Onroerende Zaakbelasting 

De geraamde OZB-opbrengst voor 2017 bedraagt € 4.140.000,- onderverdeeld in € 2.972.000,- en € 1.168.000,- voor respectievelijk eigenaren woningen en eigenaren + gebruikers niet-woningen. Voor 2017 is er een indexering van 1,2% toegepast (conform indexering Meicirculaire 2016).

Toeristenbelasting

De opbrengst uit de toeristenbelasting is een tegemoetkoming in de kosten die de gemeente in het belang van het toerisme maakt. De wetgever heeft niet bepaald dat de opbrengst moet dienen om specifiek voor het toerisme gemaakte kosten te dekken, maar dit is wel het uitgangspunt voor de gemeente Heerde. De opbrengsten worden voor 2017 geraamd op € 190.000,-. 

Forensenbelasting

Natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Heerde hoofdverblijf hebben, en er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, vallen onder de forensenbelasting. In de gemeente Heerde zijn 6 zogenaamde “tweede woningen” die onder de forensenbelasting vallen. De geraamde opbrengst voor 2017 bedraagt € 5.800,-. Het definitieve tarief wordt berekend op basis van de uitkomst van de jaarlijkse algehele herwaardering.

Precariobelasting

De opbrengst uit de precariobelasting wordt rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene Reserve (niet geblokkeerd); er is geen directe relatie met de exploitatie. Voor 2017 e.v. wordt een opbrengst geraamd van € 1.073.000,-.

 

II. Heffingen en retributies

Rioolheffingen

Het aantal geraamde rioolaansluitingen bedraagt 7.950. De geraamde opbrengst 2017 bedraagt € 1.693.000,- en kan worden onderverdeeld in € 1.513.000,- en € 180.000,- voor respectievelijk woningen en niet-woningen. 

Afvalstoffenheffing

Het geraamd aantal huishoudingen dat in de afvalstoffenheffing wordt betrokken is 7.300. Bij gelijkblijvende tarieven bedraagt de geraamde opbrengst (vastrecht) € 885.900,-. Gerealiseerd in 2016 is een opbrengst van € 851.500,-. De ledigingstarieven worden eind 2016 door de raad vastgesteld.

Overige heffingen en retributies

Andere kostendekkende tarieven betreffen vooral de begrafenisrechten. De overige heffingen en retributies vormen een marginaal onderdeel van de gemeentelijke begroting. Voor de kostendekkendheid van de Leges wordt momenteel een onderzoek op hoofdstukniveau uitgevoerd. Gemeenten zijn verplicht om aan te tonen dat er  geen té hoge tarieven in rekening worden gebracht.

Een kostendekkingsoverzicht wordt bij de vaststelling van de verordeningen aangeboden.

 

III. Pachten, renten en huren

De gemeente Heerde ontvangt pachten en huren voor een aantal gebouwen in ons bezit, een aantal gronden en voor de huur van een marktplaats in de vorm van marktgelden. Een relatief omvangrijker bron van inkomsten vormt de verhuur van sportvelden en sporthallen. Deze zijn onder het product accommodaties in programma 3 verantwoord.

 

IV. Kwijtschelding

In de gemeente Heerde is het mogelijk kwijtschelding van belastingen aan te vragen voor de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelastingen. Met ingang van 1-1-2012 kunnen ondernemers, die op bijstandsniveau leven, eveneens kwijtschelding aanvragen voor privé-belastingschulden. Bij het bepalen van de belastingcapaciteit wordt uitgegaan van maximaal de vermogensnorm in de Wet werk en bijstand. Met ingang van het belastingjaar 2010 is de gemeente Heerde overgegaan op automatische bestandsvergelijking van de Stichting Inlichtingenbureau.

Gegevensuitwisseling vindt plaats tussen de gemeentelijke belastingdienst, het UWV, de Rijksbelastingdienst en de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Door gegevensvergelijking kan worden vastgesteld of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt. Kwijtscheldingsgerechtigden  dienen vooraf wel een toestemmingsformulier te ondertekenen. Op basis van daadwerkelijk toegekende kwijtscheldingsverzoeken in het jaar 2016 is voor 2017 een totaalbedrag aan kwijtscheldingen begroot van € 13.000,-.