Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2017

Onderstaand overzicht geeft de kostendekkendheid weer voor het Sociaal Domein. Hierin is duidelijk te zien dat als gevolg van het realistisch ramen er een verschuiving heeft plaatsgevonden van Wmo naar Jeugdzorg. De uitkeringen van het rijk zijn niet voldoende om de totale kosten te kunnen dekken; in totaliteit is er een geraamd tekort op het sociaal domein van ruim € 33.000,-. In dit overzicht zijn geen overheadkosten verwerkt.

 

 

Bijlage 2. Subsidieplafonds

 

specificatie

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2017 plus index

VERENIGINGEN en VRIJWILLIGERSORGANISATIES

 

                               89.240

                   89.240

Plattelandsvrouwen

 

                               450,00

 

CMV Passage

 

 

 

Christenvrouw

150,00

 

 

Chr. Plattelandsvrouwen Wapenveld

150,00

 

 

Vrouwen van Nu

150,00

 

 

St. Handi-Heerde (Handi-café)

 

                          1.500,00

 

Cultureel Centrum

 

                             6.050,00

 

Muziek- en zangverenigingen

 

                         20.400,00

 

Music 4 All

450,00

 

 

Chr. Gemengd Koor Zingt de Heer Heerde

450,00

 

 

Gemengd koor Arioso

450,00

 

 

Chr. Mannenkoor 'de Lofzang'

450,00

 

 

Chr. Dameskoor Sursum Corda

 

 

 

Chr. Gem. Zangvereniging 'Lofstem''

450,00

 

 

St. Jazzfestival Heerde

1.500,00

 

 

De Herghesangertjes

450,00

 

 

VIVO Veessen

5.250,00

 

 

Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina

5.250,00

 

 

Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria

5.250,00

 

 

Gospelkoor shine and testify

450,00

 

 

Heerder Historische Vereniging

 

                             8.410,00

 

Oranjeverenigingen

 

                            6.000,00

 

Bedrag t.b.v. schoolkinderen (alle Oranjever.)

 

 

 

Oranjevereniging Heerde

1.500,00

 

 

Oranjevereniging Pr. Beatrix Hoorn

1.500,00

 

 

St. Oranje Comité Ve/Vo/Marle

1.500,00

 

 

Oranjevereniging Maxima

1.500,00

 

 

Radio 794/ Lokale Omroep Heerde

 

                             5.100,00

 

Speeltuinverenigingen

 

                             3.600,00

 

Speeltuinvereniging ''Pinkeltje''

900,00

 

 

Speeltuinvereniging ''Kindervreugd''

900,00

 

 

Speeltuinvereniging "Jeugdhonk"

900,00

 

 

Speeltuinvereniging ''de Schotkamp''

900,00

 

 

Gehandicaptenwerk

 

                             4.000,00

 

St. Gehandicaptenbelangen Heerde e/o

1.500,00

 

 

Platform Gehandicaptenbeleid

2.500,00

 

 

Vrijwillige Hulpdienst

 

 

 

Vrijwillige Hulpdienst afd. Maaltijdvoorzieningen

 

                           20.000,00

 

Vrijwillige hulpdienst algemene kosten

 

                             1.000,00

 

Slachtofferhulp

 

                             4.580,00

 

Platform vrijwilligersorganisaties

 

                             1.500,00

 

Scouting Buys Ballot

 

                             1.500,00

 

Ouderenwerk -adviesfunctie SBOH-

 

                                 750,00

 

Alzheimer café Heerde

 

                            1.500,00

 

 

 

 

 

EHBO

 

                                 900,00

 

EHBO Heerde

450,00

 

 

EHBO Wapenveld

450,00

 

 

Stichting Present

 

                           1.500,00

 

Family Factory

 

                              500,00

 

 

 

 

 

ZORG en WELZIJN

 

                           1.615.626

               1.628.335

Dorpshuis Heerde

 

                           70.930,00

               71.639,30

Vérian

 

                         802.823,60

             810.851,84

jeugdgezondheidszorg 0 -4 jaar (incl. prenatale zorg en dig. Kinddossier)

               268.598,60

 

 

Algemeen Maatschappelijk Werk

               164.731,00

 

 

Schoolmaatschappelijk Werk

                 63.708,00

 

 

Welzijnswerk (jongeren- , volwassenen- en vrijwilligerswerk (welzijn Heerde)

               255.498,00

 

 

Huur Odyssee

                   4.300,00

 

 

centrum Jeugd en Gezin

                 45.988,00

 

 

MEE

 

                         50.000,00

               50.500,00

onafhankelijke cliëntondersteuning

                 30.000,00

 

 

Scholing en expertiseondersteuning

                 20.000,00

 

 

Coördinatie IHV (regionaalverband)

 

 

 

Peuterspeelzaalwerk

 

                         153.211,00

            154.743,11

Peuterspeelzaalwerk

51.077,00

 

 

VVE 2016

102.134,00

 

 

GGD

 

                         290.492,00

 

Bijdrage aan GGD Gelre-IJssel toezicht kinderopvangvoorzieningen

                 13.480,00

 

               13.614,80

Versterking toezicht /handhaving kinderopvang (taakmutatie AU)

                 11.400,00

 

               11.514,00

GGD Gelre IJssel 4 - 19 jaar en extra contactmomenten adolescenten

               159.095,00

 

 

GGD Volksgezondheid

               106.517,00

 

 

 

 

 

 

Bijdrage bureau Halt Stedendriehoek

 

                             7.744,00

 

Tactus verslavingszorg/Op Tijd voorbereid

 

                           5.655,00

 

Stichting ZAD

 

                             5.800,00

 

 

 

 

 

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

 

                           4.970,00

                 5.019,70

 

 

 

 

Stimenz

 

                           14.409,00

 

antidiscriminatievoorziening

                   4.259,00

 

 

meldpunt jeugdprostitutie

                       765,00

 

 

Zorg coördinatie huiselijk geweld

                   9.385,00

 

 

 

 

 

 

Humanitas begeleide omgangsregelingen (BOR)

 

                           3.843,00

 

 

 

 

 

Ambulant medewerkers:

 

                      164.130,00

             165.771,30

Lijn 5

                 48.000,00

 

 

s Heeren Loo

                 30.175,00

 

 

Tactus

                 27.670,00

 

 

MEE

                 44.312,00

 

 

Vérian

                 13.973,00

 

 

Pactum (sinds 2016)

nog niet bekend

 

 

 

 

 

 

Openbare orde en veiligheid

 

 

 

NOG Veiligerhuis

 

                             9.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalificatieplicht VSV

 

                         15.250,00

 

Uitgaven RMC Taken

 

                         17.368,00

 

 

 

 

 

KUNST EN CULTUUR

 

                             499.613

                 504.514

Bibliotheek Noord Veluwe

 

                       271.948,00

             274.667,48

Cultuurplein / St. Kunsteducatie

 

                       195.950,00

             197.909,50

Platform Kunst en Cultuur / evenementen

 

                           5.000,00

 

Combinatiefunctionaris:

 

 

 

Kunst- en cultuur (cultuurmakelaar)

 

                         22.175,00

               22.396,75

 

 

 

 

Onderhoud muziekkoepel Veessen / bijdrage VIVO

 

                             1.270,00

 

Gebiedsgericht Cultuurbeleid (rubriek 1 en 4)

 

                             3.270,00

 

 

 

 

 

MONUMENTENZORG

 

                              30.040

                     30.040

Onderhoud molens

 

                             2.490,00

 

Onderhoud kerktoren Heerde

 

                             4.200,00

 

Exploitatie Molen van Bats

 

                             3.150,00

 

Subsidie gemeentelijke monumenten

 

                           20.200,00

 

 

 

 

 

RECREATIE EN TOERISME

 

                               65.408

                     65.538

Stichting Schaapskudde Epe-Heerde

 

                        21.480,00

 

Wij zijn Heerde

 

                           30.936,00

 

Visit Veluwe

 

                           12.992,00

               13.121,92

 

 

 

 

VERKEER EN VERVOER

 

                                 6.110

                       6.110

Uitvoering verkeersveiligheidsplan (=3VO)

 

                           4.880,00

 

Subsidie buurtbus comité

 

                                 780,00

 

Bijdrage stichting Dorpsverlichting Heerde

 

                                 450,00

 

 

 

 

 

SPORT

 

                             267.270

                 269.480

Exploitatiesubsidie St. Berghuizerbad

 

                       164.020,00

             165.660,20

Subsidies aan sportverenigingen (sportstimuleringsbeleid)

 

                          46.010,00

 

Jubilea van verenigingen

 

                                 300,00

 

 

 

 

 

Combinatiefunctionaris:

 

 

 

Sport en Onderwijs

 

                           56.940,00

               57.509,40

 

Bijlage 3. Afkortingenlijst

 

a.s.

 

=

 

aanstaande

AED

=

Automatische externe defibrillator

AmvB

=

Algemene maatregel van Bestuur

AMW

=

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV-er

=

Ambtenaar Openbare Veiligheid

APV

=

Algemeen Plaatselijke Verordening

Arbo

AU

=

=

Arbeidsomstandigheden

Algemene Uitkering

AWBZ

=

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BB

BBO

=

=

Bijzonder Bijstand

Bijzonder Basis Onderwijs

BBV

=

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Begr.wijz.

BGT

=

=

=

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

begrotingswijziging

Basiskaart Grootschalige Topografie

BJZ

=

Bureau Jeugdzorg

BNG

=

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

=

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BRO

=

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

=

Basis Registratie Personen

BSHW

=

Brede School Heerde West

BTW

=

Bruto Toegevoegde Waarde

BV

=

Besloten Vennootschap

BWS

=

Besluit woning gebonden subsidies

 

 

 

c.q.

=

casu quo

ca.

=

circa

CAK

CAO

=

=

Centraal Administratie Kantoor

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CJG

CMS

CVN

=

=

=

Centra Jeugd en Gezin

Contentmanagementsysteem

Centraal Veluws Natuurgebied

 

 

 

d.d.

DD JGZ

DigiD

=

=

=

de dato

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitale identiteit

DLG

DVA

=

=

Dienst Landelijk Gebied

dienstverleningsafspraken

 

e.d.

 

=

 

en dergelijke

e.v.

=

en verdere

EG

=

Europese Gemeenschap

E-gem

=

Elektronische gemeenten

EKD

=

Elektronisch Kinddossier

EMU

=

Economische en Monetaire Unie

EPC

=

Energie Prestatie Coëfficiënt

etc.

=

et cetera

EVA

=

Epe, Voorst en Apeldoorn

 

 

 

Fido

=

Financiering decentrale overheden

fte

FWI

=

=

fulltime-equivalent

Fonds Werk en Inkomen

 

 

 

GAP

=

Gemeentelijk Afkoppel Plan

GBA

=

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

=

Grootschalige Basiskaart Nederland

GFT

=

Groente, Fruit en Tuin

GGD

=

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGNet

=

Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)

GGZ

=

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

=

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPR

=

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

=

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

H2O

=

Hattem, Heerde en Oldebroek

ha.

=

hectare

havo

HHV

HOF

HUP

HV

HWA

HWG

=

=

=

=

=

=

=

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Heerder Historische Vereniging

Houdbare Overheidsfinanciën

Handhavings Uitvoerings Programma

Huishoudelijke Verzorging

Hemelwaterafvoer

Hoogwatergeul

 

 

 

IAU

i.h.k.v.

I&M

=

=

=

Incidenteel aanvullende uitkering

in het kader van

Infrastructuur en Milieu

i.o.

=

in oprichting

i.r.t.

=

in relatie tot

ICT

=

informatie- en communicatietechnologie

ID-kaart

=

Identiteitskaart

IOAW

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISV

 

JCO

=

 

=

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

 

Justitieel casusoverleg

 

 

 

KCC

=

Klant Contact Centrum

KWP3

=

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

 

 

 

LEA

=

Lokale Educatieve Agenda

LOP

=

landschapsontwikkelingsplan

 

 

 

m.b.t.

=

met betrekking tot

m2

=

vierkante meter

mbo

=

middelbaar beroeps onderwijs

MD Veluwe

=

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe

MDT

=

Multi Disciplinair Team

Mer

=

Milieueffectrapportage

MFA

=

multifunctionele accommodatie

MPG

MT

=

=

Meerjaren Prognose Grondexploitatie

Managementteam

 

 

 

NAW

NEN

NHR

NIEGG

=

=

=

=

Naam, adres en woonplaats

Nederlandse norm

Nieuwe Handels Register

Niet in exploitatie genomen gronden

n.l.

=

namelijk

NOG

=

Noord- en Oost Gelderland

NSVV

NT

=

=

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Nederlandse Taal

NUP

=

Nationaal Uitvoerings Programma

NV

=

Naamloze Vennootschap

 

 

 

o.a.

=

onder andere

OAB

OBO

=

=

Onderwijs Achterstanden Beleid

Openbaar Basis Onderwijs

ODNV

=

Omgevingsdienst Noord- Veluwe

OEM

=

Overige eigen middelen

OKE

=

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

=

Openbaar Ministerie

OW

=

Openbare Werken

OZB

=

Onroerende Zaak Belasting

 

 

 

PDCA

PDR

pgb

=

=

=

Plan, Do, Check en Act

Programma Directie Rijkswaterstaat

Persoonsgebonden budget

PGO

PGO

PIOFACH

 

PKB

pva

=

=

=

 

=

=

Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden

Periodiek Gezondheids Onderzoek

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

planologische kernbeslissing

plan van aanpak

P&C cyclus

 

=

Planning- en control cyclus

RDW

RGV

RIP

RMC/VSV

RNV

RO

ROD

ROVA

=

=

=

=

=

=

=

=

Rijksdienst Wegverkeer

Recreatiegemeenschap Veluwe

Rijksinpassingsplan

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Regio Noord-Veluwe

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale Omgevingsdiensten

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen

RPD

=

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL

=

Regionale Regeling Operationele Leiding

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

 

 

 

SLOK

soza

=

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

sociale zaken

 

 

 

t.b.v.

TOP

 

UWV

=

=

 

=

ten behoeve van

toeristisch overstap punt

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

 

 

VAVO

VBT

vm.

=

=

=

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Veluws Bureau voor Toerisme

Voormalig

VNG

=

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNOG

VOF

=

=

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vennootschap onder firma

VRM

=

Veiligheid, Ruimte en Milieu

VROM

VSV

VTH

VVE

=

=

=

=

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vroegtijdig schoolverlaten

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

=

voortgezet wetenschappelijke onderwijs

VWS

=

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

 

Wabo

WGS

=

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIJ

=

Wet Investeren in Jongeren

WION

=

Wet Informatie Ondergrondse Netwerken

WIW

=

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

=

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

=

Wet Onroerende Zaken

WRO

=

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

=

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

=

Wet sociale werkvoorziening

WWB

=

Wet Werk en Bijstand

ZAD

=

 

Zelfhulpgroep, Alcohol, Drugs

ZAT

=

Zorg Advies Team

ZAS

=

Ziekteverzuim als signaal