Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Uitgaven

4,58%

€ 1.742.110

4,58% Complete

Inkomsten

1,07%

€ -407.419

1,07% Complete

Saldo

1742,71%

€ -1.334.691

2. Financiën, Economie en grote projecten

Uitgaven

4,58%

€ 1.742.110

4,58% Complete

Inkomsten

1,07%

€ -407.419

1,07% Complete

Saldo

1742,71%

€ -1.334.691

Inhoud

Begroting

-407.419 Inkomsten
1.742.110 Uitgaven
-1.334.691 Saldo
  • Wat mag het kosten?

2. Financiën, Economie en grote projecten

Dit programma gaat over:

  • Een financieel gezonde organisatie.
  • Het faciliteren en stimuleren van economische en recreatieve ontwikkelingen in de gemeente.
  • Grote projecten. De projecten met financiering vanuit het Regiocontract (Centrum Heerde eerste fase) Centrum Wapenveld, Van Meursweide en Van Meurspark, TIP Renderklippen en Apeldoorns Kanaal) zijn inmiddels opgeleverd. De gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld loopt tot en met 2017.

2.1 Economische zaken

2.1 Economische zaken

Overleg en ontwikkelingen

Wat willen wij bereiken?

1. Economisch manifest wordt voortvarend opgepakt.

Drie keer per jaar vindt overleg met ondernemers plaats

2. Voorwaarden en criteria creëren waardoor de bestaande agrarische en recreatieve sector zich kan ontwikkelen.

3. Actieprogramma aanpak winkelleegstand ontwikkelen in samenspraak met de ondernemers

4. Goede positie van de gemeente in de economische regio’s

5. Zichtbaar relatiebeheer van ondernemers in de gemeente

2.2 Recreatie en toerisme

2.2 Recreatie en toerisme

Stimuleringsmaatregelen

Wat willen we bereiken?

1. Vereenvoudigen van regelgeving bij evenementen.

2. Mogelijk maken van de toegang tot natuurgebieden door uitbreiding van toeristische overstappunten.

3. Er moet voldoende ruimte worden geboden aan horeca gelegenheden en de recreatieve sector.

 Uitbreiding van de kiosk (Elburgerweg) moet tot de mogelijkheden behoren.

4. De opbrengst van toeristenbelasting mag alleen gebruikt worden voor de instandhouding van het product recreatie en toerisme.

5. Bovenlokale marketing en promotie via Visit Veluwe

6. Lokaal gastheerschap en agentschap via Stichting Wij zijn Heerde.

7. Toename van het aantal ondernemers dat het Cittaslow keurmerk voert.

2.3 Subsidiebeleid

2.3 Subsidiebeleid

Heroverweging subsidiebeleid

Wat willen we bereiken?

1. De algemene subsidieverordening moet geactualiseerd worden.

2. Er wordt inzicht gegeven in verkapte subsidies en overige subsidies die niet onder de algemene subsidieverordening vallen.

4. Subsidie wordt verleend voor basisvoorziening en uitsluitend op basis van meetbare prestaties.

5. Maximale inzet voor het verkrijgen van subsidies.

2.4 Financiën

2.4 Financiën

Begrotingsafspraken

Wat willen we bereiken?

2. Balans tussen kwaliteit voorzieningenniveau en beschikbare financiën.

3. Toevallige meevallers leiden niet automatisch tot verhoging van uitgaven en bezuinigingen leiden in principe niet tot belastingverhoging

4. Tarieven voor leges en vergunningen zo laag mogelijk op basis van kostendekkende dienstverlening

5. Nieuwe wensen op basis van oud voor nieuw regeling

6. Jaarlijkse investeringslijst kritisch en nieuwe of uitbreiding van uitgaven bij integrale afweging bij de perspectiefnota

7. Geen grondaankopen voor uitbreiding woningbouw of industrieterrein.

8. Positieve rekeningsaldi toevoegen aan algemene reserve, niet geblokkeerd.

9. Geraamde opbrengst OZB behouden door ontwikkelingen in de WOZ waarden te compenseren met evenredige stijging of daling van de tarieven

Programma indicatoren

Programma indicatoren

Indicator Eenheid Periode Heerde Nederland Bron
Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2016 752 651 COELO, groningen
Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2016 833 723 COELO, groningen
WOZ -waarde woningen duizend euro 2016 248 209 CBS- statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuwbouw woningen aantal per 1.000 woningen 2013 4,9 6,6 ABF-Systeem Woningvoorraad
Hernieuwbare elektriciteit (1) % 2014 1,2 ? Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Banen per 1.000 inw 15-64 jaar 2015 597,4 721,7 LISA
Vestigingen (2) per 1.000 inw 15-64 jaar 2015 114 122,4 LISA

 

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
05 .Economie en toerisme (P202') 366.638 383.915 387.412 391.933
06 .Financien: (P201) 1.094.364 1.129.352 1.249.086 1.311.251
08 .Uitvoering grondbeleid: (P205) 235.816 214.836 203.805 176.414
09 .Uitvoering gebiedsontwikkeling: (P204) 45.292 44.799 45.636 46.488
Totaal lasten 1.742.110 1.772.902 1.885.939 1.926.086
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
05 .Economie en toerisme (P202') -21.920 -22.180 -22.440 -22.700
06 .Financien: (P201) -58.086 -52.488 -52.937 -51.141
08 .Uitvoering grondbeleid: (P205) -263.360 -242.786 -232.241 -205.172
09 .Uitvoering gebiedsontwikkeling: (P204) -64.053 -23.791 -24.236 -24.688
Totaal baten -407.419 -341.245 -331.854 -303.701
Resultaat -1.334.691 -1.431.657 -1.554.085 -1.622.385

Toelichting op de lasten en baten

Toelichting op de lasten en baten

Lasten

Ten opzichte van 2016 zijn de lasten bij dit programma ruim € 1.220.000,- lager dan de raming. De oorzaak hiervan is dat deze uitgaven nu zijn opgenomen bij het onderdeel 'Overzicht overhead' en bij ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

Bij het product Economie & Toerisme veroorzaken de kapitaallasten voor het project Rivierfront Veessen de stijging van € 17.000,- voor het jaar 2018.

De geraamde, in dit geval voordelige, begrotingssaldi (€ 7.000,- voor 2017 oplopend tot € 224.000,- in 2020) zijn opgenomen bij het product Financiën en verklaren de stijgende uitgaven bij dit product.

Het product Uitvoering Grondbeleid vertoont zowel aan de lasten- als aan de batenkant een dalend verloop. De oorzaak hiervan is dat de grondexploitaties zich veelal in de afrondende fase bevinden. Doordat deze exploitaties budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen heeft dit geen gevolg en voor de reguliere exploitatie.

Het product Regiocontract is inmiddels afgesloten. Daarom zijn er voor 2017 e.v. geen ramingen meer opgenomen.

 

Baten

De (forse) daling bij de baten is het gevolg van de verschuiving van deze opbrengsten naar het hoofdstuk ‘Algemene dekkingsmiddelen’.

De teruglopende opbrengst bij het product Uitvoering gebiedsontwikkeling komt door de voltooiing van dit project. De vergoeding voor de projectleider wordt m.i.v. 2018 volledig stopgezet door de provincie. Voor 2017 is nog een bijdrage van € 40.000,- opgenomen.

 

Saldo per product per programma

Saldo per product per programma

Taakvelden

Taakvelden