Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Programma onderdelen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel in het bestuur heeft van een rechtspersoon of stemrecht heeft. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente de ter beschikking gestelde middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en /of als de financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen en de verwachte financiële en organisatorische ontwikkeling van die verbonden partijen.

Het verstrekken van subsidies aan instellingen valt niet onder het hier bedoelde begrip verbonden partijen, omdat geen sprake is van een bestuurlijke participatie en bij faillissement geen sprake is van juridische aansprakelijkheid. 

Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen van een of meer belangen van die gemeenten (dit wordt een gemeenschappelijke regeling genoemd).

 

Doelstellingen

Beleidskader

Beleidskader
Artikel 15 van het BBV zegt dat de paragraaf betreffende de verbonden partijen ten minste bevat:

  1. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  2. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  3. de lijst van verbonden partijen.

 In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

  1. de naam en de vestigingsplaats;
  2. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt;
  3. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
  4. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
  5. het resultaat van de verbonden partij.

Financiële gegevens

Verbonden Partijen Resultaat 2015 Resultaat 2014 Eigen vermogen 2015 Eigen vermogen 2014 Vreemd vermogen 2015 Vreemd vermogen 2014
Gemeenschappelijke regelingen
GGD NOG 224.000 238.000 2.948.000 3.145.000 3.042.000 4.024.000
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 1.100.000 1.646.011 6.300.000 6.220.357 34.600.000 30.055.793
Felua Groep 1.707.000 78.000 6.767.000 5.072.000 2.689.000 3.728.000

Beleidsvoornemens

Voor 2017 wordt geen generieke wijziging in het beleid ten aanzien van de verbonden partijen voorzien. We blijven werken aan een verbetering van het toezicht en de risicobeheersing. In het kader van de heroverweging van samenwerkingsverbanden is een van de verbonden partijen in beeld, de uitvoering van de WSW door de Feluagroep.