Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Overzicht programmaplan

Inhoud

Overzicht programmaplan

In bijgaande overzichten is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programmaplan

Programma Lasten Baten Saldo
    Voor Storting in reserve Na Voor Beschikking over reserve Na voor Na
1 Bestuur & Veiligheid 2.654.824   2.654.824 318.100   318.100 2.336.724- 2.336.724-
2 Financiën, economie en grote projecten 697.646 1.037.230 1.734.876 355.103 52.316 407.419 342.543- 1.327.457-
3 Ruimte 10.626.050 123.590 10.749.640 5.474.019 315.403 5.789.422 5.152.031- 4.960.218-
4 Samenleving 16.658.607   16.658.607 2.810.540 35.468 2.846.008 -13.848.067- 13.812.599-
  Overzicht Overhead 5.990.444   5.990.444 418.999 268.189 687.188 5.571.445- 5.303.256-
  Algemene dekkingsmiddelen 326.760   326.760 28.124.248   28.124.248 27.797.488 27.797.488
  Onvoorzien 50.000   50.000         50.000-
  Totaal 37.004.331 1.160.820 38.165.151 37.501.009 671.376 38.172.385 546.678 7.234

 

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'Incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen.

In deze begroting is er één incidentele inkomst geraamd van € 268.000,-. Dit betreft de onttrekking aan de Algemene Reserve voor de éénmalige vakantiegelduitkering; dit in het kader van het Individueel Keuze Budget (IKB). De overige ramingen zijn allemaal structureel.

 

Meerjareninvesteringsplan

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente en afschrijving wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.