Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Dekkingsplan

Inhoud

Dekkingsplan

Elk jaar wordt als sluitstuk van de begrotingsvoorbereiding een dekkingsplan opgesteld. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. 

Een sluitende begroting

In het collegeprogramma is de doelstelling geformuleerd om elk jaar een sluitende begroting te presenteren. De bijdrage die van de burger wordt gevraagd is niet hoger dan nodig is om de begroting in evenwicht te houden. Ook voor 2017 is het weer gelukt om een sluitende begroting op te stellen; deze begroting sluit met een positief saldo van € 7.234,-. De OZB-opbrengst is verhoogd met het indexeringspercentage van 1,2% (conform indexering CPB).

 

In het dekkingsplan wordt voor € 157.000,- rekening gehouden met de nog te ontvangen bijdrage voor asielinstroom van het rijk in 2017. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan zal de stelpost economische crisis voor dit bedrag worden aangewend. Deze stelpost is de afgelopen jaren ingezet voor het sociaal domein en bedraagt € 245.000,- structureel.

 

Voor het begrotingsjaar 2017 is het rentepercentage voor het financieringstekort verlaagd naar 0,75% waardoor dit percentage beter aansluit op de geldende marktrente. Voor de jaren 2018 e.v. wordt veiligheidshalve nog gerekend met een rentepercentage van 2%.

Daarnaast is de aanbeveling vanuit de commissie BBV opgevolgd en wordt er m.i.v. 2017 geen rentevergoeding meer berekend over het Eigen Vermogen.

 

Het meerjarenperspectief

Het meerjarenperspectief is ten opzichte van de Perspectiefnota 2017 verbeterd. Dit is voor de jaren 2018 e.v. grotendeels het gevolg van de Meicirculaire 2016 en dan met name veroorzaakt door de herverdelingsgelden van het buitengebied. Voor het jaar 2017 is er een extra inkomst geraamd voor de asielinstroom. Deze mutaties, tezamen met enkele kleinere aanpassingen, resulteren in een positief meerjarenperspectief van € 7.000,- voor 2017 oplopend tot € 224.000,- voor 2020.

Individueel keuzebudget

Door de landelijke invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) is in 2017 eenmalig 19/12 deel aan vakantiegelden geraamd; per saldo een incidentele last van € 268.000,-. In feite is hier geen sprake van extra uitgaven maar van voorfinanciering omdat verrekening plaatsvindt zodra een personeelslid uit dienst gaat. Vanwege dit karakter is het nauwelijks verantwoord de exploitatie van 2017 met dit bedrag te belasten. Derhalve wordt voorgesteld deze voorfinanciering te dekken door eenmalig dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve (niet geblokkeerd).