Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Uitgaven

0,86%

€ 326.760

0,86% Complete

Inkomsten

73,71%

€ -28.124.248

73,71% Complete

Saldo

36295,31%

€ 27.797.488

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

0,86%

€ 326.760

0,86% Complete

Inkomsten

73,71%

€ -28.124.248

73,71% Complete

Saldo

36295,31%

€ 27.797.488

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
60 Algemene dekkingsmiddelen 326.760 324.523 326.996 329.710
Totaal lasten 326.760 324.523 326.996 329.710
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
60 Algemene dekkingsmiddelen -28.124.248 -28.275.392 -28.370.664 -28.484.029
Totaal baten -28.124.248 -28.275.392 -28.370.664 -28.484.029
Resultaat 27.797.488 27.950.869 28.043.668 28.154.319

Specificatie inkomsten Algemene dekkingsmiddelen 2017

Algemene uitkering gemeentefonds € 12.442.928
O.Z.B, €  4.139.910
Deelfonds Jeugd

€  3.219.018

Deelfonds Wmo €  2.563.846
Deelfonds Participatie €  2.450.283
Wmo Huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen €  1.512.939
Precariobelasting €  1.073.000
Brede doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (CJG) €     341.538
Toeristenbelasting €     190.000
Rente geldleningen / dividenden €     120.586
Combinatiefunctionaris €       53.400
Aanmaningen en dwangbevelen €       16.800
  € 28.124.248

 

Taakvelden