Sitemap

Sitemap

2021 Programmabegroting Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Kaders Blz. 5  
Financiële Kaders Blz. 6  
Indeling begroting Blz. 7  
Overzicht programma's en producten Blz. 8  
Prestatie - indicatoren Blz. 9  
Dekkingsplan Blz. 10  
Dekkingsplan Blz. 11  
1. Bestuur Blz. 12  
Toelichting op programma Bestuur Blz. 13  
Collegeprogramma Bestuur Blz. 14  
Wat willen we bereiken? Blz. 15  
Regionale bestuurlijke samenwerking Blz. 16  
De gemeente via media, ondernemersevenementen en bestuurlijke en ambtelijke contacten profileren als woonomgeving voor forenzen en voor vestiging van bedrijven in de business-to-businessmarkt. Blz. 17  
De praktische, organisatorische en financiële consequenties van onze ambities voor samenwerking verder verkennen. Blz. 18  
Nadrukkelijke samenwerking met onze buurgemeenten Hattem en Epe. Actief inzetten om Heerde samen met Epe en Hattem een rol te laten spelen in de samenwerking tussen Zwolle, Apeldoorn en Deventer. Blz. 19  
Regio Stedendriehoek is onze toekomstige thuisbasis. Blz. 20  
Uitbreiden van de samenwerking met onderwijs, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke organisaties op de Noord-Zuid as. Blz. 21  
Lokale samenwerking met maatschappelijke partners Blz. 22  
Een vervolgconvenant opstellen met dorpsraad Wapenveld waarbij nieuwe kaders opgesteld kunnen worden. Blz. 23  
Gemeente een regisserende of faciliterende rol in het streven naar duurzame verbindingen met en tussen maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn. Blz. 24  
Geregeld bestuurlijke en ambtelijke contacten onderhouden met maatschappelijke instellingen en organisaties die lokaal werkzaam zijn. Blz. 25  
Inwoners en ondernemers of andere partijen die overleg willen over de belangen van groepen inwoners of ondernemers vinden bij de gemeente een luisterend oor. Blz. 26  
Voor dorpsraad Veessen en Vorchten i.o. een convenant opstellen wanneer duidelijk is dat zij de inwoners breed vertegenwoordigen. Blz. 27  
Inclusief denken Blz. 28  
Bij gemeentelijke beleidsvorming, -plannen en –uitvoeringsprogramma’s wordt zichtbaar getoetst of rekening is gehouden met mensen met een (functie)beperking. Blz. 29  
Inclusief denken agenderen wij standaard in onze overleggen met maatschappelijke partners en ondernemers. Blz. 30  
Inclusief denken wordt, waar mogelijk, onderdeel gemaakt van vergunningverlening door de gemeente. Blz. 31  
Openbare ruimte en publieke voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd. Blz. 32  
Communicatie Blz. 33  
De gemeentebegroting en jaarstukken leesbaar maken op niveau B1. Blz. 34  
Inwoners vragen om mee te denken over de leesbaarheid van gemeentelijke informatie (tegenleesgroep). Blz. 35  
Onze gemeentelijke website publieksvriendelijk beheren. Blz. 36  
Publieksversie van de begroting op de gemeentepagina in huis-aan-huis blad. Blz. 37  
Uitzenden van raads- en commissievergaderingen via de gemeentelijke website. Blz. 38  
Waar mogelijk digitale producten aanbieden en waar nodig inwoners helpen om digitale formulieren in te vullen. Blz. 39  
Algemene Plaatselijke Verordening/Drank- en Horecawet Blz. 40  
Bij de actualisatie van de APV is het uitgangspunt dat de regels duidelijk zijn voor onze inwoners en handhaafbaar. Blz. 41  
In overleg met para-commerciële (vrijwilligers)organisaties komen we tot een nieuw beleidskader voor ontmoetingsmomenten. Blz. 42  
Uitvoering APV Gemeente Heerde 2017. Blz. 43  
Openbare orde en veiligheid Blz. 44  
Beoordelen of de pilot buurtbemiddeling aan de verwachtingen beantwoordt en of continuïteit gewenst is. Blz. 45  
Blijvende aandacht voor de aanpak van de overlast van drank- en drugsmisbruik. Blz. 46  
De mogelijkheden van social media benutten om overlastsituaties zichtbaar te maken. Blz. 47  
De witte voetjesprojecten (doorgang door de wijk of bewoners hun huizen zorgvuldig afsluiten) willen wij voortzetten. Blz. 48  
Deelname aan Burgernet stimuleren door media te benutten om inwoners te informeren. Blz. 49  
Door middel van publiekscampagnes inwoners activeren om drank- en drugsgebruik te signaleren. Blz. 50  
Een structureel overleg leefbaarheid en veiligheid initiëren met betrokken partners. Blz. 51  
Faciliteren en stimuleren van AttentieBuurtpreventie (Whatsapp) en samen met de wijkagent afspraken maken met de bewoners. Blz. 52  
Ideeën van jongeren om de overlast te beperken worden beloond. Blz. 53  
In overleg met onze boa's stevig inzetten op overlast op straat. Blz. 54  
In overleggen met de politie bepleiten we de zichtbare inzet van wijkagenten en een lokale politiepost. Blz. 55  
Lokaal en in regionaal verband aandacht blijven houden voor ondermijning. Blz. 56  
Veroorzakers van vernielingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. Blz. 57  
Brandweer Blz. 58  
Bij de VNOG de belangen van de vrijwillige brandweermensen en instandhouding van het duikteam behartigen. Blz. 59  
Brandweerkazernes in Heerde en Wapenveld in stand houden en de huidige inspanningen voor onze (vrijwillige) brandweermensen continueren. Blz. 60  
Handhaving Blz. 61  
Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH). Blz. 62  
Handhaving wanneer de toegankelijkheid van de openbare ruimte in gevaar komt. Blz. 63  
Handhaving wanneer sprake is van uitkeringsfraude. Blz. 64  
Bestuur Blz. 65  
Toelichting op product Bestuur Blz. 66  
Wat gaat het kosten? Blz. 67  
Toelichting op de lasten en baten product Bestuur Blz. 68  
Veiligheid Blz. 69  
Toelichting op product Veiligheid Blz. 70  
Wat gaat het kosten? Blz. 71  
Toelichting op de lasten en baten product Veiligheid Blz. 72  
BBV-indicatoren programma Bestuur Blz. 73  
BBV indicatoren Blz. 74  
2. Bedrijfsvoering Blz. 75  
Toelichting op programma Bedrijfsvoering Blz. 76  
Collegeprogramma Bedrijfsvoering Blz. 77  
Wat willen we bereiken? Blz. 78  
Financiën Blz. 79  
Binnen het sociaal domein zijn de verplichtingen in beeld en zijn er afspraken over de wijze waarop de raad gebruik en kosten kan monitoren. Blz. 80  
De dienstverlening van de gemeente (onder andere leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. Blz. 81  
De financiële risico’s zijn inzichtelijk en er komt een midzomeranalyse Blz. 82  
De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. Blz. 83  
Inwoners met een minimuminkomen en geen vermogen komen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Blz. 84  
Inzetten op versterking van de financiële positie van de gemeente om tegenvallers op te kunnen vangen en noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Blz. 85  
Slim gebruik maken van financieringsmogelijkheden bij rijk en provincie om ambities in te vullen. Blz. 86  
Dienstverlening ambtelijke organisatie Blz. 87  
De begrippen omgevingsbewust en ondernemend staan centraal in de gemeentelijke organisatie. De betekenis hiervan voor het dagelijks handelen en de dienstverlening aan inwoners en ondernemers is blijvend onderwerp van gesprek. Blz. 88  
Duidelijkheid wat de rol van inwoners is bij inwoners- en overheidsparticipatie en de mogelijkheden die zij hebben. Blz. 89  
Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een ambtelijke organisatie die denkt in kansen binnen wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden. Blz. 90  
Inwoners en ondernemers mogen rekenen op een tijdige behandeling van hun (aan)vragen binnen de gestelde termijnen. Blz. 91  
Inwoners en ondernemers zijn, ook ambtelijk, altijd van harte welkom met hun vragen en ideeën. Blz. 92  
Transparante servicenormen van de gemeentelijke organisatie die inzichtelijk zijn voor inwoners en ondernemers. Blz. 93  
Personeel en Organisatie Blz. 94  
Actief deelnemen in de Talentenregio. Blz. 95  
Bij vacatures benadrukken dat wij een inclusieve organisatie (willen) zijn. Blz. 96  
De HR-visie voor de organisatie in praktijk brengen Blz. 97  
Investeren in jonge medewerkers. Blz. 98  
Jong talent vasthouden en zorgen dat wij ook een aantrekkelijke woongemeente voor hen zijn. Blz. 99  
Onderzoeken of het mogelijk is om vacatures tegelijkertijd voor de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en bij de Talentenregio uit te zetten. Blz. 100  
Inkoop Blz. 101  
Bij aanbestedingen worden lokale/regionale ondernemers de mogelijkheid tot deelname geboden. We benutten de inkoopkaders ten volle en laten het aan lokale ondernemers over om zich zo te organiseren, dat zij de dienst of het werk uit kunnen voeren. Blz. 102  
Bij bouwprojecten van de gemeente is het een voorwaarde om leerling bouwplaatsen in te richten en uit te voeren. Blz. 103  
Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed. Blz. 104  
Er worden zo veel mogelijk fairtrade producten ingekocht en duurzame materialen gebruikt. Blz. 105  
Basisregistratie/ Informatisering/ elektronische dienstverlening Blz. 106  
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is voor iedereen beschikbaar. Blz. 107  
Data gedreven werken door informatie uit internet en sociale media te halen. Blz. 108  
De data die wij generen, beheren en delen is volledig, betrouwbaar en geïntegreerd voor alle taakvelden, eenvoudig benaderbaar voor inwoners, ondernemers en organisaties en uitwisselbaar met andere (semi)overheden. Blz. 109  
De digitale agenda 2020 als leidraad volgen. Blz. 110  
Naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en privacy wetgeving. Blz. 111  
Ons zaaksysteem is efficiënt en toegerust voor de (digitale) dienstverlening. Blz. 112  
Samenwerken met ketenpartners in de uitwisseling van gegevensbeheer. Blz. 113  
Waar nodig optimaliseren van de (digitale) dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Blz. 114  
Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie) Blz. 115  
Besluiten welke maatregelen genomen moeten worden om het raadhuis toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik te maken. Blz. 116  
Financiën Blz. 117  
Toelichting op product Financiën Blz. 118  
Wat mag het kosten? Blz. 119  
Toelichting op de lasten en baten product Financiën Blz. 120  
Uitvoering Grondbeleid Blz. 121  
Toelichting op product uitvoering Grondbeleid Blz. 122  
Wat mag het kosten? Blz. 123  
Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid Blz. 124  
Burgerzaken Blz. 125  
Toelichting op product Burgerzaken Blz. 126  
Wat mag het kosten? Blz. 127  
Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken Blz. 128  
Basisregistratie Blz. 129  
Toelichting op product Basisregistratie Blz. 130  
Wat mag het kosten? Blz. 131  
Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie Blz. 132  
Streekarchivariaat Blz. 133  
Toelichting op product Streekarchivariaat Blz. 134  
Wat mag het kosten? Blz. 135  
Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat Blz. 136  
3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 137  
Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 138  
Collegeprogramma (openbare) ruimte, ondernemen en wonen Blz. 139  
Wat willen we bereiken? Blz. 140  
Leefbaar buitengebied Blz. 141  
Bestaande agrarische bedrijven krijgen ruimte voor ontwikkelingen voor zover deze bijdragen aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het landschap en aan een schone en gezonde leefomgeving. Blz. 142  
De agrarische belangen en belangen van natuur en milieu mogen niet los van elkaar gezien worden. Wij overleggen hierover met bewoners en agrariërs. Blz. 143  
Onze bermen houden we vrij van jonge opslag om de aantrekkelijkheid voor wild te verkleinen. Blz. 144  
We beheren bermen en slootkanten ecologisch en communiceren waarom we dat doen. Blz. 145  
We gaan duurzaam om met de natuurlijke kwaliteiten, onder andere door invulling te geven aan het bestaande landschapsontwikkelingsplan (LOP). Landschapsontwikkeling wordt onderdeel van de omgevingsvisie. Blz. 146  
We werken samen met andere partijen in de uitvoering van het klimaatadaptatieplan (waterrobuustheid en klimaatbestendigheid). Blz. 147  
We werken samen met partijen in het project Hattemerpoort (inclusief herontwikkeling Ennerveld) en aan de visie Hoenwaard. Blz. 148  
We werken volgens de gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen, bosbeheer en natuurbeheer. Blz. 149  
Openbare ruimte en mobiliteit Blz. 150  
(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid. Blz. 151  
Bij herstructureringsprojecten in de openbare ruimte afwegen of auto’s te gast kunnen zijn. Blz. 152  
De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn actueel. Blz. 153  
De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) van het Platform Gehandicaptenbeleid wordt standaard uitgenodigd voor advies bij herinrichtingsprojecten. Blz. 154  
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) actualiseren. Blz. 155  
Samen met de regiogemeenten bij de provincie aandringen op maatregelen op de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Blz. 156  
Samen met de regiogemeenten dringen we bij provincie en rijk aan op maatregelen om filevorming op de A50 te voorkomen. Blz. 157  
Samen met inwoners, ondernemers en VVN inventariseren van verkeersonveilige situaties in de gemeente. Blz. 158  
We staan open voor initiatieven die de beleefbaarheid van het Apeldoorns Kanaal stimuleren Blz. 159  
We vervangen bruggen wanneer ze afgeschreven zijn en de (verkeers)veiligheid in gevaar komt. Blz. 160  
Omgevingsvisie Blz. 161  
Uitvoering geven aan het plan van aanpak omgevingsvisie. Blz. 162  
We passen uitnodigingsplanologie toe bij robuuste ontwikkelingen. Blz. 163  
Centra Heerde en Wapenveld Blz. 164  
Besluitvorming over versterking van het centrum van Wapenveld met Hof van Cramer. Blz. 165  
De gemeente participeert in de Nieuwe Winkelstraat (DNWS). Blz. 166  
Duidelijkheid krijgen over de ruimtelijke economische opgave door onder andere actualisatie van het verkeerscirculatieplan centrum Heerde, inzicht in de parkeerbehoefte en afweging volgens de ladder voor duurzame verstedelijking. Blz. 167  
Het autoluw maken van dorpscentrum Heerde (auto te gast) bij evenementen wordt, in overleg met ondernemers, uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan. Blz. 168  
Ondernemers in Heerde oriënteren zich op een ondernemersfonds; de gemeente wordt in dat geval het (wettelijke) heffingsorgaan. Blz. 169  
Ondernemers worden in staat gesteld om de dorpscentra te laten bruisen. De gemeente benut de mogelijkheden om hen hierin te faciliteren. Blz. 170  
Toepassen van de centrumvisie Heerde. Blz. 171  
Voortvarende herontwikkeling van het hart van Heerde (gemeentewerf, Van Setten van Loenen). Blz. 172  
Toerisme Blz. 173  
Cittaslow-keurmerk ook digitaal promoten en Cittaslow-ambassadeurs benutten en verbinden om de gezamenlijke ambitie van Visit Heerde, (recreatie)ondernemers en gemeente te bereiken. Blz. 174  
De infrastructuur in het gemeentelijk bosgebied willen wij in stand en toegankelijk houden. Blz. 175  
Met ondernemers die bijdragen aan het ondernemersfonds bespreken we hoe geld uit dit fonds gebruikt kan worden voor het verbeteren van de leefomgeving om recreanten en toeristen (nog meer) te verleiden tot een bezoek aan en verblijf in onze gemeente. Blz. 176  
Promotie en marketing van de gemeente financieel faciliteren wij via Visit Heerde (inclusief een betaalde kracht voor 2018-2020). Blz. 177  
Promotie van cultuurhistorische lokale ‘parels ‘stimuleren. Blz. 178  
Samen met Visit Veluwe, recreatiebedrijven, cultuurpartners en overige ondernemers dragen wij bij aan de ambitie van de Veluwe op 1 in de Veluweagenda. Blz. 179  
Wij nemen deel aan het Programma Vitale Vakantieparken met als doel vakantieparken te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Blz. 180  
Wij willen uitbreiding van verblijfsrecreatie en toerisme mogelijk maken, met name de vestiging van een hotel. Blz. 181  
Economie Blz. 182  
De innovaties in energetische duurzaamheid, de energietransitie, de zorg en de circulaire economie zien we als mogelijkheden om lokaal en regionaal werkgelegenheid te creëren. Blz. 183  
De verkeersverbindingen in en van de gemeente met de regio en daarbuiten zijn kwalitatief goed. Blz. 184  
Een aangenaam vestigingsklimaat bieden zodat ondernemers naar de gemeente komen of hier blijven en dit faciliteren binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft. Blz. 185  
Er worden bedrijfsbezoeken gebracht waarin verwachtingen ten aanzien van een duurzaam gezonde arbeidsmarkt met elkaar worden besproken. Blz. 186  
Het ondernemersloket willen we voortzetten. Blz. 187  
In de arbeidsmarktregio vragen we blijvend aandacht voor een goede aansluiting tussen onderwijs en ondernemers om jonge inwoners een goede kans te bieden op de arbeidsmarkt. Blz. 188  
Lokaal participeert de gemeente in het GOO (Gezamenlijk Ondernemers Overleg), regionaal in de economische regio’s Zwolle en Cleantech Regio Stedendriehoek. Blz. 189  
Met het ondernemersevent zetten ondernemers, onderwijs en overheid zich op de kaart, ontmoeten zij elkaar en wisselen zij informatie uit hoe zij elkaar kunnen versterken. Blz. 190  
Samen met gemeenten en provincies (blijven) zorgen we voor voorwaarden en condities om het H2O bedrijventerrein zo snel mogelijk te vullen met daarbij oog voor onze eigen positie. Blz. 191  
Wij houden vast aan de zondagsrust voor winkels (detailhandel) en stimuleren dat op werkdagen de openstelling van winkels zo veel mogelijk uniform is. Blz. 192  
Wij nemen deel aan een regionaal werkgeversservicepunt. Blz. 193  
Wij stimuleren de transitie naar duurzaam en circulair (agrarisch) ondernemerschap. Blz. 194  
Wij zijn gesprekspartner voor ondernemers over revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Blz. 195  
Duurzaamheid Blz. 196  
Bewustwording bevorderen van de noodzaak om duurzaam voor onze aarde te zorgen, inwoners en ondernemers te prikkelen om hier een bijdrage aan te leveren en initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Blz. 197  
De kadernota lokaal klimaatbeleid 2017-2021 en de contourennota lokaal klimaatbeleid 2017-2021 geven inzicht in de bestaande situatie. Blz. 198  
Deelname aan de uitvoering van het Gelders Energie Akkoord inclusief het Energieloket Veluwe Duurzaam. Blz. 199  
Het (potentieel) gebruik van zonne-energie en andere duurzame energiebronnen wordt als meerwaarde meegewogen bij toepassing van uitnodigingsplanologie. Blz. 200  
Inwoners en ondernemers vragen we om mee te denken over een communicatieplan om een duurzame gemeente vorm te kunnen geven en dit plan vervolgens uit te rollen. Blz. 201  
Mogelijkheden bij rijk, provincie, ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland en anderen benutten om duurzaamheidsambitie in te vullen en actieve deelname in de Cleantech Regio. Blz. 202  
Revolving fund Duurzaamheidslening particulieren en Stimuleringslening voor verenigingen/instellingen en non-profit organisaties instellen, voor zover de markt geen vergelijkbaar alternatief heeft. Blz. 203  
Samen met het bedrijfsleven, energiecorporatie(s) en inwoners een plan maken (gereed eind 2019) voor het toepassen van duurzame (wind- en zonne)energie in de gemeente of regio, waarin ook het draagvlak in potentiële gebieden is meegenomen. Blz. 204  
Te streven naar 100% circulaire afvalinzameling in 2025. Blz. 205  
Uitgangspunt is gasloos bouwen, tenzij. Blz. 206  
Wij maken een actieplan Heerde circulair samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en betrekken de rijksambities daarbij. Blz. 207  
Bouwen en Wonen Blz. 208  
Blijvend stimuleren en faciliteren van (kleinschalige) nieuwbouwprojecten in de dorpen op inbreidingslocaties met behoud van de identiteit van de dorpen. Blz. 209  
De mogelijkheden voor het financieel stimuleren van het collectief particulier opdrachtgeverschap door de provincie worden verkend. Blz. 210  
De woonvisie en het woningbehoefteonderzoek worden operationeel gemaakt om als leidend beginsel te dienen voor afspraken met eigenaren van sociale woningbouw en initiatiefnemers voor nieuwbouw. Blz. 211  
In prestatieafspraken en contacten met ontwikkelaars aandacht vragen om levensloopbestendig betaalbaar te bouwen voor jonge en oude inwoner, inwoners met een beperking, statushouders en inwoners die beschermd moeten wonen. Blz. 212  
Inventarisatie (gereed eind 2019) van de inbreidings- en uitbreidingslocatie in alle kernen en het voortvarend oppakken van zoeklocaties. Blz. 213  
Plannen voor andere (gemeenschappelijke) woonconcepten faciliteren. Blz. 214  
Prestatieafspraken met eigenaren van sociale woningbouw maken. Blz. 215  
Starterslening aanbieden. Blz. 216  
Vervangende nieuwbouw in het buitengebied mogelijk maken voor zover het de kwaliteit van het gebied verbetert. Blz. 217  
Wij faciliteren plannen voor duurzame nieuwbouw of verduurzaming van bestaande woningen. Blz. 218  
Woningcorporaties en makelaars nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen. Blz. 219  
Woningsplitsing onder voorwaarden toestaan en hiervoor kaders maken. Blz. 220  
Vliegveld Lelystad Blz. 221  
Bestuurlijke bijdragen aan de lobby voor vervoer per internationale trein in Europa als alternatief voor het vliegverkeer. Blz. 222  
Op verzoek faciliteren van bestaande en nieuwe inwonersinitiatieven die verslechtering van het leefklimaat proberen te voorkomen. Blz. 223  
Wij blijven tezamen met regiogemeenten het gesprek met de minister over vliegveld Lelystad voeren. Blz. 224  
Begraven Blz. 225  
Uiterlijk in 2019 worden nadere keuzes gemaakt over de toekomstbestendigheid van begraven in de gemeente. Blz. 226  
Voortgang geven aan het onderzoek om de tarieven voor begraven en beheer en onderhoud betaalbaar te houden. Blz. 227  
Duurzaamheid Blz. 228  
Toelichting op product Duurzaamheid Blz. 229  
Wat mag het kosten? Blz. 230  
Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid Blz. 231  
Economie Blz. 232  
Toelichting op product Economie Blz. 233  
Wat mag het kosten? Blz. 234  
Toelichting op de lasten en baten product Economie Blz. 235  
Toerisme Blz. 236  
Toelichting op product Toerisme Blz. 237  
Wat mag het kosten? Blz. 238  
Toelichting op de lasten en baten product Toerisme Blz. 239  
Bouwen en wonen Blz. 240  
Toelichting op product Bouwen en Wonen Blz. 241  
Wat mag het kosten? Blz. 242  
Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen Blz. 243  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 244  
Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 245  
Wat mag het kosten? Blz. 246  
Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 247  
Accommodaties Blz. 248  
Toelichting op product Accommodaties Blz. 249  
Wat mag het kosten? Blz. 250  
Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties Blz. 251  
Beheer en Onderhoud Blz. 252  
Toelichting op product Beheer en Onderhoud Blz. 253  
Wat gaat het kosten? Blz. 254  
Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud Blz. 255  
Bosbeheer Blz. 256  
Toelichting op product Bosbeheer Blz. 257  
Wat mag het kosten? Blz. 258  
Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer Blz. 259  
BBV-Indicatoren programma Ruimte, wonen en ondernemen Blz. 260  
BBV indicatoren Blz. 261  
4. Sociaal maatschappelijk Blz. 262  
Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk Blz. 263  
Collegeprogramma Samenleving Blz. 264  
Wat willen we bereiken? Blz. 265  
Algemeen Blz. 266  
De gemeente heeft een vangnet voor inwoners en ondersteunt verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Blz. 267  
Initiatieven van inwoners faciliteren we zo nodig met een leefbaarheidsbudget. Blz. 268  
Inwoners ouder dan 75 jaar krijgen per brief het aanbod of zij een gesprek willen met een vrijwilliger en we organiseren het aanbod van vrijwilligers om ouderen te bezoeken. Blz. 269  
Verdere ontschotting van het sociaal domein ten behoeve van efficiënte en effectieve inzet van de middelen. Blz. 270  
Preventie Blz. 271  
Afspraken met partijen om het oplopen van (financiële) problemen te voorkomen en als gemeente het goede voorbeeld geven. Blz. 272  
Afspraken met woningcorporatie over verantwoordelijkheden van partijen bij huurschulden en overige sociale problematiek. Blz. 273  
Algemene voorzieningen faciliteren waarbij de huidige eigen bijdrage voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis niet wordt verhoogd. Blz. 274  
Frequentie, bij de beoogde ontvangers passende, voorlichting en communicatie om inwoners te prikkelen hun rol te nemen en hen te informeren welke preventieve sociaal maatschappelijke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Blz. 275  
Het aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen is zichtbaar in de dorpen en wordt waar nodig heroverwogen. Blz. 276  
Onderzoeken of de Whatsapp buurtpreventie uitgebreid kan worden naar het sociaal domein om zo de zelfredzaamheid van inwoners in de groep te ondersteunen. Blz. 277  
Waar mogelijk wordt laagdrempelige opvang met hulp van de samenleving geboden in bestaande accommodaties. Blz. 278  
Laaggeletterdheid Blz. 279  
Passend maatwerk aanbieden voor inwoners om hen taal-, reken- en digitaal vaardig te maken. Blz. 280  
Samen met Oldebroek en Hattem faciliteren we partijen in het Taalpunt. Blz. 281  
Volwassen inwoners die een uitkering ontvangen faciliteren om deel te nemen aan trainingen om taal-, reken- en digitale vaardigheden te leren. Blz. 282  
Informatie en toegankelijkheid sociaal domein Blz. 283  
In stand houden bestaande toegang via Centrum voor Jeugd en Gezin en Zorgvraag Heerde totdat het centrale loket is gerealiseerd. Blz. 284  
Inwoners vinden bij het centrale loket een deskundig luisterend oor en een adequate aanpak van de vraag binnen een aanvaardbare termijn. Blz. 285  
Waar mogelijk verdere ontschotting welzijn en zorg. Blz. 286  
Wet publieke gezondheid / Volksgezondheid Blz. 287  
Frequentie, bij de beoogde ontvanger(s) passende, voorlichting en communicatie over verslavingsproblematiek. Blz. 288  
Preventieve activiteiten en begeleiding bij verslavingsproblematiek. Blz. 289  
Zorg bij verward gedrag Blz. 290  
Een regionale en lokale sluitende aanpak, waarbij aandacht is voor de combinatie van problemen die tot verward gedrag leiden. Blz. 291  
Er zijn duidelijke afspraken wie de regie voert. Blz. 292  
We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag. Blz. 293  
Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal (bestuurlijk) besproken en waar mogelijk geïntegreerd aangeboden voor alle inwoners. Blz. 294  
Participatie en Werk Blz. 295  
Als scholing of arbeidservaring nodig is voor inwoners die een uitkering hebben, zijn daarvoor mogelijkheden. Blz. 296  
Door de aantrekkende arbeidsmarkt richten we ons meer en meer op inwoners die langduriger ondersteuning nodig hebben om een (betaalde) baan te vinden. Blz. 297  
Inwoners worden persoonlijk ondersteund bij het vinden van een (betaalde) baan, waarbij de talenten van de persoon als uitgangspunt worden genomen. Blz. 298  
Werkgevers worden actief benaderd voor vacatures, functiecreatie en geschikte werkzaamheden voor een bepaalde kandidaat. Blz. 299  
Vrijwilligers en Mantelzorg Blz. 300  
In stand houden mantelzorgcompliment. Blz. 301  
Initiatieven uit de samenleving benutten om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Blz. 302  
Inzetten op het vinden, versterken en verbinden van mantelzorgers en vrijwilligers. Voor mantelzorgers zodanig dat zij ook mee kunnen doen in de samenleving Blz. 303  
Lokale scholen stimuleren om mantelzorgvriendelijk te worden en aandacht te geven aan het belang van vrijwilligerswerk. Blz. 304  
Respijtzorg voor mantelzorgers. Blz. 305  
Basismobiliteit Blz. 306  
Bezien of de doelgroepen de juiste vorm van vervoer hebben, er combinaties kunnen worden gemaakt en of vervoer door vrijwilligers kan bijdragen aan beperking van de kosten Blz. 307  
Voor de doelgroep is er passend vervoer. Blz. 308  
Kunst en Cultuur/Sport Blz. 309  
Het Kindpakket maakt het mogelijk dat kinderen, die in armoede leven, deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten Blz. 310  
Nadruk leggen op verbindende activiteiten en lokaal cultureel erfgoed in de vorm van gebruiken, gebouwen en activiteiten. Blz. 311  
Regionale samenwerking zoeken om culturele activiteiten te faciliteren Blz. 312  
Regionale samenwerking zoeken om sport activiteiten te faciliteren. Blz. 313  
Stimuleren en faciliteren van culturele activiteiten. Blz. 314  
Stimuleren en faciliteren van sport activiteiten. Blz. 315  
Onderwijs / Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 316  
Gezonde schoolaanpak vanuit de GGD. Blz. 317  
Onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en (ambulante) ondersteuning signaleren vroegtijdig en er zijn afspraken dat benodigde ondersteuning tijdig wordt gegeven. Blz. 318  
Opvoeders hebben zelf de regie in de opvoeding, maar als zij hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, worden zij ondersteund om dat wel te kunnen . Blz. 319  
Scholen, gemeente en maatschappelijke partners maken een jeugdagenda, waarin onder meer aandacht is voor gezondheid, natuur en voedselverspilling. Blz. 320  
Voldoende voorzieningenaanbod voor opvoeders en jeugd. Blz. 321  
We blijven in gesprek met stchting PrOo over openbaar onderwijs in De Heerd. Blz. 322  
Accommodaties (sociaal Domein) Blz. 323  
Accommodaties worden zo veel mogelijk door inwoners en gebruikers onderhouden en beheerd en er zijn sluitende afspraken met gebruikers over de organisatie daarvan. Blz. 324  
De gemeente heeft alleen eigendommen wanneer dit niet op een andere manier te realiseren is. Blz. 325  
Onderzoek en besluitvorming over een toekomstbestendige bestaande accommodatie in Veessen. Blz. 326  
Preventie Blz. 327  
Toelichting op product Preventie Blz. 328  
Onderwijs en Educatie Blz. 329  
Toelichting op product Onderwijs en Educatie Blz. 330  
Wat mag het kosten? Blz. 331  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijs & Educatie Blz. 332  
Onderwijshuisvesting Blz. 333  
Toelichting op product Onderwijshuisvesting Blz. 334  
Wat mag het kosten Blz. 335  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting Blz. 336  
Kunst, cultuur en media Blz. 337  
Toelichting op product Kunst, cultuur en media Blz. 338  
Wat mag het kosten? Blz. 339  
Toelichting op de lasten en baten Onderwijshuisvesting Blz. 340  
Sport Blz. 341  
Toelichting op product Sport Blz. 342  
Wat mag het kosten? Blz. 343  
Toelichting op de lasten en baten Sport Blz. 344  
Accommodaties SMV Blz. 345  
Toelichting op product Accommodaties SMV Blz. 346  
Wat mag het kosten? Blz. 347  
Toelichting op de lasten en baten Accommodaties SMV Blz. 348  
Informatie en toegang sociaal domein Blz. 349  
Toelichting op product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 350  
Wat mag het kosten? Blz. 351  
Toelichting op de lasten en baten product Informatie en toegang sociaal domein Blz. 352  
Aanpak 0-100+ Blz. 353  
Toelichting op product Aanpak 0-100+ Blz. 354  
Wat mag het kosten? Blz. 355  
Toelichting op lasten en baten product aanpak 0-100+ Blz. 356  
Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 357  
Toelichting op product Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 358  
Wat mag het kosten? Blz. 359  
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp individuele voorzieningen Blz. 360  
Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 361  
Toelichting op product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 362  
Wat mag het kosten? Blz. 363  
Toelichting op de lasten en baten product Jeugdhulp overige voorzieningen Blz. 364  
Inkomen Blz. 365  
Toelichting op product Inkomen Blz. 366  
Wat mag het kosten? Blz. 367  
Toelichting op de lasten en baten product Inkomen Blz. 368  
Participatie en Werk Blz. 369  
Toelichting op product Participatie en Werk Blz. 370  
Wat mag het kosten? Blz. 371  
Toelichting op de lasten en baten product Participatie & Werk Blz. 372  
Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 373  
Toelichting op product Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 374  
Wat mag het kosten? Blz. 375  
Toelichting op de lasten en baten Wmo maatwerkvoorzieningen Blz. 376  
Wmo algemene voorzieningen Blz. 377  
Toelichting op product Wmo algemene voorzieningen Blz. 378  
Wat mag het kosten? Blz. 379  
Toelichting op de lasten en baten product Wmo algemene voorzieningen Blz. 380  
BBV-indicatoren programma Sociaal maatschappelijk Blz. 381  
BBV - Indicatoren Blz. 382  
Overzicht overhead Blz. 383  
Toelichting op product Overhead Blz. 384  
Wat mag het kosten? Blz. 385  
Toelichting op de lasten en baten Overhead Blz. 386  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 387  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 388  
Wat mag het kosten? Blz. 389  
Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen Blz. 390  
BBV Indicatoren Blz. 391  
Onvoorzien Blz. 392  
Wat mag het kosten? Blz. 393  
Toelichting op de baten en lasten Blz. 394  
Overzicht programmaplan Blz. 395  
Overzicht programmaplan Blz. 396  
Programmaplan Blz. 397  
Incidentele uitgaven en opbrengsten Blz. 398  
Meerjareninvesteringsplan Blz. 399  
Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten Blz. 400  
Paragrafen Blz. 401  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 402  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 403  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 404  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 405  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 406  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 407  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 408  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 409  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 410  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 411  
Paragraaf Financiering Blz. 412  
Paragraaf Financiering Blz. 413  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 414  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 415  
Begrotingsparagraaf Blz. 416  
Geprognosticeerde balans Blz. 417  
Bijlagen programmabegroting Blz. 418  
Bijlagen Blz. 419  
Bijlage 1a. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (oorspronkelijke versie) Blz. 420  
Bijlage 1b: Ombuigingsmaatregelen 2019-2022 (geactualiseerde versie) Blz. 421  
Overzicht Taakvelden Blz. 422  
Bijlage 3: Emu-saldo Blz. 423  
Bijlage 4: Afkortingenlijst Blz. 424  
Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud