2. Bedrijfsvoering

Inhoud

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat en de basisregistraties.

Collegeprogramma Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

Personeel en Organisatie

  • Een goede werkgever zijn en voldoende interne en externe uitdagingen bieden voor personele ontwikkeling en het opdoen van werkervaring.
  • Investeren in onze medewerkers door hun ontwikkeling te koppelen aan de organisatiedoelen (investor in people).  
  • Onze personele samenstelling is een afspiegeling van de inclusieve samenleving en biedt ook plek aan mensen die (langdurig) werkloos zijn. 

Overhead (gemeentebestuur en ambtelijke organisatie)

  • Het raadhuis is toekomstbestendig functioneel bruikbaar en energetisch duurzaam in gebruik,  binnen de mogelijkheden van het bestaande pand.
  • Waar mogelijk vindt aanbesteding plaats op basis van het principe van circulariteit. 

Financiën

Toelichting op product Financiën

Het product Financiën bestaat uit de subproducten accountantskosten, belastingen en diverse saldi.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
531000 Accountantskosten 72.400 72.400 95.910 74.510 75.630 76.760 77.910
531751 Reserve Precariobelasting 694.718 651.510 868.420 958.310 0 0 0
531800 Saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 103.619 248.937 957.552 1.107.528 1.012.485 1.065.722
531900 Saldo na bestemming 919.912 0 0 0 0 0 0
531901 Reserve saldo na bestemming 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.687.030 827.529 1.213.267 1.990.372 1.183.158 1.089.245 1.143.632
Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen -51.167 -51.090 -51.579 -85.500 -85.948 -86.402 -86.862
531800 Saldo van kostenplaatsen -1 0 0 0 0 0 0
531850 Saldo voor bestemming 0 0 0 0 0 0 0
531901 Reserve saldo na bestemming -253.000 -253.000 -608.000 0 0 0 0
Totaal Baten -304.168 -304.090 -659.579 -85.500 -85.948 -86.402 -86.862

Toelichting op de lasten en baten product Financiën

Lasten
531751 Reserve precariobelasting
Met ingang van het jaar 2022 mag er geen precariobelasting meer worden geheven, hierdoor kan er geen geld meer aan de algemene reserve Grondbedrijf worden toegevoegd. 

Baten
531450 Reserve investeringen en eigen vermogen
Een deel van de kosten voor de renovatie van het raadhuis worden gedekt uit de hiervoor ingestelde investeringsreserve.  Vanaf 2021 wordt hier jaarlijks €20.000,- uit betaald.

 

Uitvoering Grondbeleid

Toelichting op product uitvoering Grondbeleid

Het voeren van grondexploitaties.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
539000 Grondbeleid 87.228 142.977 65.599 71.217 61.482 57.235 53.285
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord 20.182 0 0 0 0 0 0
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid 4.336 0 0 0 0 0 0
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg 18.526 0 0 0 0 0 0
539027 Complex Bovenkamp 2 668.091 0 0 0 0 0 0
539028 Complex De Kolk 1.522.041 0 0 0 0 0 0
539034 Complex Wezeweg 4 240.094 0 0 0 0 0 0
539100 Grondexpl. niet bedrijventerreinen 0 14.453 15.169 16.572 16.970 17.343 17.707
Totaal Lasten 2.560.497 157.430 80.768 87.789 78.452 74.578 70.992
Baten
539000 Grondbeleid -87.228 -642.073 -207.367 -325.970 -317.725 -314.524 -311.492
539001 Voorziening Grondbeleid -53.500 0 -171.900 0 0 0 0
539014 Complex Ind.terrein Eeuwlandseweg noord -20.182 0 0 0 0 0 0
539015 Complex ind.terrein Eeuwlandseweg zuid -21.012 0 0 0 0 0 0
539018 Complex Ossenkamp 1 0 0 0 0 0 0 0
539026 Gebiedsontwikkeling Veldweg -35.666 0 0 0 0 0 0
539027 Complex Bovenkamp 2 -615.576 0 0 0 0 0 0
539028 Complex De Kolk -1.541.647 0 0 0 0 0 0
539034 Complex Wezeweg 4 -223.726 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.598.536 -642.073 -379.267 -325.970 -317.725 -314.524 -311.492

Toelichting op de lasten en baten product uitvoering Grondbeleid

Geen opmerkingen.

Burgerzaken

Toelichting op product Burgerzaken

Burgerzaken draait om mensen en in de eerste plaats om hun identiteit. Met hun identiteit hebben burgers recht op allerlei voorzieningen en diensten van de overheid.  Burgerzaken vervult de rol van ‘poortwachter’ door het vaststellen en vastleggen van de identiteit bij geboorte of bij binnenkomst van elke nieuwe inwoner van de gemeente. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van reis- en rijdocumenten een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
525000 Burgerzaken 238.300 261.453 280.807 311.007 318.166 324.927 331.545
525050 Secretarieleges 76.364 54.150 65.640 76.930 78.080 79.250 80.440
525100 Verkiezingen 63.555 60.802 9.785 24.090 24.450 24.810 25.190
525150 Vaccinatie & doodschouw 9.500 11.710 11.870 12.070 12.250 12.430 12.620
Totaal Lasten 387.719 388.115 368.102 424.097 432.946 441.417 449.795
Baten
525050 Secretarieleges -223.103 -209.020 -205.440 -230.290 -233.740 -237.240 -240.800
Totaal Baten -223.103 -209.020 -205.440 -230.290 -233.740 -237.240 -240.800

Toelichting op de lasten en baten product Burgerzaken

Lasten
525000 Burgerzaken
Bij het product Burgerzaken moet er voor 2020 €10.000,- worden bijgeraamd voor de aanschaf van nieuwe stemhokjes (voorjaarsnota 2020).

Baten
525050 Secretarieleges
De secretarieleges zijn voor 2020 met €30.000,- en voor de jaren erna met €20.000,- verhoogd. dit betrof een correctie van een dubbele aframing (begroting 2020).

 

Basisregistratie

Toelichting op product Basisregistratie

Gemeente Heerde is (wettelijk) verplicht haar informatievoorziening te baseren op het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties borgen een eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens. De meest bekende zijn de basisregistraties Personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie WOZ en de basisregistratie voor bedrijven (NHR). In deze basisregistraties staan de algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. In applicaties gebruiken we deze basisgegevens en vullen die aan met taakspecifieke gegevens.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
521450 Basisregistratie 50.170 82.620 55.180 55.780 56.320 56.860 57.410
Totaal Lasten 50.170 82.620 55.180 55.780 56.320 56.860 57.410

Toelichting op de lasten en baten product Basisregistratie

Geen opmerkingen.

Streekarchivariaat

Toelichting op product Streekarchivariaat

De statische archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe. De streekarchivaris voert ook beheertaken als behoudswerkzaamheden uit en verzorgt de inzagemogelijkheid in de studiezaal. Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Tevens huurt de gemeente Heerde in Epe ruimte die aan de gestelde eisen voldoet voor het dynamische archief.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
521550 Streekarchivariaat 55.072 74.411 93.581 88.024 89.254 90.494 91.754
Totaal Lasten 55.072 74.411 93.581 88.024 89.254 90.494 91.754

Toelichting op de lasten en baten product Streekarchivariaat

Lasten
521550 Streekarchivariaat

De afvoer van het archief wordt in het vervolg in eigen beheer opgepakt; hierdoor kan deze post met €7.000,- worden afgeraamd (perspectiefnota 2021).

Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud