3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Inhoud

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.

Collegeprogramma (openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Wat willen we bereiken?

Omgevingsvisie

  • Een integrale toekomstbestendige omgevingsvisie.

Economie

  • Ondernemers ervaren de gemeente als een partner die meedenkt en faciliteert en samen met hen bouwt aan een sterke, vitale en duurzame economie. 

Wat gaan we er voor doen?

Duurzaamheid

  • Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nemen we onze verantwoordelijkheid om binnen enkele decennia energieneutraal te wonen en zo min mogelijk afval te produceren, om ons duurzaam te verbinden aan de toekomst.

Wat gaan we er voor doen?

Bouwen en Wonen

  • Voldoende betaalbare koop- en huurwoningen, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en duurzame nieuw gebouwde woningen.
  • Partijen die weten wat de woningbehoefte is, nemen deel aan het overleg om de woningbouwagenda te bepalen.

Duurzaamheid

Toelichting op product Duurzaamheid

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
521600 Duurzaamheid 62.853 99.612 212.283 186.728 188.330 189.833 191.299
Totaal Lasten 62.853 99.612 212.283 186.728 188.330 189.833 191.299
Baten
521600 Duurzaamheid 0 0 -142.875 0 0 0 0
Totaal Baten 0 0 -142.875 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Duurzaamheid

Lasten
521600 Duurzaamheid
Het resterende duurzaamheidsbudget van 2019 (€37.000,-) is bij de resultaatbestemming overgeheveld naar 2020 (jaarstukken 2019).

Economie

Toelichting op product Economie

Ambtelijke capaciteit, deelname aan en externe advisering in samenwerkingsverband met Regio Zwolle en de Cleantech Regio.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
533000 Economische zaken 285.231 290.659 288.209 323.412 325.526 317.285 319.164
533050 Markten 28.313 20.013 33.827 35.306 35.951 36.578 36.991
533100 Festiviteiten 3.694 3.491 5.046 5.029 5.075 5.122 5.179
Totaal Lasten 317.237 314.163 327.082 363.747 366.552 358.985 361.334
Baten
533000 Economische zaken 0 0 0 0 0 0 0
533050 Markten -14.111 -21.580 -21.880 -22.250 -22.580 -22.910 -23.260
533100 Festiviteiten -1.840 -1.230 -1.250 -1.270 -1.290 -1.310 -1.330
533150 Marktgelden 132 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -15.820 -22.810 -23.130 -23.520 -23.870 -24.220 -24.590

Toelichting op de lasten en baten product Economie

Lasten
533000 Economische zaken
Voor de uitvoering van het project 'Toekomstbestendige Bedrijventerreinen' is voor de jaren 2021 en 2022 €10.000,- geraamd (perspectiefnota 2021).

533050 Markten
Vanwege de toegenomen kosten voor netbeheer energie is er met ingang van 2021 €5.000,- extra budget op deze post geraamd (perspectiefnota 2021).

Toerisme

Toelichting op product Toerisme

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
533200 Toerisme & Recreatie 366.399 396.698 368.138 381.372 385.193 389.485 392.467
533201 Reserve Toerisme & Recreatie 2.426 2.250 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 368.824 398.948 368.138 381.372 385.193 389.485 392.467
Baten
533200 Toerisme & Recreatie -2.426 -2.250 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.426 -2.250 0 0 0 0 0

Toelichting op de lasten en baten product Toerisme

Lasten
533200 Toerisme & Recreatie
De opgenomen nieuwe investeringsbedragen voor het wandelpadennetwerk (2021) en het MTB-netwerk (2022) veroorzaken de stijgende uitgaven bij dit onderdeel.

 

Bouwen en wonen

Toelichting op product Bouwen en Wonen

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
545000 Volkshuisvesting 104.415 92.204 193.050 237.178 231.549 235.658 199.180
545050 Woonwagenkamp 3.858 10.265 10.322 10.387 10.497 10.607 10.717
545100 Vergunning & toezicht Bouwen 439.705 418.081 386.190 447.079 457.562 467.438 477.083
545250 Milieubeheer 299.575 316.729 296.252 359.734 363.397 366.996 369.158
Totaal Lasten 847.554 837.279 885.814 1.054.378 1.063.005 1.080.699 1.056.138
Baten
545000 Volkshuisvesting -5.629 0 0 0 0 0 0
545050 Woonwagenkamp -3.692 -5.060 -5.130 -3.855 -3.910 -3.970 -4.030
545200 Leges WABO -633.865 -559.250 -765.500 -403.000 -403.000 -203.000 -203.000
545250 Milieubeheer -61.632 -62.162 -62.232 -62.322 -62.402 -62.484 -62.568
Totaal Baten -704.818 -626.472 -832.862 -469.177 -469.312 -269.454 -269.598

Toelichting op de lasten en baten product Bouwen en Wonen

Lasten
545000 Volkshuisvesting
Voor de jaren 2020-2023 is er extra budget geraamd om uitvoering te kunnen geven aan de 'Woonagenda gemeente Heerde 2020-2023'. Hiermee wordt een gemeentelijk onderhandelaar en coördinator aangetrokken voor de periode van 3,5 jaar; startend halverwege 2020 (meerkosten €20.250,-) tot eind 2023 (€40.500,- per jaar). Daarnaast is er voor het opstellen van een kavelpaspoort waarbij onderzoek wordt gedaan naar alternatieve/innovatie woonvormen  in het jaar 2021 €10.000,- extra budget nodig (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

545250 Milieubeheer
De raming voor de ODNV is voor 2020 met €28.000,- verlaagd door een batig saldo van de jaarrekening 2019 en een lager aantal sloopmeldingen. Voor 2021 e.v. moet de raming voor deze organisatie met €15.000,- worden verhoogd omdat een extra takenpakket (natuurtaken) wordt afgenomen (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Als gevolg van een stijgend aantal wildaanrijdingen is de raming hiervoor vanaf 2021 met respectievelijk €4.000,-; €5.500,- en €7.000,- verhoogd (perspectiefnota 2021).

Baten
545200 Leges WABO
Met ingang van 2023 is het budget voor de legesinkomsten gehalveerd. De verwachting is dat, na de invoering van de nieuwe Omgevingswet,  er minder bouwleges worden ontvangen (begroting 2020).

Ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting op product Ruimtelijke ontwikkeling

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
547000 RO eigen plannen 213.401 211.089 207.006 221.665 225.618 229.333 232.960
547050 RO initiatieven van derden 187.807 169.097 140.821 152.315 155.370 158.238 161.036
547100 RO toezicht handhaving 2.933 2.561 2.491 2.738 2.804 2.865 2.926
547150 Planschades 28.129 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
547250 Omgevingswet 415 79.125 451.500 0 0 0 0
Totaal Lasten 432.685 501.872 826.818 401.718 408.792 415.436 421.922
Baten
547000 RO eigen plannen 0 -33.710 -34.180 -34.760 -35.280 -35.810 -36.350
547050 RO initiatieven van derden -39.330 -48.980 -49.670 -50.510 -51.270 -52.040 -52.820
547150 Planschades -19.147 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Totaal Baten -58.477 -107.690 -108.850 -110.270 -111.550 -112.850 -114.170

Toelichting op de lasten en baten product Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten
547250 Omgevingswet
Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet is voor 2020 €451.500,- beschikbaar. Dit bedrag is voor €122.500,- vanuit de perspectiefnota 2020; voor €79.000,- vanuit de resultaatbestemming (jaarrekening 2019) en voor €250.000,- beschikbaar gesteld bij de najaarsnota 2020 (nog niet in deze cijfers verwerkt).  Met dit geld wordt de nieuwe Omgevingswet geïmplementeerd. Deze implementatie bestaat globaal uit de volgende stappen:

  • Opstellen van een tijdelijk omgevingsplan;
  • Opstellen van een omgevingsvisie;
  • Opleiding van medewerkers en bestuur;
  • Inrichten van werkprocessen;
  • Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Accommodaties

Toelichting op product Accommodaties

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
502060 Carillion 1.471 1.600 1.620 1.650 1.670 1.690 1.710
502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde 0 1.040 1.050 1.070 1.090 1.110 1.130
502120 Muziekkoepel Veessen 128 100 1.600 3.330 3.380 3.430 3.480
502180 Stalling werf 14.338 15.390 15.590 15.860 16.090 16.330 16.570
502640 Flessenbergerweg 39 26.808 22.215 32.688 24.174 24.373 24.592 24.812
502680 Villa Jacoba 38.668 40.370 32.288 31.940 32.245 32.560 32.627
502740 Nachtegaalweg 48 45.185 21.547 21.045 20.825 20.958 21.092 21.226
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties 142.377 150.392 133.109 171.798 174.604 176.231 178.618
549200 Vrijkomende locaties 31.121 48.500 84.736 83.765 81.513 81.204 80.642
Totaal Lasten 300.096 301.154 323.726 354.412 355.923 358.239 360.815
Baten
502001 Reserve gebouwen 0 0 -67.000 -18.000 -10.000 -10.000 0
502180 Stalling werf -600 0 0 0 0 0 0
502640 Flessenbergerweg 39 -9.211 -8.760 0 0 0 0 0
502680 Villa Jacoba -20.748 -17.054 -17.894 -18.295 -18.570 -18.850 -19.130
502740 Nachtegaalweg 48 -394 -1.800 -21.704 -22.238 -22.570 -22.910 -23.260
549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties -34.921 -36.060 -35.251 -35.060 -35.590 -36.120 -36.660
549200 Vrijkomende locaties -29.959 -188.860 -37.000 0 0 0 0
549201 Reserve vrijkomende locaties 0 0 -32.968 -32.968 -30.048 -29.055 -27.795
Totaal Baten -95.833 -252.534 -211.817 -126.561 -116.778 -116.935 -106.845

Toelichting op de lasten en baten product Accommodaties

Lasten
502120 Muziekkoepel Veessen
De onderhoudskosten voor de muziekkoepel in Veessen waren structureel te laag geraamd en zijn voor de jaren 2021 e.v. met €1.700,- verhoogd (perspectiefnota 2021).


Baten
502001 Reserve gebouwen
De diverse (meer)kosten bij de gebouwen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve gebouwen. Deze onttrekking is geclusterd op deze post en bedraagt voor 2020 €57.000,-; voor 2021 €18.000,- en voor de jaren erna €10.000,- (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Beheer en Onderhoud

Toelichting op product Beheer en Onderhoud

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
502100 Zoutloods 37.721 5.000 15.000 23.440 19.985 15.809 0
502500 Sportpark Molenbeek 46.852 7.950 26.060 8.200 8.330 8.460 8.590
502520 Sportpark Eeuwlanden 8.320 5.120 5.190 5.280 5.370 5.460 5.550
502540 Sportpark Monnikenbos 12.936 6.630 6.730 6.840 6.940 7.040 7.140
502560 Sportpark Veessen 1.843 1.520 1.540 1.570 1.590 1.610 1.630
502620 Aula en baarhuisjes 29.660 24.730 30.580 33.065 34.473 34.972 35.471
549300 Buitensportaccommodaties 690.105 706.653 339.392 340.830 342.934 347.744 351.716
551000 Gemeentelijke gronden 64.126 67.291 84.924 157.725 161.149 164.362 167.496
551050 Erfpachten 9.920 9.890 6.450 2.150 2.150 2.150 2.150
551100 Kadaster & Landmeten 31.925 50.908 52.294 54.818 55.752 56.648 57.530
551102 77-BB-FF Peugeot partner 110 0 0 0 0 0 0
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding 104.288 142.174 144.345 148.664 151.005 153.375 155.758
551200 Beheerplan Wegen 1.385.591 1.636.190 1.652.202 1.636.177 1.689.917 1.729.376 1.762.106
551202 35-VVG-5 Ford 3.138 0 0 0 0 0 0
551203 34-VVG-5 Ford 3.957 0 0 0 0 0 0
551204 BL-BH-33 Vrachtauto Mercedes 1.205 0 0 0 0 0 0
551205 23-KBK-5 Peugeot partner 3.318 0 0 0 0 0 0
551206 2-VDZ-49 peugeot partner 4.558 0 0 0 0 0 0
551207 Tractor New Holland TR-AK-GH 17.100 0 0 0 0 0 0
551208 5-VZL-60 Mitsubishi 10.877 0 0 0 0 0 0
551209 BX-VD-29 vrachtauto Mercedes 17.715 0 0 0 0 0 0
551210 5-VHF-05 Porter 1.3 kipper 1.341 0 0 0 0 0 0
551211 T4-03-0 New Holland 40/30 14.167 0 0 0 0 0 0
551212 Versnipperaar Schiesling 105MX 212 0 0 0 0 0 0
551213 DI-VE-RS wegen bladblazers ed 8.165 0 0 0 0 0 0
551214 Klepelmaaier 7.456 0 0 0 0 0 0
551220 Gronddepot 44.100 54.659 52.825 42.644 43.274 43.914 44.564
551250 Huisnummering/straatnaamborden 982 1.790 1.820 1.850 1.880 1.910 1.940
551350 Herstel degeneratieschade 110.037 108.616 108.809 111.561 113.235 114.906 116.589
551400 Beheerplan Kunstwerken 250.321 250.949 250.256 272.492 276.223 279.982 283.033
551450 Verkeersmaatregelen 100.777 123.556 118.898 117.978 128.318 136.199 143.923
551600 Beheerplan Water 70.573 96.725 97.064 99.265 100.818 102.380 103.957
551650 Verkeers- en vervoersplan 36.753 38.356 39.942 43.148 44.123 45.044 45.946
551750 Beheerplan Verlichting 233.295 230.187 227.031 232.848 234.379 235.835 237.263
551800 Beheerplan Openbaar groen 1.050.974 1.108.891 1.255.831 1.308.929 1.333.360 1.359.127 1.384.515
551802 1-VKL-31 Mercedes 5.947 0 0 0 0 0 0
551803 8-VTN-63 Mercedes 10.109 0 0 0 0 0 0
551804 5-VZL-61 Mitsubishi 10.701 0 0 0 0 0 0
551805 8-VJF-85 Mercedes 9.433 0 0 0 0 0 0
551806 5-VZL-62 Mitsubishi 8.602 0 0 0 0 0 0
551807 94-BV-ZB Porter 1.3 kipper 1.455 0 0 0 0 0 0
551808 2-VFL-73 Mercedes 4.959 0 0 0 0 0 0
551810 VB-868-H Mercedes 6.389 0 0 0 0 0 0
551811 Versnipperaar Shiesling 400 ZX 157 0 0 0 0 0 0
551812 56-BX-DD Mercedes 4.366 0 0 0 0 0 0
551813 SA-BO John Deere 6.453 0 0 0 0 0 0
551814 Di-Ve-RS bladblazer groen 18.590 0 0 0 0 0 0
551815 BO-OM-ER 3.515 0 0 0 0 0 0
551816 KU-BO-TA 3.653 0 0 0 0 0 0
551817 RA-NS-OM 2.540 0 0 0 0 0 0
551850 Beheerplan Speeltuinen 57.961 72.091 78.070 82.327 85.054 87.754 86.325
551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen 396.377 393.340 424.480 413.471 423.573 430.886 438.943
551901 Reserve Begraafplaatsen 0 16.308 0 0 0 0 0
551902 HA-ZA-A Hansa Kraan 13.851 0 0 0 0 0 0
551903 DI-VE-RS Begraafplaats bladblazers ed 15.288 0 0 0 0 0 0
552000 Onderhoudsplan Reiniging 1.475.363 1.550.995 1.586.895 1.600.072 1.602.084 1.604.017 1.605.911
552100 Onderhoudsplan Riolering 1.100.663 1.124.991 1.145.950 1.160.942 1.183.238 1.219.182 1.242.043
552102 DI-VE-RS ROM 1.090 0 0 0 0 0 0
552200 Huisaansluiting riolering 8.078 1.858 1.950 2.131 2.182 2.230 2.277
Totaal Lasten 7.579.959 7.837.368 7.754.528 7.908.417 8.051.336 8.190.372 8.292.366
Baten
502100 Zoutloods 0 0 -15.000 0 0 0 0
502560 Sportpark Veessen -804 0 0 0 0 0 0
515809 Kerkdijk/Weteringdijk 850 0 0 0 0 0 0
549300 Buitensportaccommodaties -42.624 -52.235 -52.975 -53.865 -54.655 -55.475 -56.295
549301 Reserve buitensportaccommodaties -359.913 -360.000 0 0 0 0 0
551000 Gemeentelijke gronden -172.939 -118.727 -58.019 -58.495 -58.920 -59.350 -59.790
551050 Erfpachten -53.986 -38.899 -48.908 -49.740 -50.490 -51.250 -52.020
551100 Kadaster & Landmeten -1.660 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130 -2.130
551150 Straatreiniging&Gladheidbestrijding -1.778 0 0 0 0 0 0
551200 Beheerplan Wegen -9.081 0 0 0 0 0 0
551201 Reserve Beheerplan Wegen 0 0 -36.000 0 0 0 0
551220 Gronddepot -44.100 -54.659 -42.825 -42.644 -43.274 -43.914 -44.564
551350 Herstel degeneratieschade -85.376 -8.750 -95.280 -96.410 -97.720 -99.050 -100.400
551351 reserve Herstel degeneratieschade -53.648 -138.000 0 0 0 0 0
551401 Reserve Beheerplan Kunstwerken -180.316 -180.657 -114.657 -114.657 -114.657 -114.657 -114.657
551550 Inritvergunningen -640 0 0 0 0 0 0
551750 Beheerplan Verlichting -4.409 -4.830 -4.900 -4.980 -5.050 -5.120 -5.190
551800 Beheerplan Openbaar groen 0 0 -65.839 0 0 0 0
551901 Reserve Begraafplaatsen -21.863 -43.068 -81.566 -63.442 -78.583 -88.529 -98.939
551950 Inkomsten begraafplaatsen -579.547 -513.801 -497.493 -503.321 -503.321 -503.321 -503.321
552001 Reserve Reiniging -304.044 -168.154 -217.088 -70.979 -73.541 -75.612 -77.573
552050 Inkomsten reiniging -1.653.697 -1.816.410 -1.688.336 -1.983.392 -1.983.392 -1.983.392 -1.983.392
552051 Inkomsten reiniging (Dividend) 0 0 -137.000 0 0 0 0
552100 Onderhoudsplan Riolering 0 -48.656 0 50.939 57.366 57.366 57.366
552102 DI-VE-RS ROM 0 0 0 -50.939 -87.928 -132.183 -160.500
552103 Voorziening Onderhoudsplan Riolering 0 0 -96.075 0 0 0 0
552150 Inkomsten riolering -1.387.634 -1.407.237 -1.389.476 -1.446.842 -1.446.842 -1.446.842 -1.446.842
552200 Huisaansluiting riolering -21.000 -1.858 -1.950 -2.131 -2.182 -2.230 -2.277
Totaal Baten -4.978.209 -4.958.071 -4.645.517 -4.493.028 -4.545.319 -4.605.689 -4.650.524

Toelichting op de lasten en baten Beheer en Onderhoud

Lasten
502100 Zoutloods
Noodzakelijke bodemonderzoeken op het terrein van de zoutloods kosten voor 2020 €15.000,- extra (voorjaarsnota 2020).

502500 Sportpark Molenbeek
Het buitendeel van het rioolstelsel van sportpark Molenbeek wordt in 2020 vervangen. De hiermee gemoeide kosten bedragen €18.000,- (voorjaarsnota 2020).

502620 Aula en baarhuisjes
De budgetten voor schoonmaak- en onderhoudskosten voor de aula en de baarhuisjes zijn voor 2020 met €5.500,- en voor de jaren erna met €10.500,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

551200 Beheerplan wegen
Voor 2020 is er €36.000,- beschikbaar gesteld om de overlast van de wilde zwijnen terug te dringen (voorjaarsnota 2020).

551800 Beheerplan Openbaar groen
De raming voor de bestrijding van de eikenprocessierups is structureel verhoogd met €30.000,- (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

551900 Onderhoudsplan begraafplaatsen
Voor het achterstallig onderhoud van snoeiwerkzaamheden op de begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat is voor het jaar 2020 éénmalig €29.500,- bijgeraamd (voorjaarsnota 2020).

Baten
551201  Reserve beheerplan wegen / 551901 Reserve begraafplaatsen

Voor 2020 is er €86.000,- en voor de jaren erna €10.500,- bijgeraamd. Dit betreffen mutaties op de reserves ter dekking van de kosten van de Zoutloods (€15.000,-); overlast wilde zwijnen (€36.000,-) en de begraafplaatsen €35.000,-. Voor 2021 e.v. is dit de dekking vanuit de reserve voor de schoonmaak- en onderhoudskosten van de aula en baarhuisjes (€10.500,-) (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

Bosbeheer

Toelichting op product Bosbeheer

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2019 (P+W) Begroting 2020 (P+W) Begroting 2021 (P+W) Begroting 2022 (P+W) Begroting 2023(P+W) Begroting 2024(P+W)
Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf 10.600 8.796 8.705 8.802 8.920 9.037 9.155
555000 Bosbeheer 66.216 99.246 95.360 90.756 91.796 92.846 93.906
555050 Recreatiebeheer 4.040 4.129 3.034 3.314 3.394 3.469 3.541
Totaal Lasten 80.856 112.171 107.099 102.872 104.110 105.352 106.602
Baten
502200 Gebouwen Bosbedrijf -7.795 -4.475 -4.555 -8.324 -8.449 -8.580 -8.710
555000 Bosbeheer -123.858 -145.990 -146.066 -146.826 -148.629 -150.449 -152.299
Totaal Baten -131.653 -150.465 -150.621 -155.150 -157.078 -159.029 -161.009

Toelichting op de lasten en baten Bosbeheer

Lasten
502200 Gebouwen Bosbedrijf
Het betreft de bosschuur aan de Ossenbergerweg 2 in Heerde, die door de huidige bosbeheerder niet meer gebruikt wordt. Deze bosschuur is eigendom van de gemeente en wordt deels gebruikt door de jachtcombinatie die hiervoor huur betaalt en deels door de politie die het gebruikt voor de training van de politiehonden ( huuropbrengst €8.324,-) . Als gemeente betalen we het energie- en waterverbruik, de gemeentelijke belastingen, verzekering en onderhoud.

555000 Bosbeheer
Deze post bestaat uit 1. rente vanwege het eigendom van enkele percelen binnen ons gemeentebos €2.856,- 2. materieel en onderhoud van materieel dat door de mannen van de buitendienst in het bos gebruikt wordt en veiligheidskleding €4.590,- 3. bosverzorging, zoals prunusbestrijding, onderhoud van de wildweides en herstel hekwerk € 15.000,- 4. recreatie zoals bebording, banken en tafels en digitale kaarten €8.430,- 5. verzekeringen €4.130,- 6. overige niet duurzame goederen zoals algemeen beheer en administratie €2.670,-, lidmaatschappen vanwege het boseigenaarschap en diensten van de bosbeheerder €53.080,-.

555050 Recreatiebeheer
Deze post bestaat uit salarissen ROB.

Baten
555000 Bosbeheer
Deze post bestaat uit 1.pachten en huren, zoals het jachtrecht dat de jachtcombinatie betaalt en van defensie, €76.076,- 2. houtverkoop, waarbij meerdere partijen gevraagd worden om een inschrijving te doen, €43.660,- en 3. subsidieregeling natuurbeheer waarvoor een jaarlijkse provinciale bijdrage ontvangen om ons bos te beheren en open te stellen voor publiek €26.679,-.

De inkomsten voor de houtopbrengsten zijn, als gevolg van dalende houtprijzen, structureel met €15.000,- afgeraamd. De subsidiebijdragen voor het Natuur- en Landschapsbeheer is daarentegen met €5.000,- verhoogd (voorjaarsnota 2020 / perspectiefnota 2021).

BBV-Indicatoren programma Ruimte, wonen en ondernemen

BBV indicatoren

 

 

Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud