Overzicht programmaplan

Inhoud

Overzicht programmaplan

In bijgaande overzicht is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programmaplan

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen. In deze begroting betreft dat de volgende posten:

  • Extra incidentele uitgaaf van €800.000,- in het jaar 2021 voor de Algemene Voorziening Schoon & Leefbaar Huis. Deze kostenpost wordt gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve Grondbedrijf;
  • Geraamde inkomst voor Precariobelasting voor het jaar 2021 van €1.070.000,-.  Hiervan wordt €958.310,- eenmalig toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf en €6.690,- wordt besteed aan perceptiekosten. Het resterende bedrag van €105.000,- is ingezet ter dekking van structurele uitgaven.

Meerjareninvesteringsplan

Investeringsomschrijving Toelichting 2021 2022 2023 2024
Investeringen toerisme Fietspaden/MTB-netwerk/wandelpadennetwerk 57.000 90.000
Investeringen ondewijshuisvesting nieuwe investeringen p.m. p.m. p.m. p.m.
Investeringen sport structureel investeringsbudget voor doelen, balvangers en renovatie velden 47.500 47.500 47.500 47.500
Reconstructie wegen investeringsbudget nader in te vullen 400.000 250.000 250.000 250.000
Kleine onvoorziene investeringen structureel investeringsbudget nader in te vullen 25.000 25.000 25.000 25.000
Grasbeton buitenwegen investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen 40.000 40.000
Verbetering Kamperweg/aansluiting Heerderstrand/A50 investeringsbudget nader in te vullen 200.000
Investeringen verkeersveiligheid structureel investeringsbudget nader in te vullen 25.000 25.000 25.000 25.000
Investeringen openbare verlichting structureel investeringsbudget nader in te vullen 80.000 80.000 80.000 80.000
Investeringen plantsoenen structureel investeringsbudget nader in te vullen 50.000 50.000 50.000 50.000
Investeringen speelplaatsen structureel investeringsbudget nader in te vullen 25.000 25.000 25.000 25.000
Investeringen riolering investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan 401.624 1.050.555 485.000 485.000
Investeringen begraafplaatsen investeringsbudget conform calculatie begraven 50.000 16.000
Investeringen gebouwen investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen 403.388 360.580
Investeringen tractie investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema 53.000 153.000 160.000
Totaal investeringen 1.817.512 2.212.635 987.500 1.187.500

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente- en afschrijvingskosten wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.

Kapitaallasten Toelichting 2021 2022 2023 2024
Investeringen toerisme Fietspaden/MTB-netwerk/wandelpadennetwerk 1.140 5.211 8.767 8.694
Investeringen ondewijshuisvesting nieuwe investeringen p.m. p.m. p.m. p.m.
Investeringen sport structureel investeringsbudget voor doelen, balvangers en renovatie velden 4.355 8.209 12.028 15.804
Reconstructie wegen investeringsbudget nader in te vullen 5.166 18.728 28.415 38.102
Kleine onvoorziene investeringen structureel investeringsbudget nader in te vullen 639 2.550 4.444 6.322
Grasbeton buitenwegen investeringsbudget eens per 2 jaar nader in te vullen 578 1.729 2.293
Verbetering Kamperweg/aansluiting Heerderstrand/A50 investeringsbudget nader in te vullen 2.583 7.750 7.750 7.750
Investeringen verkeersveiligheid structureel investeringsbudget nader in te vullen 917 3.658 6.375 9.067
Investeringen openbare verlichting structureel investeringsbudget nader in te vullen 1.600 6.387 11.133 15.840
Investeringen plantsoenen structureel investeringsbudget nader in te vullen 583 2.329 4.063 5.783
Investeringen speelplaatsen structureel investeringsbudget nader in te vullen 2.550 4.444 6.322 8.178
Investeringen riolering investeringsbudget conform gemeentelijk rioleringsplan 3.478 20.915 45.749 57.483
Investeringen begraafplaatsen investeringsbudget conform calculatie begraven 1.178 4.111 5.251 5.207
Investeringen gebouwen investeringsbudget conform meerjareninvesteringsplan gebouwen 6.992 27.633 40.939 40.924
Investeringen tractie investeringsbudget tbv vervanging materieel wijkbeheer conform vervangingsschema 2.191 13.253 26.534 33.488
Totaal kapitaallasten 33.372 125.755 209.500 254.935
Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud