Kaders

Inhoud

Financiële Kaders

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen staat dat de raad een programmabegroting op moet stellen die bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting bevat tenminste het programmaplan en de verplichte paragrafen. Het programmaplan bestaat uit door de raad gedefinieerde programma’s.
Programma’s zijn een samenhangende verzameling van producten en activiteiten, die gericht zijn op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke doelen en effecten. In het kader van de nieuwe BBV-richtlijnen zijn hieraan prestatie-indicatoren gekoppeld (bron waarstaatjegemeente.nl). Het programmaplan bevat tevens een integrale opsomming van de baten en lasten. De eisen hiervoor zijn opgenomen in artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarnaast heeft de gemeenteraad een financiële verordening vastgesteld waarin nadere kaders zijn gesteld ten aanzien van planning, budgetbewaking en rapportage. Jaarlijks wordt voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding een perspectiefnota vastgesteld waarin het nieuw/gewijzigd beleid en de financiële uitgangspunten zijn opgenomen.

Indeling begroting

Programma's
De begroting is ingedeeld in vier programma's, drie onderdelen en zeven verplichte paragrafen. Deze indeling weerspiegelt de keuzes die in het collegeprogramma zijn gemaakt. De begroting is verder onderverdeeld in producten, die als deelprogramma's gezien kunnen worden. De nadere uitwerking van de producten in een productbegroting is aan het college opgedragen. Deze ligt tezamen met tal van calculaties en gedetailleerde ramingen ten grondslag aan de programmabegroting.
De programma's zijn gekoppeld aan de portefeuilles van de burgemeester en wethouders en zijn respectievelijk:
1. Bestuur;
2. Bedrijfsvoering;
3. Ruimte, ondernemen en wonen;
4. Sociaal Maatschappelijk.

Tezamen vormen deze het programmaplan, dat zowel de inhoud (doelen en middelen) van de begroting als de verdeling van baten en lasten bevat. Binnen dit plan is een totaal van enkele honderden maatregelen gedefinieerd: investeringen, lopende activiteiten, projecten en klussen die u op de beleids- en beheersagenda heeft geplaatst. Over deze maatregelen zal met regelmaat gerapporteerd worden aan management, college en raad, binnen ieders respectievelijke verantwoordelijkheden en informatiebehoefte.

Toegevoegde onderdelen
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 geldt dat de apparaats- en personeelskosten die niet direct betrekking hebben op het primaire proces niet meer mogen worden verwerkt in het uurtarief maar als 'overheadkosten' apart inzichtelijk moeten worden gemaakt. Tevens moeten de inkomsten waaraan geen specifiek bestedingsdoel is gekoppeld worden opgenomen als 'algemene dekkingsmiddelen'. De raming voor 'onvoorzien' moet ook afzonderlijk  worden getoond.

Deze onderdelen zijn toegevoegd na de programma's:
• Overzicht overhead;
• Algemene dekkingsmiddelen;
• Onvoorzien.

Paragrafen
Er zijn zeven verplichte paragrafen die elk vanuit een ander perspectief  een ''doorsnede” geven van de begroting. Op onderdelen zijn de paragrafen tamelijk technisch van aard. De paragrafen zijn:
• Weerstandsvermogen en Risicobeheersing;
• Grondbeleid;
• Onderhoud kapitaalgoederen;
• Verbonden partijen;
• Lokale heffingen;
• Financiering;
• Bedrijfsvoering.

Toelichtingen bij de cijfers
Bij de financiële toelichtingen zijn alleen de budgetverschillen tussen de jaren 2020 en 2021 e.v. toegelicht. Mocht de betreffende mutatie al in een eerder document zijn opgenomen dan wordt in de toelichting hiernaar verwezen. Afwijkingen die betrekking hebben op het jaar 2019 zijn niet toegelicht; hiervoor wordt verwezen naar de Jaarstukken 2019.

Overzicht programma's en producten

 

 

Bestuur
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Bestuur L. Liefers J. W. Wiggers
Veiligheid M. Siliakus J. W. Wiggers
Bedrijfsvoering
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Financiën L. Liefers W.I. Meijer
Uitvoering grondbeleid L. Liefers W.I. Meijer
Burgerzaken R. v.d. Veen J. W. Wiggers
Basisregistratie I. Bron Y. Cegerek
Streekarchivariaat I. Bron J. W. Wiggers
Ruimte, ondernemen en wonen
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Duurzaamheid M. Siliakus W.I. Meijer / Y. Cegerek
Economie M. Siliakus W.I. Meijer
Toerisme M. Siliakus W.I. Meijer
Bouwen en wonen M. Siliakus H.J. Berkhoff
Ruimtelijke ontwikkeling M. Siliakus H.J. Berkhoff
Accommodaties W. Blankvoort W.I. Meijer/Y. Cegerek/H.J. Berkhoff
Gebiedsontwikkeling W. Blankvoort W.I. Meijer
Beheer en onderhoud W. Blankvoort Y. Cegerek
Bosbeheer W. Blankvoort Y. Cegerek
Sociaal Maatschappelijk
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Preventie H. Pander H.J. Berkhoff
Onderwijs en educatie H. Pander H.J. Berkhoff
Onderwijshuisvesting L. Liefers H.J. Berkhoff
Kunst, cultuur en media H. Pander Y. Cegerek
Sport H. Pander H.J. Berkhoff
Accommodaties SMV L. Liefers H.J. Berkhoff
Informatie en toegang sociaal domein H. Pander H.J. Berkhoff
Jeugdhulp individuele voorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Jeugdhulp overige voorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Participatie en werk H. Pander Y. Cegerek
Inkomen H. Pander Y. Cegerek
Wmo maatwerkvoorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Wmo algemene voorzieningen H. Pander H.J. Berkhoff
Overhead
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Dienstverlening ambtelijke organisatie L. Liefers Y. Cegerek
Huisvesting L. Liefers Y. Cegerek
Facilitair L. Liefers Y. Cegerek
Personeel en organisatie L. Liefers Y. Cegerek
Informatisering en automatisering I. Bron Y. Cegerek
Financiën L. Liefers W.I. Meijer
Elektronische dienstverlening I. Bron Y. Cegerek
Overheadtoerekening L. Liefers Y. Cegerek
Algemene dekkingsmiddelen
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Algemene dekkingsmiddelen L. Liefers W.I. Meijer
Onvoorzien
Product Productverantwoordelijke Portefeuillehouder
Onvoorzien L. Liefers W.I. Meijer

Prestatie - indicatoren

Landelijk is er een set van prestatie-indicatoren ontwikkeld die verplicht in de begroting moet worden opgenomen. Door het verplichte karakter wordt de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten verbeterd. Genoemde prestatie-indicatoren zijn hoofdzakelijk opgenomen bij de desbetreffende programma's (34 in totaal) en zijn afkomstig van de website Waarstaatjegemeente.nl. Bij de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing zijn er financiële indicatoren toegevoegd en bij de paragraaf Bedrijfsvoering zijn er indicatoren opgenomen voor de formatie en bezetting (onderdeel Personeelsbeleid) en voor het overheadpercentage (onderdeel Planning & Control).

De indicatoren zijn ontwikkeld door de commissie BBV en de commissie Depla en zijn voor iedere gemeente gelijk. Deze indicatoren worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud