Voorwoord

Inhoud

2021 wordt een onzeker jaar. Niemand weet wat de effecten zijn van Corona op onze gezondheid en op onze economie. Niemand weet hoe lang de tweede golf gaat duren en of er spoedig een vaccin gaat komen. Onze gemeente is in de eerste golf extreem getroffen en hoe we straks terugkijken op de tweede golf is nog niet te zeggen. Corona trekt een spoor door onze samenleving. Ook voor onze organisatie is het een intensieve periode. Naast het normale werk, wordt een enorme inzet gepleegd om Corona te bestrijden. Daarbij wordt noodgedwongen veel van ons werk vanuit huis gedaan, wat iets doet met het teamgevoel van onze medewerkers. Ook voor uw Raad en ons College is het ongemakkelijk om met elkaar slechts digitaal in debat te kunnen. Net als u missen wij de normale ontmoeting en uitwisseling! Laten we hopen en bidden dat onze gemeente ernstiger leed bespaard blijft.

Tegen deze achtergrond presenteren wij de Programmabegroting 2021; al weer de derde begroting van deze raadsperiode. De kaders voor deze begroting heeft uw Raad vastgelegd in de Perspectiefnota 2021-2024. Die kaders hebben wij zorgvuldig ingevuld. In het debat over de Perspectiefnota 2021-2023 hebben wij met uw Raad afgesproken, dat wij de Programmabegroting 2021 sluitend zouden presenteren en de te verwachten ruimte zouden reserveren voor een viertal centrale opgaven waaraan wij werken, te weten: het centrum van Heerde, het centrum van Wapenveld, het loket 0-100 en het huisvestingsplan van onze onderwijsgebouwen. Ook zouden wij de uitdaging aangaan de structurele bezuiniging op cultuur (Cultuurplein en Bibliotheek) terug te draaien en een betere financiële oplossing presenteren voor Schoon en Leefbaar huis. De Meicirculaire viel voor onze gemeente positief uit.

Tegelijk past ook voorzichtigheid omdat we nog geen zekerheid hebben over de vergoeding voor jeugd, ombuigingen duurzaam willen borgen, geen helderheid hebben over de herverdeling van het gemeentefonds en geen zekerheid hebben over de volledige vergoeding van de door ons gemaakte kosten inzake Corona.

We menen erin geslaagd te zijn u een Programmabegroting aan te bieden die rekening houdt met onze ambities en tegelijk niet weg kijkt voor de risico’s.

Ondertussen zijn wij volop betrokken bij het Investeringsprogramma van de Kop van de Veluwe, waarin 5 gemeenten, de provincie, de ondernemers en het onderwijs mee doen. Concrete projecten op het gebied van o.a. wonen, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, human capital, toekomstbestendige bedrijventerreinen worden hier opgepakt in de Regio Zwolle. Ook verkennen wij (on)mogelijkheden van samenwerking in onze bedrijfsvoering om onze samenwerking sterker te maken en onze kwetsbaarheid te verkleinen. Ook breder binnen CleanTech-verband, de Veluwe-samenwerking en de Regio Zwolle leveren wij onze bijdrage ten gunste van onze gemeente.

Van ons College bent u gewend dat wij samen duurzaam verbinden. Dat is onze herkenningsmelodie. In ons doen en laten werken wij samen met al die partijen die onze gemeente en onze regio rijk zijn. Soms als initiator, soms als facilitator, soms kader stellend, soms handhavend, soms ruimte biedend, altijd met het oog op het versterken van onze gemeente in al zijn facetten.

De opzet van deze begroting is gelijk aan die van vorig jaar en daarbij opgezet volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarmee heeft uw Raad een prima sturingsinstrument in handen.

Wij spreken de wens uit dat alle voorgenomen maatregelen in deze begroting bijdragen tot versterking van onze Heerder samenleving en onze lokale economie.

Hartelijk dank aan allen die een bijdrage leverden aan het tot stand komen van deze begroting.

Wij wensen u veel leesplezier en zien uit naar een plezierig en constructief debat met uw Raad over deze Programmabegroting.


Namens het College van BenW,
Wolbert Meijer
Wethouder Financiën

Publicatiedatum: 11-11-2020

Inhoud